Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna Nauka Języka Francuskiego - C - Egzamin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4102-6M1S-PNJF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna Nauka Języka Francuskiego - C - Egzamin
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego
Grupy: Przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania języka francuskiego (prowadzenia zajęć)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Moduł 1: Przygotowanie do nauczania pierwszego przedmiotu – języka francuskiego. Grupa treści podstawowych.

Przedmiot obowiązkowy dla III roku studiów w UKKNJF.


Przedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń (60 godzin w ramach każdej kompetencji znajomości języka).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach nacisk kładzie się na rozwijanie umiejętności przedstawiania ustnie spójnej syntezy informacji pochodzących z kilku źródeł oraz umiejętności redagowania syntetycznego planu (np. artykuły prasowe). Studenci uczestniczą również w zajęciach poświęconych translatoryce, poznają warsztat tłumacza języka obcego (terminologię dot. tłumaczeń) i doskonalą swoje umiejętności w tym zakresie. Nadal rozwijana jest sprawność pisania – jest to streszczenie tekstu, list formalny lub synteza według podanych kryteriów, jak też mówienia - w zakresie porozumiewania się i reagowania (podkreślenie roli różnych rejestrów językowych, umiejętności argumentacji i brania udziału w dyskusji oraz spójnej, ustnej prezentacji na podany temat).

Pełny opis:

Cele zajęć w zakresie rozumienia ze słuchu:

1. Wyrabianie zdolności rozumienia tekstów poruszających problematykę życia społecznego, politycznego i kulturalnego dotyczących w szczególności krajów Unii Europejskiej.

2. Zwracanie większej uwagi na materiały, w których rozmówcy używają różnych „registres de langue”(langage familier - wymowa, cechy składni, słownictwo, skróty) a także na te odbiegające od wymowy standardowej i reprezentujące różne akcenty regionalne.

Cele zajęć w zakresie czytania ze zrozumieniem:

Rozwijanie tej umiejętności będzie nadal prowadzone w oparciu o teksty autentyczne zaczerpnięte z prasy francuskojęzycznej poruszającej w szczególności problematykę: społeczno-kulturalną, polityczno-gospodarczą i popularno-naukową krajów Unii Europejskiej. Wykorzystywanie tekstów z literatury współczesnej francuskiego obszaru językowego (Francja, Belgia - Walonia, Kanada - Québec, Szwajcaria romańska).

Cele zajęć w zakresie rozwijania sprawności pisania:

1. Umiejętność streszczenia tekstu według podanych kryteriów struktury, poprawności językowej, stylu i słownictwa.

2. Ćwiczenia stylistyczne mające na celu uzyskanie większej precyzji w wyrażaniu myśli.

3. Umiejętność tłumaczenia tekstów z języka polskiego na język francuski (unikanie interferencji międzyjęzykowej).

Cele zajęć w zakresie rozwijania sprawności mówienia:

1. Reagowanie na podane informacje i ustosunkowanie się do nich.

2. Uczestniczenie w dyskusji (zgłaszanie chęci zabrania głosu, nawiązanie do wypowiedzi przedmówcy, klarowne przedstawienie swojego punktu widzenia, umiejętność wysunięcia kontrargumentów, obrona własnej opinii).

3. Dalsze rozwijanie umiejętności przedstawiania spójnej wypowiedzi (exposé oral) na określony temat (na podstawie 2, 3 krótkich tekstów i własnej wiedzy).

4. Przygotowanie przez studentów dossier, będącego zbiorem materiałów źródłowych na tematy podane na początku roku (student wybiera 10 z zaproponowanych 60). Warunkiem zaliczenia semestru jest przedstawienie materiałów do10 tematów oraz jedno exposé oral na wybrany temat, uwzględniające informacje zawarte w wybranych materiałach źródłowych, w postaci spójnej prezentacji ustnej o charakterze syntezy (około 10 min.) oraz dyskusja.

Literatura:

1. Chevalier-Wixler, D., Dupleix, D., Jouette, I., Mègre, B., 2007,

2. Réussir le DALF, niveaux C1-C2 du Cadre européen commun de référence, Paris : Hatier

3. Lescure R. ,Chenard S., Mubanga Beya, A., Bourbon, V., Rausch, 4. A., Vey, P., 2007, Le Nouvel entraînez-vous : DALF C1/C2, 250 activités – nouveau diplôme, Paris : CLE International

