Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kościół w średniowieczu (blok: Historia Kościołów chrześcijańskich) 3104-M2HKCHSRED
Semestr letni 2018/19
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Kościół w średniowieczu (blok: Historia Kościołów chrześcijańskich) 3104-M2HKCHSRED
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018L) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala B
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Krzysztof Skwierczyński, Piotr Węcowski
Literatura:

Zob. zakres tematów.

Zakres tematów:

Blok „Historia Kościoła” – średniowiecze (1/2 semestru, pierwszą część semestru prowadzi dr hab. K. Skwierczyński, drugą część semestru P. Węcowski) Podczas zajęć prowadzonych przez P. Węcowskiego zajmiemy się dziejami Kościoła w późnym średniowieczu. Interesować nas będą głównie przemiany ideowe oraz pobożność ludzi żyjących w tym okresie. Zobaczymy zarówno duchowne elity intelektualne, jak i społeczeństwa wiejskie

Zakres tematów dra hab. Krzysztofa Skwierczyńskiego (pół semestru):

- Drzwi Gnieźnieńskie; Drzwi Gnieźnieńskie, red. M. Walicki, t. 1-2, Wrocław 1956-1959

- List Innocentego III z 1211 r.

- Dictatus papae

- Ekskomunika Henryka IV; Elizabeth Vodola, Excommunication in the Middle Ages, Berkeley 1986

- Listy Grzegorza VII

- Bulla Paschalisa II; Gerard Labuda, List papieża Paschalisa II do niewiadomego arcybiskupa polskiego z początku XII wieku. Przyczynek do dyskusji nad faktum biskupa krakowskiego Stanisława, „Sobótka” 26(1971), 4, s. 415-434; Henryk Łowmiański, Król Bolesław II i biskup Stanisław. Dwie tendencje ustrojowe: jedynowładcza i patrymonialna, St. Hist. 22(1979), 2, s. 165-197; Aneks: Czy istniał list Paschalisa II do arcybiskupa „polskiego”, s. 193-196

- pisma Piotra Damianiego

UWAGA: źródła łacińskie będą dostarczane przez prowadzącego z odpowiednim wyprzedzeniem. Na niektóre zajęcia studenci będą przygotowywać referaty, często korzystając z literatury obcojęzycznej przekazywanej przez prowadzącego, nie wymienionej wyżej.

Zakres tematów dra hab. Piotra Węcowskiego (pół semestru):

Zajęcia nr 1-2. a) Główne problemy historii Kościoła w późnym średniowieczu (zagadnienia wstępne)’ b) Problemy badania religijności ludowej w późnym średniowieczu. Co to jest „mikrohistoria” ?

E. Le Roy Ladurie, Montaillou, wioska heretyków, 1294-1324, Warszawa 1988, s. 352-374 (proszę także przeczytać wstęp do książki oraz bardzo uważnie przyjrzeć się spisowi treści)

A. Guriewicz, Problemy średniowiecznej kultury ludowej, Warszawa 1987, s. 5-26

H. Medick, Mikrohistoria, [w:] Historia społeczna. Historia codzienności. Mikrohistoria, Warszawa 1996, s. 59-77

T. Wiślicz, Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIII w., Warszawa 2001, s. 7-12

Referat: D.A. Sikorski, Jak historyk potyka się o antropologię historyczną, „Kwartalnik Historyczny” 118, 2011, nr 3, fragm. (s. 494-505)

Zajęcia nr 3. Problemy badania religijności ludowej w późnym średniowieczu (c.d.). Kazanie Stanisława ze Skarbimierza o zabobonach.

Stanisław ze Skarbimierza, Kazanie o różnych ludzkich zabobonach (xero w depozycie)

Polski Słownik Biograficzny, t. 42, Warszawa-Kraków 2003, s. 76-79 (biogram Stanisława ze Skarbimierza)

K. Bracha, Teolog, diabeł i zabobony. Świadectwo traktatu Mikołaja Magni z Jawora „De superstitionibus” (1405 r.), Warszawa 1999, s. 47-76

S. Bylina, Chrystianizacja wsi polskiej u schyłku średniowiecza, Warszawa 2002, s. 170-192

Zajęcia nr 4-5. Wizje, sny, objawienia – ich znaczenie religijne i polityczne. Wizja Weroniki z Krakowa

Jan Długosz, Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. XI i XII (1431-1444), Warszawa 2004, s. 215-220

P. Chanu, Czas reform. Historia religii i cywilizacji (1250-1550), Warszawa 1989, s. 122-131

J. Le Goff, Sny średniowiecza, ”Teksty” 2, 1973, s. 24-42 (zachęcam też, choć nie zmuszam J, do zaznajomienia się z kilkoma publikacjami tego autora, połączonymi wspólnym tytułem „Chrześcijaństwo a sny”. Zostały one opublikowane w: J. Le Goff, Świat średniowiecznej wyobraźni, Warszawa 1997, s. 259-301)

Zajęcia nr 6. Poglądy na reformę Kościoła. Jan Wiklef i Jan Hus.

