Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Intellectual Property Protection (Podstawy ochrony własności intelektualnej)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-POWI
Kod Erasmus / ISCED: 10.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Intellectual Property Protection (Podstawy ochrony własności intelektualnej)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 1 rok
Wykłady obowiązkowe dla studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym ochrony własności intelektualnej w zakresie niezbędnym dla studenta uczelni wyższej w Polsce.

Pełny opis:

W ramach zajęć podjęta zostanie tematyka podstawowych zasad Ochrony Własności Intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw autorskich, charakterystyki utworów, oraz skutków naruszenia ich ochrony prawnej w kontekście ich wykorzystywania do celów akademickich.

Literatura:

1. J.Barta, M.Czajkowska-Dąbrowska,Z. Ćwiąkalski,R.Markiewicz,E.Traple, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz. Wyd.IV, Wydawnictwo Zakamycze, Warszawa 2005.

2. J.Barta, R.Markiewicz, Prawo autorskie. Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

3. J.Sieńczyło-Chlabicz, J.Banasiuk,J.Buchalska,M.Nowikowska, J.Zaręba, Z. Zawadzka, Prawo własności intelektualnej. Red. J.Sieńczyło-Chlabicz, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2009

4. M.du Vall, Prawo patentowe. Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

5. A.Szewc, G.Już, Prawo własności przemysłowej, C.H.Beck, Warszawa 2003.

6. R.Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz. Wyd.Prawnicze, Warszawa 1997.

7. E.Całka, Geograficzne oznaczenie pochodzenia. Studium z prawa wspólnotowego i prawa polskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

8. E. Nowińska, M.du Vall, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Wyd.5, Lexis Nexis, Warszawa 2010.

9. M.A.Weresa (red.), Własność intelektualna. Wybrane aspekty ekonomiczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć powinni:

- znać i rozumieć podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej;

- znać zasady wykorzystywania cudzych utworów w pracy naukowej;

- znać skutki naruszenia praw autorskich.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia obowiązkowe, zaliczenie na podstawie quizu opartego na przygotowanych dla studentów materiałach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sapieżko-Samordak
Prowadzący grup: Joanna Sapieżko-Samordak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)