Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminar: Media and Politics in the United States (Proseminarium: Media i polityka w Stanach Zjednoczonych)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-ZP013
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminar: Media and Politics in the United States (Proseminarium: Media i polityka w Stanach Zjednoczonych)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Proseminaria dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria

Założenia (opisowo):

Student uczestniczący w proseminarium powinien biegle posługiwać się językiem angielskim oraz mieć wiedzę z poprzednich lat studiów, pozwalającą na sprecyzowanie zainteresowań w kontekście pracy licencjackiej.

Skrócony opis:

Proseminarium ma charakter interdyscyplinarny i koncentruje się wokół zagadnień związanych z szeroko pojętą polityką i mediami w USA. Zajęcia mają na celu przybliżyć studentom kolejne kroki procesu badawczego w kontekście planowanych prac licencjackich.

Pełny opis:

Kurs obejmie następujące tematy:

1) WSTĘP

2) ZROZUMIENIE ZAKRESU - różnorodność amerykańskiej polityki i mediów (polityka wewnętrzna, stosunki międzynarodowe i polityka zagraniczna, kultura polityczna, marketing i komunikacja polityczna, ruchy społeczne, tradycyjne media, nowe media, kultura audiowizualna, itp.)

3) UZYSKIWANIE PERSPEKTYWY - specyfika i interdyscyplinarność nauk politycznych i medioznawstwa

4) WYBÓR TEMATU - połączenie zainteresowań studenta z odpowiednią długością pracy licencjackiej i dostępnością źródeł

5) PROCES BADAWCZY - kontekst i elementy procesu badawczego

6) WYBÓR STRATEGII - dedukcja i indukcja, badania ilościowe i jakościowe

7) PLANOWANIE - struktura pracy dyplomowej, problem badawczy, pytania badawcze

8) ANALIZA - metody badawcze w naukach społecznych

9) PRZEGLĄD LITERATURY - biblioteki, bazy danych, źródła pierwotne i wtórne, ocena przydatności i wiarygodności źródeł, bibliografia

10) ETYKA - uczciwość akademicka, plagiat, prawa autorskie

11) PISANIE - język, terminologia, lista zadań

12) PODSUMOWANIE

Literatura:

Literatura obowiązkowa dla wszystkich seminarzystów:

Buttolph-Johnson J.B. et al., Political Science Research Methods, Sage, 2016.

Bryman A., Social Research Methods, OUP Oxford, 2015.

Creswell J.W., Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, Sage, 2014.

Heffernan, J. A. W. et al., Writing. A College Handbook, W.W. Norton & Company, 1990.

Somekh B., Lewin C. (red.), Research methods in the Social Sciences, Sage, 2004.

The Chicago Manual of Style. The Essential Guide for Writers, Editors, and Publishers. 15th Edition.

Pozostała literatura zależna od tematu pracy.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student po ukończeniu zajęć:

- ma uporządkowaną wiedzę z zakresu norm i etapów procesu badawczego

- zna wybrane metody i techniki badawcze nauk społecznych

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

- zna język, wymogi formalne i podstawy edycji pracy licencjackiej

UMIEJĘTNOŚCI

Student po ukończeniu zajęć:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

- posiada umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod badawczych, opracowanie i prezentację wyników

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania oraz formułowania wniosków i podsumowań

- potrafi parafrazować i cytować innych autorów z poszanowaniem własności intelektualnej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student po ukończeniu zajęć:

- potrafi organizować proces badawczy na potrzeby pracy licencjackiej

- potrafi pracować zarówno w grupie, jak i samodzielnie

- jest w stanie uczestniczyć w dyskusjach na temat polityki i mediów w USA

- jest przygotowany do pracy z promotorem nad pracą licencjacką

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie proseminarium następuje w oparciu o konspekt pracy licencjackiej (50%) i aktywność w czasie zajęć (50%).

Liczba nieobecności nie może przekroczyć 2.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)