Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego - moduł C

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4103-5M1S-PNJN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego - moduł C
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przygotowanie merytoryczne-Grupa treści podstawowych
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ćwiczenia przeznaczone dla studentów, którzy opanowali język niemiecki na poziomie B2 wg. ESOKJ

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Uczestnicy kursu po jego ukończeniu rozumieją szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafią się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafią posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języków obcych. Potrafią formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu, zawierające słownictwo specjalistyczne z zakresu nauki języków obcych.

Pełny opis:

Uczestnicy rozumieją bez większych trudności programy telewizyjne i filmy, długie i złożone teksty informacyjne i literackie, a także teksty specjalistyczne z zakresu nauczania języków obcych.

Potrafią precyzyjnie formułować swoje myśli i poglądy, nawiązując do wypowiedzi rozmówców. Porozumiewają się płynnie i spontanicznie, bez widocznego namyślania się w celu znalezienia właściwych sformułowań, ze szczególnym uwzględnieniem sfery zawodowej (nauczanie języków obcych).

Potrafią formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi dotyczące skomplikowanych zagadnień, rozwijać w nich wybrane podtematy lub poszczególne kwestie i kończyć je odpowiednią konkluzją.

Potrafią się wypowiadać w zrozumiałych i dobrze zbudowanych tekstach, dosyć szeroko przedstawiając swój punkt widzenia. Opisują złożone zagadnienia w prywatnych listach, rozprawkach i opracowaniach, podkreślając kwestie, które uważam za najistotniejsze. Potrafią dostosować styl tekstu do potencjalnego czytelnika, ze szczególnym uwzględnieniem stylu naukowego.

Literatura:

Materiały przygotowane przez wykładowcę z mediów niemieckojęzycznych, umożliwiające osiągnięcie celów kształcenia

Teksty prasowe

- z tygodników niemieckich np.: Stern, Focus, Der Spiegel,

- dzienników np.: Frankfurter Allgemeine, Die Zeit, Die Welt ,

- serwisy internetowe

- krótkie teksty literackie

- Autentyczne teksty audio i audio-video z niemieckojęzycznego radia i telewizji

Literatura dodatkowa:

- Perlmann-Balme, M. i in. "Sicher C1" München: Hueber

- Rusch, P. i Glaboniat, M. "Profile Deutsch" München: Langenscheidt

- Buscha A., Erkundungen: DaF: Lehrerhandbuch B2 – C1. Leipzig, cop. 2017

- Jin F., Grammatik aktiv B2-C1. Berlin, 2019. Dr. 5.

- Buscha A., C Grammatik: Übungsgrammatik DaF: C1-C2, Leipzig, 2013. Dr.1.

Efekty uczenia się:

K_W03 zna podstawową terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla nauczania języków obcych.

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów.

K_U02 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności związane z nauczaniem języków obcych, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

K_U09 posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

K_U12 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i pisemnych w języku niemieckim, dotyczących zagadnień omawianych na zajęciach, z wykorzystaniem różnych źródeł

K_U10 potrafi bez trudności rozumieć rozmowy na znane mu i omawiane na zajęciach tematy

K_U24 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania,

Metody i kryteria oceniania:

I. Informacje ogólne

Do zaliczenia semestru konieczne jest uzyskanie 60 % punktów w 4 obszarach:

-praca na zajęciach (wypowiedzi ustne, praca grupowa, udział w dyskusji, wykonywanie zadań komunikacyjnych) – 20 %,

-praca samodzielna na platformie, testy leksykalno-gramatyczne – 20%

- projekt dydaktyczny - Popkultur - 20%

- test zaliczeniowy (tylko w semestrze zimowym), prace domowe (przygotowane wypowiedzi ustne i prace pisemne) – 40 %

(w każdym z tych obszarów przynajmniej 50%)

II. Kryteria oceny dłuższych wypowiedzi ustnych

Prezentacja, krótki referat, dłuższa wypowiedź ustna, a także wypowiedź na egzaminie ustnym oceniane są według następujących kryteriów:

- zrozumienie polecenia/treść wypowiedzi

- skuteczność interakcyjna/dobór środków językowych

- poprawność językowa ( gramatyczno-leksykalna, stylistyczna)

- poprawność w zakresie wymowy i intonacji, płynność wypowiedzi

Dokładne kryteria oceny są także podane studentom przed każdym ocenianym wystąpieniem ustnym.

III. Kryteria oceny prac pisemnych

Ocena prac pisemnych obejmuje następujące elementy:

-Treść, zgodność z tematem

-Kompozycja, dobór słownictwa

-Poprawność formalna

IV. Uwagi końcowe i sposób wyliczenia oceny za semestr

Ocenę wyliczamy na podstawie ilości punktów uzyskanych u poszczególnych wykładowców oraz punktów z testu końcowego w semestrze zimowym.

