Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4102-3M3S-PPED Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego
Grupy: Przygotowanie w zakresie dydaktycznym
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe
uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć zaliczony przedmiot Dydaktyka ogólna z I roku i uczęszczać na zajęcia Dydaktyka przedmiotowa.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Praktyki pedagogiczne pozwalają studentowi na zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych na wykładach i ćwiczeniach z dydaktyki języków obcych i języka francuskiego proponowanych przez UKKNJF UW. W czasie praktyk pedagogicznych student-stażysta uczy się zawodu poprzez obserwacje lekcji języka francuskiego prowadzonych przez nauczyciela-opiekuna praktyk jak też obserwacje lekcji kolegów stażystów odbywających praktyki w tej samej placówce dydaktycznej. Kolejnym etapem nauki jest samodzielne prowadzenie lekcji języka francuskiego w szkole podstawowej na I i II etapie edukacyjnym.

Pełny opis:

Do najważniejszych zadań studentów-stażystów w czasie praktyk należy:

1. Poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym sposobu prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji, przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy

2. Prowadzenie pojedynczych aktywności i od 2 do 5 lekcji języka francuskiego pod kierunkiem nauczyciela-opiekuna praktyk

3. Uczestnictwo w charakterze obserwatorów w zajęciach języka francuskiego prowadzonych przez nauczyciela-opiekuna praktyk. Liczba obserwowanych i prowadzonych lekcji: 30 godzin w semestrze.

Dzięki rzetelnej i refleksyjnej realizacji tych zadań studenci-stażyści zdobędą:

1. Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły

2. Umiejętność prowadzenia lekcji języka francuskiego

3. Wiedzę o uczniach i ich środowisku

4. Umiejętność współpracy z innymi osobami ważnymi w życiu dziecka

5. Umiejętność omawiania własnych lub obserwowanych zajęć

6. Informacje o samokształceniu

7. Wiedzę o sobie

Szczegółowe zadania – obowiązki praktykanta

Poniżej przedstawiono szczegółowe zadania do wykonania w czasie praktyk, terminy ich realizacji i sposoby ich dokumentacji. Zapoznanie się z nimi, wykonanie ich oraz opracowanie sprawozdania z ich realizacji pozwoli studentom-stażystom dobrze wywiązać się z ich roli i zaznajomi ich z wymaganiami wobec nauczycieli podejmujących pracę w szkole.

1. Zapoznanie się ze statutem szkoły

2. Poznanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania

3. Rozmowa z wychowawcą klasy na temat oceniania uczniów

4. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa nauki, pracy w szkole i poza nią podczas zajęć z uczniami

5. Poznanie regulaminu uczniowskiego oraz programu wychowawczego szkoły i danej klasy

6. Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji (dziennik lekcyjny klasy, dziennik języka francuskiego)

7. Rozpoznanie zwyczajów i tradycji szkoły

8. Zapoznanie się z programem nauczania zintegrowanego realizowanego w danej klasy

9.Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela opiekuna praktyk i innych stażystów

10. Analizowanie obserwowanych zajęć

11. Dokonywanie analizy prowadzonych przez siebie lekcji z nauczycielem-opiekunem praktyk

12. Poznanie swoich słabych i silnych stron, ocena wiedzy i umiejętności

Opieka merytoryczna nad studentami

Student-stażysta pracuje pod kierunkiem opiekuna praktyk i metodyka z UKKNJF.

Nauczyciel-opiekun praktyk będzie obecny na lekcjach prowadzonych przez stażystów. Jego zadaniem jest udzielenie im wsparcia w sferze dydaktycznej i wychowawczej w czasie ich pracy z uczniami. Studenci powinni:

1. Poprosić o informacje na temat programu wychowawczego klasy, programu nauczania w klasie

2. Zapoznać się z zasadami oceniania uczniów stosowanymi przez nauczyciela

3. Przeprowadzić z nim wywiad na temat klasy, uczestniczyć w prowadzonych przez niego lekcjach w charakterze obserwatorów, by poznać grupę i sposoby pracy nauczyciela

4. Dowiedzieć się, jak można się z nim kontaktować w sytuacjach awaryjnych

5. Zgłaszać mu swoje obserwacje dotyczące klasy

6. Zwracać się do niego po rady i wskazówki dotyczące pracy z klasą

7. Uzyskać informacje na temat wydarzeń z życia klasy.

Literatura:

