Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

American Individualism (Amerykański indywidualizm)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SB129
Kod Erasmus / ISCED: 08.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: American Individualism (Amerykański indywidualizm)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych II stopnia
Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Głównym założeniem kursu jest zaznajomienie studentów z ideologią amerykańskiego indywidualizmu od połowy wieku XVII (kolonia Massachusetts Bay) do początków wieku XX ("The Education of Henry Adams")

Skrócony opis:

Konwersatorium dotyczy problematyki indywidualizmu oraz technik kształtowania się podmiotu w piśmiennictwie amerykańskim od 1. poł. XVII w. do początków w. XX w wariantach zróżnicowanych ze względu na płeć, rasę i status społeczno-prawny.

Pełny opis:

Konwersatorium dotyczy dyskursu amerykańskiego indywidualizmu w jego historycznie zróżnicowanych wariantach od 1. poł. XVII w. (proces Anne Hutchinson przed sądem kolonii Massachusetts Bay) do autobiografii Henry’ego Adamsa z r. 1918. W zależności od płci, rasy bądź statusu społeczno-prawnego amerykańska podmiotowość konstytuowała się w procesie emancypacji niewolnika (kobiety i mężczyzny: Mary Prince i Fredericka Douglassa), realizacji potencjału self-made mana (Benjamin Franklin), rozwoju duchowego inspirowanego kulturą niemiecką i związkami z naturą (eseistyka R.W. Emersona), buntu przeciwko państwu (Henry David Thoreau), przejęcia konwencji autobiograficznej przez Indianina (William Apess), czy też budowy podmiotu fragmentarycznego (Margaret Fuller). Symbolicznym lustrem, w którym odbija się amerykański indywidualizm początku XIX stulecia jest reportażowa książka Frances Trollope Domestic Manners of the Americans.

Tematy poszczególnych zajęć

1. Indywidualizm jako amerykański mit. Wprowadzenie

2. Krytyka indywidualizmu amerykańskiego w świadectwie Frances Trollope (Domestic Manners of the Americans)

3. Anne Hutchinson przed purytańskim sądem. „Sumienie” w kontekście obrony ładu społecznego i religijnego

4. Autobiografia Benjamina Franklina jako świadectwo autokonstrukcji podmiotu egzemplarycznego

5. Mary Prince: od ciała jako źródła bólu do wolności osobistej

6. William Apess: podmiot indiański

7. Ralph Waldo Emerson: die Bildung po amerykańsku

8. Ralph Waldo Emerson: „Poleganie na sobie” i „Kręgi”

9. Frederick Douglass i emancypacja zbiegłego niewolnika

10. Margaret Fuller i fragmentaryczny podmiot kobiecy

11. Henry David Thoreau: pedagogika obywatelskiego nieposłuszeństwa

12. Bartleby Hermana Melville’a i indywidualizm przenicowany

13. The Education of Henry Adams: od wieku XVIII do XX

14. Podsumowanie

Literatura:

Bibliografia podmiotowa:

Frances Trollope, Domestic Manners of the Americans (wybrane rozdziały)

Anne Hutchinson, “The Examination of Mrs. Anne Hutchinson at the Court at Newtown”

Benjamin Franklin, Poor Richard's Almanack (wybór), Autobiography (część II)

Mary Prince, The History of Mary Prince, a West Indian Slave

William Apess, “A Son of the Forest” (fragment)

Ralph Waldo Emerson, Journal (wybór), “Doctrine of the Hands,” “The Hand,” “Self-Reliance”

Frederick Douglass, Narrative of the Life of Frederick Douglass

Margaret Fuller, “Self-Definitions,” “Autobiographical Romance,””Leila”

Henry David Thoreau, "Civil Disobedience," Walden (wybór)

Herman Melville, “Bartleby”

Henry Adams, The Education of Henry Adams (wybór)

Bibliografia przedmiotowa:

Michel Foucault, The Hermeneutics of the Subject

Philip F. Gura, A Glimpse of Zion’s Glory

Daniel Walker Howe, Making the American Self. Jonathan Edwards to Abraham Lincoln

Myra Jehlen, American Incarnation. The Individual, the Nation, and the Continent

George Kateb, Emerson and Self-Reliance

Jeffrey Steele, The Representation of the Self in the American Renaissance

Jeffrey Steele, Transfiguring America. Myth, Ideology, and Mourning in Margaret Fuller's Writing

Taylor Stoehr, Nay-Saying in Concord. Emerson, Alcott, and Thoreau

Priscilla Wald, Constituting Americans. Cultural Anxiety and Narrative Form

Efekty uczenia się:

1. WIEDZA

Student zdobywa pogłębioną wiedzę na temat jednego z głównych dyskursów mitycznych tożsamości amerykańskiej, potrafi różnicować typy tego dyskursu w zależności od uwarunkowań rasowych, płciowych i społeczno-prawnych, rozumie pojęcia związane z problematyką konstytucji podmiotu.

2. UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi wyszukiwać i analizować informacje związane z tematyką konwersatorium, a także formułować w tym zakresie zadania badawcze, formułuje argumenty krytyczne pod adresem technik wykluczania społecznego oraz wyciągać wnioski i tworzyć syntetyczne podsumowania.

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student potrafi zająć stanowisko wobec procesów społecznych związanych z samorealizacją podmiotu, wykazuje wrażliwość na wykluczenie, rozumie znaczenie krytycznej debaty dla funkcjonowania społeczeństwa.

Metody i kryteria oceniania:

Udział w dyskusji podczas zajęć (60%) i praca zaliczeniowa (40%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wilczyński
Prowadzący grup: Marek Wilczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)