Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

American Economic Policies under Donald Trump

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SA035-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: American Economic Policies under Donald Trump
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie OSA
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Kurs wykorzystuje wiedzę podstawowych pojęć ekonomicznych uzyskaną przez studenta na dowolnych wykładach z podstaw ekonomii [Wstęp do ekonomii, Podstawy ekonomii, etc.], stosując ją do analizy najnowszych zjawisk gospodarczych sprowokowanych prezydenturą Donalda Trumpa. Po pierwsze, zidentyfikujemy główne obszary, w których Donald Trump poczynił obietnice przedwyborcze odnoszące się do gospodarki. Po drugie, spróbujemy zidentyfikować gospodarcze i społeczne powody, dla których je uczynił (a zatem wyjdziemy poza ich czysto polityczne i ideologiczne uwarunkowania). Po trzecie, określimy ich hipotetyczne i faktyczne konsekwencje (skutki). Wszystko to będzie dokonane w oparciu o historyczne fakty mające miejsce od roku 2016 do chwili obecnej (uwzględniając bieżący rozwój sytuacji, bez względu na to, czy aktualny Prezydent USA utrzyma się na swym stanowisku przez pełną kadencję czy nie).

Pełny opis:

Ten kurs nie ma żadnych formalnych założeń (wymagań), jednak zakłada się, że uczestnicy znają podstawowe pojęcia ekonomii wyuczone w ramach dowolnego kursu podstaw ekonomii na UW lub poza nim. Jeśli student nie ukończył takiego kursu, będzie musiał samodzielnie uzupełnić swa wiedze w tej dziedzinie. Prowadzący wskaże odpowiednią literaturę na pierwszych zajęciach. Wymagana jest robocza znajomość angielskiego, jako że nauczanie i literatura są w całości w tym języku.

Kurs wykorzystuje wiedzę podstawowych pojęć ekonomicznych uzyskaną przez studenta na dowolnych wykładach z podstaw ekonomii [Wstęp do ekonomii, Podstawy ekonomii, etc.], stosując ją do analizy najnowszych zjawisk gospodarczych sprowokowanych prezydenturą Donalda Trumpa. Po pierwsze, zidentyfikujemy główne obszary, w których Donald Trump poczynił obietnice przedwyborcze odnoszące się do gospodarki. Po drugie, spróbujemy zidentyfikować gospodarcze i społeczne powody, dla których je uczynił (a zatem wyjdziemy poza ich czysto polityczne i ideologiczne uwarunkowania). Po trzecie, określimy ich hipotetyczne i faktyczne konsekwencje (skutki). Wszystko to będzie dokonane w oparciu o historyczne fakty mające miejsce od roku 2016 do chwili obecnej (uwzględniając bieżący rozwój sytuacji, bez względu na to, czy aktualny Prezydent USA utrzyma się na swym stanowisku przez pełną kadencję czy nie).

Uwzględnimy następujące obszary, w których Donald Trump poczynił obietnice przedwyborcze, a następnie podewziął decyzje, co do ich realizacji (wdrożenia):

1. Reforma podatkowa

2. Deregulacja sfery biznesu i finansów

3. Zredukowanie rozmiarów rządu federalnego

4. Odrzucenie obecnego system powszechnej ochrony zdrowia (repealing and replacing ACA = Obamacare)

5. Prowadzenie protekcjonistycznej polityki handlowej (zwłaszcza w obszarze wielostronnych umów handlowych I inwestycyjnych – porzucenie TPP, renegocjowanie NAFTA, rozważenie wprowadzenia specjalnego podatku importowego oraz wprowadzenie wysokich opłat celnych na niektóre towary (pralki, panele słoneczne, stal, aluminium), itd.

6. Możliwe manipulowanie kursem walutowym dolara

7. Reindustrializacja gospodarki krajowej oraz odnowa amerykańskiej infrastruktury transportowej i komunikacyjnej.

8. Usztywnienie polityki imigracyjnej

9. Budowa muru na granicy z Meksykiem + ograniczenia przyjazdu osób z wybranych krajów islamskich (travel ban), a także reakcje w postaci decyzji sądowych (court stays) i polityki niewdrażania zaleceń prezydenckich w tej dziedzinie przez wybrane miasta (sanctuary cities)

10. [opcjonalnie] odstąpienie USA od Porozumienia Paryskiego w sprawie klimatu.

Postaramy się zanalizować możliwe konsekwencje powyższych posunięć na::

a) Finanse publiczne, a zwłaszcza poziom deficytu budżetowego (na poziomie federalnym)

b) Resztę świata

c) Krajowych i zagranicznych wytwórców dóbr i usług (firmy), w podziale na branże (np. Uczelnie wyższe, szpitale, firmy wysokich technologii, stare i nowe działy gospodarki), rozmiary (firmy bardzo małe, małe, średnie i duże), lokalizację geograficzną, itd.

d) Krajowych i zagranicznych konsumentów (konkretnych kategorii dóbr i usług)

e) Importerów

f) Eksporterów

g) Gospodarstwa domowe w wysokich i niskich dochodach

h) Poszanowanie prawa (państwo prawa)

i) Jakość życia politycznego

j) Międzynarodowe przywództwo Stanów Zjednoczonych.

Jednym z głównych zadań, jakie sobie stawiamy, jest spojrzenie poza zasłonę norm i wartości wypływających z naszej moralności i estetyki lub prezentowanych w powierzchownej analizie publicystycznej i obiektywne zanalizowanie postepowania Prezydenta USA i jego najbliższego otoczenia (tam gdzie to możliwe).

