Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Run Hide Fight

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 8004-RHF-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.9 / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane
Nazwa przedmiotu: Run Hide Fight
Jednostka: Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany UW
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie AZS
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają formę zajęć nieobowiązkowych płatnych - 200 zł za semestr (ćwiczenia 15h + wykłady 15h).

Przedmiot realizowany na podstawie porozumienia zawartego z Uniwersytetem Warszawskim, przedmiot pt. Run Hide Fight będzie uznawany jako przedmiot równoważny przedmiotom ogólnouniwersyteckim.

Posiadanie pełni praw studenckich.

Od studentów oczekuje się wiedzy na temat podstaw funkcjonowania państwa i społeczeństwa oraz dobra kondycja fizyczna.

Student zobowiązuje się do:

1) przestrzegania obowiązujących na zajęciach zwyczajów, w tym do stosowania się do zasad bezpieczeństwa i zaleceń instruktorów;

2) starannego i terminowego wykonywania zadań zleconych przez opiekuna merytorycznego przedmiotu;

3) dostosowania ubioru zgodnie z zaleceniami prowadzących (do części praktycznej preferowany strój sportowy niekrępujący ruchów oraz wygodne obuwie na gumowej podeszwie).

Skrócony opis:

Uwaga! Przedmiot płatny: 200 zł za semestr (ćwiczenia 15h + wykłady 15h).

Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej i praktycznej. W trakcie zajęć studenci zapoznają się z problematyką oceny potencjalnych zagrożeń i niebezpiecznych zachowań, mechanizmów psychologicznych w sytuacjach ekstremalnych, takich jak porwanie, aktywny strzelec (active shooter), psycho strzelec (psycho shooter), sniper, sytuacja zakładnicza i innych działaniach zagrażających życiu lub zdrowiu w obiektach zamkniętych oraz przećwiczą elementy reagowania, w tym zasady bezpiecznej ewakuacji, pod kątem sytuacji krytycznej.

Pełny opis:

Uwaga! Przedmiot płatny: 200 zł za semestr (ćwiczenia 15h + wykłady 15h).

Przedmiot umożliwia kształtowanie praktycznych umiejętności w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Podczas zajęć student poznaje specyfikę zagrożeń i kultury bezpieczeństwa. Poprzez obserwację pośrednią i bezpośrednią poszerzane są umiejętności kontroli i właściwych reakcji w sytuacji zagrożenia. W toku zajęć student ma możliwość zastosowania w praktyce wiedzy i umiejętności nabywanych podczas ćwiczeń z instruktorem. Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej i praktycznej. Miejsce przeprowadzania zajęć jest uwarunkowane danym zagadnieniem będącym przedmiotem zajęć. Do przeprowadzenia zajęć wykorzystywane będą następujące obiekty na Uniwersytecie Warszawskim: Aula, sala sportowa wyposażona w podłogę wyłożoną matami treningowymi.

Literatura:

-Źródła internetowe:

https://www.ready.gov/active-shooter

https://www.wssd.k12.pa.us/RunHideFightInformation.aspx

https://www.nottinghamshire.police.uk/advice/terrorism/run-hide-tell

https://www.gouvernement.fr/en/how-to-react-in-the-event-of-a-terrorist-attack

Efekty uczenia się:

WIEDZA

EK. 1. Student zna formy zagrożeń i podstawy metod fizycznej ochrony przed nimi (K_W05).

UMIEJĘTNOŚCI

EK. 2. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do rozwiązywania konkretnych problemów pojawiających się w przestrzeni publicznej w wybranych sytuacjach zagrożenia (K_U04).

EK. 3. Stosuje wiedzę zdobytą podczas części teoretycznej w praktycznych ćwiczeniach z instruktorem oraz grupą (K_U04).

KOMPETENCJE

EK. 4. Potrafi wskazać i zdefiniować szerokie spektrum priorytetów służących realizacji zadań związanych z zapewnieniem

bezpieczeństwa w obiektach publicznych (K_K01).

EK. 5. Jest zdolny do pracy pod presją (K_K01).

EK. 6. Jest zdolny do podejmowania decyzji i reagowania w sytuacjach konfliktu oraz kryzysu (K_K01).

EK. 7. Jest zdolny do kierowania małymi zespołami (K_K04).

EK. 8. Student kreatywnie podchodzi do rozwiązywania problemów oraz chętnie angażuje się w inicjatyw obywatelskie na rzecz

edukacji nad bezpieczeństwem (K_K02).

EK. 9. Student ma świadomość podejmowanych decyzji na pracę grupy (K_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Wymaga się uczestnictwa w zajęciach, dopuszcza się dwie nieobecności nieusprawiedliwione oraz conajmniej 50% + 1 obecności na zajęciach, celem możliwości zaliczenia przedmiotu (w tym nieobecności usprawiedliwione).

Zaliczenie w formie końcowego testu wielokrotnego wyboru: 65% =3, 75% = 4, 90% = 5.

Wskaźniki końcowej oceny studenta dla przedmiotu:

ocena algorytm oceny końcowej 30 pkt

2 - 0-15 pkt

3* pow. 65% 20 pkt

3,5 pow. 70% 22 pkt

4 pow. 75% 24 pkt

4,5 pow. 80% 25-27 pkt

5 pow. 90% 28-30 pkt

*Student opanował wszystkie efekty uczenia ujęte w sylabusie.

Metody i kryteria oceniania poprawkowego: j.w.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Leśniewski
Prowadzący grup: Maciej Górski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Uwaga! Przedmiot płatny: 200 zł za semestr (ćwiczenia 15h + wykłady 15h).

Terminy i lokalizacja zostaną podane w późniejszym terminie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Leśniewski
Prowadzący grup: Maciej Górski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Uwaga! Przedmiot płatny: 200 zł za semestr (ćwiczenia 15h + wykłady 15h).

Terminy i lokalizacja zostaną podane w późniejszym terminie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.