Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anthropocene Now: Climate Change in American Literature and Media

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-RS202 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anthropocene Now: Climate Change in American Literature and Media
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Proseminaria badawcze (nauki humanistyczne) na studiach II stopnia
Proseminaria badawcze na studiach II stopnia
Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria

Skrócony opis:

Nasze proseminarium zajmie się zmianą klimatyczną jako najbardziej kluczo-wym wyzwaniem współczesnego świata. Pozwoli studentom na zapoznanie się z koncepcjami teoretycznymi niezbędnymi do omawiania kulturowych przedstawień tego globalnego zjawiska oraz zaznajomi ich z tekstami odno-szącymi się globalnego ocieplenia. Jako, że proseminarium jest w równym stopniu skoncentrowane na temacie jak i na metodach i umiejętnościach ba-dawczych, studenci wybiorą jedno medium (literatura, fotografia, film, gry wideo, etc.), przeprowadzą badania dotyczące obecnych w nim kulturowych przedstawień zmiany klimatycznej oraz przygotują pracę semestralną (15-20 stron).

Pełny opis:

Problematyka społeczna, polityczna i gospodarcza od dawna stanowi materiał dla zarówno fikcyjnych opowieści w szeregu mediów jak i metod analitycznych używanych do analizy tekstów kultury. Pod koniec XX i na początku XXI wieku wszystkie te perspektywy zbiegają się, łączą się oraz są pochodnymi stanu znanego jako zmiana klimatyczna, globalne ocieplenie bądź antropocen. Globalna natura tego zjawiska, jego nie-ludzkie skale czasowe oraz złożoność utrudniają ocenę jego cywilizacyjnego wpływu, ale różnego rodzaju teksty kultury w znaczącym stopniu przyczyniły się podniesienia świadomości jego obecności. Nasze proseminarium zajmie się więc zmianą klimatyczną jako najbardziej kluczowym wyzwaniem współczesnego świata. Pozwoli studentom na zapoznanie się z koncepcjami teoretycznymi niezbędnymi do omawiania kulturowych przedstawień tego globalnego zjawiska oraz zaznajomi ich z tekstami odnoszącymi się globalnego ocieplenia. Jako, że seminarium jest w równym stopniu skoncentrowane na temacie i na metodach i umiejętnościach badawczych, studenci wybiorą jedno medium (literatura, fotografia, film, gry wideo, etc.), przeprowadzą badania dotyczące kulturowych przedstawień zmiany klimatycznej oraz przygotują pracę semestralną (15-20 stron).

Literatura:

Wybrane teksty krytyczne:

- Timothy Morton Hyperobjects. Philosophy and Ecology after the End of the World (2013)

- Steven Shaviro The Universe of Things: On Speculative Realism (2014)

- Patricia Yaeger “Literature in the Ages of Wood, Tallow, Coal, Whale Oil, Gasoline, Atomic Power, and Other Energy Sources”

- Allan Weisman The World Without Us (2007)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

1. WIEDZA

• posiada wiedzę dotyczącą kulturowych przedstawień zmiany klimatycznej w różnych mediach

• rozróżnia kluczowe motywy i strategie przedstawiania zjawisk globalnych w tekstach kultury w XX i XXI wieku

• jest świadomy złożonych kontekstów zjawisk globalnych takich jak zmiana klimatyczna oraz ich relacji ze współczesną kulturą amerykańską

2. UMIEJĘTNOŚCI

• umie prawidłowo posługiwać się narzędziami krytycznymi

• potrafi formułować krytyczne argumenty w stosunku do przedstawień zmiany klimatycznej oraz innych zjawisk globalnych

• potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizy poszczególnych tek-stów

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• jest świadomy wpływu zjawisk globalnych na kulturą

• jest otwarty na nowe zjawiska i idee w amerykańskiej kultury popularnej

• rozumie i docenia rolę kultury popularnej w kulturze Stanów Zjednoczonych

Metody i kryteria oceniania:

Jako, że jest to intensywne proseminarium (8 ECTS), ilość pracy zarówno w czasie zajęć jak i poza nimi znacząco wykracza poza wymagania zwykłego kursu. Oprócz samodzielnych badań, które studenci będą prowadzić pod kierunkiem wykładowcy, do wymagań proseminarium należą:

- aktywny udział w proseminarium 20%

- prezentacja dla innych studentów w czasie zajęć 20%

- anotowana bibliografia kluczowych tekstów oraz krytyki dla wybranego medium/obszaru 20%

- praca semestralna (15-20 stron) 40%

Ocena końcowa (sumaryczna z powyższych): ponad 90% – 5; 85-89% – 4+; 75-84% – 4; 70-74% – 3+; 60-69% – 3.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.