Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systematyczny przegląd literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4208-SRL-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systematyczny przegląd literatury
Jednostka: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Euroreg
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Proszę zwrócić uwagę, że tematyka projektu własnego musi dotyczyć nauk społecznych.

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów i studentki w tematykę wykonywania systematycznych, pogłębionych przeglądów źródeł, to jest literatury naukowej i dostępnych wyników badań przy wykorzystaniu różnorodnych baz bibliometryczno-bibliograficznych, z zastosowaniem oprogramowania jakościowej analizy tekstów oraz programów zarządzania zbiorami tekstów. W ramach kursu każdy student i studentka zrealizuje indywidualny projekt – systematyczny przegląd literatury w zakresie wybranego problemu badawczego związanego z przygotowywaną pracą magisterską lub zainteresowaniami naukowymi.

Pełny opis:

Przegląd literatury to zobiektywizowana metoda badania piśmiennictwa naukowego, ukierunkowana na rzetelne podsumowywanie danych pozyskanych z możliwie wielu wyselekcjonowanych źródeł literatury. Pozwala odpowiedzieć na pytanie badawcze za pomocą jawnych i ściśle określonych sposobów identyfikacji, oceny i syntezy źródeł. Tworzenie systematycznych przeglądów literatury jest potrzebne do rozwoju teorii i praktyki wielu dyscyplin naukowych, w tym w zakresie nauk społecznych. Wiedza z tego zakresu jest pomocna w pracy naukowej w tym powstawaniu prac magisterskich, dysertacji doktorskich, opracowań eksperckich i artykułów naukowych.

Celem zajęć jest nauczenie studentów i studentki wykonywania systematycznych, pogłębionych przeglądów źródeł, to jest literatury naukowej i dostępnych wyników badań przy wykorzystaniu różnorodnych baz bibliometryczno-bibliograficznych (SCOPUS, Web of Science, inne) oraz z zastosowaniem oprogramowania jakościowej analizy tekstów (Qualitative Data Analysis) oraz programów zarządzania zbiorami tekstów (Mendeley, EndNote, inne). Zajęcia będą miały formę wykładu połączonego z ćwiczeniami. Podczas wykładu studenci i studentki poznają procedurę prowadzenia systematycznych przeglądów źródeł, sposoby wykorzystania baz bibliometryczno-bibliograficznych, a także zapoznają się z przykładami wzorcowych przeglądów.

W ramach części ćwiczeniowej każdy student i studentka zrealizuje indywidualny projekt – systematyczny przegląd literatury w zakresie wybranego problemu badawczego związanego z przygotowywaną pracą magisterską lub zainteresowaniami naukowymi. Efektem projektu będzie syntetyczne (do 5000 znaków) opracowanie głównych nurtów badawczych w ramach danego problemu naukowego, porządkujące efekty dostępnych badań i identyfikujące luki badawcze. Do zaliczenia wymagana jest znajomość lektur oraz wykonanie projektu – przeglądu literatury w sposób wymagany przez prowadzącego i przy wykorzystaniu polecanych narzędzi.

Znajomość bibliograficznych baz danych, programów do zarządzania zbiorami tekstów i jakościowej analizy tekstów nie jest wymagana. Warunkiem koniecznym jest określenie na początku zajęć zakresu tematycznego przeglądu literatury.

Dodatkowym warunkiem koniecznym do uczestnictwa w zajęciach jest umiejętność sformułowania zakresu tematycznego projektu własnego - przeglądu literatury.

WAŻNE: Tematyka projektu własnego musi dotyczyć nauk społecznych.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2016). Systematic approaches to a successful literature review. Sage.

2. Petticrew, M., & Roberts, H. (2008). Systematic reviews in the social sciences: A practical guide. John Wiley & Sons.

Dodatkowa:

1. Czakon, W. (2013). Metodyka systematycznego przeglądu literatury. Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, 47-67.

2. Galvan, J. L., & Galvan, M. C. (2017). Writing literature reviews: A guide for students of the social and behavioral sciences. Routledge.

3. Gough, D., Oliver, S., & Thomas, J. (Eds.). (2017). An introduction to systematic reviews. Sage.

4. Mazur, Z., & Orłowska, A. (2018). Jak zaplanować i przeprowadzić systematyczny przegląd literatury. Polskie Forum Psychologiczne, 23(2), s. 235-251

5. Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2016). Systematic approaches to a successful literature review. Sage.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie:

- podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami (KW_05).

- metodologię badań naukowych (KW_01).

Umiejętności:

Student potrafi:

- wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą, rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować, wnioskować na podstawie wyników badań naukowych (KU_02)

- dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy (KU_01)

- planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym, samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób (KU_07).

Kompetencje:

Student jest gotów do:

- krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej lub artystycznej (KK_06)

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie i prezentacja projektu – indywidualnego protokołu systematycznego przeglądu literatury.

Ocena pracy będzie dokonywana przez prowadzącą według dwóch kryteriów, tj. merytorycznego oraz wykazania umiejętności stosowania zasad pisarstwa naukowego.

Zaliczenie odbywa się będzie na podstawie pracy nad projektem własnym przygotowywanych według zasad i wzoru przygotowanych przez prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia wykładowe, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Olechnicka
Prowadzący grup: Agnieszka Olechnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia wykładowe - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)