Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4102-6M7S-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego
Grupy: Seminarium dyplomowe
Strona przedmiotu: http://www.ukknjf.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Wymagania (lista przedmiotów):

Seminarium dyplomowe 4102-5M7S-SD

Założenia (lista przedmiotów):

Seminarium dyplomowe 4102-5M7S-SD

Założenia (opisowo):

Zaliczenie II roku studiów 1. stopnia.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium ma na celu zapoznanie studentów z teorią pisania pracy dyplomowej na temat wybranego przez studenta zagadnienia z dziedziny dostępnej w ofercie trzech seminariów.

Pełny opis:

W trakcie seminarium student przygotowywany jest do napisania pracy licencjackiej na temat wybranego przez siebie zagadnienia z zakresu tematów omówionych w toku studiów. Student konsultuje z promotorem metodologię części teoretycznej i praktycznej pracy. Praca dyplomowa powinna łączyć wiedzę teoretyczną z jej praktycznym wykorzystaniem w szkolnictwie, w różnych grupach wiekowych i na różnych poziomach edukacyjnych. W związku z tym, student zobowiązany jest do przygotowania minimum trzech konspektów lekcji pozwalających zaprezentować możliwość wprowadzenia zagadnień związanych z pracą dyplomową na lekcjach języka obcego w szkole.

Literatura:

Przedstawione poniżej publikacje to jedynie skromny wybór literatury przedmiotu, skoncentrowanej wyłącznie na aspektach związanych z redakcją pracy licencjackiej. Do każdego seminarium będzie podana dodatkowa literatura przedmiotu.

- BÉAUD M. (2006), L’art de la thèse, Paris, Editions La Découverte.

- ECO U. (2007), Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

- GAMBARELLI G., ŁUCKI Z. (2001), Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków, Universitas.

- Szkutnik Z. (2005), Metodyka pisania pracy dyplomowej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

- Żebrowski W. (2008), Technika pisania prac licencjackich i

magisterskich, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego,

Olsztyn.

- Kuc B.R., Paszkowski J. (2007), Metody i techniki pisania prac

dyplomowych, Białystok.

- Pioterek P., Zieleniecka B. (2004), Technika pisania prac dyplomowych. Nowe normy i wymogi, Wydawnictwo WSB, Poznań.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium student potrafi napisać pracę dyplomową spełniającą wymogi formalne i merytoryczne stawiane na poziomie licencjatu:

- potrafi sporządzać przypisy i ułożyć bibliografię,

- potrafi poddać analizie wybrane zagadnienia, bazując na literaturze przedmiotu i zapoznając się ze stanem badań w zakresie wybranego tematu,

- potrafi łączyć wiedzę teoretyczną zdobytą na wykładach/ konwersatoriach i seminarium z wybranej dziedziny z jej praktycznym wykorzystaniem w szkolnictwie w różnych grupach wiekowych i na różnych poziomach nauczania.

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Wiedza

K_W01 / H1P_W01

ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku nauczanie języków obcych, zorientowaną na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języków obcych w przedszkolu i na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym

K_W02 / H1P_W02

ma uporządkowaną wiedzę podstawową, obejmującą wybrane obszary z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zorientowaną na zastosowania praktyczne w dziedzinie nauczania języków obcych

K_W03 / H1P_W03

zna podstawową terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla nauczania języków obcych

K_W14 / S1A W02 i S1A_W03

ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach, ze szczególnym uwzględnieniem krajów francuskojęzycznych

Umiejętności

K_U01 / H1P_U01

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U02 / H1P_U02, H1A_U01, H1A_U03 i H1A_U10

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem języków obcych korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i francuskim) i nowoczesnych technologii (ICT)

K_U03 / H1P_U03

samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach szkolnych i innych instytucji nauczających języków obcych

K_U04 / H1P_U04

posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z nauczaniem języków obcych

K_U11 / H1P_U12

posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku francuskim, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U12 / H1P_U13

posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku francuskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U27 / H1P_U14

posiada umiejętności językowe w zakresie języka francuskiego na poziomie C1 ESOKJ

Kompetencje społeczne

K_K01 / H1P_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

K_K02 / H1P_K02

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K05 / H1P_K05

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

K_K07 / H1A_K01, H1A_K04 i S1A_K02

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

K_K11 / S1A_K04 i H1A_K04

jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia seminarium jest:

- w każdym semestrze:

a) obecność na zajęciach (student ma prawo do dwóch nieobecności w semestrze);

b) przygotowanie do zajęć;

c) aktywność (uczestnictwo w dyskusji, przygotowanie prezentacji nt. związany w wybranym zagadnieniem związanym z tematyką pracy);

- w semestrze zimowym:

d) przygotowanie planu pracy dyplomowej, jej dokładnego konspektu oraz zebranej bibliografii;

e) przygotowanie fragmentu części teoretycznej lub części praktycznej (w formie fiszek pedagogicznych, projektu lub innej);

- w semestrze letnim:

f) stopniowe redagowanie kolejnych rozdziałów części teoretycznej oraz części praktycznej;

g) uzupełnienie bibliografii;

h) złożenie ostatecznej wersji pracy dyplomowej – licencjackiej (najpóźniej do końca 2. semestru)

Ocenie podlegają:

– stopień wypełnienia wymogów,

– samodzielność, wnikliwość i konsekwencja w przygotowaniu, redagowaniu i realizowaniu poszczególnych elementów pracy,

– argumentacja,

– poprawność językowa i styl.

Warunkiem otrzymania zaliczenia w semestrze letnim jest złożenie, przed jego zakończeniem, ostatecznej wersji pracy licencjackiej zaakceptowanej przez promotora.

Praktyki zawodowe:

Przygotowanie pracy licencjackiej jest ściśle powiązane z realizacją przez studenta praktyk pedagogicznych i opiekuńczo-wychowawczych. Przygotowane przez studenta konspekty lekcji, zawarte w części praktycznej pracy, są realizowane podczas lekcji przeprowadzonych przez studenta w szkołach ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Gajos
Prowadzący grup: Mieczysław Gajos
Strona przedmiotu: http://ukknjf.uw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe
seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Patrz: podstawowe informacje o przedmiocie.

Pełny opis:

Patrz: podstawowe informacje o przedmiocie.

Literatura:

Patrz: podstawowe informacje o przedmiocie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.