Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4102-6M3S-PRAKPED Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego
Grupy: Przygotowanie w zakresie dydaktycznym
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe
uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć zaliczony przedmiot Dydaktyka przedmiotowa I etap edukacyjny z II roku i uczęszczać na zajęcia Dydaktyka przedmiotowa - II etap edukacyjny.

Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

Praktyki pedagogiczne pozwalają studentowi na zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych na wykładach i ćwiczeniach z dydaktyki języków obcych i języka francuskiego proponowanych przez UKKNJF UW. W czasie praktyk pedagogicznych student-stażysta uczy się zawodu poprzez obserwacje lekcji języka francuskiego prowadzonych przez nauczyciela-opiekuna praktyk jak też obserwacje lekcji kolegów stażystów odbywających praktyki w przedszkolu i w szkole podstawowej. Kolejnym etapem nauki jest samodzielne prowadzenie lekcji języka francuskiego w tych placówkach.

Pełny opis:

Do najważniejszych zadań studentów-stażystów w czasie praktyk należy:

1. Poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły i przedszkola , w tym sposobu prowadzenia obowiązującej dokumentacji, przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy

2. Prowadzenie lekcji języka francuskiego w tandemie z drugim studentem-stażystą samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela-opiekuna praktyk. Liczba prowadzonych lekcji:12

3. Uczestnictwo w charakterze obserwatorów w zajęciach języka francuskiego prowadzonych przez innych studentów-stażystów. Liczba obserwowanych lekcji: 12

Dzięki rzetelnej i refleksyjnej realizacji tych zadań studenci-stażyści zdobędą:

1. Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły

2. Umiejętność prowadzenia lekcji języka francuskiego

3. Wiedzę o uczniach i ich środowisku

4. Umiejętność współpracy z innymi osobami ważnymi w życiu dziecka

5. Umiejętność omawiania własnych lub obserwowanych zajęć

6. Informacje o samokształceniu

7. Wiedzę o sobie

Szczegółowe zadania – obowiązki praktykanta

1. Zapoznanie się ze statutem szkoły

2. Poznanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania

3. Rozmowa z wychowawcą klasy na temat oceniania uczniów

4. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa nauki, pracy w szkole i poza nią podczas zajęć z uczniami

5. Poznanie regulaminu uczniowskiego oraz programu wychowawczego szkoły i danej klasy

6. Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji (dziennik lekcyjny klasy, dziennik języka francuskiego)

7. Rozpoznanie zwyczajów i tradycji szkoły

8. Zapoznanie się z programem nauczania zintegrowanego realizowanego w danej klasy

9.Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela opiekuna praktyk i innych stażystów

10. Analizowanie obserwowanych zajęć

11. Dokonywanie analizy prowadzonych przez siebie lekcji z nauczycielem-opiekunem praktyk

12. Poznanie swoich słabych i silnych stron, ocena wiedzy i umiejętności

Dokumentacja

Dossier z Praktyk dokumentuje przebieg praktyk, służy do zapisywania danych oraz refleksji. Składa się on z trzech części:

- fiszki obserwacyjne, które powinny być kolejno porządkowane w segregatorze.

- w teczce - powinny znajdować się materiały dydaktyczne wykorzystywane do prowadzenia lekcji własnych.

- konspekty przeprowadzonych lekcji.

Student-stażysta zobowiązany jest oddać dokumentację z Praktyk w terminie. Jeśli student nie odda dokumentacji z praktyk w terminie traci punkty zgodnie zasadami oceniania przedstawionymi w rozdziale 7 Regulaminu Praktyk Pedagogicznych dla studentów III roku, co wpływa na jego końcową ocenę z praktyk. Nie zwrócenie dokumentacji do końca sesji poprawkowej oznacza konieczność odpłatnego powtórzenia praktyk.

