Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

History of the United States I (Historia Stanów Zjednoczonych I)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-AW001
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: History of the United States I (Historia Stanów Zjednoczonych I)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 1 rok
Wykłady obowiązkowe dla studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią ogólny przegląd amerykańskiej historii od czasu odkryć hiszpańskich po czasy Rekonstrukcji. Studenci zapoznają się z najważniejszymi wydarzeniami i zagadnieniami z zakresu amerykańskiej polityki, społeczeństwa i kultury we wskazanym okresie.

Pełny opis:

Zajęcia skoncentrowane są wokół trzech głównych zagadnień: geneza i rozwój europejskich koloni w Ameryce północnej, powody i konsekwencje amerykańskiej Rewolucji oraz rozwój społeczeństwa amerykańskiego w XIX wieku wraz w wybuchem Wojny Secesyjnej. W trakcie omawiania wymienionych zagadnień poruszane będą też takie tematy jak rola i los rdzennych Amerykanów, geneza i rozwój niewolnictwa oraz ewolucja pozycji kobiet.

Konspekt i wykaz tematów:

Tydzień 1: Czerwone, białe i czarne korzenie Ameryki

Tydzień 2 i 3: Kolonie angielskie

Tydzień 4: Społeczeństwo XVIII-go wieku

Tydzień 5: Droga do Rewolucji

Tydzień 6: Rewolucja: polityczna i/lub społeczna

Tydzień 7: Tworzenie nowego rządu i narodu

Tydzień 8 i 9: Społeczeństwo północy w XIX wieku

Tydzień 10 & 11: Społeczeństwo południa w XIX wieku

Tydzień 12: Polityka separacji

Tydzień 13: Wojna Secesyjna

Tydzień 14: Rekonstukcja

Literatura:

Wymagany podręcznik: Digital History, http://www.digitalhistory.uh.edu/era.cfm?eraID=1&smtID=2

Wybrane prace akademickie i źródła pierwotne takie jak:

Merrill, “Indians’ New World”

Morgan, “Puritans and Sex”

David Hackett Fischer, “Champlain among the Mohawks”

David Brinkley, “The Sparck of Rebellion”

Joseph Ellis, “Compromise 1: Philadelphia Story”

Welter, “The Cult of True Womanhood”

David Brion Davis, “The Central Fact of American History”

James McPherson, “A War that Never Goes Away”

Eric Foner, “If Lincoln Hadn’t Died…”

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po ukończeniu kursu studenci

1. mają ogólną wiedzę w zakresie historii Ameryki od ery kolonialnej do Rekonstrukcji

2. rozumieją przyczyny i konsekwencje rewolucji amerykańskiej i wojny secesyjnej

3. rozumieją wkład Rdzennych Amerykanów, Europejczyków i Afrykanów w proces tworzenia kolonii amerykańskich

Umiejętności:

Po ukończeniu kursu studenci pogłębią swoje umiejętności w zakresie:

1. syntetyzowania informacji ze źródeł naukowych i wykładów

2. komunikowania tej syntezy w tekście pisanym w języku angielskim

Kompetencje społeczne:

Po ukończeniu kursu studenci

1. lepiej rozumieją genezę amerykańskiej demokracji

2. zdają sobie sprawę z roli rasy i płci w historii Ameryki

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiona będzie na podstawie końcowego egzaminu wartego 75 punktów. Egzamin będzię się składał z obiektywnych pytań (wielokrotnego wyboru i/lub dopasowywanie odpowiedzi) oraz krótkich wypowiedzi pisemnych i będzie stanowił 100% końcowej oceny.

5 92.5

4+ 87.5

4 80

3+ 75

3 60

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Batóg
Prowadzący grup: Włodzimierz Batóg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)