Kurs nie będzie wymagał od uczestników znajomości formalnych metod analizy ekonomicznej. Jakkolwiek dotyczy głównie zagadnień gospodarczych, nie stroni od analizy uwarunkowań politycznych, społecznych i prawnych (np. sloganu wyborczego Trumpa „najpierw Ameryka” [America First]czy też jego obchodzenia regularnej ścieżki legislacyjnej na rzecz częstego wydawania dekretów [executive orders] – w stylu zapoczątkowanym przez prezydenta Obamę. Będziemy się także starali uczynić odniesienia do ideologicznej bazy Trumpa – szczególnie do tzw. Alternatywnej Prawicy /alt-right [w tym do agendy i posunięć Steve’a Bannona i The Breitbart News.

Kurs rozpocznie się od zaprezentowania kilku wstępnych zagadnień przez prowadzącego; będą one miała za zadanie zaproponowanie określonych ram dla dalszej dyskusji wymienionych wyżej zagadnień.

Literatura:

Ponieważ przedmiotem analizy są tu zagadnienia nowe i wciąż ulegające zmianom, nie można wskazać jednego podręcznika, w którym byłyby one przedstawione w systematyczny sposób. Ponieważ kurs ma formę seminaryjną, literatura będzie składała się wyłącznie z artykułów, wiadomości prasowych i krótkich tekstów analitycznych ukazujących się w sieci (tj. dostępnych w Internecie). Częściowo zostaną one precyzyjnie wskazane przez prowadzącego i umieszczone na platformie e-learningowej, częściowo zaś będzie musiał je wyszukać w sieci sam student, na podstawie wskazówek danych przez prowadzącego.

Literatura dodatkowa:

Studenci, którzy chcieliby zyskać głębsze zrozumienie teoretycznych podstaw wielu decyzji gospodarczych zespołu prezydenta Trumpa powinni zapoznać się z odnośnymi rozdziałami dowalnego standardowego podręcznika ekonomii. W szczególności polecamy książkę J. Gwartney, R. Stroup, R. Sobel, D. Macpherson, Economics. Private and Public Choice, Thompson/South Western, której dwa najnowsze wydania są dostępne w bibliotece OSA UW [jakkolwiek wszystkie wydania z datą 21. wieku są akceptowalne i w pełni się do tego nadają].

Dodatkowo, studenci, którzy chcieliby zyskać głębsze zrozumienie tego, kim jest Donald Trump, jaka jest jego baza polityczna, oraz jak działał Biały Dom w pierwszym roku jego prezydentury [trójkąt Bannon, Jarvanka, Priebus] powinni sięgnąć do: Michael Wolff’s Fire and Fury. Inside the Trump White House, Little, Brown, 2018.

Efekty uczenia się:

1. WIEDZA

Po ukończeniu kursu student powinien:

* Znać podstawowe obietnice wyborcze w dziedzinie gospodarczej poczynione przez Donalda Trumpa podczas jego kampanii prezydenckiej

* Rozumieć ich potencjalny wpływ i konsekwencje dla całej gamy krajowych i zagranicznych interesariuszy [rządu federalnego I jego budżetu, producentów (firm), rynku pracy, przedsiębiorstw i instytucji sfery finansowej – zarówno w USA, jak i na świecie]

* Wiedzieć, które z prezydenckich obietnic faktycznie zostały lub będą wprowadzone w życie

* Potrafić opisać podstawowe sposoby, jakimi Donald Trump i jego zespół próbują wprowadzać w życie założoną politykę gospodarczą

* Móc zidentyfikować najważniejsze osoby z amerykańskich kręgów gospodarczych, politycznych i prawnych, które są uważane za ważnych graczy w Białym Domu Donalda Trumpa i wokół niego.

2. UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu kursu student powinien:

* Umieć znaleźć źródła dobrej jakości informacji i danych opisujących te części I aspekty gospodarki USA, na które wpływ miały i nadal mają decyzje gospodarcze Donalda Trumpa.

* Potrafić ocenić siłę wpływu decyzji i polityki gospodarczej Donalda Trumpa na poszczególne sektory amerykańskiej gospodarki, na interesy gospodarcze poszczególnych grup społecznych w USA, a także na inne gospodarki narodowe.

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po ukończeniu kursu student powinien:

* Zdawać sobie sprawę z różnic opinii i ocen dotyczących poszczególnych decyzji i polityki gospodarczej Donalda trumpa.

* Być otwartym na różne opinie wyrażane na powyższe tematy.

* Być świadomym konsekwencji, jakie decyzje Donalda Trumpa mają dla światowego przywództwa stanów Zjednoczonych w dziedzinie gospodarki, polityki i moralności.

* Przyjąć do wiadomości fakt, że ekonomiści jedynie proponują różne rozwiązania, a ostateczne decyzje podejmują politycy (np. tacy, jak Donald Trump)

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę z kursu będą składały się dwa elementy (z wagami określonymi poniżej):

50% = dokonana przez prowadzącego ocena aktywności uczestników w cotygodniowych zajęciach w klasie (w tym ocena prezentowanych przez uczestników zadanych lektur)

50% = test końcowy (pisemny; może zawierać pytania do wyboru i prawda-fałsz, a także krótkie pytania otwarte.)

Minimum potrzebne do zaliczenia kursu to 50 procent. ( tj. 50 punktów ze 100). Punkty nie będą zaokrąglane. Oceny będą wystawione wg następującej skali.:

< 0; 50) = 2.0

<50; 60) = 3.0

<60; 70) = 3.5

<70; 80) = 4.0

<80; 90) = 4.5

<90; 100> = 5.0

Poprawka będzie uwzględniała jedynie wyniki obejmującego cały materiał testu (co oznacza, że punkty za nie będą brane pod uwagę – jedynie test). Test poprawkowy będzie miał miejsce w oficjalnej sesji poprawkowej. Skala ocen na poprawce będzie bardziej stroma niż ta obowiązująca w oryginalnym terminie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.