Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

American Literature II (Literatura amerykańska II)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-AL002 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: American Literature II (Literatura amerykańska II)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach tego kursu zostaną omówione główne trendy historii literatury amerykańskiej—prozy, poezji, dramatu—od końca Wojny Secesyjnej aż do teraźniejszości. Przyjrzymy się zmianom stylów literackich, tematów i założeń dotyczących roli literatury w życiu społecznym. Omówimy realizm, naturalizm i prozę regionalną, modernizm, Harlem Renaissance, literaturę zaangażowaną politycznie lat trzydziestych, literaturę pokolenia powojennego, postmodernizm i wreszcie literaturę współczesnej Ameryki, wielokulturowej i wieloetnicznej. Poświęcimy wiele uwagi zmieniającym się kontekstom kulturowym literatury: sporom dotyczącym tożsamości amerykańskiej, zmieniającej się roli rasy, etniczności, gender, etc.

Pełny opis:

W ramach tego kursu zostaną omówione główne trendy historii literatury amerykańskiej—prozy, poezji, dramatu—od końca Wojny Secesyjnej aż do teraźniejszości. Przyjrzymy się zmianom stylów literackich, tematów i założeń dotyczących roli literatury w życiu społecznym. Omówimy realizm, naturalizm i prozę regionalną, modernizm, Harlem Renaissance, literaturę zaangażowaną politycznie lat trzydziestych, literaturę pokolenia powojennego, postmodernizm i wreszcie literaturę współczesnej Ameryki, wielokulturowej i wieloetnicznej. Poświęcimy wiele uwagi zmieniającym się kontekstom kulturowym literatury: sporom dotyczącym tożsamości amerykańskiej, zmieniającej się roli rasy, etniczności, gender, etc.

Literatura kobieca, literatura Afroamerykanów, imigrantów i mniejszości etnicznych bedą stanowiły istotny element kursu. Podczas wykładów będą pokazywane obrazy i fotografie, nagrania (szczególnie poetów recytujących własne wiersze), a także fragmenty adaptacji filmów, sztuk i filmów dokumentalnych.

1. Pełny opis

1. Zajęcia wstępne

2. Mark Twain

3. Społeczne i ideologiczne nurty przełomu wieków

4. Realizm, naturalizm, literatura regionalna

5. Wstęp do modernizmu

6. Modernizm, c.d.

7. Modernizm, c.d.

8. Modernizm, c.d.

9. Harlem Renaissance

10. Literatura i wrażliwość społeczna: Lata trzydzieste i czterdzieste

11. Teatr amerykański w dwudziestym wieku

12. Lata pięćdziesiąte i szcześćdziesiąte--Konformizm i bunt

13. Główne nurty w poezji amerykańskiej po roku 1945

14. Postmodernizm i wielokulturowość

15. Współczesna literatura amerykańska

2. Literatura

Literatura podstawowa i lektury obowiązkowe

1. handouts, requirements, exams

2. Mark Twain, Adventures of Huckleberry Finn– selections to be made by individual teachers Mark Twain, Adventures of Huckleberry Finn (Assign to them 3-4 of the following chapters: 1-9; 12, 14,15, 16 19, 31, 39, 42-43 – be sure to discuss the fragment when Huck decides to go to hell, chapter 31)

3. Bret Harte, "The Outcasts of Poker Flat”; Jack London, "The South of the Slot"; Charlotte Perkins Gilman, “The Yellow Wallpaper” and "Why I Wrote…”; Kate Chopin, "Desiree’s Baby”

4. Henry James: “Daisy Miller: A Study,” “The Jolly Corner”; Hart Crane, “The Open Boat,” Jack London, “The Law of Life”; Sarah Orne Jewett, “A White Heron,” Mary E. Wilkins Freeman, “A New England Nun”; Edith Wharton, from: The House of Mirth (Chapter XV of book I) or “The Other Two”

5. F. S. Fitzgerald, The Great Gatsby

6. Gertrude Stein, from The Making of Americans (Introduction); Ernest Hemingway, “A Clean, Well-Lighted Place,” “The Indian Camp,” “The Battler”

7. Ezra Pound: “To Whistler, American”; “Portrait d’une Femme”; “A River Merchant’s Wife: A Letter”; “In a Station of the Metro”; Canto I; T.S. Eliot: “The Love Song of J. Alfred Prufrock”; “The Wasteland” (part I); Wallace Stevens: “Of Modern Poetry”; “Thirteen Ways of Looking at a Blackbird”;“Disillusionment of Ten O’Clock”; “The Snow Man”; William Carlos Williams: “Spring and All”; “To Elsie”; “The Red Wheelbarrow”; “This is Just to Say”; “Young Sycamore”; H.D.: “Mid-Day”; “Helen”; Robert Frost: “After Apple-Picking”; “The Wood-Pile,” “The Road Not Taken”; “Home Burial”

