Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Spółdzielczość i agraryzm na Ziemiach Polskich pod zaborami i w II Rzeczpospolitej Polskiej jako trzecia droga przebudowy stosunków społeczno-gospodarczych na wsi (1864-1939) (blok: Historia gosp.) 3104-M2HG-RTUR-OG
Semestr zimowy 2018/19
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Spółdzielczość i agraryzm na Ziemiach Polskich pod zaborami i w II Rzeczpospolitej Polskiej jako trzecia droga przebudowy stosunków społeczno-gospodarczych na wsi (1864-1939) (blok: Historia gosp.) 3104-M2HG-RTUR-OG
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 124
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Romuald Turkowski
Literatura:

Zakres tematów, cz. II:

Temat 9-10 Następstwa I wojny światowej dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej i politycznego ruchu chłopskiego. Udział w budowie zrębów państw narodowych. Rozbudowa struktur organizacyjnych. Miejsce w tworzących się systemach demokracji parlamentarnej. Ukształtowanie się ideologii agrarystycznej i ludowego modelu państwa. Rola partii chłopskich w polskim systemie demokracji parlamentarnej. Udział w systemie władzy, kształtowaniu oblicza społeczno-gospodarczego, oświatowo-kulturalnego polskiej wsi. .(1914-1921)(wykład-2 godz)

Literatura :

H.Chałupczak ,T.Browarek : Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995 Lublin 1998

H.Cimek : ,,Myśl polityczna stronnictw ludowych w kwestii niepodległości Polski w latach 1914-1919’’, Warszawa 2007

A.Dobroński :,, Potencjał militarno-gospodarczy Królestwa Polskiego w latach 1907-1914.Warszawa 1976

Z.Hemmerling :Stronnictwa Ludowe wobec Żydów i kwestii żydowskiej ,Kwartalnik Historyczny 1989 nr 1-2

J.Jachymek Mniejszości narodowe w myśli politycznej ruchu ludowego [w]Mniejszości narodowe w polskiej mysli politycznej XX wieku pod red .J.Jachymka Lublin 1992

T.Kisielewski: Świat chłopski :uległość i nienawiść ,patriotyzm i obywatelskość.[w]: Między irredentą a kolaboracją.Pod red S.Kalembki i N .Kasparka Olsztyn 2001 s.141-149

Z.Kmiecik :Ruch oświatowy na wsi .Królestwo polskie 1905-1914 Warszawa 1963

S.Krukowski Geneza Konstytucji z 17 marca 1921 Warszawa 1977

A.Łuczak :,, Społeczeństwo i państwo w myśli politycznej ruchu ludowego Warszawa 1982

S.Mańko :Polski ruch ludowy wobec Żydów 1895-1939 Warszawa 2010 s.123-272

W.Mich : Obcy w polskim domu .Nacjonalistyczne koncepcje rozwiązania problemu mniejszości narodowych 1918-1939 Lublin 1994 (dotyczące Żydów)

Najnowsze dzieje Żydów w Polsce (w zarysie do 1950 r pod red J.Tomaszewskiego Warszawa 1993 s 143-271 ( II RP )

J.Pawlak Żydzi w dokumentach administracji rządowej w XX-leciu międzywojennym 1918 -q939 Toruń 2007 str 22-143 Sytuacja prawna Żydów w II RP

M.Przeniosło :Chłopi Królestwa Polskiego w latach 1914-1918 Kielce 2003

W.Suleja : Tymczasowa Rada Stanu Warszawa 1998

Z.Świtalski : Działacze spółdzielczy w odbudowie państwa polskiego ,Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy(SKN) nr 1 z 1989 r

Tenże ,Z doświadczeń kongresów i zjazdów miedzy związkowych w polskim ruch spółdzielczym SKN nr 4 z 1992 r

J.Tomaszewski :Ojczyzna nie tylko Polaków ,mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918-1939 Warszawa 1985 s.96-121 (Żydzi)

K.Zieliński :Stosunki polsko-żydowskie na Ziemiach Królestwa Polskiego w czasie I wojny światowej Lublin 2005

Źródła do dziejów II RP T.I Programy polityczne, deklaracje ideowe partii i stronnictw politycznych Wybór i opracowanie : D .Grzegorczuk i zespół .Siedlce 2010 nr dok Partie Chłopskie

4, 7,16,32,38,41 Partie Żydowskie nr dokumentów 2,5,10,21,53

Temat 8-9.Rozwój spółdzielczości na wsi polskiej po odzyskaniu niepodległości w okresie istnienia systemu parlamentarnego w Polsce .przy wsparcie idei spółdzielczych przez partie lewicowo-demokratyczne na wsi szczególnie przez Polskie Stronnictwo Ludowe ,, Wyzwolenie’’ i Stronnictwo Chłopskie i jego przywódców .Obraz walki o rozwój spółdzielczości i przebudowę stosunków społeczno-agrarnych i politycznych w świetle prasy ,stenogramów Parlamentu RP, oraz działaczy spółdzielczych .Wpływ rozwoju spółdzielczości w krajach europejskich i wzrostu wpływów partii chłopskich na ideę budowy demokracji agrarnej w Polsce (1918-1926) (charakter zajęć -ćwiczeniowy -4 godz)

Źródła:

a)Spółdzielczość

J.Brudkowski : S.Wojciechowski .Jego słowa i jego dzieło warszawa 1926

Z.Daszyńska – Golińska ,Przez kooperatywy do przyszłego ustroju , [w]:Wspólna sprawa .Antologia tekstów… s.75-107

W.F.Dworzak : Spółdzielczość w Czechosłowacji Poznań 1925

F.Stefczyk Stanowisko spółdzielczości w rolnictwie Warszawa -Kraków 1922

E.Garbacik : Warunki i tendencje w rozwoju spółdzielczości duńskiej Lwów 1938

Tenże :Wieś duńska dawniej i dziś. Kraków 1946

Ks.S.Adamski : Najbliższe zadania spółdzielczości zorgan izowanej w Związek Spółdzielni Zarobkowych i Gospodarczych . Poznań 1923.

