Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

American Narratives of Homelessness. Literary Anthropology (Amerykańskie opowieści o bezdomności. Antropologia literacka.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SC0011-OG
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: American Narratives of Homelessness. Literary Anthropology (Amerykańskie opowieści o bezdomności. Antropologia literacka.)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie OSA
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Poziom zaawansowania języka angielskiego potrzebny do uczestnictwa w kursie to B2 lub wyższy.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Trzy pierwsze spotkania w ramach kursu będą poświęcone koncepcji antropologii literackiej. Przez pozostały czas skorzystamy z możliwości praktykowania antropologii literackiej, analizując teksty prezentujące osoby bezdomne w USA: powieści, filmy dokumentalne, etnografie, pisarstwo o naturze autobiograficznej, w tym blogi. Przyjrzymy się temu, jak ludzie bezdomni są ukazywani w kulturze amerykańskiej, jakie historie się o nich opowiada i jakie oni sami snują. Spróbujemy odpowiedzieć na kilka pytań. Czy ludzie bez dachu nad głową powtarzają konwencjonalne opowieści, czy tworzą nowe historie o bezdomności? W jaki sposób piszący bezdomni formują swoje tożsamości? Jakie wartości wyrażają? Co wspólnego mają literackie konwencje ze zmianą społeczną?

Pełny opis:

Kurs przedstawia antropologię literacką jako interdyscyplinarną metodę badań kulturoznawczych. Studenci zrozumieją zarówno literacki charakter antropologii kulturowej, jak i antropologiczność literatury. Na początku przeczytamy teksty teoretyczne Jamesa Clifforda, Merylin Cohen, Dominiki Ferens i Jerome'a Brunera. Skoncentrujemy się na amerykańskich historiach bezdomności, prześledzimy tradycyjne formy narracyjne oraz odkryjemy innowacje we współczesnych opowieściach traktujących o osobach bezdomnych i/lub przez nich opowiadanych. Kurs omawia kilka typów opowieści o bezdomności: od pucybuta do milionera, autobiografia włóczęgowska, historie aktywistów i przedstawia je w kontekście dawania świadectwa. Jedno ze spotkań jest poświęcone dziennikarstwu obywatelskiemu.

Studenci będą mieli szansę na zapoznanie się z głosami osób zazwyczaj marginalizowanych, ponieważ będą czytali nie tylko o osobach bezdomnych, ale także analizowali ich własne słowa - zapisane na blogach, w książkach, komiksie i wypowiedziane w wywiadach dla dziennikarzy oraz przypadkowych obywateli. Wśród materiałów kursowych znalazły się prace z teorii kultury i literatury, powieści, etnografia, reportaże, komiks, filmy dokumentalne, blogi oraz fotografie.

Zastanowimy się nad związkiem między opowieścią a szansą na zmiany kulturowe i społeczne.

Aby zaliczyć kurs student poza udziałem w zajęciach i przedstawieniem prezentacji może napisać klasyczny esej akademicki lub opowiadanie albo reportaż dotyczący bezdomności w Warszawie lub miejscu swojego pochodzenia.

Kurs polecam wszystkim zainteresowanym kulturą amerykańską, kulturoznawstwem, literaturoznawstwem, antropologią kulturową, etnografią, dziennikarstwem, sprawiedliwością społeczną i zmianą społeczną.

Poziom zaawansowania języka angielskiego potrzebny do uczestnictwa w kursie to B2 lub wyższy.

Ostrzeżenie:

Kurs dotyczy trudnych sytuacji życiowych i traumatycznych doświadczeń osób bezdomnych, w tym molestowania seksualnego, gwałtu, przemocy fizycznej i psychicznej, uzależnień.

Literatura:

Alger, Horatio. 1868/ 2002. Ragged Dick. PolyGlot Press. Available at Project Gutenberg (fragments)

Allen, John. 2004. Homelessness in American Literature: Romanticism, Realism, and Testimony. Routledge. (selected chapters) Anderson, Nels. 1923 / 1967. The Hobo. Sociology of the Homeless Man, The University of Chicago Press. (Introduction, “Hobohemia” and the 2nd part)

Bruder, Jessica. .2017. Nomadland: Surviving America in the 21st Century. W.W. Norton & Company Inc. (chapters: 4,5)

Bruner, Jerome. 2001. „Self-Making and World-Making”. Narrative and Identity edited by James Brockmeier and Donald Carbaugh. Jon Benjamin Publishing Company.

