Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Christianity in the New World: Comparative Studies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-RS233 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Christianity in the New World: Comparative Studies
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Proseminaria badawcze na studiach II stopnia
Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
proseminaria

Skrócony opis:

Classes focus on the presentation and comparative analysis of various religious phenomena within Christianity in the New World (such as, for example, popular (folk) religiosity, religious institutions and leadership, local, syncretic beliefs, the phenomenon of folk saints, etc.) and their place, importance and dialectic impact on the cultures and societies of both Americas. Students will get acquainted with the terminology necessary for Religious Studies and Cultural Studies on religion and acquire knowledge of methods of qualitative research and theories useful for the analysis of Christian components of Latin American and US culture.

Pełny opis:

Poniższy zestaw tematów wchodzących w skład kursy może ulec zmianie - zajęcia mogą być uzupełnione, zgodnie z zainteresowaniami studentów i bieżącymi wydarzeniami w Amerykach, dodatkowymi tematami (i lekturami). Tematy niekoniecznie muszą być omawiane w poniżej zaprezentowanej kolejności:

1. Kluczowe koncepcje badań nad religią, podejścia teoretyczne i metodologiczne: dyskusje, problemy, łączenie metod;

2. Jakościowe badania nad religią: kontekst teoretyczny, proces badawczy, pytania badawcze, projektowanie badań, różne rodzaje źródeł i danych

3. Religia jako element kultury obu Ameryk

4. Chrześcijaństwo w Ameryce Łacińskiej - zarys historyczny

5. Chrześcijaństwo w Stanach Zjednoczonych - zarys historyczny

6. Porównawcze podejścia w religioznawstwie: kazus chrześcijaństwa w obydwu Amerykach

7. Katolicyzm w Nowym Świecie i jego specyfika

8. Protestantyzm i pentakostalizm w Amerykach i ich specyfika

9. Zdrowie i wiara: cuda i uzdrowiciele w kontekście chrześcijaństwa w Amerykach

10. Bogactwo i wiara: prosperity gospel i teleewangeliści

11. Chrześcijaństwo w polityce i gospodarce - Kościoły i przywódcy religijni w sferze publicznej w perspektywie porównawczej

12. Chrześcijaństwo i synkretyzmy w Amerykach

Literatura:

Bibliografia (obowiązkowe wybrane rozdziały książek udostępnione studentom; artykuły w całości), bibliografia może ulec uzupełnieniu, studenci otrzymają pełną listę na pierwszych zajęciach:

1. Bloesch, Sarah J., Minister, M. (eds.), Cultural Approaches to Studying Religion. An Introduction to Theories and Methods, London, Bloomsbury, 2018.

2. Dussel, E. A History of the Church in Latin America. Colonialism to Liberation. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans Publishing Company, 1981.

3. Jagłowski, M., Causes and sources of Millenarian Messianism in the Brazilian sertões, In: Revista del CESLA. International Latin American Studies Review, 20 (2017), pp. 225-243; available at: http://www.revistadelcesla.com/index.php/revistadelcesla/article/view/416

4. Martin, D. Pentecostalism: The World Their Parish. Oxford: Blackwell Publishing, 2003.

5. Martin, D. Tongues of Fire. The Explosion of Protestantism in Latin America. Oxford, Cambridge: Blackwell, 1990.

6. Micklethwait, J., Wooldrigde, A. God is Back. How the Global Revival of Faith is Changing the World. New York: The Penguin Press, 2009.

7. Minister, M., Bloesch, S. J. (eds.). Bloomsbury Reader in Cultural Approaches to the Study of Religion, London, Bloomsbury, 2018.

8. Siuda-Ambroziak, R., E. Stachowska, Religious Market and Its Entrepreneurs. Comparative Perspective on Brazil and Poland. In: Problemy Zarządzania, vol. 15, nr 3 (70), part 2, 2017, pp. 24-44; available at: https://www.academia.edu/36138753/Religious_Market_and_Its_Entrepreneurs_Comparative_Perspective_on_Brazil_and_Poland

9. Siuda-Ambroziak, R. Religious and political leadership in Brazil at the turn of the 19th and 20th centuries: the case of Father Cícero, In: Revista Brasileira de História das Religiões, v. 09, n. 27, jan/abr, 2017, pp. 9-20. available at: https://www.academia.edu/30653564/Religious_and_political_leadership_in_Brazil_at_the_turn_of_the_19th_and_20th_centuries_the_case_of_Father_C%C3%ADcero

10. Siuda-Ambroziak, R. Jumping into Faith: the Phenomenon of Brazilian Pentecostal Conversions, In: Studia Religiologica, v.51 (1), 2018, pp. 11-32, Available at:

https://www.academia.edu/38268697/Jumping_into_Faith_The_Phenomenon_of_Brazilian_Pentecostal_Conversions

11. Smith, B.H. Religious Politics in Latin America. Pentecostal vs. Catholic. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1998.

12. Super, J.C., Turley, B.K. Religion in World History. New York, London: Routledge, 2006.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

1. WIEDZA

- zna miejsce, znaczenie i specyfikę badań nad religią i religijnością, kierunki ich rozwoju, metodologię, teorie, terminologię w języku angielskim, narzędzia i techniki pozyskiwania danych stosowane w badaniach religii i religijności, niezbędne do analiz i interpretacji zjawisk religijnych w obydwu Amerykach

- rozumie paradygmat interdyscyplinarnych badań nad religią i religijnością oraz potrzebę integracji perspektyw badawczych i metod w religioznawstwie

- rozumie specyficzne cechy chrześcijaństwa w Nowym Świecie

- ma świadomość znaczenia religii i liderów religijnych w sferze publicznej Ameryk

2. UMIEJĘTNOŚCI

- interpretuje i wyjaśnia procesy i zjawiska religijne oraz wzajemne relacje między nimi a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi w Amerykach

- wykorzystuje wiedzę teoretyczną i specjalistyczne źródła do opisywania i krytycznej analizy procesów i zjawisk religijnych w Amerykach poprzez sformułowane i sprawdzone hipotezy badawcze, rozwija własne podejście do rozwiązywania konkretnych problemów związanych z chrześcijaństwem w regionie

- formułuje i uzasadnia opinie w języku angielskim na tematy związane z zajęciami

- prezentuje wyniki swoich badań w formie ustnej i pisemnej oraz bierze udział w dyskusji akademickiej

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- potrafi pracować samodzielnie i w grupie nad określonym tematem; umie wyznaczać cele, ustalać priorytety i dotrzymywać terminów.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach (frekwencja, lektury, dyskusja) - 20%

Prezentacja - 40%

Esej końcowy - 40%

Ocena końcowa (sumaryczna z powyższych): 95-100% - 5!; 90-94% – 5; 85-89% – 4+; 75-84% – 4; 70-74% – 3+; 60-69% – 3.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Siuda-Ambroziak
Prowadzący grup: Renata Siuda-Ambroziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.