Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Key Readings in American Studies (Kluczowe lektury w studiach amerykanistycznych)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-AL103
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Key Readings in American Studies (Kluczowe lektury w studiach amerykanistycznych)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

The course focuses on close reading and discussions of key texts for American Studies across four disciplinary categories: politics, history, literature and society. The readings are carefully selected in terms of length and difficulty. Students will be encouraged to approach each text critically.

Literatura:

Cluster: Politics

Dahl, Robert A. How Democratic is the American Constitution? 2nd ed. Yale University Press, 2003.

Huntington, Samuel. "Democracy Third Wave" Journal of Democracy Volume 2, no 2. (1991), pp. 12-34

Keith E. Whittington. Political Foundations of Judicial Supremacy: The Presidency, the Supreme Court, and Constitutional Leadership in U.S. History. Princeton Studies in American Politics. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2007.

Lipset, Seymour Martin. "Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy. The American Political Science Review, Vol. 53, No. 1 (1959), pp. 69-105.

Mayhew, David R. Congress: The Electoral Connection. 2nd ed. Yale University Press, 2004.

Moe, Terry M., and William G. Howell. "Unilateral Action and Presidential Power: A Theory." Presidential Studies Quarterly 29, no. 4 (1999): 850-72.

Persily, Nathaniel (Ed.). Solutions to Political Polarization in America. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. doi:10.1017/CBO9781316091906

Cluster: History

John Winthrop, Arabella sermon ("City on a hill") www.winthropsociety.com/doc_charity.php

Miller, Perry. "Errand Into The Wilderness." The William and Mary Quarterly 10, no. 1 (1953): 4-32. doi:10.2307/2936876.

Morgan, Edmund S. "Slavery and Freedom: The American Paradox." The Journal of American History 59, no. 1 (1972): 5-29. doi:10.2307/1888384.

Mary Rowlandson, Narrative of the Captivity, Intro, 1st, 2nd, and 20th Removes www.gutenberg.org/files/851/851-h/851-h.htm#link2H_4_0020

Axtell, James. "Colonial America without the Indians: Counterfactual Reflections." The Journal of American History 73, no. 4 (1987): 981-96. doi:10.2307/1904058.

Cluster: Literature

Toni Morrison, “Black Matters,” Playing in the Dark: Whiteness and the Literary Imagination, Harvard University Press: Cambridge, MA, 1992, pp. 1-28.

Gloria Anzaldua, Borderlands/La Frontera: The New Mestiza (Chapters 1, 2, 5, 7) Aunt Lute Books: San Francisco, 1987, pp. 1-24, 53-64, 77-86

Judith Butler, “Imitation and Gender Insubordination,” The Lesbian and Gay Studies Reader, Routledge: New York, 1993, pp. 307-320

Cluster: Society

Stiglitz, Joseph (2013) The Prize of Inequality. The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future. New York: W. W. Norton & Company (Ch. 1, pp. 1-34).

Additional readings:

Grusky B. David and Hill Jasmine (2017) Poverty and Inequality in the 21st Century. In: Grusky B. David and Hill Jasmine (Eds.) Inequality in the 21st Century. New York: Routledge (pp.1-7)

Saez Emmanuel (2019) Striking it Richer: The Evolution of Top Incomes in the United States

Hofstadter, Richard, America as a Gun Culture, American Heritage Magazine, 1970, vol. 1, issue 6

Mencken F. Carson and Froese Paul, Gun Culture in Action, Social Problems, 2019, 66, 3–27 [selection: pp. 3-10; 23-27]

Alexander, Michelle, The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness (New York: The New Press, 2010), Introduction and Chapter1.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

* potrafi czytać i rozumieć zaawansowane teksty kultury

latynoamerykańskiej lub północnoamerykańskiej (do wyboru) napisane w języku angielskim lub hiszpańskim, zróżnicowane dziedzinowo i stylistycznie (K_W02)

* rozumie pojęcie twórcy tekstu kultury i ma świadomość złożoności wpływów go kształtujących (K_W05)

* ma świadomość istnienia systemów normatywnych uwarunkowanych historycznie, społecznie i kulturowo wpływających na kształt tekstów kultury (K_W06)

* na bazie poznanych tekstów potrafi nie tylko scharakteryzować specyfikę społeczno-kulturową danego okresu i/lub regionu Ameryk, ale także wyciągnąć krytyczne wnioski (K_W05)

UMIEJĘTNOŚCI

* potrafi identyfikować i rozróżniać rodzaje tekstów dotyczących Ameryk i krytycznie oceniać ich przydatność w procesie badawczym (K_U01)

* potrafi analizować i interpretować teksty z różnych dziedzin życia społecznego i kulturalnego w obu Amerykach (K_U01)

* potrafi formułować samodzielne opinie na temat różnorodnych tekstów kultury dotyczących Ameryk (K_U02)

* potrafi, przy zachowaniu poszanowania reguł własności intelektualnej, twórczo korzystać z przeczytanych tekstów do pracy własnej, szczególnie w procesie przygotowania i pisania pracy magisterskiej (K_U05)

* potrafi brać udział w dyskusjach i debatach na tematy związane w tekstami kultury obu Ameryk oraz przygotować i przedstawić prezentacje ustne i opracowania pisemne w języku angielskim lub hiszpańskim (K_U06, K_U07)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

* jest gotów do krytycznego odbioru treści na różnorodne tematy dotyczące Ameryk (K_K01)

* jest gotów do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy na tematy związane z Amerykami (K_K03)

* jest zainteresowany uczestnictwem w życiu społecznym i kulturalnym, zwłaszcza w kontekście wydarzeń, procesów i zjawisk mających miejsce w Amerykach (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Discussion: Given the format of this course, students are expected to engage in class discussion and participation. Good understanding of required texts is essential.

Final test: a written test written by all groups together in the first week of the examination session and comprising multiple choice questions, quote identification, and short open questions.

Instructors in each group may assign additional activities (annotated bibliographies, short essays or quizzes) to improve the course grade.

Instructors in each group may assign additional activities (annotated bibliographies, short essays, or quizzes) to improve course grade.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hector Calleros Rodriguez
Prowadzący grup: Hector Calleros Rodriguez, Małgorzata Durska, William Glass, Krystyna Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)