Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury krajów niemieckiego obszaru językowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4103-3M1S-HLKNOJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury krajów niemieckiego obszaru językowego
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Po ukończeniu konwersatorium student potrafi scharakteryzować główne prądy literackie w historii literatury niemieckojęzycznej właściwe dla poszczególnych epok. Potrafi również zanalizować i zinterpretować wybrane dzieło literatury niemieckojęzycznej z wymienionych na liście lektur obowiązkowych i wskazać na jego przykładzie na związki pomiędzy literaturą, historią i uwarunkowaniami społecznymi danej epoki. Student potrafi scharakteryzować pokrótce autora dzieła i jego twórczość. Student potrafi także wybrać i zastosować odpowiednie formy dydaktyzacji dla wskazanych tekstów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z głównymi prądami literackimi w historii literatury niemieckojęzycznej i z przykładowymi, reprezentatywnymi dla epoki utworami literackimi, najczęściej z krótkimi formami literackimi bądź też z fragmentami prozy. Konwersatorium poświęcone jest interpretacji wskazanych tekstów literackich i pokazaniu możliwości dydaktyzacji wybranych tekstów literackich.

Pełny opis:

Celem konwersatorium z wykorzystania tekstu literackiego w nauczaniu języka niemieckiego jest zapoznanie studentów z głównymi prądami literackimi w historii literatury niemieckojęzycznej i z przykładowymi, reprezentatywnymi dla epoki utworami literackimi, najczęściej z krótkimi formami literackimi bądź też z fragmentami prozy. Analiza tekstów literackich i ich interpretacja ma na celu ukazanie związków pomiędzy literaturą, historią i uwarunkowaniami społecznymi czasu, w którym powstały. Studenci analizują fragmenty lub w większości przypadków całość dzieł literackich. Po analizie i interpretacji wybranych dzieł literackich prowadzący zajęcia omawia ze studentami możliwości dydaktyzacji wybranych tekstów, wskazuje na celowość zastosowania wybranych metod dydaktyzacji przygotowując studentów do pracy z uczniami.

Nakład pracy studenta w semestrzez zimowym:

– 15 godzin uczestnictwa w konwersatorium w semestrze (tzw. kontaktowych),

– 15 godzin pracy własnej w semestrze

Literatura:

Semestr zimowy

Pozycje książkowe

Literatura obowiązkowa

- teksty przygotowane przez wykładowcę,

- Arnold H. L., und Detering H. (Hg): Grundzüge der Literaturwissenschaft, dtv, München 1996.

- Gigl C:. Deutsch. Prosa/Drama/Lyrik, Klett Verlag, Stuttgart 2002.

- Fremdsprache Deutsch. Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts. Nr. 49: Kreativ Deutsch unterrichten, Hueber 2013.

- Abraham U., Kepser M.: Literaturdidaktik Deutsch. Eine Einführung, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2005.

- Deutsche Literaturgeschichte in Übungen. Mit einem Ergänzungsprogramm im Internet. Radom 2014.

- Krusche D., Krechel. R.: Anspiel. Konkrete Poesie im Unterricht DaF, InterNationes, Bonn 1988.

Źródła internetowe:

http://www.literaturdidaktik.republika.pl/

http://elisa20.republika.pl/1SkladUbungen.pdf

http://literaturdidaktik.republika.pl/elearning.html

http://literaturdidaktik.republika.pl/Epochenuberblick.html

Semestr letni

G. E. Lessing: Nathan der Weise

Okres „ Burzy i Naporu“: Założenia programowe artystycznego prądu i rola pisarza. Znaczenie poglądów estetycznych J. G. Herdera.

Cechy poezji ( ballady), prozy i dramatu.Wczesna twórczość J. W. Goethego i F. Schillera.

J. W. Goethe: Die Leiden des jungen Werthers

J. W. Goethe: Willkommen und Abschied ( jako przykład młodzieńczej liryki miłosnej)

F. Schiller: Kabale und Liebe

Okres „Klasyki Weimarskiej”. Idee rewolucji francuskiej i ich wpływ na postawy estetyczne niemieckich pisarzy. Definicja klasyki w ujęciu Goethego i Schillera. Twórczość Goethego i Schillera po 1786 roku.

J. W. Goethes Balladen: Der Schatzgräber , Der Erlkönig

J. W. Goethe: Faust. Der Tragödie Erster Teil

F. Schillers Lyrik: An die Freude, Die Bürgschaft

Efekty uczenia się:

K_W07 zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu historii literatury niemieckiej

K_W01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu historii literatury niemieckiej zorientowaną na zastosowania praktyczne w pracy nauczyciela

K_U09 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

K_U11 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U12 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U19 posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów

K_K 05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia konwersatorium jest:

a) obecność na zajęciach (student ma prawo tylko do dwóch nieobecności w semestrze);

b) przygotowanie do zajęć (kartkówki z zajęć);

c) aktywność (uczestnictwo w dyskusji, praca w grupach i parach);

d) portfolio z projektem własnym / kolokwium

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)