Z.Pietkiewicz , znaczenie i zadania związków rolniczych ,[w]: Wspólna Sprawa .Antologia tekstów …s. 183-195

K.Weydlich: Ruch spółdzielczy w Polsce w latach 1914-1926.zagadnienie dotyczące współdziałania grup i typów spółdzielni oraz zmiany zaszłe w ustroju ruchu .Poznań 1927

S.Wojciechowski Organizacja zbytu produktów rolniczych warszawa 1931

Tenże zadania wychowawcze spółdzielni. Lwów 1931,

Tenze Spółdzielnie rolnicze .Jakie być mogą i powinny w Polsce wg wzorów zagranicznych .Poznań 1936

Wspomnienia działaczy spółdzielczych t.1 i 2 Warszawa 1965-1966

b),,Wyzwoleniowa’’ wizja stosunków gospodarczych na wsi

.Próba budowy państwa spółdzielczo-agrarnego o demokratyczno-parlamentarnej strukturze.

S.Lato W.Stankiewicz ;Programy stronnictw ludowych zbiór dokumentów nr 16 Program PSL Wyzwolenie z 2 XI 1918 r str 146-152 ,nr 24 Program z 1921 PSL Wyzwolenie s.181-195,nr 28 z 1926 PSL Wyzwolenie str 224-244 nr 31 Program Stronnictwa Chłopskiego z 1927

Stenogramy z posiedzeń Sejmu Ustawodawczego RP z lat 1919-1922,Stenogramy z posiedzeń Sejmu I Kadencji 1922-1928,II Kadencji 1928-1930,III kadencji 1930-1935

Prasa PSL ,,Wyzwolenie ‘’ Tygodnik ,,Wyzwolenie z lat 1918-1931-wybrane artykuły o relacjach chłopsko-żydowskich

Literatura:

A. Chojnowski : Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939warszawa 1979 str.29-34,125-129135-140,168-173,219-226

Z. Chyra -Rolicz: Pod spółdzielczym sztandarem. Z dziejów spółdzielczości polskiej do 1982 r Warszawa 1985

H.Cimek Walka ludowców o Polskę jej granice i ustrój w latach 1914-1922,Rzeszów 2008

J.Borkowski: Ludowcy w II RP cz.I Warszawa 1987

S.Bratkowski Pod tym samym niebem .Krotka historia Żydów w Polsce str.33-194

Działalność spółdzielcza kobiet w okresie międzywojennym red. J.Jarecka- Kimlowska Warszawa 1973

Z.Hemmerling :,, PSL Wyzwolenie w parlamentach II RP Warszawa 1990

J.Jachymek:,, Myśl polityczna PSL,,Wyzwolenia 1918-1931 Lublin 1983 str 178-188

J.Jasiński : Rozwój myśli agrarystycznej w publikacjach Wicentego Stysia 1903-1960 Wrocław 2007

K.Krasowski : Zwiazki Wyznaniowe w II RP .Studium historycznoprawne.warszawa 1988 s. 18-61,179-180

Mniejszości narodowe w polskiej myśli politycznej XX wieku Pod red.J.Jachymka Lublin 1993 s. 100-122

E.Kulwicki Koncepcje społeczno-ekonomiczne ruchu ludowego w latach 1918-1931 Warszawa 1971

E.Magiera : Twocy i propagatorzy wychowania spółdzielczego w Polsce międzywojennej (918-1939), ,,,Edukacja Humanistyczna ‘’ nr 1 z 2014 s. 45-54 (Szczecin)

W.Mędrzecki i zespół Społeczeństwo polskie XX wieku red nauk,J.Żarnowskin warszawa 2003 s. 106-170

J.Ogonowski : Uprawnienia językowe mniejszości narodowych w RP 1918-1939 Warszawa 2000 s.130-150

J.Pajewski Budowa II RP 1918-1926 Kraków 1995

Tenże Odbudowa państwa polskiego 1914-1918 Warszawa 1985

A.Paczkowski Prasa ruchu ludowego 1918-1939 Warszawa 1970 s.27-281

A.Parys Postawa Żydów wobec odradzającego się państwa polskiego w opinii R.Dmowskiego, Polityka i Społeczeństwo ‘’Rzeszów Uniwersytet Rzeszowski 2005 nr 2

R.Rentz : Społeczności małomiasteczkowe w woj kieleckim 1918-1039 Kielce 1990

Sz.Rudnicki : Żydzi w Parlamencie II RP Warszawa 2004

W.Rusiński , Zarys historii polskiego ruch spółdzielczego część II 1918-1939 warszawa 1980

L.Stomma Obraz Żyda w strukturze polskich mitów chłopskich Polska Sztuka Ludowa 1989 nr 1-2

H.Trocka : Spółdzielczość polska w służbie ojczyzny i społeczeństwa .Warszawa 1987

H.Trocka , Polski ruch ludowy a spółdzielczość 1918-1931 Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego nr 9 z 1967 s. 130-173

