Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kulturoznawstwo obszaru niemieckojęzycznego (realioznawstwo)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4103-2M1S-KON
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kulturoznawstwo obszaru niemieckojęzycznego (realioznawstwo)
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Identyczne z wszystkimi przedmiotami wstępnymi, wynikające ze zdania egzaminu maturalnego.

Konwersatorium ma za zadanie:

• przedstawić systematycznie wiedzę potrzebną do zaliczenia

przedmiotu,

• zapoznać studenta z podstawową literaturą z zakresu realioznawstwa krajów niemieckojęzycznych

• zapoznać studentów z najważniejszymi informacjami na temat różnych dziedzin życia w Niemczech, Austrii i Szwajcarii obejmującymi między innymi, system edukacji, organizację życia naukowego i kulturalnego, środki masowego przekazu, instytucje życia politycznego, partie.Nakład pracy studenta:

– 60 godzin uczestnictwa w konwersatorium,

– 60 godzin pracy własnej.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot opiera się na szeroko rozumianym terminie "kultura" krajów niemieckiego obszaru językowego.

Pełny opis:

Studenci udoskonalają wrażliwość i kompetencje komunikacyjne, pozbawione uwarunkowanych kulturowo konfliktów porozumiewania się z mieszkańcami krajów niemieckiego obszaru językowego.

Rozwinięcie kompetencji kulturowej w stopniu pozwalającym na zrozumienie istotnych aspektów kultury krajów niemieckiego obszaru językowego, z uwzględnieniem "kultury dnia codziennego".

Literatura:

Pozycje obowiązkowe:

- Zwischendurch mal ... Landeskunde. Hueber

- Landeskunde aktiv. Hueber

Pozycje książkowe:

- Landeskunde Deutschland. Hueber

- Vokabeln und Quizfragen. Hueber

- Sprachraetsel Deutsch - Landeskunde. Hueber

- Chunsch druus? Hueber

- Landkarten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz

Źródła internetowe:

 www.bundesregierung.de

 www.bundestag.de

 www.austria.gv.at

 www.oesterreich.com

 www.statistik.at

 www.admin.ch

 www.swissworld.org

 www.romankoch.ch

 www.pro-helvetia.ch

 www.iol.li

 www.searchlink.li

 www.firstlink.li

 www.uni-mainz.de

 www.destatis.de

 www.infas.de

 www.zahlenspiegel.ch

 www.ard.de

 www.dwelle.de www.orf.at

 www.zdf.de

Prasa:

Informationen zur politischen Bildung. Bundeszentrale zur politischen Bildung. Bonn.

Passagen. Prohelvetia. Schweizer Kulturstiftung.

www.prohelvetia.ch

www.faz.net

www.nzz.ch

www.diepresse.at

www.derstandard.at

www.format.at

www.profil.at

www.sueddeutsche.de

www.taz.de

www.tages-anzeiger.ch

www.welt.de

www.weltwoche.ch

www.zeit.de

www.blick.ch

www.focus.msn.de

www.spiegel.de

www.stern.de

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu wydarzeń i zjawisk kulturotwórczych w krajach niemieckiego obszaru językowego H1P_W01

K_W03 zna podstawową terminologię z zakresu kulturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego H1P_W03

K_W13 ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach w niemieckojęzycznym obszarze kulturowym S1A_W04

K_W14 ma elementarną wiedzę o podobieństwach i różnicach oraz związkach pomiędzy krajami niemieckojęzycznymi i Polską S1A W02

S1A_W03

K_W15 ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń w demokracji niemieckojęzycznego obszaru językowego S1A W05

S1A_W09

K_W22 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych istotnych dla bezkonfliktowego współżycia społecznego S1A_W07

Umiejętności

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów przydatnych w przyswojeniu treści związanych z niemieckojęzycznym obszarem kulturowym. H1P_U01

K_U04 posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z przygotowaniem prezentacji w grupie – ustalenie zadań itd. H1P_U04

K_U09 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w ramach zadań grupowych dotyczących np. zalet i wad systemów politycznych czy edukacyjnych niemieckiego obszaru językowego H1P_U10

K_U10 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie kultury krajów niemieckiego obszaru językowego, w języku polskim i języku niemieckim, szczególnie podczas poszukiwania informacji do prezentacji zaliczeniowych, a także podczas inicjatyw kulturalnych organizowanych przez UW oraz Instytut Goethego, Instytut Austriacki i inne instytucje i organizacje związane z niemieckojęzycznym obszarem kulturowym H1P_U11

K_U11 posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku niemieckim, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu kultury niemieckiego obszaru językowego, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł H1P_U12

K_U12 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych języku niemieckim, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu kultury niemieckiego obszaru językowego, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł H1P_U13

K_U19 posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów H1A_U06

K_U22 potrafi animować prace koleżanek i kolegów podczas prac grupowych czy w parach oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie S1A_U06

K_U24 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania H1A_U05

K_U25 potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu dokonując ewaluacji prezentacji zaliczeniowej S1A_U06

K_U27 posiada umiejętności językowe pozwalające na komunikowanie się na poznane zagadnienia dotyczące kultury niemieckiego obszaru językowego w języku niemieckim

Kompetencje społeczne

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie podejmując pracę samodzielną w ramach przedmiotu kulturoznawstwo niemieckiego obszaru językowego H1P_K01

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role H1P_K02

K_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy poprzez m.in. pogłębianie i rozpowszechnianie wiedzy na związane z tymi zagadnieniami tematy H1P_K05

K_K06 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form – korzystając z informacji z polecanych stron internetowych oraz biorąc udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez stowarzyszenia, instytuty i organizacje propagującą kulturę niemieckiego obszaru językowego H1P_K06

K_K07 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia H1A K01

H1A K04

S1A_K02

K_K13 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, czyli studiowania i wykonuje rzetelnie zadania w ramach studiów S1A K03

S1A_K05

Metody i kryteria oceniania:

1. Podstawą zaliczenia konwersatorium jest:

a) obecność na zajęciach (student ma prawo tylko do dwóch nieobecności w semestrze);

b) przygotowanie do zajęć (praca domowa, przynoszenie kserokopii zadanych tekstów na zajęcia);

c) aktywność (uczestnictwo w dyskusji, praca w grupach i parach);

d) zaliczenie trzech testów kontrolnych:

- z wiedzy o Niemczech,

- z wiedzy o Szwajcarii,

- z wiedzy o Austrii

Prace oceniane są na punkty.

2. Metody oceny pracy studenta

– ocena ciągła (bieżące przygotowanie do ćwiczeń i aktywność): 10% oceny końcowej,

– testy kontrolne: 60% oceny końcowej,

– prace domowe: 30 % oceny końcowej.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)