Clifford, James. 1986. “On Ethnographic Allegory”. In .Writing Cultures. The Politics and Poetics of Ethnography edited by James Clifford & George Marcus, 98-122. University Press Berkely.

Cohen, Marylin.. „Introduction: Anthropological Aspects of a Novel”, Marylin Cohen (ed.) Novel Approaches to Anthropology. Contributions to Literary Anthropology, 1-26. Lexington Books 2013.

Felman, Shoshanna, and Dori Laub. 1992. Testimony. Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis and History. Routledge. (the first two chapters)

Ferens, Dominika. “Intersections of Literature and Ethnography in the United States / Prolínání Literatury a Etnografi e ve Spojených Státech Amerických.” Český Lid 103, no. 3 (2016): 371–418. http://www.jstor.org/stable/26426196.

Landowne, Youme, and Anthony Horton. 2008. Pitch Black. Don’t Be Skerd. Cinco Puntos Press. (graphic novel)

London, Jack. 1907 / 2005. The Road. Project Gutenberg e-book.

National Coalition for the Homeless. “STUDENT HOMELESS CHALLENGE PROJECT. Marking the Ability to Successfully Survive the Harsh Conditions of Life on the Streets”. National Coalition for the Homeless.

Rameau, Max. 2008. Take Back the Land: Land, Gentrification and the Umoja Village Shantytown. AK Press. (selected chapters)

Riis, Jacob. 1890. "Street Arabs". In How the Other Half Lives. Studies among the Tenements of New York.. Charles Scribner’s Sons. Project Gutenberg.

Sontag, Susan. 2003. Regarding the Pain of Others. Picador (selected chapters)

FILMS, BLOGS, PHOTOGRAPHY

Cody, Mark, dir. Umoja Village. Available at YouTube

Heffron, Richard T., dir. Samaritan: The Mitch Snyder Story. 1986. Fries Entertainment / LeVine-Robins Productions; available at YouTube Horvath, Mark. Invisible People TV.(videoblog)

Levin, Peter, dir. 2003. From Homeless to Harvard (available at YouTube)

Rader, Ruth. Ruthie in the Sky, http://ruthiessky.blogspot.com/.

Riis’s, Jacob. photographs, Museum of City of New York: http://collections.mcny.org/Explore/Highlights/Jacob%20A.%20Riis/

Sheptock, Eric. TickTock Sheptock [blog], http://streatstv.blogspot.com/

Singer, Marc, dir. Dark Days. 2000; Picture Farm Production; available at https://lookmovie2.to/movies/view/dark-days-2000

+ street photography presenting homeless people on Flickr and YouTube videos made by random American citizens that registered their conversations with homeless people

Zhao, Chloe. 2020.Nomadland.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student rozumie specyfikę antropologii literackie j i wybrane teorie literaturoznawcze na temat treści kulturowych i społecznych w tekście (Ferens, Bruner) oraz zwrot autorefleksyjny w studiach kulturowych i antropologicznych (Clifford).

Student zna:

- wybrane typy opowieści o bezdomności charakterystyczne dla kultury amerykańskiej;

- estetykę romantyzmu, realizmu i naturalizmu, która często występuje w amerykańskich opowieściach o bezdomności.

Umiejętności

Student potrafi posługiwać się metodami antropologii literackiej i analizować współczesne opowieści o bezdomności publikowane w USA.

Kompetencje

Student potrafi krytycznie odbierać amerykańskie przekazy medialne i opowiadania na temat bezdomności

Student swobodnie wyraża swoje zdanie na temat problemów z reprezentacją osób bezdomnych w USA i potrafi je obronić.

Student podchodzi do osób bezdomnych z szacunkiem.

Metody i kryteria oceniania:

- Udział w dyskusjach na zajęciach – 20% oceny końcowej

- Prezentacja – 30% oceny końcowej

- Praca pisemna: esej (6-8 stron) lub projekt (wkład w antropologię literacką w postaci tekstu na temat bezdomności w Warszawie lub miejscu pochodzenia studenta) – 50% oceny końcowej

Skala ocen: 100-88/5; 87-73/4; 72-57/3; 56-0/2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Gąsiorowska
Prowadzący grup: Halina Gąsiorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

The course discusses literary anthropology as an interdisciplinary method of cultural analysis. Students will understand literary qualities of anthropology as well as anthropological features of narratives. At the beginning we will read theoretical works by James Clifford,, Mrylin Cohen, Dominka Ferens and Jerome Bruner. Next we will focus on American narratives of homelessness and try to trace traditional narrative forms as well as discover their alternations in contemporary stories about and of unhoused people. The course presents several types of narratives: from rags to riches, tramp autobiography, activist narrative and discusses them in the context of testimony. One of the meetings is devoted to citizen journalism. Students will have a chance to become familiar with voices of those usually marginalized, since we will read not only about homeless people, but also analyze their own words expressed on their blogs, in books, in a comic book, or in the interviews they gave journalists and random citizens. Course literature includes works in literary and cultural theories, novels, reportages, ethnography, graphic novel, documentary movies, blogs and photography.