J.Żarnowski :Społeczeństwo II RP 1918-1939 Warszawa 1973

Temat 11-12 Wizja rozwoju spółdzielczości rolniczo-handlowej ,kredytowej w świetle działalności ludowcowego obóz centroprawicowego na wsi pod przywództwem Wincentego Witosa i partii przez niego kierowanej Polskiego Stronnictwa Ludowego ,,Piast’’ w okresie istnienia systemu parlamentarnego w Polsce .Praktyczne skutki sojuszów politycznych PSL ,,Piast ;’ z Obozem Chadecko-Narodowym w kwestii przebudowy stosunków rolnych w Polsce .Wizja państwa agrarnego w świetle programu PSL,,Piast””. Próba przebudowy gospodarczej Polski przez PSL,,Piast” (1918-1926)

(charakter zajęć-ćwiczeniowy- 4 godz)

Źródła :

A)Spółdzielczość

Sz.Ciekot :,Wspomnienia 1885-1964 wstęp J. Chałasiński opracowanie H.Ciekotowa warszawa 1964

H.Faber: Spółdzielczość w rolnictwie duńskim Poznań 1929

Tygodnik ,,Piast’’ z lata 1918-1926 obraz działalności spółdzielczości wiejskiej.

b),,Piastowska’’ wizja spółdzielczo-agrarnego państwa .Stanowisko PSL,,Piast’ wobec aktywności handlowej Społeczności Żydowskiej na wsi .

S.Lato W.Stankiewicz : Programy stronnictw Ludowych .Zbiór dokumentów.. Nr 20 Program PSL ,,Piast z 1919 r str 164-167 nr 21 Program Zjednoczenia Włościan z 1919 r Poznań s. 167-171, nr 25 Program PSL Piast z 1921 str 195-208 nr 30 Program PSL ,,Piast z 1926 r str 255-281

W.Witos :Czasy i Ludzie Tarnów 1926 r str 1-15

W.Witos Moje wspomnienia cześć II Do druku przygotowali i przypisami opatrzyli E.Karczewski J.R.Szaflik Warszawa 1990 str 9-10 R.VIII Pierwsze rzady 27-76 R.IX Walka o wschodnie granice 76-154 r.X Wyjazd na Kresy s.154-176, R. XII Rzady Parlamentu s. 199-263

Tenże Publicystyka t.4 Wyboru dokonal do druku przygotowal ,przedmowa i przypisami opatrzyl J.R.Szaflik Warszawa 2003 nr 5 Stronnictwa i obozy antsemityzm w Praktyce s.15-17 nr 9 Kiedy będziem mieli rozum str 24-25 nr 25 Koncesje szynkarskie a Wydział krajowy s 50-52 Nr 77 Żydi a polska str127-128 nr 90 pod właściwym adresem str 152-153 nr 134 Moje spostrzeżenia w Małopolsce Wschodniej str 238-242 nr 143 Największa rocznica str 262-265 nr 150 Leżał trzy dni w grobie 1929 str 276-278

W.Witos Przemówienia t 5 Wyboru dokonał ..J.R.Szaflik Warszawa 2007 nr 54 Ludowcy i chłopi wobec odzyskanej niepodległości str 102-112 nr 106 Prawda o spółkach drzewnych 1922 r s.243-265 nr 114 Deklaracja poparcia wotum zaufania dla rządu gen W Sikorskiego 1922 r str.295-304 ,nr 136 Dobro Rzeczpospolitej najwyższym prawem 1927 str 403-410

M.Rataj Pamietniki1918-1927 Do druku przygotował Jan Dębski Warszawa 1965 Wybrane fragmenty z lat 1918,1920 ,1923 1925

.B,Singer, Od Witosa do Sławka .Paryż 1962

Literatura:

J.Borkowski”Postawa polityczna chłopów polskich w latach 1930-1935 Warszawa 1970 s.339-410

Sz.Bronsztej Stosunki polsko -żydowskie przed holocaustem w wspomnieniach okresu międzywojennego [w] Z historii ludności żydowskiej w Polsce i na Śląsku Acta Universitatis Vratislaviensis nr 1568 red K.Matwijowski Wrocław 1994

T.Chrobak , Filozoficzne przesłanki agraryzmu. Rzeszów 1998

W.Goebel : Spółdzielczość rolniczo-handlowa w Poznańskiem i na Pomorzu w latach 1918-1939 Warszawa 1964

A.Golec Agrarystyczne koncepcje gospodarcze Lublin 1994

L.Guzicki , S.Żurawicki : Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej Warszawa 1974

J.Holzer : Mozaika polityczna II RP Warszawa 1974 s.156-193,261-273431-453562-580

K.Kawalec Spadkobiercy niepokornych. Dzieje polskiej myśli politycznej 1918-1939 Wrocław 2000 str.41-46,67-88,147-152,176-201,213-262

A.Kołodziejczyk M.Rataj 1884-1940 Warszawa 1991

A.Lech , Agraryzm wiciowy Łódź 1991

E.Magiera : , Spółdzielczośc jako forma edukacji w szkolnictwie polskim II RP 1918-1939 szczecin 2011

J.Pajewski Budowa II RP 1918-1926 Kraków 1995 str162-186

Z.Romanow: Agraryzm w teorii i praktyce. ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny ‘’ Zeszyt 3-4 z 1990 r.

