Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cultural Diversity of the Western Hemisphere (Różnorodność kulturowa zachodniej hemisfery)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-AW215
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Cultural Diversity of the Western Hemisphere (Różnorodność kulturowa zachodniej hemisfery)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Wykłady monograficzne na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
monograficzne

Skrócony opis:

Dlaczego meksykańska kukurydza jest święta, Kubańczycy obchodzą karnawał w lipcu a Kanadyjczycy nie mają święta niepodległości? Wykład ma za zadanie wprowadzić studentów w świat wspólnych mianowników i różnic kulturowych w zachodniej hemisferze. Co tydzień zajęcia skupią się na wybranej osi tematycznej, przedstawiając ją w perspektywie porównawczej różnych kontekstów narodowych i kulturowych.

Pełny opis:

Wykład poruszy następujące zagadnienia:

1. JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI - WSPÓLNE UWARUNKOWANIA ZACHODNIEJ PÓŁKULI

2. DROGA DO EL DORADO - KULTURY RDZENNE

3. JESUS CHRIST SUPERSTAR - RELIGIA

4. GOSPODA ŚWIĄTECZNA - ŚWIĘTA I TRADYCJE

5. WSZYSCY LUDZIE PREZYDENTA - KULTURA POLITYCZNA I TOŻSAMOŚĆ NARODOWA

6. MIĘDZY SŁOWAMI - JĘZYK

7. DIRTY DANCING - MUZYKA I TANIEC

8. PRZEPIÓRKI W PŁATKACH RÓŻY - KUCHNIA I NAPOJE

9. RĘKA BOGA - SPORT

10. DUMA I UPRZEDZENIE - GENDER I SEKSUALNOŚĆ

11. WE BUILT THIS CITY - SZTUKA I ARCHITEKTURA

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Allsopp J., Rickford J.R. (ed.), Laguage, Culture and Caribbean Identity, University Press of the West Indies, 2012.

2. Bigsby Ch., The Cambridge Companion to Modern American Culture, Cambridge University Press, 2006.

3. Henighan T., Maclean's Companion to Canadian Arts and Culture, Raincoat Book, 2000.

4. King J., The Cambridge Companion to Modern Latin American Culture, Cambridge University Press, 2004.

5. Levander C.F., Levine R.S. (red.), Hemispheric American Studies, Rutgers University Press, 2008.

Literatura uzupełniająca

1. Beushausen W. (red.) et al, Caribbean Food Cultures: Culinary Practices and Consumption in the Caribbean and Its Diasporas, Transcript-Verlag, 2014.

2. Carpenter K., Interweaving Tapestries of Culture and Sexuality in the Caribbean, Palgrave, 2017.

3. Elson L.C., The history of American music, Kessinger Publishing, 2005.

4. Hanke L., Do the Americas have a common history?, Alfred A. Knopf, 1964.

5. Lovera, J.R., Food Culture in South America, Greenwood, 2005.

6. Murrell N.S., Afro-Caribbean Religions: An Introduction to Their Historical, Cultural and Sacred Traditions, Temple University Press, 2009.

7. Schechter J.M., Music in Latin American Culture: Regional Traditions, Schrimer, 1999.

8. Smith A.F., The Oxford companion to American food and drink, Oxford University Press, 2007.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

WIEDZA

- posiada wiedzę z zakresu kultury i sztuki państw zachodniej hemisfery

- dostrzega specyfikę i złożoność kształtowania się współczesnych społeczeństw amerykańskich, ich odrębności i tożsamości narodowej

- jest świadomy zarówno różnic, jak i wspólnych mianowników kultur amerykańskich

UMIEJĘTNOŚCI

- posiada umiejętności analizowania, oceniania i wykorzystywania informacji z różnorodnych źródeł, dotyczących kultur amerykańskich

- potrafi wyjaśniać bieżące wydarzenia i zjawiska zachodzące w zachodniej hemisferze, osadzając je we właściwym kontekście kulturowym

- umie formułować argumenty w dyskusji dotyczącej kultur amerykańskich

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, jest otwarty na nowe zjawiska i idee, gotowy do zmiany opinii w obliczu nowych danych i argumentów

- jest przygotowany do wykorzystania wiedzy z zakresu różnorodności kulturowej zachodniej półkuli w pracy zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zostanie wystawiona na podstawie egzaminu pisemnego.

Skala ocen:

51-62% 3

63-72% 3.5

73-82% 4

83-92% 4.5

93-99% 5

100% 5!

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Fijałkowska-Myszyńska
Prowadzący grup: Alicja Fijałkowska-Myszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład monograficzny - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)