5. Le Français dans le Monde, Numéro spécial, 1987, Recherches et applications, VIII-IX La traduction

6. Lederer M. (1994), La traduction aujourd’hui, Paris : Hachette

7. Lipiński K. (2000), Vademecum tłumacza, Kraków: IDEA

8. Cordonnier Jean-Louis, Traduction et culture, Hatier-Didier 1995, Paris, coll. LAL

9. Tabakowska Teresa (przekład i adaptacja), Terminologia tłumaczenia, Wydawnictwo Naukowe UAM 2004, Poznań

10. Cali. C., Dupuis V., Reussir le DELF-DALF. Compte rendu, resume, synthese., Paris: Didier/Hatier

11. Causa M., Megre B., Production ecrite. Atelier FLE, niveau C1/C2., Paris: Didier, 200

12. Rougeire A., Trouvez le mot juste., Paris : Hachettet

13. Sabbah H., coll, Le resume – 1. Initiation., Les Methodiques, Hatier

14. Cotentin_rey G., Le resume, le compte rendu, la synthese., Cle International

15. Chovelon Bernadette, Barthe Marie (2002), Expression et style. Français de perfectionnement, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble

16. Chovelon Bernadette, Barthe Marie (2005), Lectures d’auteurs, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble

17. Artykuły z prasy francuskojęzycznej

18. Artykuły z prasy polskiej do tłumaczeń

19. Dostępne słowniki francusko-francuskie, synonimów, frazeologiczne, polsko-francuskie

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. ma uporządkowaną wiedzę na temat strategii wykorzystywanych przy rozwijaniu sprawności: czytanie ze zrozumieniem, w tym kilku tekstów w celu napisania syntezy, pisanie tekstów o określonej strukturze i ilości słów i wypowiedzi ustnej (K_W01)

2. zna słownictwo I terminologię związane z poruszanymi na zajęciach tematami (K_W03)

3. zna zasady tworzenia różnych form wypowiedzi pisemnej: listu formalnego, listu motywacyjnego i CV oraz syntezy (K_W01)

4. ma uporządkowaną wiedzę na temat strategii tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na francuski (K_W01)

UMIEJĘTNOŚCI

1. potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów w celu rozwijania kompetencji językowych na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Oceniania (K_U01)

2. potrafi zrozumieć kilka tekstów, wyszukiwać i selekcjonować informacje w przeczytanych tekstach a następnie wykorzystać je do wypowiedzi pisemnej i ustnej(K_U02)

3. rozwija ustnie I pisemnie poruszane na zajęciach treści, potrafi się do nich ustosunkować w wypowiedzi ustnej na poziomie C1 (K_U12)

4. umie redagować różne formy wypowiedzi pisemnej (K_U02)

5. potrafi spontanicznie reagować na wydarzenia, informacje, wypowiedzi (K_U02)

6. potrafi napisać spójny i precyzyjny tekst typu synteza, list motywacyjny, list formalny (K_U11)

7. potrafi przedstawić spójna i precyzyjną wypowiedź ustną na podstawie przeczytanych tekstów i własnych doświadczeń (K_U11)

7. potrafi samodzielnie doskonalić swoje umiejętności z zakresu czterech kompetencji w języku obcym (K_U08)

8. rozpoznaje cechy języka pisanego i odróżnia je od form języka mówionego (K-U01)

9. potrafi stosować terminologię niezbędną w procesie tłumaczenia (odpowiednik, ekwiwalent, adekwatność, wierność przekładu, norma zwyczajowa, konotacja.....) (K_U02)

10. potrafi przetłumaczyć artykuł z prasy polskiej na język francuski z uwzględnieniem norm języka docelowego, adekwatności I wierności przekładu (K_U02)

11. posiada umiejętności językowe w zakresie języka kierunkowego dla specjalności głównej i specjalności dodatkowej na poziomie C1 ESOKJ, zgodne z wymaganiami określonymi w standardach nauczycielskich K_U27 a w zakresie sprawności pisania w specjalności głownej na poziomie C2 (1) H1P_U14

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. rozumie potrzebę uczenia się i rozwijania swoich kompetencji językowych przez całe życie (K_K01)

2. potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role (K_K02)

3. potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania w zakresie kompetencji językowych: czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, pisanie i wypowiedź ustna (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (powyżej 27% nieobecności na jednych z zajęć w ramach bloku PNJF student nie zalicza przedmiotu).

Punkty ECTS 4,5 w tym zaliczenia i egzamin.

90% godziny kontaktowe, w tym obecność na zajęciach, wywiązywanie się z zadań do mowych, przygotowanie do zajęć, wszystkie prace kontrolne w ciągu semestru.

10% praca własna.

Żeby otrzymać zaliczenie i i podejść do egzaminu, student ma obowiązek wywiązać się z wszystkich zajęć w ramach PNJF na III roku (PT, SU, T).

Egzamin po semestrze letnim składa się z części pisemnej (PT i T - patrz opisy prowadzących) oraz ustnej (SU - patrz opis zprowadzącego). Ocena jest sumą ocen z poszczególnych części egzaminu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kukuryka-Kwiecińska
Prowadzący grup: Barbara Kukuryka-Kwiecińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach nacisk kładzie się na rozwijanie umiejętności przedstawiania ustnie spójnej syntezy informacji pochodzących z kilku źródeł oraz umiejętności redagowania syntetycznego planu (np. artykuły prasowe). Studenci uczestniczą również w zajęciach poświęconych translatoryce, poznają warsztat tłumacza języka obcego (terminologię dot. tłumaczeń) i doskonalą swoje umiejętności w tym zakresie. Nadal rozwijana jest sprawność pisania – jest to streszczenie tekstu, list formalny lub synteza według podanych kryteriów, jak też mówienia - w zakresie porozumiewania się i reagowania (podkreślenie roli różnych rejestrów językowych, umiejętności argumentacji i brania udziału w dyskusji oraz spójnej, ustnej prezentacji na podany temat).