J.R.Szaflik: PSL,,Piast’’ 1929-1931 Warszawa 1970 s 32-37.80-83

Tenże , Wpływy PSL,,Piast’; w chłopskich organizacjach społeczno-gospodarczych 1918-1931.RDRL nr 10 z 1968 s. 122-177

Szkice z dziejów polskiego ruchu spółdzielczego. Pod red A.Duszyka i D.Kurpisza Radom 2004 s. 11-100+ Wspomnienia spółdzielców s. 207-235

R.Tokarczyk , Zarys głównych elementów agraryzmu . Annales Univerisytatis Mariae Curie -Skłodowska Lublin vol VI sectio K. 1999

J.Tomaszewski „ Polska w Europie i Świecie 1918-1939 Warszawa 2005 s.40-91

R.Turkowski ,Agraryści czechosłowaccy w latach 1899-1989 T.1 i 2 ,Warszawa 2012-2013

A.Zakrzewski W.Witos -chłopski polityki i mąż stanu Warszawa 1978

Z.Zaporowski Sejm RP Działalność posłów, parlamentarne koncepcje J. Piłsudskiego ,mniejszości narodowe Lublin 1992 str 159-187

A.Żabko-Potopowicz: Przewodnie myśli czechosłowackiej nauki o społeczny gospodarstwie agrarnym Poznań 1934

Temat 13-15. Przemiany w funkcjonowaniu spółdzielczości polskiej po objęciu władzy przez Obóz marszałka J.Piłsudskiego po przewrocie majowym z 1926 r .Polska droga ludowców w walce o przywrócenie demokracji- od Centrolewu do Frontu Morges i strajków chłopskich lat 30-tych. Echa w Europie i Świecie . Stronnictwo Ludowe pod kierunkiem W. Witosa w walce o przywrócenie demokratycznego systemu w państwie .Powstanie agrarystycznej i spółdzielczej wizji państwa w świetle programów SL i ZMW RP,,Wici’.(1926-1939)(wykład -4 godz)

Źródła;

a) Spółdzielczość

A.Honora Einfeld , Spółdzielczość jej problemy i możliwości warszawa 1937 .

Kasa Spółdzielcza w Sochaczewie .35 lat istnienia i działalności Sochaczew 1935

T.Klapkowski : Spółdzielczość w rolnictwie polskim Warszawa 1929

Koperatyzm ,spółdzielczość demokracja .Wybór pism Wprowadzenie i redakcja naukowa B.Błesznowski Wprowadzenie do dziejów spółdzielczości R.Okraska Warszawa 2014 s. 46-71, 111-122J.Kurnatowski, 131-136,E.Taylor ,173-188 M.Rapacki , 263-277ks,S.Adamski , 323- 349 A.Prowalski, Żydzi

Księga adresowa Polski (wraz z W.M.Gdańskiem) dla handlu ,przemysłu, rzemiosła i rolnictwa, Warszawa 1929

Kształcenie i wychowanie spółdzielcze w Polsce .warszawa 1932 ,[w] Biblioteka Spółdzielcza nr 23.artykuł M.Pusz Wychowanie spółdzielcze na terenie szkol rolniczych s. 33-43

S.Miłkowski : Spółdzielczość przemysłowa wiejska Warszawa 1938

Tenże ,Spółdzielczość ogrodnicza w Polsce Warszawa 1939

J.Reizer , Handzlówka ,wzorowa wieś spółdzielcza Warszawa 1936.

Spis spółdzielni na 1 01 1934 Warszawa 1935

S.Thugutt : Ku lepszemu życiu .rzecz o spółdzielczości. Warszawa 1935.

S.Thugutt :,Wyznania demokraty Warszawa 1986

Tenże ,Autobiografia Warszawa 1984 (T.Janczyk biografia spółdzielcy i ludowca s. 6-53)

Tenże, Listy do młodego przyjaciela Lublin 1929.

Tenże ,Spółdzielczość .zarys ideologii Warszawa 1934.

b)Agrarystyczna wizja państwa w Polsce :

S.Lato W.Stankiewicz Programy stronnictw ludowych nr dok 34 Program SL z 1931 r s.299-311 (301-302) nr 36 Program SL z 1935 s. 313-318

S.Miłkowski : Pisma publicystyczne .1930-1939 zebrał i opracował W .Piątkowski Warszawa 1988

Tenże Agraryzm jako forma przebudowy ustroju społecznego warszawa 1934

Literatura

J.Borkowski Ludowcy w II RP Część 2 warszawa 1987 s.199-299

J.Borkowski SL na Kielecczyźnie w latach 1931-1939 Warszawa 1968

W,Burger : Ruch Ludowy wobec kwestii społeczno-ustrojowych Szczecin 1983 s.233-273

Dzisiejsze znaczenie ideałów spółdzielczości .pod red.M. Szyszkowskiej Warszawa 2013 s.cz1 s. 11-59

Historia chłopów Polskich pod red S.Inglota Wrocław 1995 str199-273

J.Holzer Mozaika polityczna II RP Warszawa 1973 s431-480,562-580

K.Kawalec : Spadkobiercy niepokornych Wrocław 2000

Tenże Wizje ustroju państwa w polskiej myśli politycznej lat 1918-1939 Wrocław 1995

A.Kołodziejczyk M.Rataj 1884-1940 Warszawa 1991

W.Matuszewska Chłopski czyn u schyłku II RP Warszawa 1973

S.Mańko Polski ruch ludowy wobec Żydów 1895-1939 Warszawa 2010 s. 273-416 w okresie rządów autorytarnych obozu marszałka J.Piłsudskiego)

S.Michalski Ideały wychowawcze wiciarzy Warszawa 1989 s.131-251

W.Paruch Od konsolidacji państwowej do konsolidacji narodowej .Mniejszości narodowe w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego 1926-1939 Lublin 1997 s. 231-246, 283-319 (mniejszość żydowska)

W. Piątkowski ,Myśl agrarystyczna S. Miłkowskiego Warszawa 1983

Tenże Wokół idei agraryzmu Warszawa 1993

M.Rataj : O parlamentaryzmie państwie demokratycznym i sanacji Wstęp wybór i opracowanie A.Kołodziejczyk Warszawa 1998

J,Socha Stronnictwa Ludowe po zamachu majowym ,Warszawa 1983

M.Światło : Poglądy społeczne przedstawicieli neutralnej myśli spółdzielczej do roku 1939 Warszawa 1963

