Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

United States Government (System polityczny w Stanach Zjednoczonych)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-AW006
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: United States Government (System polityczny w Stanach Zjednoczonych)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 1 rok
Wykłady obowiązkowe dla studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ten kurs ma na celu zapoznanie studentów z amerykańskim systemem politycznym, koncentrując się na instytucjach i strukturach kształtujących amerykańską politykę. Przyjrzy się ramom konstytucyjnym, które tworzą krajobraz polityczny, w którym odbywa się polityka amerykańska. Będzie także próbował zająć się różnymi siłami (politycznymi, społecznymi i handlowymi), które konkurują ze sobą, aby wpłynąć na to, co robi rząd.

Skrócony opis:

Ten kurs ma na celu zapoznanie studentów z amerykańskim systemem politycznym, koncentrując się na INSTYTUCJACH i ZASADACH kształtujących amerykańską politykę. Przyjrzy się ramom konstytucyjnym, które tworzą krajobraz polityczny, w którym odbywa się polityka amerykańska. Będzie także próbował zająć się różnymi siłami (politycznymi, społecznymi i handlowymi), które konkurują ze sobą, aby wpłynąć na to, co robi rząd.

Pełny opis:

Przedmiotem analiz na zajęciach jest amerykański porządek konstytucyjny: przede wszystkim instytucje ale także ich wpływ na zachowania obywateli. Naszym celem jest pokazanie dynamiki wzajemnych relacji między wszelkiego rodzaju aktorami instytucjonalnymi na scenie politycznej. Poznamy ich kompetencje i ograniczenia. Przyjrzymy się ich interakcjom w ramach systemu hamulców i równowagi. Poszukamy źródeł najważniejszych konfliktów kształtujących amerykańską politykę dziś, a także na przestrzeni rozwoju amerykańskiej demokracji po 1787 roku. Poznamy system, wartości, który jest odzwierciedlony w instytucjach politycznych amerykańskiej dmokracji. Tam gdzie to zasadne porównywać będziemy amerykańskie i polskie doświadczenia z demokracją co pozwoli nam lepiej zrozumieć jej charakter.

Zakres tematów zajęć:

1. Podstawy demokracji i specyfika amerykańskiej demokracji i jej drogi rozwoju

2. Konstytucja amerykańska

3. Prawa obywatelskie

4. Federalizm

5. Kongres i władza ustawodawcza

6. Prezydentura i władza wykonawcza (adminstracja)

7. Sąd najwyższy i władza sądownicza.

8. Partie polityczne.

Oczekuje się , że Studenci będą śledzić wydarzenia w USA na bieżąco

Literatura:

Jon R. Bond i Kevin B. Smith Analyzing American Democracy: Politics and Political Science (Routlege 2019)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

1. WIEDZA:

Zna i rozumie

- złożoność systemu demokratycznego;

- rolę wartości w polityce i relację między wartościami a instytucjami i zjawiskami politycznymi;

- terminologię konieczną do opisu zjawisk politycznych w demokracji, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych;

- rolę instytucji i prawa w nadawaniu charakteru systemowi politycznemu;

- wielowymiarowość amerykańskiej polityki na wszystkich szczeblach systemu

- związki pomiędzy polityką wewnętrzna i zagraniczną USA

2. UMIEJĘTNOŚCI:

Potrafi

- zastosować teorie z zakresu nauk o polityce do analizy podstawowych zjawisk polityki wewnętrznej USA;

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Jest gotów

- do bycia aktywnym uczestnikiem polityki i używania się języka służącego do udziału w dyskusjach publicznych oraz formułowania własnych opinii

Metody i kryteria oceniania:

Test, egzamin w sesji, test jednokrotnego i wielokrotnego wyboru.

Do zaliczenia trzeba otrzymac 60% najwyższej punktacji (nie maksymalnej mozliwej ale najwyzszej w danej grupie), co przeważnie oznacza 50% maksymalnej liczby punktów. Test jest krótki ale intensywny

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bohdan Szklarski
Prowadzący grup: Bohdan Szklarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)