Literatura:

Samson C., Alex, Zoé et compagnie, 1 , Méthode de français, CLE International, Paris, 2005

Capouet M., Denisot H., Les Loustics 1, Hachette FLE, Paris 2013

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu cyklu praktyk:

Wiedza

Student zna

1. metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki

stosowane w instytucjach oświatowych i związanych z nauczaniem

języków obcych - K_W03

2.w niezbędnym zakresie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w

instytucjach związanych z edukacją- K_W12

3. w znaczącym zakresie procesy komunikowania interpersonalnego i

społecznego w języku polskim i francuskim - K_W16

podstawę programową dotyczącą treści nauczania języka francuskiego w przedszkolach i na I i II etapie edukacyjnym i typowe trudności uczniów związane z ich

opanowaniem - K_W19

Umiejętności

Student potrafi

1.wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować

informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów w języku

polskim i francuskim - K_U01

2. samodzielnie planować i realizować typowe projekty związane z

nauczaniem języków obcych w warunkach przedszkolnych i szkolnych - K_U02

3. obserwować i ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur,

dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów

dotyczących nauczania języków obcych oraz wybrać i zastosować

właściwy sposób postępowania- K_U05

4. dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary

wymagające zmian w przyszłym działaniu - K_U09

5. pracować z dziećmi pochodzącymi ze środowisk odmiennych

kulturowo i posiadających ograniczoną znajomość języka polskiego - K_U10

6. przygotować prace pisemne w języku polskim i francuskim, właściwe dla

studiowanego kierunku studiów, dotyczące zagadnień szczegółowych,

z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych

źródeł - K_U13

7. w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie w

języku polskim i francuskim na tematy dotyczące wybranych zagadnień

nauczycielskich z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych,

korzystając z dorobku dyscyplin właściwych dla kierunku studiów - K_U15

8. wykorzystując podstawowe umiejętności organizacyjne planować i

realizować zadania związane z nauczaniem języków obcych - K_U19

9. pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać

zadania - K_U20

10. samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne

związane z nauczaniem języków obcych, korzystając z różnych źródeł i

nowoczesnych technologii (ICT) w języku polskim i obcym - K_U22

Kompetencje społeczne

Student jest zdolny do

1. współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role K_K05

podejmowania działań psychologicznych, pedagogicznych i

dydaktycznych w środowisku szkolnym i przedszkolnym będąc przekonanym o ich sensie, wartości i potrzebie - K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia praktyk jest :

a) pozytywna ocena praktyk wydana przez nauczyciela-opiekuna ze szkoły podstawowej i przedszkola - 25% oceny końcowej

b) pozytywna ocena wychowawcy klasy- 25% oceny końcowej

c) pozytywna ocena metodyka z UKKNJF UW wizytującego lekcje studenta w czasie praktyk - 25 % oceny końcowej

d) oddanie w terminie kompletnej dokumentacji z praktyk (szczegółowa punktacja zawarta jest w „Regulaminie praktyk pedagogicznych dla studentów III roku UKKNJF UW)- 25% oceny końcowej

Student może otrzymać 2 ECTS

1 ECTS za przeprowadzenie wymaganej liczby godzin praktyk

1 ECTS za terminowe oddanie poprawnie sporządzonej dokumentacji.

Zalicza 60% możliwej liczby punktów

60%-68%- ocena dostateczna

69%-76%- dostateczny plus

77%-84%- dobry

85%-92%- dobry plus

93%-100%- bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

Studenci odbywają praktyki w Szkole Podstawowej nr 146 w Warszawie i Przedszkolu nr 305 w Warszawie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki pedagogiczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Chojnacka
Prowadzący grup: Marlena Deckert, Janina Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyki pedagogiczne - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Praktyka pedagogiczna 4102-3M3S-PPED
Praktyka pedagogiczna 4102-4M3S-PPED

Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

a/ Praktyki odbywają się w SP nr 146 i w Przedszkolu nr 305 ul. Bryły 8 w Warszawie

Szkoła Podstawowa:

b/ Studenci pracują w tandemach.

c/ Każdy tandem prowadzi lekcje języka francuskiego we wtorki (1 lekcja – 45 minut) i w czwartki (1 lekcja – 45 minut)

d/ Każdy tandem prowadzi lekcje w swojej klasie od początku do końca semestru.

e/ We wtorek swoją lekcję prowadzi jeden student- stażysta, w piątek druga osoba z tandemu.

f/ Prowadzący przygotowuje lekcję wspólnie z drugim stażysta z tandemu, ale to on jest odpowiedzialny za jej realizację w danym dniu.

g/ Gdy stażysta prowadzi swoją lekcję, druga osoba z tandemu asystuje przy tej lekcji: pomaga sprawdzić pracę domową, pomaga utrzymać dyscyplinę w klasie, pomaga przy pracy w podgrupach.

h/ Każdy student prowadzi 12 lekcji i asystuje w 12 lekcjach osoby, z którą jest w tandemie.

i/ Poza prowadzeniem lekcji własnych i asystowaniem, student jest zobowiązany obserwować 20 lekcji innych stażystów odbywających w tym samym czasie praktyki pedagogiczne w SP nr 146.