Jan Wiklef, O Chrystusie i jego przeciwniku Antychryście, [w:] Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIV w., wybór, oprac. E. Jung-Palczewska, Warszawa 2000, s. 370-374

M. Lambert, Herezje średniowieczne, Gdańsk – Warszawa 2002, s. 307-330, 399-406

P. Chanu, Czas reform. Historia religii i cywilizacji (1250-1550), Warszawa 1989, s. 238-262

Zajęcia nr 7. Poglądy na reformę Kościoła. Andrzej Gałka z Dobczyna.

Andrzej Gałka z Dobczyna, O nadaniu Konstantyna, [w:] Filozofia i myśl społeczna XIII-XV w., wybrał, oprac. J. Domański, Warszawa 1978, s. 213-235 [700 lat myśli polskiej]

Andrzej Gałka z Dobczyna, Pieśń o Wiklefie, [w:] Polska poezja świecka XV wieku, oprac. M. Włodarski, Wrocław 1997 (wyd. 4 zmienione), s. 23-29 [lub w: W. Wydra, W.R. Rzepka, Chrestomatia staropolska, wyd. III, Wrocław 2004, s. 288-290]

Polski Słownik Biograficzny, t. 7, Kraków 1948-1958, s. 255-258 (biogram Andrzeja Gałki)

E. Potkowski, Krytyka i reforma. Teksty publicystyki kościelnej w Polsce XV w., [w:] Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce, pod red. T. Michałowskiej, Warszawa 1993, s. 177-196.

Prowadzący zastrzega sobie możliwość niewielkiej zmiany przedstawionego sylabusa.

Metody dydaktyczne:

Lektura indywidualna i wspólna analiza tekstów źródłowych, dyskusja na poszczególne tematy, omawianie prezentowanych przez studentów zadań, referaty przygotowywane przez studentów.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Prowadzący w ciągu całego semestru ocenia aktywność uczestników zajęć, ich zaangażowanie w dyskusję, przygotowywanie prac domowych, umiejętności praktyczne.

Warunkiem zaliczenia zajęć jest uczestnictwo w konwersatorium, przygotowywanie indywidualnych zadań przydzielanych studentom, aktywność na zajęciach, przygotowanie EWENTUALNYCH prac pisemnych.

Podstawą zaliczenia zajęć jest aktywny udział w zajęciach, przygotowanie i przemyślenie zadawanych lektur. A także – ewentualne - przygotowywanie indywidualnych zadań przydzielanych studentom.

Podczas zajęć można mieć maksymalnie trzy nieobecności. Pierwsza nie pociąga za sobą konsekwencji, drugą i trzecią należy zaliczyć.

Efekty kształcenia

Po zaliczeniu konwersatorium student:

– analizuje teksty źródłowe dotyczące historii Kościoła w średniowieczu

– jak w przypadku wszystkich kierunków humanistycznych, także i konwersatorium z historii Kościoła w średniowiecznej Europie, ma za zadanie przede wszystkim ogólny rozwój intelektualny studentów

Student orientuje się w głównych problemach historii Kościoła w późnym średniowieczu.

Student zna podstawowe terminy i pojęcia, związane z Kościołem średniowiecznym.

Student potrafi analizować źródła proweniencji kościelnej, zna ich specyfikę i rozpoznaje główne typy źródeł kościelnych.

Student potrafi korzystać z podstawowych typów pomocy naukowych, związanych z historią Kościoła średniowiecznego.

Student rozpoznaje główne nurty historiografii XIX i XX w., zajmującej się historią Kościoła.

Jak w przypadku wszystkich kierunków humanistycznych, także i konwersatorium z historii Kościoła w średniowiecznej Europie, ma za zadanie przede wszystkim ogólny rozwój intelektualny studentów.

Uwagi:

dr hab. K.Skwierczyński, dr hab. P. Węcowski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.