Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

American Society (Społeczeństwo amerykańskie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-AW009
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: American Society (Społeczeństwo amerykańskie)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 1 rok
Wykłady obowiązkowe dla studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład przedstawia podstawowe wymiary życia społecznego w Stanach Zjednoczonych: amerykańskie wartości I ideologię; rolę niewolnictwa i imigracji; relacje rasowe i etniczne, stratyfikację społeczną, ruchliwość społeczną i ubóstwo; seksualność i rodzinę; miejskie i podmiejskie style życia; pracę i konsumpcję. Omawiane są historyczne źródła współczesnych procesów społecznych.

Skrócony opis:

Wykład przedstawia podstawowe wymiary życia społecznego w Stanach Zjednoczonych: amerykańskie wartości I ideologię; rolę niewolnictwa i imigracji; relacje rasowe i etniczne, stratyfikację społeczną, ruchliwość społeczną i ubóstwo; seksualność i rodzinę; miejskie i podmiejskie style życia; pracę i konsumpcję. Omawiane są historyczne źródła współczesnych procesów społecznych.

Pełny opis:

Wykład przedstawia podstawowe wymiary życia społecznego w Stanach Zjednoczonych, kluczowe dla zrozumienia jego specyfiki. Począwszy od obserwacji XIX-wiecznej Ameryki Alexisa de Tocqueville'a, spróbujemy zrozumieć w jaki sposób historyczne warunki ukształtowały współczesne społeczeństwo amerykańskie. Omawiane wymiary życia społecznego to: rola rasowo zdefiniowanego niewolnictwa i imigracji w kształtowaniu amerykańskich stosunków rasowych i etnicznych; klasy społeczne – od najzamożniejszego ‘jednego procentu’ społeczeństwa, poprzez mityczną w tradycji amerykańskiej klasę średnią do miejskiej podklasy – w epoce rosnących nierówności; stosunek do biednych i pomocy społecznej; seksualność; tradycyjne i nowe formy życia rodzinnego; ideały domu i stylu życia w miastach i na przedmieściach; pracę, konsumpcję i religię. Omówimy, co odróżnia społeczeństwo amerykańskie, z jego wartościami i normami, od innych wysoko rozwiniętych społeczeństw kapitalistycznych.

Literatura:

Assigned literature on the reserve in the library:

The course handbook: J.J. Macionis, Sociology, Prentice Hall, 2005.

Efekty uczenia się:

1. WIEDZA

Studenci, którzy z sukcesem zdadzą egzamin z przedmiotu będą mieć podstawowe rozumienie wartości amerykańskich i amerykańskiej ideologii, klas społecznych, roli rasy I etniczności, ideałów domu i stylu życia, stosunku do pracy i konsumpcji, religijności, a także rozumienie, jak te instytucje i postawy społeczne różnią społeczeństwo amerykańskie od swoich odpowiedników w Europie.

2. UMIEJĘTNOŚCI

Studenci potrafią samodzielnie nabywać wiedzę z podręcznika, rozumieć wyników sondaży, badań etnograficznych i historyczno-porównawczych

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Studenci rozumieją różnice kulturowe i rolę warunków historycznych i wartości dla kształtowania się społeczeństwa

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na podstawie wyników pisanych w sali wykładowej dwóch testów: w połowie semestru (50% KOŃCOWEJ OCENY) I POD KONIEC semestru (50% końcowej oceny). Każdy z tych dwóch testów trwa 45 minut i zawiera w sumie 30 pytań wielokrotnego wyboru i typu prawda/fałsz. Poprawna odpowiedź na każde z pytań otrzymuje 1 punkt, a niepoprawna odpowiedź I brak odpowiedzi otrzymuje zero punktów. Studenci OGUN także otrzymują 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź i zero punktów za niepoprawną odpowiedź lub jej brak. Oceny obu testów są następujące: 0-55% maksymalnego wyniku 30 punktów – ocena 2, 56-70% - ocena 3, 71-85% - ocena 4, 86-100% - ocena 5. Każdy z dwóch testów jest obowiązkowy. Minimalna suma wyników obu testu, uprawniająca do oceny 3, wynosi 34. Wszystkie pytania testów dotyczą problemów dyskutowanych w obowiązkowych materiałach (tekstach i wideo), które z kolei są omawiane na wykładach. Obowiązkowe materiały zawierają wyszczególnione fragmenty podręcznika (J.J. Macionis, Sociology, Prentice Hall, 2005) i teksty. Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa. Dodatkowe materiały polecane do każdego wykładu nie są obowiązkowe. Celem zalecenia jest wyposażenie studentów w wiedzę o kontekście omawianych problemów oraz pomoc w decyzji o temacie pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Turkowski
Prowadzący grup: Andrzej Turkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Smoleński
Prowadzący grup: Jan Smoleński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)