Pełny opis:

Cele zajęć w zakresie rozumienia ze słuchu:

1. Wyrabianie zdolności rozumienia tekstów poruszających problematykę życia społecznego, politycznego i kulturalnego dotyczących w szczególności krajów Unii Europejskiej.

2. Zwracanie większej uwagi na materiały, w których rozmówcy używają różnych „registres de langue”(langage familier - wymowa, cechy składni, słownictwo, skróty) a także na te odbiegające od wymowy standardowej i reprezentujące różne akcenty regionalne.

Cele zajęć w zakresie czytania ze zrozumieniem:

Rozwijanie tej umiejętności będzie nadal prowadzone w oparciu o teksty autentyczne zaczerpnięte z prasy francuskojęzycznej poruszającej w szczególności problematykę: społeczno-kulturalną, polityczno-gospodarczą i popularno-naukową krajów Unii Europejskiej. Wykorzystywanie tekstów z literatury współczesnej francuskiego obszaru językowego (Francja, Belgia - Walonia, Kanada - Québec, Szwajcaria romańska).

Cele zajęć w zakresie rozwijania sprawności pisania:

1. Umiejętność streszczenia tekstu według podanych kryteriów struktury, poprawności językowej, stylu i słownictwa.

2. Ćwiczenia stylistyczne mające na celu uzyskanie większej precyzji w wyrażaniu myśli.

3. Umiejętność tłumaczenia tekstów z języka polskiego na język francuski (unikanie interferencji międzyjęzykowej).

Cele zajęć w zakresie rozwijania sprawności mówienia:

1. Reagowanie na podane informacje i ustosunkowanie się do nich.

2. Uczestniczenie w dyskusji (zgłaszanie chęci zabrania głosu, nawiązanie do wypowiedzi przedmówcy, klarowne przedstawienie swojego punktu widzenia, umiejętność wysunięcia kontrargumentów, obrona własnej opinii).

3. Dalsze rozwijanie umiejętności przedstawiania spójnej wypowiedzi (exposé oral) na określony temat (na podstawie 2, 3 krótkich tekstów i własnej wiedzy).

4. Przygotowanie przez studentów dossier, będącego zbiorem materiałów źródłowych na tematy podane na początku roku (student wybiera 10 z zaproponowanych 60). Warunkiem zaliczenia semestru jest przedstawienie materiałów do10 tematów oraz jedno exposé oral na wybrany temat, uwzględniające informacje zawarte w wybranych materiałach źródłowych, w postaci spójn

Literatura:

1. Chevalier-Wixler, D., Dupleix, D., Jouette, I., Mègre, B., 2007,

2. Réussir le DALF, niveaux C1-C2 du Cadre européen commun de référence, Paris : Hatier

3. Lescure R. ,Chenard S., Mubanga Beya, A., Bourbon, V., Rausch, 4. A., Vey, P., 2007, Le Nouvel entraînez-vous : DALF C1/C2, 250 activités – nouveau diplôme, Paris : CLE International

5. Le Français dans le Monde, Numéro spécial, 1987, Recherches et applications, VIII-IX La traduction

6. Lederer M. (1994), La traduction aujourd’hui, Paris : Hachette

7. Lipiński K. (2000), Vademecum tłumacza, Kraków: IDEA

8. Cordonnier Jean-Louis, Traduction et culture, Hatier-Didier 1995, Paris, coll. LAL

9. Tabakowska Teresa (przekład i adaptacja), Terminologia tłumaczenia, Wydawnictwo Naukowe UAM 2004, Poznań

10. Cali. C., Dupuis V., Reussir le DELF-DALF. Compte rendu, resume, synthese., Paris: Didier/Hatier

11. Causa M., Megre B., Production ecrite. Atelier FLE, niveau C1/C2., Paris: Didier, 200

12. Rougeire A., Trouvez le mot juste., Paris : Hachettet

13. Sabbah H., coll, Le resume – 1. Initiation., Les Methodiques, Hatier

14. Cotentin_rey G., Le resume, le compte rendu, la synthese., Cle International

15. Chovelon Bernadette, Barthe Marie (2002), Expression et style. Français de perfectionnement, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble

16. Chovelon Bernadette, Barthe Marie (2005), Lectures d’auteurs, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble

17. Artykuły z prasy francuskojęzycznej

18. Artykuły z prasy polskiej do tłumaczeń

19. Dostępne słowniki francusko-francuskie, synonimów, frazeologiczne, polsko-francuskie

Uwagi:

III rok studia stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.