V. Egzamin

Język prowadzenia: niemiecki

Skrócony opis:

na poziomie C1 według ESOKJ

Egzamin odbywa się w sesji letniej i ma formę pisemną i ustną na poziomie C1 według ESOKJ.

Pełny opis:

Egzamin pisemny

Składa się z 4 części: słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, wypowiedź pisemna oraz test leksykalny. Na napisanie testu student ma 180 minut.

Za egzamin można uzyskać maksymalnie 100 pkt, które przeliczane są na ocenę.

Aby zaliczyć tę część egzaminu należy uzyskać 60% punktów.

Egzamin ustny

Na egzamin ustny wymagana jest: umiejętność streszczania artykułów prasowych na poziomie C1, znajomość leksyki oraz struktur gramatycznych na poziomie C1

Egzamin składa się z 2 zadań:

- streszczenie tekstu wylosowanego przez studenta (z zestawu tekstów omawianych podczas zajęć)

- wypowiedź ustna do dwóch zadań dotyczących treści omawianych na zajęciach w semestrze zimowym i letnim, wylosowanych przez studenta

Na egzamin student zgłasza się 30 minut przed jego rozpoczęciem, losuje tekst i przygotowuje jego streszczenie - na przygotowanie tekstu zdający ma 20 minut.

Efekty kształcenia:

Egzamin ma sprawdzić/potwierdzić następujące efekty kształcenia:

K_W03 zna podstawową terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla nauczania języków obcych.

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów.

K_U02 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności związane z nauczaniem języków obcych, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

K_U09 posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

K_U12 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i pisemnych w języku niemieckim, dotyczących zagadnień omawianych na zajęciach, z wykorzystaniem różnych źródeł

K_U10 potrafi bez trudności rozumieć rozmowy na znane mu i omawiane na zajęciach tematy

K_U24 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z egzaminu pisemnego: oceniane są: rozumienie ze słuchu (15), czytanie ze zrozumieniem (10), pisanie (25), użycie języka (50).

Za cały egzamin można uzyskać 100 punktów. Punkty przeliczane są na ocenę szkolną.

Tabela przeliczania punktów na ocenę:

60 – 67,5 = 3,0

68 – 76 = 3,5

76,5 – 84,5 = 4,0

85 – 93 = 4,5

93,5 – 100 = 5,0

Ocena z egzaminu ustnego

Kryteria oceniania:

- zrozumienie polecenia/treść wypowiedzi

- skuteczność interakcyjna/dobór środków językowych

- poprawność językowa ( gramatyczno-leksykalna, stylistyczna)

- poprawność w zakresie wymowy i intonacji, płynność wypowiedzi

Umiejętności językowe:

a/ płynna i poprawna komunikacja w sytuacjach towarzyskich i zawodowych

b/dobór odpowiedniego stylu i słownictwa

c/umiejętności wyjaśniania i uzasadniania własnych opinii

d/ prezentacja tematów i poglądów

Punkty za poszczególne kryteria:

Treść: 1 - 2 pkt.

Słownictwo: 2 - 3 pkt.

Gramatyka: 2,5 - 3 pkt.

Płynność wypowiedzi/wymowa : 0,5 - 2 pkt.

ŁĄCZNIE max. 10 punktów za każde zadanie ustne

Tabela przeliczania punktów na ocenę:

18 – 20,5 = 3,0

21 – 24 = 3,5

24,5 – 25,5 = 4,0

26 – 27 = 4,5

27,5 – 30 = 5,0

Średnia z ocen uzyskanych z egzaminu ustnego i pisemnego jest oceną końcową z egzaminu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Konopacka, Agnieszka Sochal
Prowadzący grup: Agnieszka Sochal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Obowiązkowym narzędziem pracy jest platforma „Kampus”: https://kampus.come.uw.edu.pl

https://kampus.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=4547

Platforma stanowi repozytorium wszystkich materiałów, list obecności, aktywności i prac studenckich używanych i powstałych podczas kursu. Materiały dydaktyczne są udostępniane studentom systematycznie i z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć (wtorki od 15.10.2020 do 30.01.2021), umieszczonym na stronie Centrum, za pomocą Zoom lub Google Meet. Linki do spotkań będą podawane w forum aktualności oraz przy kolejnym realizowanym zagadnieniu.

Obecność sprawdzana będzie poprzez zameldowanie się na czacie. Obecność jest obowiązkowa, dopuszczalne są 4 nieobecności (można opuścić dwa wtorki) w semestrze.

Zadane prace pisemne studenci odsyłają do poniedziałku poprzedzającego zajęcia, na których będą omawiane. Projekt POPKULTUR – 21 grudnia 2020.

Termin testu semestralnego: 26 stycznia 2021 – test za pomocą platformy CKC w godz. 11.30-13.00 i 13.15-14.45. Część testowa, przerwa i część pisemna.

Dyżur odbywa się we wtorki, godz. 10.00-11.00, Google Meet.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.