Przedszkole- dzieci pięcioletnie:

j/Praktyki odbywają się we wtorki i w czwartki od godz. 8.00 do 12.30 i obejmują 10 godzin zajęć

Studenci pracują w tandemie. Każda osoba tandemu ma swoją grupę pięciolatków.

Student przez całe przedpołudnie asystuje wychowawcy grupy w pracy z dziećmi, dodatkowo prowadzi dwie jednostki 20-minutowych zajęć języka francuskiego i obserwuje dwie jednostki 20-minutowych zajęć drugiego stażysty z tandemu.

Pełny opis:

Do najważniejszych zadań studentów-stażystów w czasie praktyk należy:

1. Poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły i przedszkola , w tym sposobu prowadzenia obowiązującej dokumentacji, przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy

2. Prowadzenie lekcji języka francuskiego w tandemie z drugim studentem-stażystą samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela-opiekuna praktyk. Liczba prowadzonych lekcji:12

3. Uczestnictwo w charakterze obserwatorów w zajęciach języka francuskiego prowadzonych przez innych studentów-stażystów. Liczba obserwowanych lekcji: 12

Dzięki rzetelnej i refleksyjnej realizacji tych zadań studenci-stażyści zdobędą:

1. Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły

2. Umiejętność prowadzenia lekcji języka francuskiego

3. Wiedzę o uczniach i ich środowisku

4. Umiejętność współpracy z innymi osobami ważnymi w życiu dziecka

5. Umiejętność omawiania własnych lub obserwowanych zajęć

6. Informacje o samokształceniu

7. Wiedzę o sobie

Szczegółowe zadania – obowiązki praktykanta

1. Zapoznanie się ze statutem szkoły

2. Poznanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania

3. Rozmowa z wychowawcą klasy na temat oceniania uczniów

4. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa nauki, pracy w szkole i poza nią podczas zajęć z uczniami

5. Poznanie regulaminu uczniowskiego oraz programu wychowawczego szkoły i danej klasy

6. Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji (dziennik lekcyjny klasy, dziennik języka francuskiego)

7. Rozpoznanie zwyczajów i tradycji szkoły

8. Zapoznanie się z programem nauczania zintegrowanego realizowanego w danej klasy

9.Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela opiekuna praktyk i innych stażystów

10. Analizowanie obserwowanych zajęć

11. Dokonywanie analizy prowadzonych przez siebie lekcji z nauczycielem-opiekunem praktyk

12. Poznanie swoich słabych i silnych stron, ocena wiedzy i umiejętności

Dokumentacja

Dossier z Praktyk dokumentuje przebieg praktyk, służy do zapisywania danych oraz refleksji. Składa się on z trzech części:

- fiszki obserwacyjne, które powinny być kolejno porządkowane w segregatorze.

- w teczce - powinny znajdować się materiały dydaktyczne wykorzystywane do prowadzenia lekcji własnych.

- konspekty przeprowadzonych lekcji.

Student-stażysta zobowiązany jest oddać dokumentację z Praktyk w terminie. Jeśli student nie odda dokumentacji z praktyk w terminie traci punkty zgodnie zasadami oceniania przedstawionymi w rozdziale 7 Regulaminu Praktyk Pedagogicznych dla studentów III roku, co wpływa na jego końcową ocenę z praktyk. Nie zwrócenie dokumentacji do 15 października 2017 roku oznacza konieczność odpłatnego powtórzenia praktyk.

Literatura:

Samson C., Alex, Zoé et compagnie, 1 , Méthode de français, CLE International, Paris, 2005

Capouet M., Denisot H., Les Loustics 1, Hachette FLE, Paris 2013

Uwagi:

Praktyki są wizytowane regularnie przez wykładowców UKKNJF UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.