Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mass Media History I (Historia Mass Mediów I)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SD056
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mass Media History I (Historia Mass Mediów I)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 1 rok
Zajęcia do wyboru - nauki humanistyczne - studia BA
Zajęcia do wyboru - nauki społeczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wprowadzenie do historii amerykańskich środków masowego przekazu. Kurs skupi się głównie na tradycyjnych mediach drukowanych (gazetach i magazynach) w wersji papierowej i ich współczesnych odpowiednikach elektronicznych , oferując podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia mediów w ich obecnym kształcie.

Pełny opis:

Wprowadzenie do historii amerykańskich środków masowego przekazu. Kurs skupi się głównie na tradycyjnych mediach drukowanych (gazetach i magazynach) w wersji papierowej i ich współczesnych odpowiednikach elektronicznych , oferując podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia mediów w ich obecnym kształcie.

Będziemy przyglądać się powstawaniu i rozwojowi kolejnych kanałów komunikacji od czasów kolonialnych. Prześledzimy ich rolę w procesie powstawania Stanów Zjednoczonych oraz ich miejsce w dojrzałej demokracji. Umasowienie i komercjalizacja mediów, jak również zmiany w ich strukturze (fuzje) będą również tematem naszych rozważań. Ponadto, przyjrzymy się różnym formatom medialnym i zawartości mediów, posługując się podstawowymi teoriami dotyczącymi środków masowego przekazu.

Literatura:

Crowley, David and Paul Heyer, Communication in History: Tchnology, Culture, Society. 6th ed. Boston: Allyn and Bacon, 2011.

Curran, James, and Michael Gurevitch, eds. Mass Media and Society. 2nd ed. New York: Arnold, 1997.

Emery, Edwin, and Michael Emery. The Press and America: An Interpretive History of the Mass Media. 9th ed. Boston: Allyn and Bacon, 2000.

Goodwin, Andrew, and Garry Whannel. Understanding Television. NY: Routledge, 1990.

Schudson, Michael, Discovering the News: A Social History of American Newspapers. Basic Books, 1978.

Sloan, David Wm., and James D. Startt, eds. The Media in America: A History. 7th ed. Northport, Al: Vision Press, 2008.

Additionally articles from journals and other media sources on American media in historical perspective.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

*Studenci będą w stanie nazwać i wyjaśnić główne etapy rozwoju amerykańskich mediów.

*Będą posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu historii, struktury i funkcjonowania branży medialnej Stanach Zjednoczonych.

*Studenci będą w stanie zidentyfikować, opisać i zdefiniować najważniejsze formaty medialne, umieść je w ramach historii mediów i śledzić ich rozwój lub upadek.

Umiejętności:

*Studenci będą rozwijać krytyczne, oparte na wiedzy podejście do dyskusji na temat mediów,

*Rozumiejąc przebieg rozwoju zjawisk w świecie mediów oraz panujących tam zależności, będą w stanie formułować proste hipotezy na temat ich rozwoju.

*Studenci ponadto podejmą pierwsze próby pracy na materiale źródłowym,

* Podejmą próby przedstawienia wyników swoich badań w trakcie prezentacji.

Kompetencje:

*Kurs będzie także przyczynkiem do edukacji medialnej studentów jako odbiorców mediów wyposażając ich w podstawowe narzędzia do zrozumienia i odczytania współczesnego środowiska medialnego (nie tylko w Ameryce), tak aby potrafili zastosować zdobytą wiedzę dotyczące zagadnień etyki, obiektywizmu, reprezentacji (stereotypy), itp. do wykrywania i rozpoznawania mechanizmów w mediach, których są odbiorami.

*Staną się aktywnymi uczestnikami w świecie mediów zarówno jako początkowi badacze jak również odbiorcy.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani na podstawie obecności oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach, dyskusjach opartych na lekturach (15 pt). Będą zobowiązani przedstawić dwie prace pisemne oparte na materiale źródłowym (15pt + 25 pt) oraz przygotować prezentację + konspekt (15 pt). Ponadto w czasie semestru wykonają kilka małych ćwiczeń do zajęć i/lub quizów (max 30 pt)

100-90/5, 89-85/4+, 84-78/4, 77-71/3+, 70-61/3, 60-0/2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gajda-Łaszewska
Prowadzący grup: Małgorzata Gajda-Łaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)