1. Studenci korzystają z literatury prezentowanej na zajęciach z dydaktyki przedmiotowej.

2. Na praktykach wykorzystywane są podręczniki przeznaczone do nauki języka francuskiego na danym etapie edukacyjnym

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu cyklu praktyk:

Wiedza

Student zna

1. metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki

stosowane w instytucjach oświatowych i związanych z nauczaniem

języków obcych - K_W03

2.w niezbędnym zakresie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w

instytucjach związanych z edukacją- K_W12

3. w znaczącym zakresie procesy komunikowania interpersonalnego i

społecznego w języku polskim i francuskim - K_W16

podstawę programową dotyczącą treści nauczania języka francuskiego

na I i II etapie edukacyjnym i typowe trudności uczniów związane z ich

opanowaniem - K_W19

Umiejętności

Student potrafi

1.wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować

informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów w języku

polskim i francuskim - K_U01

2. samodzielnie planować i realizować typowe projekty związane z

nauczaniem języków obcych w warunkach szkolnych - K_U02

3. obserwować i ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur,

dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów

dotyczących nauczania języków obcych oraz wybrać i zastosować

właściwy sposób postępowania- K_U05

4. dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary

wymagające zmian w przyszłym działaniu - K_U09

5. pracować z dziećmi pochodzącymi ze środowisk odmiennych

kulturowo i posiadających ograniczoną znajomość języka polskiego - K_U10

6. przygotować prace pisemne w języku polskim i francuskim, właściwe dla

studiowanego kierunku studiów, dotyczące zagadnień szczegółowych,

z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych

źródeł - K_U13

7. w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie w

języku polskim i francuskim na tematy dotyczące wybranych zagadnień

nauczycielskich z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych,

korzystając z dorobku dyscyplin właściwych dla kierunku studiów - K_U15

8. wykorzystując podstawowe umiejętności organizacyjne planować i

realizować zadania związane z nauczaniem języków obcych - K_U19

9. pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać

zadania - K_U20

10. samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne

związane z nauczaniem języków obcych, korzystając z różnych źródeł i

nowoczesnych technologii (ICT) w języku polskim i obcym - K_U22

Kompetencje społeczne

Student jest zdolny do

1. współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role K_K05

podejmowania działań psychologicznych, pedagogicznych i

dydaktycznych w środowisku szkolnym będąc przekonanym o ich sensie, wartości i potrzebie - K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Student może otrzymać 2 ECTS:

1 ECTS za przeprowadzenie wymaganej liczby godzin praktyk

1 ECTS za terminowe oddanie poprawnie sporządzonej dokumentacji.

Ocena praktyk w szkole podstawowej dla studentów II roku.

Praktyki kończą się zaliczeniem na ocenę z wpisem do Indeksu. Składniki oceny i punktacja:

Opinia opiekuna praktyk (20 pkt) oraz wykładowcy (30 pkt) z dydaktyki przedmiotowej z UKKNJF zgodnie z punktacją podaną w Regulaminie praktyk.

Aby uzyskać zaliczenie z praktyk należy zdobyć 60% punktów u każdej osoby oceniającej.

*Kryteria oceny dossier przedstawionego wykładowcy z dydaktyki (30 pkt):

- poprawność metodyczna 6

- refleksyjne podejście 7

- poprawność językowa 5

- staranność 2

- kompletność 6

- oddanie w terminie 4

Punktacja w przeliczeniu na oceny przedstawia się następująco:

50 - 46 pkt: bardzo dobry

45 - 41 pkt: dobry +

40 - 37 pkt: dobry

36 - 33 pkt: dostateczny +

32 - 30 pkt: dostateczny

poniżej 30 pkt: niedostateczny

Punkty ECTS dla 1-ego semestru

- 1 punkt ECTS - obecność na praktykach (30 godzin) - obserwacje i prowadzenie lekcji

własnych;

- 1 punkt ECTS - oddanie w terminie wymaganej dokumentacji

Praktyki zawodowe:

Praktyki trwają cały semestr i realizowane są w czwartki i oraz w dni/godziny wolne od zajęć w UKKNJF.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.