8. William Faulkner: “A Rose for Emily”, “Barn Burning,” “That Evening Sun” ; Sinclair Lewis: from Babbit (a fragment)

9. Langston Hughes: “The Negro Artist and the Racial Mountain” ; Jean Toomer: Cane (as excerpted in Norton); Claude Mc Kay: “If We Must Die,” “The Lynching,” “America”; Langston Hughes: “The Negro Speaks of Rivers”; “The Weary Blues”, “I, Too”; “Mulatto”; Zora Neale Hurston: “How It Feels to Be Colored Me”’; Countee Cullen: “Yet Do I Marvel”

10. John Dos Passos, from U.S.A (the selection from Norton); John Steinbeck, “The Leader of the People” (Norton), a fragment of Grapes of Wrath; Richard Wright, “The Ethics of Living Jim Crow”; Ralph Ellison, from Invisible Man (Prologue; Chapter 1) (Norton)

11. Arthur Miller, Death of a Salesman; Tennessee Williams, A Streetcar Named Desire; Eugene O’Neill, Long Day’s Journey Into Night; David Mamet, Glengarry Glenn Ross, or any other major American play of your choice

12. John Updike, “The Happiest I’ve Been”; Philip Roth,“Epstein”; Norman Mailer, “The Time of Her Time”; James Baldwin, “Going to Meet the Man”; Eudora Welty, “Where is that Voice Coming From?”

13. Allen Ginsberg, Howl (I); Robert Lowell, “Man and Wife,” “For the Union Dead”; Sylvia Plath, “Daddy,” “Lady Lazarus”; Elizabeth Bishop, “The Fish,” “At the Fishouses,” “Questions of Travel”; Frank O’Hara, “Digression on Number 1, 1948,” “Poem (Lana Turner has collapsed!),” “The Day Lady Died”, “Why I Am Not a Painter” Gwendolyn Brooks, “a song in the front yard,” “We Real Cool,” “The Ballad of Rudolph Reed”

14. John Barth, “Nightsea Journey,”Toni Morrison, “Recitatif,” Sandra Cisneros, “Mericans”; Amy Tan, “Mother Tongue”; Sherman Alexie, “This is What It Means to Say Phoenix, Arizona”; Bharati Mukherjee “A Wife’s Story”

15. Jonathan Franzen, “Good Neighbors,” (opening chapter of Freedom); Raymond Carver, “What We Talk about When We Talk about Love?” (1981); Alice Munro, “Meneseteung” (1989); Annie Proulx, “The Half-Skinned Steer” (1999)

Literatura:

a. Andrzej Kopcewicz, Marta Sienicka, Literatura amerykańska do 1900 roku w zarysie. Warszawa 1983

b. Viola Sachs, Idee przewodnie literatury amerykańskiej. Warszawa 1992

c. Malcolm Bradbury, Richard Ruland, From Puritanism to Postmodernism: A History of American Literature. New York 1992

d. Richard Gray, A Brief History of American Literature. Chichester 2011

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu, studenci:

WIEDZA

• będą mięli podstawową wiedzę na temat gatunków literackich typowych dla lit. am. i głównych jej przedstawicieli,

• będą znali podstawową terminologię używaną w historii literatury amerykańskiej

UMIEJĘTNOŚCI

• będą umieli zidentyfikować podstawowe trendy w ewolucji literatury amerykańskiej,

• będą mieli podstawową wiedzę na temat mitologii społeczeństwa amerykańskiego leżącej u podstaw twórczości literackiej,

• będą rozumieć jak rozwój literatury amerykańskiej był kształtowany przez społeczne i polityczne zmiany w Stanach Zjednoczonych i jak literatura amerykańska odzwierciedlała te zmiany,

• będą zaznajomieni z różnorodnością regionalną literatury amerykańskiej,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• bedą rozumieć podstawowe metody analizy i interpretacji zarówno prozy jak i poezji,

• będą umieli zastosować podstawowe metody, paradygmaty badawcze, i terminy typowe dla amerykańskiego krytycyzmu literackiego

• będą umieli postawić nowy pytanie badawcze

Metody i kryteria oceniania:

METODY I KRYTERIA OCENIANIA

• Obecność i aktywność na zajęciach 30%

• test w połowie semestru 20%

• dwustronicowy esej 30%

• test na końcu semestru 20%

• Egzamin przygotowany przez wykładowcę (max. 50 punktów)

• Ostateczna ocena będzie zbilansowana z oceną kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 140 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wilczyński
Prowadzący grup: Gabriela Jeleńska, Agnieszka Kotwasińska, Anna Kurowicka, Joanna Mąkowska, Natalia Pamuła, Marta Usiekniewicz, Marek Wilczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.