A.Więzikowa :Stronnictwo Chłopskie 1926-1931 Warszawa 1963

A,Zakrzewski W. Witos Warszawa 1978

J.Żerkowski : Spółdzieczość spożywców w Polsce 1918-1939 Warszawa 1961

Zakres tematów:

Zakres tematów, cz I:

Temat 1.-2 Narodziny ruchu spółdzieczego i politycznego ruchu chłopskiego na ziemiach Polskich pod zaborami w drugiej połowie XIX wieku i na początku wieku XX .Sytuacja społeczno-polityczna ,gospodarcza ,kulturalne ,stosunki religijne na wsi polskiej pod zaborami.. Powstanie pierwszej partii chłopskiej na Ziemiach Polskich : Stronnictwa Ludowego w 1895 r w autonomicznej Galicji, Program ,przywódcy, zasięg wpływów politycznych, relacje z innymi ugrupowaniami politycznymi. Rozbicie ruchu ludowego w 1913 r .Powstanie Polskiego Stronnictwa Ludowego, ,Piast’’, oraz PSL-Lewica. Wizja stosunków społeczno -gospodarczych i rola spółdzielczości wiejskiej u zarania jej samodzielności politycznej

(1865-1914) 4 godz-Wykład)

a..Źródła i Literatura :

B.Baranowski:,, Kultura ludowa XVII i XVIII w na ziemiach Polski Środkowej’’ Łódź 1971

J.Bednarek : ,,Spory wokół wydarzeń krajowych 1846 r na łamach prasy Wielkiej Emigracji w latach 1846-1848’’Toruń 2003

J.Birchal , The International Co-operative Mouvement. Manchester-New York 1997

J.Borkowski :,,Chłopi polscy w dobie kapitalizmu’’ Warszawa 1981.

H.Brodowska :,,Ruch chłopski po uwłaszczeniu w Królestwie Polskim 1864-1904 Warszawa 1967

M.Brodzinski : Oblicz polskiej spółdzielczości wiejskiej ,geneza ,rozwój ,przyszłość. Warszawa 2014 r Rozdział 1 i 2

I.Bukraba-Rylska Socjologia wsi polskiej.Warszawa 2008 s.106-131krótki kurs historii wsi ,207-232 bezrobocie, 233-257 migracje,258-280 chłopi -robotnicy i inni 303-333 modernizacja,403-425 struktura spoleczna,436-464 (szczególnie 441-444) społeczność wiejska ,chłopi a Żydzi

E.Ciupak Kult religijny i jego społeczne podłoże.Warszawa 1965 s.223-347

Z.Chyra -Rolicz, Kobiety i ruch spółdzielczy na przełomie XIX i XX wieku ,[w]: Kobiety i świat polityki red. A.Żarnowska i A,Szwarc Warszawa 1996

Z.Chyra -Rolicz: Związki ruchu emancypacji kobiet ze spółdzielczością na ziemiach polskich przed 1939 warszawa 1993

K.Dunin :-Wasowicz:,,Dzieje Stronnictwa Ludowego w Galicji’’Warszawa 1956

S.Dziabala Autorytety wiejskie .Studium socjologiczne warszaw 1973 s. 45-112

Dzieje szkolnictwa i oświaty na wsi polskiej red S.Michalski t.1 do 1918 r Warszawa 1982

W.Feldman : Stronnictwa i programy polityczne w galicji 1846-1906 t.2 Krakow 1907

Z.Fras:,,Galicja’’Wrocław 2000

A.Galos, S.Inglot,W.Najdus, S.Piechowicz ,Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego cz 1 warszawa 1966

K.Groniowski: ,,Uwłaszczenie chłopów w Polsce. Geneza-realizacja – skutki .’’Warszawa 1976

A.Górnicz:,,O równa miarkę dla chłopów’’.Poglądy i działalność pierwsze chłopskiej organizacji politycznej w Polsce Związku Stronnictwa Chłopskiego 1893-1908.’’ Warszawa 1963

J.Gójski , L.Marszałek, Spółdzielczość Warszawa 1976

I.Ichnatowicz, A.Mączak, B.Zientara Społeczeństwo polskie od X do XX wieku Warszawa 1979 str.455-600

S.Inglot (red) ,Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego Warszawa 1976

Tenże ,Przedspółdzielcze formy współdziałania w dawnej Polsce ,[w]: Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego w Polsce warszawa 1976

J.Jachymek:,, PSL,,Lewica’’1913-1924.Studium o powstaniu działalności i rozkładzie ugrupowania politycznego .’’Lublin 1991

B.Kasperek :,, Jakub Bojko 1857-1943.’’Lublin 1998

F.Kędziorek ,Spółdzielczość w zarysie warszawa 1988

T.Kisielewski :,,Heroizm i kompromis. Portret zbiorowy dzialaczy ludowych.’’Część I Warszawa 1979

T.Krawczak:,,W szlacheckim zaścianku ‘’ Warszawa -Siedlce 1993

L.Krzywicki : Początki nowoczesnej spółdzielczości spożywców,[w]: Wspólna sprawa. Antologia tekstów poświęconych dziejom i zasadom spółdzielczości .Wybór i opracowanie R. Okrasa . Warszawa 2014 s. 119-138

S.Kowalczyk i zespół :Zarys historii polskiego ruchu ludowego Tom i 1864-1918Warszawa 1963

E.Kowalczyk ,Poglądy ekonomiczne i polityczne Wincentego Stysia Wrocław 2013 R.III s.78-122 Idee spoldzielcze i agrayzm

A.Kudłaszyk: ,,Myśl społeczno-polityczna B.Wysłołucha 1855-1937’’Warszawa -Wrocław 1978

