Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do pisania prac uniwersyteckich 3104-L2WPPU
Semestr zimowy 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wstęp do pisania prac uniwersyteckich 3104-L2WPPU
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 21
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Grzegorz Pac
Literatura:

D. W. Allhoff, W. Allhoff, Sztuka przekonywania do własnych racji. Retoryka i komunikacja, Kraków 2008;

I. Billingham, Redagowanie tekstów, Warszawa 2012;

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Podręcznik dla humanistów, Warszawa 2007;

H. Jadacka, Kultura języka polskiego, t. 1: Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2009;

J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2010;

P. Oliver, Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów, tłum. J. Piątkowska, Kraków 1999;

Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2003;

E. Wierzbicka, A. Wolański, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Podstawy stylistyki i retoryki, Warszawa 2008.

Zakres tematów:

Założenia wstępne:

Zajęcia przygotowują studentów do pisania prac akademickich, takich jak prace roczne i licencjackie, a także seminaryjne i magisterskie. Służyć temu będzie ćwiczenie w praktyce mniejszych form tekstów, a także analiza tekstów własnych i cudzych pod kątem rozpoznawania i poprawiania błędów i oceny logiki wywodu. Ponadto zajęcia przygotowują studentów do wygłaszania prezentacji ustnych i referatów.

1. Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie w tematykę kursu.

2. Różnice między tekstem naukowym a popularnonaukowym

Przygotowanie do zajęć:

- lektura tekstu naukowego i popularnonaukowego wskazanego przez prowadzącego.

* A. Weseli, Homoseksualiści i homoseksualizm w KL Auschwitz-Birkenau w świetle "oświadczeń" byłych więźniów obozu, "Przegląd Historyczny", 98 (2007), z. 3, s. 425-435.

* A. Zakrzewicz, Paragraf 175 i homoseksualizm według Himmlera, "Liberte!", 12.02.2013 http://liberte.pl/agnieszka-zakrzewicz-paragraf-175-i-homoseksualizm-wedlug-himmlera/

- U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową, s. 53-59 („Co to jest naukowość”).

- E. Wierzbicka, A. Wolański, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Podstawy stylistyki i retoryki, s. 87-90.

Zakres tematyczny:

- styl naukowy i popularnonaukowy i występujące między nimi różnice.

- odpowiedniość stylu, problem pomieszania stylów.

Zadanie:

Przekształcenie tekstu naukowego w popularnonaukowy (do 3000 znaków ze spacjami)

Sprawdzanie cudzego tekstu

Pisanie abstraktu

3. Aparat krytyczny – cytowanie, przypisy, ikonografia, bibliografia

Przygotowanie do zajęć:

- U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową, s. 194-223.

Zakres tematyczny:

- przypisy: do czego służą, jak je tworzyć, najczęstsze błędy w przypisach, różne systemy tworzenia przypisów, przypisy w różnych tradycjach akademickich

- zasady tworzenia bibliografii, jej związek z przypisami

- zasady cytowania, podstawowe informacje dotyczące ochrony własności intelektualnej i dobrego obyczaju akademickiego

- wykorzystanie materiału ikonograficznego.

Zadanie:

Przygotować się do kolokwium polegającego na samodzielnym tworzeniu przypisów i bibliografii oraz właściwym umieszczeniu w tekście cytatów i odnośników do przypisów.

4. Etapy pisania pracy naukowej – określenie tematu, postawienie tezy, porządkowanie materiału, przygotowanie konspektu

Przygotowanie do zajęć:

- J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać, s. 11-28.

- U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową, s. 143-182.

Zakres tematyczny:

- zasady określania tematu. Od czego zależy sposób jego formułowania. Kwestia samoograniczania.

- teza i problem badawczy

- różne sposoby porządkowania materiału

- tworzenie konspektu pracy - zasady

Zadanie:

Napisanie konspektu istniejącego artykułu naukowego.

5. Konstrukcja tekstu naukowego – części tekstu naukowego, sposoby organizacji tekstu, zasady argumentacji i popełniane w nich błędy.

Przygotowanie do zajęć:

- J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać, część 1. Przygotowanie tekstu, s. 29-41.

Zakres tematyczny:

- części tekstu naukowego

- sposoby organizacji tekstu (rozdziały, akapity).

- sposoby tworzenia spójnego tekstu

Zadanie:

Wypunktowanie tezy i najważniejszych argumentów w artykule naukowym.

6. Redakcja tekstu i najczęstsze błędy językowe: gramatyczne, stylistyczne, frazeologiczne i składniowe

Przygotowanie do zajęć:

- U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową, s. 183-194

Zakres tematyczny:

- co to jest styl rzeczowy i czego w nim unikać

- niezręczności w pracach naukowcy

- niebezpieczeństwa w pracy ze źródłem i literaturą obcą: kalki językowe i nieświadome operowanie językiem źródła

- omówienie błędów i ich rodzajów na przykładach

Zadanie:

Streszczenie artykułu naukowego (do 3000 znaków ze spacjami), ze wskazaniem tezy, wniosków oraz kluczowych argumentów i zastosowanej metody

7. Wypowiedź ustna i prezentacja

Przygotowanie do zajęć:

- D. W. Allhoff, W. Allhoff, Sztuka przekonywania do własnych racji, s. 57-117.

Zakres tematyczny:

- różnice między tekstem pisanym a wypowiedzią ustną

- mowa ciała i podstawowe zasady retoryki

- problem dyscypliny czasowej i braku komunikatywności

- podstawowe zasady przygotowywania prezentacji multimedialnych

Zadanie:

Przygotowanie kilkuminutowej wypowiedzi ustnej z prezentacją na wybrany temat.

Efekty uczenia się zdefiniowane dla danych zajęć:

Student powinien rozróżniać styl naukowy i popularnonaukowy w pisarstwie historycznym, znać zasady konstruowania tekstu naukowego oraz prowadzenia argumentacji naukowej. Winien potrafić prawidłowo posługiwać się aparatem naukowym. Krytycznie analizuje teksty cudze i własne, umie wskazać i poprawić popełnione w nich błędy; ma świadomość wielostopniowości pracy nad tekstem naukowym. Zna i potrafi zastosować podstawowe zasady ustnej prezentacji naukowej. Po zakończonych zajęciach student powinien umieć napisać streszczenie, recenzję oraz tekst popularnonaukowy, a także zaprezentować krótki referat.

Metody dydaktyczne:

Praca indywidualna i grupowa na wskazanych tekstach, w tym tekstach autorstwa uczestników zajęć. Samodzielne przygotowanie krótkich tekstów pisemnych (tekst popularnonaukowy, konspekt, streszczenie itp.) i ich analiza. Przygotowanie i wygłoszenie ustnej prezentacji na zadany temat i jej analiza w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa opiera się na ocenie prac pisemnych (w tym kolokwium – patrz: temat 3) i ustnych; zaliczenie wszystkich jest warunkiem niezbędnym zaliczenia całości zajęć. W ocenie końcowej uwzględniona będzie także ocena przez prowadzącego przygotowania studenta do zajęć oraz jego aktywności podczas nich.

Warunkiem niezbędnym do zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach. Dopuszczam trzy nieobecności, przy czym drugą i trzecią należy zaliczyć indywidualnie na dyżurze.

Uwagi:

dr G. Pac

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.