We will ponder on connections between narratives and possibility of cultural and social change.

Apart from regular participation in class discussion and giving a presentation in order to pass the course you can either write a classic academic essay or contribute to literary anthropology with your own short story or a reportage about homelessness in Warsaw or the place of your origin.

The course is recommended for those interested in American culture, cultural studies, literature, cultural anthropology, ethnography, journalism, social justice and social change.

Your level of English should be B2 or higher.

Trigger warning:

Please, note that the course is concerned with difficult life situations and traumatic experiences of homeless people including sexual harassment, rape, physical and psychological abuse, domestic violence, substance abuse.

Literatura:

Alger, Horatio. 1868/ 2002. Ragged Dick. PolyGlot Press. Available at Project Gutenberg (fragments)

Allen, John. 2004. Homelessness in American Literature: Romanticism, Realism, and Testimony. Routledge. (selected chapters) Anderson, Nels. 1923 / 1967. The Hobo. Sociology of the Homeless Man, The University of Chicago Press. (Introduction, “Hobohemia” and the 2nd part)

Bruder, Jessica. .2017. Nomadland: Surviving America in the 21st Century. W.W. Norton & Company Inc. (chapters: 4,5)

Bruner, Jerome. 2001. „Self-Making and World-Making”. Narrative and Identity edited by James Brockmeier and Donald Carbaugh. Jon Benjamin Publishing Company.

Clifford, James. 1986. “On Ethnographic Allegory”. In .Writing Cultures. The Politics and Poetics of Ethnography edited by James Clifford & George Marcus, 98-122. University Press Berkely.

Cohen, Marylin.. „Introduction: Anthropological Aspects of a Novel”, Marylin Cohen (ed.) Novel Approaches to Anthropology. Contributions to Literary Anthropology, 1-26. Lexington Books 2013.

Felman, Shoshanna, and Dori Laub. 1992. Testimony. Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis and History. Routledge. (the first three chapters)

Ferens, Dominika. “Intersections of Literature and Ethnography in the United States / Prolínání Literatury a Etnografi e ve Spojených Státech Amerických.” Český Lid 103, no. 3 (2016): 371–418. http://www.jstor.org/stable/26426196.

Landowne, Youme, and Anthony Horton. 2008. Pitch Black. Don’t Be Skerd. Cinco Puntos Press. (graphic novel)

London, Jack. 1907 / 2005. The Road. Project Gutenberg e-book.

National Coalition for the Homeless. “STUDENT HOMELESS CHALLENGE PROJECT. Marking the Ability to Successfully Survive the Harsh Conditions of Life on the Streets”. National Coalition for the Homeless.

Rameau, Max. 2008. Take Back the Land: Land, Gentrification and the Umoja Village Shantytown. AK Press. (selected chapters)

Riis, Jacob. 1890. "Street Arabs". In How the Other Half Lives. Studies among the Tenements of New York.. Charles Scribner’s Sons. Project Gutenberg.

Sontag, Susan. 2003. Regarding the Pain of Others. Picador (selected chapters)

FILMS, BLOGS, PHOTOGRAPHY

Cody, Mark, dir. Umoja Village. Available at YouTube

Heffron, Richard T., dir. Samaritan: The Mitch Snyder Story. 1986. Fries Entertainment / LeVine-Robins Productions; available at YouTube Horvath, Mark. Invisible People TV.(videoblog)

Levin, Peter, dir. 2003. From Homeless to Harvard (available at YouTube)

Rader, Ruth. Ruthie in the Sky, http://ruthiessky.blogspot.com/.

Riis’s, Jacob. photographs, Museum of City of New York: http://collections.mcny.org/Explore/Highlights/Jacob%20A.%20Riis/

Sheptock, Eric. TickTock Sheptock [blog], http://streatstv.blogspot.com/

Singer, Marc, dir. Dark Days. 2000; Picture Farm Production; available at https://lookmovie2.to/movies/view/dark-days-2000

+ street photography presenting homeless people on Flickr and YouTube videos made by random American citizens that registered their conversations with homeless people

Zhao, Chloe. 2020.Nomadland.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)