E.Laur , Wstep do ekonomiki gospodarstwa wiejskiego .Pod kierunkiem prof. F.Bujaka przetłumaczył inż .rolnik Jan Curzytek. Lwów 1929

S.Lato W.Stankiewicz Programy stronnictw ludowych Zbiór dokumentów.Warszawa 1969 Nr 1 Szkice programowe B.Wysłołuch s.27-48 (tam kwesta żydowska)

NR 6 Program PSL 1903 r s.69-83(szczególnie str73)

nr 8 Program PZL z 1906

nr 10 Artykuł programowy PSL z 1908 r Galicja s. 104-125

S.Mańko :, Polski ruch ludowy wobec Żydów 1895-1939)Warszawa 2010 s.25-122 (w okresie zaborów)

J.Molenda :,, Chłopi,naród,niepodległość. Kształtowanie się postaw narodowych i obywatelskich chłopów w Galicji i Królestwie Polskim w przededniu odrodzenia Polski’’.Warszawa 1999

W.Mędrzecki ,, Młodzież wiejska na Ziemiach Polski Centralnej 1864-1939 .Procesy socjalizacji .Warszawa 2002

D.Olszewski Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX wieku Warszawa 1996 str.79-222

Z.Pawluczuk : Spółdzielczość w programach i działalności polskiego ruchu robotniczego w latach 1892-1939 Toruń 1977

S.J.Pastuszka :,, Karol Lewakowski.Poglądy i działalność społeczno-polityczna’’.Warszawa 1980

J.Pietkiewicz , Spółdzielczość ,rys historyczny Warszawa 1973

W.Potkański:,,Ruch narodowo-niepodległościowy w Galicji przed 1914 r’’ Warszawa 2002

Pomoc czy przeszkoda? Rola tradycji w odbudowie polskiej spółdzielczości. Pod red.Z.Chyra -Rolicz,. Siedlce 2005

Cz.Rajca:,, Ruch oporu chłopskiego w Królestwie Polskim w latach 1815-1864Warszawa 1969

F.Skalniak , Zarys historii polskiej spółdzielczości kredytowej Kraków 1992

Spółdzieczość w budowie społeczeństwa obywatelskiego-historia i współczesność .Wstęp i redakcja T.Skoczek Warszawa 2013

Spółdzielczość wiejska jako jeden z głównych form wspólnego gospodarczego działania ludzi .red.wydania W.Boguta Warszawa 2014 R.I geneza spółdzielczosci s,11-28 RII Ruch spółdzielczości wiejskiej na Ziemiach Polskich s. 29-39

J, Stipiczyński, W.Potocki : Zarys historii polskiej spółdzielczości bankowej w latach 1861-2006 Warszawa 2008

J.R.Szaflik:,,O rząd chłopskich dusz ‘’Warszawa 1976

J.Szczepański : Chłopi i kultura chłopska w społeczeństwie polskim Warszawa 1988 s.5-112

L.Stomma Antropolgia kultury wsi polskiej XIX wieku ,oraz wybrane eseje Łódź 2000 s.41-82 o obcych84-114 problemy izolacji,160-184 izolacja świadomościowa.245-245-277 religijność ludowa,278-296 ludowość mityczna

K.Ślusarek:,, Uwłaszczenie chłopów w Galicji zachodniej’’ .Kraków 2002

D.Wawrzykowska-Wierciochowa:,,Wysłołuchowa.Opowieść biograficzna’’.Warszawa 1975

T.Wyszomirski : Wczoraj ,dziś i jutro spółdzielczości bankowej w Polsce . Warszawa 1986.

Z.Zalewski : Krótki zarys historii spółdzielczości. Warszawa 1946

,,Ziemiństwo Polskie 1795-1945’’ Zbiór prac pod red. J.Leskiewiczowej Warszawa 1985ółtowska : Spółdzielczość .Warszawa 1990

Temat 3-4..Ogólny obraz stosunków społeczno-gospodarczych ,początków ruchu spółdzielczego na wsi w świetle pamiętników działaczy chłopskich z Galicji ,oraz jego rozpowszechnienie się na Ziemiach Polskich pod zaborem rosyjskim i pruskim(1870-1914) -(charakter zajęć-ćwiczenia-4 godz)

Źródła:a) Spółdzielczość:

Z.Chmielewski : Walka o byt i współdziałanie ,[w]:Wspólna sprawa Antologia tekstów poświęconych dziejom i zasadom spółdzielczości ,Wybór i opracowanie, R.Okrasa Warszawa 2013 s. 25-32

E.Milewski : Sklepy społeczne(o ruchu spółdzielczy spożywców) Lwow 1910

Ruch spółdzielczy na Ziemiach Polskich Lwów 1916

F .Stefczyk : Początki i ogólne warunki rozwoju spółdzielczości w Polsce .Z przedmowa F. Bujaka Kraków 1925

F.Stefczyk , Geneza i zasady spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych systemu Raiffeisena, [w]: Wspólna sprawa .Antologia tekstów s. 139-175

S.Thugutt ,Istota i określenie spółdzielni ,[w]:Wspolna sprawa.Antologia teskstow… s. 33-48

S.Wojciechowski : Ruch spółdzielczy i rozwój jego w Anglii warszawa 1907

S.Wojciechowski ,Jak zalozyc stowrzyszenie spożywcze warszawa 1911

S.Wojciechowski : Kooperacja w rozwoju historycznym Warszawa 1923

S.Wojciechowski ,Ruch spółdzielczy Warszawa 1930

b) Początki agraryzmu

Prasa :,,Przyjaciel Ludu ‘’ z lat 1889-1914

,,Związek Chłopski’’ Gazeta Braci Potoczków 1893-1899

Pamiętniki:

J.Bojko:,,Ze wspomnień .Do druku przygotował przedmowa i przypisami opatrzył K.Dunin -Wąsowicz Warszawa 1959 s. 144-198 (Wspomnienia dzieciństwa i młodości.)

