Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Contemporary Liberal Catholicism in the USA (Współczesny katolicyzm liberalny w USA)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SA130 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Contemporary Liberal Catholicism in the USA (Współczesny katolicyzm liberalny w USA)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Zajęcia do wyboru - koszyk 1 - studia MA
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest przedstawienie katolicyzmu liberalnego w USA jako zjawiska złożonego i wielowymiarowego. W wieku XX katolicyzm liberalny przeszedł przez radykalne zmiany, do których doszło głównie w USA dzięki takim myślicielom jak W. Ong, R. Haight, E. Schuessler Fiorenza, M. Daly, P. Knitter. Wydaje się, że wpływ W. Onga jest szczególnie wyraźny i to nie tylko we współczesnym katolicyzmie, ale również w innych religiach.)

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest przedstawienie katolicyzmu liberalnego w USA jako zjawiska złożonego i wielowymiarowego. W wieku XX katolicyzm liberalny przeszedł przez radykalne zmiany, do których doszło głównie w USA dzięki takim myślicielom jak W. Ong, R. Haight, E. Schuessler Fiorenza, M. Daly, P. Knitter. Wydaje się, że wpływ W. Onga jest szczególnie wyraźny i to nie tylko we współczesnym katolicyzmie, ale również w innych religiach.

Życie i twórczość W. Onga stanowi jedyną w swoim rodzaju okazję by zaprezentować pełną gamę przekształceń myśli katolickiej w Europie i w USA. Z jednej strony jest to dialog ze współczesną myślą zachodnią, a z drugiej wpływ na nią nowoczesności.

Literatura:

Allen J., Jr., The Future Church. How Ten Trends are Revolutionazing the Catholic Church, 2009.

Boys M., Has God Only One Blessing?, 2000.

Cogley J. (ed.), Religion In America, 1958.

Curran Ch. , Loyal Dissent: Memoirs of a Catholic Theologian, 2006.

Daly M., The Church and the Second Sex with the feminist Postchristian Introduction and New Archaic Afterwords by the Author, 2002.

Dupuis J., Christianity and Religions. From Confrontation to Dialogue, 2001.

Haight R., Jesu Symbol of God, New York 1999.

Haught J., God After Darwin: A Theology of Evolution, 2000.

Jenkins, The Next Christendom: The Coming of Global Christianity, 2002.

E. Johnson, Ask the Beats: Darwin and the God of Love, 2014.

- Johnson, Quest for the Living God: Mapping Frontiers in the Theology of God, 2007.

Knitter P., Without Buddha I Could Not Be a Christian, 2009.

Meier J.P., A Marginal Jew. Rethinking the Historical Jesus. Volume I-III, 1991-2001.

John O’Malley, What Happened at Vatican II, 2008.

Ong W., An Ong Reader. Challenges for Further Inquiry, 2002.

Ong W., “Were Are We Now? Some Elemental Cosmological Considerations”, w: Christianity and Literature, Autumn, 200, t. 50, nr 1, ss. 7-14.

Phan P. C., Multiple Religious Belonging, 2004.

Schuessler Fiorenza, Bread Not Stone: The Challenge of Feminist Biblical Interpretation, 1985.

- In Memory of Her. A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins, New York 1998.

Seeing Judaism Anew. Christianity’s Sacred Obligation, ed. Mary C. Boys, 2005.

Efekty uczenia się:

Każda z jednostek lekcyjnych jest samodzielną całością, choć są one ze sobą ściśle powiązane. Od uczestników zajęć oczekuje się nie tylko lektury przewidzianego materiału, ale również aktywnego i krytycznego udziału w zajęciach. Ocenie podlegać będzie aktywność na zajęciach, umiejętność krytycznej analizy proponowanych tekstów i kreatywność w proponowaniu dodatkowych materiałów.

Zgodnie z charakterem zajęć typu konwersatoryjnego każdy wykład będzie wprowadzeniem do samodzielnych przemyśleń uczestników i zachętą do indywidualnej lektury wybranych tekstów związanych z tematem (patrz: literatura) jak też do wyrażania krytycznych opinii zarówno na temat przeczytanych tekstów jak i prezentowanych interpretacji. Decydującym kryterium oceny uczestnictwa w zajęciach jest samodzielna praca pisemna lub prezentacja poddana ocenie uczestników konwersatorium pod koniec semestru.

a) wiedza

Po ukończeniu tego kursu student posiada wiedzę dotyczącą podstawowych zagadnień związanych z problematyką katolicymu liberalnego, poznaje zaawansowaną i pogłębioną literaturę przedmiotu. Jest zaznajomiony z kompleksowymi różnorodnymi spojrzeniami na to zagadnienie w USA i na świecie. Zna zaawansowane metody i narzędzia badawcze pozwalające opisać stan badań i najważniejsze stanowiska teoretyczne. Rozumie rolę religii i sposobów jej interpretowania w amerykańskiej kulturze.

b) umiejętności

Po ukończeniu tego kursu student potrafi wyszukiwać i analizować informacje w celu poznania różnych form katolicymu liberalnego, posiada zaawansowane umiejętności analizy interdyscyplinarnej i potrafi użyć ich w celu przygotowania eseju lub prezentacji, wykrywa i rozpoznaje zależności pomiędzy wyborami ideologicznymi i sposobem rozumienia przeszłości, potrafi krytycznie użyć teorii i pojęć dotyczących religii w celu rozpoznania określonych stanowisk teoretycznych i krytycznie analizuje i interpretuje różne propozycje dotyczące religii. Dzięki temu formułuje argumenty krytyki na tematy związane z religią i posiada umiejętność przygotowania się do dyskusji dotyczących różnych sposobów rozumienia religii z wykorzystaniem solidnych argumentów i posiada umiejętność przygotowania obrony stanowisk dotyczących różnych wyborów z wykorzystaniem literatury przedmiotu.

c) kompetencje społeczne

Po ukończeniu tego kursu student potrafi współdziałać i pracować w grupie wykonując i przygotowując różne prace teoretyczne, potrafi odpowiednio zaplanować i przedsięwziąć kroki badawcze i rozumie ważność rzetelnego przygotowania do życia dla obywatela państwa demokratycznego rozumie i docenia rolę wiedzy dla rozumienia przeszłości i funkcjonowania w Stanach Zjednoczonych oraz rozumie znaczenie refleksji i dyskursu dla funkcjonowania różnych instytucji w USA. Student prowadzi dyskusję na temat szeroko rozumianej kultury i aktywnie w niej uczestniczy, rozumie konieczność ciągłego uczenia się w zakresie różnych teorii kultury, uzupełnia i udoskonala swoją wiedzę z zakresu religii i sposobu jej rozumienia oraz wykazuje szacunek wobec odmiennych poglądów

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w konwersatorium, prezentacja lub końcowy esej na 6-8 stron. esej końcowy lub prezentacja 80%, obecność i aktywność na zajęciach 20%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Obirek
Prowadzący grup: Stanisław Obirek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.