Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Advanced Practical Spanish

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-FL207 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Advanced Practical Spanish
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Kontynuacja kursu hiszpańskiego, prowadzonego w I semestrze na poziomie B2.1, wraz z uzupełnieniem braków gramatycznych z niższych poziomów.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwinięcie sprawności językowych nabytych na poprzednich etapach nauki: rozumienia tekstu pisanego przekazu ustnego, wypowiedzi ustnej i pisemnej i osiągnięcie poziomu B2, określanego przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

Pełny opis:

W celu rozwijania wszystkich sprawności językowych, zostaną wprowadzone następujące zagadnienia:

GRAMATYKA

- Powtórzenie czasów przeszłych Pretérito Perfecto, Indefinido, Imperfecto, Pluscuamperfecto, mowy zależnej, czasów przyszłych Futuro Perfeco i Imperfecto, I zdania warunkowego, Presente de Subjuntivo.

- Czasy przeszłe trybu Subjuntivo

- Zdania warunkowe II, III, mixto

- Strona bierna z czasownikami ser i estar

- Konstrukcje peryfrastyczne

SŁOWNICTWO

- Argumentowanie i kontrargumentowanie w dyskusji (ekologia, ocieplenie klimatu, nowe środki komunikacji, reklama, praca, czas wolny i inne)

- Słownictwo zawarte w prasie codziennej, hiszpańskiej i latynoamerykańskiej, materiał leksykalny związany z wydarzeniami społeczno-politycznymi i zjawiskami związanymi z kulturą krajów hiszpańskojęzycznych

- Rozumienie filmów dokumentalnych, seriali, fragmentów filmów

- Język mediacji z użyciem mowy zależnej i trybu warunkowego

-Słownictwo związane z życiem codziennym krajów języka hiszpańskiego oraz rozumienie różnych rejestrów i odmian hiszpańskiego

UMIEJĘTNOŚCI

-Wyrażanie opinii na wybrany temat, udział w debacie, argumentowanie

- Rozumienie artykułów prasy codziennie i programów nadawanych w mediach

- Redagowanie artykułów, listów, CV, informacji

- Sprawne komunikowanie się w zwykłych sytuacjach językowych, rozumienie i stosowanie języka codziennego (niespecjalistycznego)

Literatura:

Podręcznik:

Aula Internacional 4 B2.1 Nueva Edición, Ed. Difusión, Barcelona, (kontynuacja) - książka ucznia i ćwiczenia

Podręczniki i zeszyty ćwiczeń dodatkowe, wykorzystywane na zajęciach oraz zalecane do pracy własnej:

- Prisma B2 Avanza, Edinumen, Madrid 2007 - Libro de Ejercicios

- Gente 3 Nueva Edición B2, Ed. Difusión, Barcelona, 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student po zakończeniu kursu powinien opanować wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wszystkich sprawności językowych na poziomie B2, wg ESOKJ

- zna pełną gramatykę języka hiszpańskiego oraz

- dysponuje bogatym zasobem słownictwa z hispanojęzycznego

- rozpoznaje różnice między hiszpańskim kastylijskim i latynoamerykańskim oraz różne rejestry językowe

- posiada wiedzę na temat wybranych zagadnień dotyczących problematyki społecznej, politycznej, jak też niektórych elementów kultury krajów Ameryki Łacińskiej

Umiejętności:

- K_U10 posiada umiejętność wypowiadania się w języku hiszpańskim na tematy związane z krajami hiszpańskojęzycznymi

- W zakresie języka mówionego samodzielnie stosuje prawidłowo leksykę, frazeologię i struktury zdaniowe.

- Zna niektóre wyrażenia idiomatyczne i potoczne

- Jest w stanie skutecznie porozumiewać się w różnych sytuacjach potocznych

- Potrafi uczestniczyć w dyskusjach na złożone tematy, prezentować własne argumenty, bronić swojego zdania

- potrafi wypowiadać się na piśmie, przekazując opinie, informacje ogólne.

Kompetencje społeczne:

- Posiada kompetencję językowe w zakresie języka hiszpańskiego na poziomie zaawansowanym B2, umożliwiające swobodne porozumiewanie się w tym języku w sprawach codziennych

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność na zajęciach (dozwolone 2 nieobecności) i aktywny udział w ćwiczeniach i dyskusjach 10%

- odrabianie pisemnych prac domowych na bieżące tematy wprowadzanie na zaęciach (ćwiczenia gramatyczne i leksykalne, streszczenia, krótkie wypracowania) 10%

- zaliczenie 2 testów śródsemestralnych 20%

- test końcowy 60%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Bojarska
Prowadzący grup: Paulina Bojarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Luis Miletti Gaztambide
Prowadzący grup: Luis Miletti Gaztambide
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.