J.Bojko Gorące słowa.Wybór pism.Wybór wstęp i opracowanie F.Ziejka Kraków 2002 (wybrane wypowiedzi-,,Dwie Dusze ‘’

J.Madejczyk:,,Wspomnienia’’Warszawa 1965 (Rozdziały 1 do 5 )

Listy J.Stapińskiego z lat 1895-1928.Opracowali J.Albin ,J.R.Szaflik Wrocław 1977

S.A.Nowak Galcyjanie Warszawa 2016 s.533-714,726-733

J.Słomka :,, Pamiętniki włościanina ‘’.Od pańszczyzny do dni dzisiejszych. Wstępem opatrzył W.Stankiewicz .Warszawa 1983 Rozdział I i II ( str 19-44) (R V str 83-102

W.Witos :,, Moje wspomnienia ‘’część I Do druku przygotowali ,przedmowa i przypisami opatrzyli E.Karczewski i J.R.Szaflik Warszawa 1998 str 28-30, 57-155 (o karczmie)176-180.

Literatura:

E.Banasiewicz-Ossowska .Między dwoma światami .Żydzi w polskiej kulturze ludowej Wrocław 2007 s 23-25 Galicja 45-54 specyfika środowiska chłopskiego 55-106 specyfika tradycji kultury żydowskiej 157-213,udział Żydów w polskim rzemiośle ,handlu,pośrednictwie. W.T.Bartoszewski Kontakty chłopsko-żydowskie Polska Sztuka Ludowa 1989 nr 1-2

A.Cała Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej Warszawa 1992

B.Kasperek :Jakub Bojko Lublin 1998 s. 12-76

F.Kacki ,Ks S.Stojałowski i jego działalność polityczna Lwów 1937

A.Kudlaszyk ,Ks.S.Stojałowski Studium historyczno-prawne.Wrocław 1998

Z.Pawluczuk ,Konspirator i prezydent .Rzecz o Stanisławie Wojciechowskim Lublin 1993 w ruchu spoldzielczym s. 48-63

J.R.Szaflik :,,Jan Madejczyk -działacz i pamiętnikarz chłopski ‘’.Przegląd Humanistyczny nr 1 z 1980 r s. 19-33

M.Soboń Polacy wobec Żydów w Galicji doby autonomicznej w latach 1868-1914 Kraków 2011 s.25–78 Polacy i Żydzi,79-132 tło kontaktów, 156-160 koncepcje relacji ludowców z Żydami s.221-269 antysemityzm ,pogrom z 1898 r ,277-284 pogromy przed wybuchem wojny w 1914 r .

M.Szpytma : Wizerunek Żyda galicyjskiego w pamiętnikach chłopów ,Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego 2002 nr 32

M.Śliwa : Obcy czy swoi. Z dziejów poglądów na kwestie żydowską w Polsce w XIX i XX wieku Kraków 1997

R.Witalec , Spółdzielczość kredytowa systemu Schulzego w Małopolsce 1873-1939 .Rzeszow -warszawa 2008

A.Zakrzewski:,,W.Witos-chłopski polityk i mąż stanu 1874-1945’’ Warszawa 1977 R.I i II

Temat 5-6. Pojawienie się ruchu spółdzielczego i politycznego ruchu chłopskiego w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku i na początku wieku XX .Polski Związek Ludowy- wizja autonomicznej a potem niepodległej Polski, zasięg, przywódcy, rozbicie ruchu .Powstanie pism dla wsi pt, Siewba ‘’ i ,,Zaranie’’-rozbudzenie się organizacyjne ,czytelnicze wsi.. Wizja przebudowy społeczno-gospodarczej wsi, podniesienie stanu oświaty(1865-1914)(wykład-4 godz)

Literatura:

B.Baranowski :Życie codzienne wsi między Warta a Pilica w XIX wieku Warszawa 1969

J.Bartyś :Kółka rolnicze w Królestwie Polskim.Warszawa 1974

M.Bednarzak-Libera : Ruch zaraniarski a oświata rolnicza do 1915 r .[w] Wieś chłopi ruch ludowy na Mazowszu Północnym w XX wieku Ciechanów 1996

J.Borkowski: Chłopi w dobie kapitalizmu Warszawa 1981

H.Brodowska :Ruch chłopski po uwłaszczeniu w Królestwie Polskim 1864-1904 Warszawa 1967

S.J.Brzeziński Polski Związek Ludowy. Wyboru dokonał i wstępem opatrzył Cz.Wycech Warszawa 1957

A.Cała Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim 1864-1897 Warszawa 1989

J.Duda : Aby ludzie potrzebni mieli bez lichwy pomoc do czasu.Od Banków Bożych do Kas Pożyczkowych .[w]:

S.Dzieciołowski :Centralne Towarzystwo Rolnicze w Królestwie polskim i jego polityka agrarna 1906-1918 b Warszawa 1981

M.Chudzyński :,, Wieś południowo-Zachodniego Mazowsza 1864-1907 Warszawa 1983cywilizacyjnych w Królestwie Polskim w drugiej połowie XX wieku -początku XX wieku Warszawa 2008

T.Janczyk :,Spółdzielczość polska .Geneza ,rozwój perspektywy Warszawa 1976

Z,Kmiecik : Działalność oświatowo -społeczna ludowców w Królestwie Chłopskim w latach 1990-1914 Roczniki dziejów Ruchu ludowego 1961 nr 3

