Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJF-pisanie tekstów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4102-6M1S-PNJF-PT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJF-pisanie tekstów
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego
Grupy: Przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania języka francuskiego (prowadzenia zajęć)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zdany egzamin z PNJF po II roku, znajomość języka francuskiego na poziomie B2/B2+

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach nacisk kładzie się na rozwijanie umiejętności sprawność pisania – jest to streszczenie tekstu według podanych kryteriów, jak też mówienia - w zakresie porozumiewania się i reagowania (podkreślenie roli różnych rejestrów językowych, umiejętności argumentacji i brania udziału w dyskusji oraz spójnej, ustnej prezentacji na podany temat).

Pełny opis:

Cele zajęć w zakresie rozwijania sprawności pisania:

1. Umiejętność streszczenia tekstu według podanych kryteriów struktury, poprawności językowej, stylu i słownictwa.

2. Ćwiczenia stylistyczne mające na celu uzyskanie większej precyzji w wyrażaniu myśli.

3. Podstawy umiejętności tłumaczenia krótkich fragmentów tekstów z języka polskiego na język francuski (unikanie interferencji międzyjęzykowej).

Literatura:

1. Réussir le DALF, niveaux C1-C2 du Cadre européen commun de référence, Paris : Hatier

2. Lescure R., Chenard S., Mubanga Beya A., Bourbon, V., Rausch A., Vey, P., Le Nouvel entraînez-vous : DALF C1/C2, 250 activités – nouveau diplôme, Paris : CLE International, 2007

3. Cali C., Dupuis V., Reussir le DELF-DALF. Compte rendu, resume, synthese., Paris: Didier/Hatier

4. Causa M., Megre B., Production ecrite. Atelier FLE, niveau C1/C2., Paris: Didier, 2004

5. Rougeire A., Trouvez le mot juste., Paris : Hachette

6. Sabbah H., Le resume – 1. Initiation., Les Methodiques, Hatier

7. Cotentin_Rey G., Le resume, le compte rendu, la synthese., Cle International

8. Chovelon Bernadette, Barthe Marie (2002), Expression et style. Français de perfectionnement, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble

9. Dumarest Danièle, Morsel Marie-Hélène, Le Chemin des mots (2004), Grenoble, PUG

10.Éluerd Roland, François Jacques (1991), Vocabulaire. 350 exercices. Niveau avancé, Paris, Hachette

11.Pécheur Jacques (2010), Civilisation progressive du français, Paris, CLE International

12. Artykuły z prasy francuskojęzycznej

13. Dostępne słowniki francusko-francuskie, synonimów, frazeologiczne, polsko-francuskie

14.źródła internetowe, min. http://activitesfle.over-blog.com/article-30627325.html

Efekty uczenia się:

PNJF PT jest jedną z części składowych przedmiotu PNJF, za który student otrzymuje łącznie na zakończenie semestru letniego 2019/2020 4,5 pkt ECTS wliczając w to zaliczenia i egzamin końcowy.Po zakończeniu procesu uczenia się student:

WIEDZA

1. ma uporządkowaną wiedzę w zakresie strategii wykorzystywanych przy praktycznym rozwijaniu kompetencji językowej na poziomie B2/c1 według Europejskiego Systemu Oceniania: pisanie tekstów (K_W01)

2. zna słownictwo i terminologię w zakresie tematów poruszanych w czasie zajęć (K_W03)

UMIEJĘTNOŚCI

1. potrafi zredagować różne formy wypowiedzi pisemnej: listu formalnego, listu motywacyjnego, syntezy na poziomie B2/C1 według Europejskiego Systemu Oceniania: wypowiedź pisemna o spójnej strukturze (K_U01)

2. umie samodzielnie rozpoznać strategie pisania konkretnego tekstu (K_U01)

3. potrafi zastosować plan odpowiednio do proponowanego tematu (K_U01)

4. stosuje zasady spójności logicznej tekstu (kolejność w/w części struktury, artykulatory logiczne) (K_W03)

5. potrafi odróżnić język pisany od mówionego I respektować specyfikę języka pisanego (K_U01)

6. potrafi zredagować tekst na poziomie B2/C1 zgodnie z regułami morfologii i składni języka francuskiego, a styl wypowiedzi jest w miarę przejrzysty i nie powiela składni języka polskiego (K_U11)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. potrafi współdziałać i pracować w grupie podczas zajęć (K_K02)

2. potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań domowych (K_K03)

3. rozumie potrzebę ustawicznego doskonalenia znajomości języka (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia semestru zimowego oraz letniego jest wywiązanie się z następujących kwestii:

• obecność na zajęciach: dopuszczalne jest 27% nieobecności w semestrze (niezależnie od ich statusu), przekroczenie tego limitu powoduje niezaliczenie zajęć i konieczność ich powtarzania;

• aktywny udział w zajęciach;

• pozytywnie zaliczone wypowiedzi pisemne wykonane w domu: 5 - 10 w ciągu semestru (wyższa liczba krótszych wypowiedzi w s. zimowym, niższa liczba dłuższych wypowiedzi – w s. letnim);

• pozytywnie zaliczone wypowiedzi pisemne wykonane podczas zajęć: 2 x w ciągu semestru;

• lektura eseju lub dłuższego artykułu prasowego lub tekstu literackiego (o długości ok. 8 stron) oraz sporządzenie w formie pisemnej (1-1,5 str.) jego prezentacji połączonej z wyrażeniem własnej opinii: 2 x w ciągu semestru (dot. semestru zimowego).

PNJF PT jest jedną z części składowych przedmiotu PNJF, za który student otrzymuje łącznie na zakończenie semestru letniego 4,5 pkt ECTS wliczając w to zaliczenia i egzamin końcowy.

90% godziny kontaktowe, w tym obecność na zajęciach, wywiązywanie się z zadań domowych, przygotowanie do zajęć, wszystkie prace kontrolne w ciągu semestru.

10% praca własna.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kukuryka-Kwiecińska
Prowadzący grup: Ewa Kalinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.