Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BA Seminar: American Media and Society (Seminarium licencjackie: Media amerykańskie i społeczeństwo)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-ZS001
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: BA Seminar: American Media and Society (Seminarium licencjackie: Media amerykańskie i społeczeństwo)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Seminaria licencjackie
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Studenci rozpoczynający seminarium powinni mieć zaliczony przedmiot Proseminar.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone będzie badaniu mediów amerykańskich, zarówno w perspektywie historycznej jak i ich współczesnym kształcie. Będziemy przyglądać się mediom jako instytucjom, które mają przynosić zyski lub postrzegają swoją rolę jako misję społeczną. Analiza różnych formatów tekstów medialnych przy zastosowaniu różnych teorii i podejść metodologicznych to również zadanie studentów seminarium. Rola reklamy, odwołania do stereotypów funkcjonujących w kulturze, a także próby ich łamania, historia reklamy to również obszar zainteresowań.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone będzie badaniu mediów amerykańskich, zarówno w perspektywie historycznej jak i ich współczesnym kształcie. Będziemy przyglądać się mediom jako instytucjom, które mają przynosić zyski lub postrzegają swoją rolę jako misję społeczną. Analiza różnych formatów tekstów medialnych przy zastosowaniu różnych teorii i podejść metodologicznych to również zadanie studentów seminarium. Rola reklamy, odwołania do stereotypów funkcjonujących w kulturze, a także próby ich łamania, historia reklamy to również obszar zainteresowań.

Literatura:

StoJane kes, How to Do Media and Cultural Studies. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage, 2003.

Roger D. Wimmer. Mass Media Research: An Introduction. Bellmont, CA: Thomson Wadsworth, 2006.

Wayne C. Booth, et al. The Craft of Research. 2nd ed. Chicago: The University of Chicago Press, 2003.

Umberto Eco. Jak napisac prace dyplomowa: Poradnik dla humanistów. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.

Radoslaw Zenderowski. Praca magisterska, licencjat: przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej. Warszawa: CedeWu, nd.

The Chicago Manual of Style. 15th ed. Chicago: The University of Chicago Press, 2003.

Werner J. Severin and James W. Tankard, Jr. Communication Theories: Origins, Methods, and Uses in the Mass Media. 5th ed. New York: Longman, 2001.

Michael Emery, Edwin Emery, and Nancy L. Roberts. The Press and America: An Interpretive History of the Mass Media. 9th ed. Boston: Allyn and Bacon, 2000.

Jean Folkerts, and Dwight L. Teeter Jr. Voices of a Nation: A History of Mass Media in the United States. 3rd ed. Boston: Allyn and Bacon, 1998.

Wm. David Sloan, and James D. Startt. The Media in America: A History. 3rd ed. Northport, AL: Vision Press, 1996.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

WIEDZA

- posiada wiedze na temat wybranych metodologii i terminologii nauki o mediach (K_W01, K_W02, K_W03)

- umie lokalizować oraz korzystać z odpowiednich źródeł informacji; zna techniki i narzędzia pozyskiwania danych (K_W02)

- zna podstawowe zasady i pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, przede wszystkim dotyczące plagiatu i etyki akademickiej (K_W07)

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi komunikować się na tematy medioznawcze związane ze Stanami Zjednoczonymi z użyciem terminologii w języku angielskim (K_U05)

- umie pozyskiwać wiedzę z różnych źródeł amerykanistycznych i dobierać dane, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski, formułować opinie (K_U06)

- potrafi przygotowywać opracowania pisemne w języku angielskim (K_U06)

- samodzielnie zdobywa i poszerza wiedzę o Stanach Zjednoczonych (K_U09)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- potrafi współdziałać i pracować w parach i w grupie (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Studenci mają za zadanie przygotowanie pracy licencjackiej o objętości min 25 stron tekstu (7500 słów) zgodnie z zasadami uczciwości akademickiej w ciągu semestru letniego, taki jest wymóg zaliczenia seminarium. Jednak nie tylko finalny produkt, ale również organizacja procesu badawczego podlega ocenie. Studenci będę zobowiązani prezentować kolejne etapy swoich badań zaczynając od planu pracy (do tego etapu doszli w ramach Proseminarium), pierwszej wersji, wersji finalnej. Bez współpracy z promotorem przez cały semestr, kompletna praca licencjacka nie zostanie zaakceptowana.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gajda-Łaszewska
Prowadzący grup: Małgorzata Gajda-Łaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)