Tenże Ruch oświatowy na wsi Królestwa Polskiego 1905-1914 Warszawa 1963

M.Malinowski : Chłopski ruch zaraniarski w b. Kongresówce przez I wojna światowa. Warszawa 1974

J.Molenda Polskie Stronnictwo Ludowe w Królestwie Polskim 1915-1918 Warszawa 1965

Tenże : Chłopi ,naród ,niepodległość, Warszawa 1999

E.Orman : F.Stefczyk (1861-1924) PSB t XLIII z lat 2004-2005 (Internetowy PSB)

W.Piątkowski Dzieje ruchu zaraniarskiego Warszawa 1956

W.Piąkowski : Idee agrarne ugrupowań politycznych w Krolestwie polskiem w latach 1892-19148 Łódź 1992

T.Sobczak :,,Konsumpcja żywnościowa chłopska w Królestwie Polskim w 2 połowie XIX wielu i w początkach XX wieku Warszawa 1986

J.Wojciechowska ,Maria Dąbrowska -jej związki ze spółdzielczością Warszawa 1984

S.Wasilewski : 50 lat zwątpienia ,nadziei i walki 1864-1914 brak daty bmw. Str 297-411

Z dziejów chłopów polskich .Od wczesnego feudalizmu do 1939 r Warszawa 1968 str 192- 253

Temat 7-8.Wizerunek społeczno -gospodarczy wsi propagowany w prasie ludowej, zapisany w przekazach pamiętnikarskich. Powstanie i rozwój spółdzielczości rolniczo-handlowej ,pożyczkowej w Królestwie Polskim .Działalność ks Wacława Blizińskiego w Liskowie gub. kaliskiej -tworcy wzorowej wsi spoldzielczej.Dokonania Romualda Mielczarskiego na polu spółdzielczym u schyłku niewoli i w pierwszych latach niepodległości Polski( 1904-1914).(charakter zajęć ćwiczeniowy -4 godz)

Źródło:-

a)Spółdzielczość:

E.Abramowski : Znaczenie spółdzielczości dla demokracji ,[w] Wspolna sprawa Antologia tekstów …s. 69-74

E. Abramowski Pisma t.1-4 Warszawa 1924-1928

E.Abramowski : Rzeczpospolita Przyjaciół. Wybór pism społecznych i politycznych Przedmowa opracowanie i przypisy D. Kalbarczyk Warszawa 186 Przedmowa s.5-32 ,216-256, Idee społeczne kooperatyzmu ,Związki Przyjaźni, Odczyt o Związkach Przyjaźni.

J.Beck , Spółdzielczość jako program życiowy ,[w]:Wspólna sprawa .Antologia tekstów… s. 49-67

A.Chmielińska ,Wieś polska Lisków w Ziemi Kaliskiej Lisków 1925 s.33-39, 61-81,

J.Chylik : Wspomnienia na temat ruchu spółdzielczego i młodzieżowego na terenie wsi Wiśniew w okresie od 1917 r do1957 roku ,[w]: Wiśniew 1419-1985 pod red. B. Gierlacha . Siedlce 1986

S. Dąbrowski : Program spółdzielczy Romualda Mielczarskiego warszawa 1927

A.Makowiecki : Spółki spożywcze Warszawa 1870

K.Miarka : Konsum ,czyli nauka o sklepach ludowych Królewska Huta 1877

W.Karczewski , Lisków ,dzieje jednej wsi polskiej Lisków 1937 s. s.51-77,116-126

R.Mielczarski Pisma t.1 Warszawa 1936

R.Mielczarski : Cele i zadania stowarzyszenia spożywców .[w]: Wspolna sprawa .Antologia tekstow s. 109-138

S.Wojciechowski : R. Mielczarski -pionier spółdzielczości w Polsce.Warszawa 1927

S.Wojciechowski : Historia spółdzielczości polskiej do 1914 roku .warszawa 1939

b)Ludowcy królewiaccy w walce o rozwój spółdzielczości .Stosunek do Społeczności Żydowskiej i jej aktywności gospodarczej.

-Czasopiśmiennictwo Ludowe w Królestwie Polskim 1905-1914 .Wyboru dokonał wstępem i przypisami opatrzył W.Stankiewicz Warszawa 1957 (wybór artykułów)

Analiza tygodnika ,,Zaranie ‘’ z lata 1908-1914 min. M.Malinowski :,,Z powodu wyborów – w sprawie zydowskiej Zaranie z 1912 nr 41, tamże z 1907 nr 4.T.Nocznicki ;W dawnej Polsce ,tamże nr 38 z 1912 A.Filipek : Myli ch lopa z powodu wyborów tamże nr 41 z 1912 G.R. Z powodu wyborów – w sprawie żydowskiej

-Wydawnictwo źródłowe:,, Walki chłopskie w Królestwie Polskim w rewolucji 1905-1907.Wybór materiałów i dokumentów warszawa 1956

- T.Nocznicki Wybór pism wybór i wstęp H,Syska .warszawa 1965

Literatura :

M.Augustyniak : Mysl spoleczno-filozoficzna E,Abramowskiego Olsztyn 2006

Bibliografia zawartości czasopism liskowskich za lata 1924-1939 opracował G.Waliś wydanie internetowe.

W.Charczuk : Spółdzielczość na terenie po.siedleckiego w latach 1907-1944 Zeszyty Historyczne t.XIV z 2015 r s. 97-122 (prace naukowe Akademii im. J. Długosza w Częstochowie.)

M.Kirsań:Listy do gazety ,,Zarania’’ z lat 1909-1915 Dzieje Najnowsze 1998 nr 4

K.Krzeczkowski : Dzieje życia i twórczości E. Abramowskiego Warszawa 1933

Lisków ponad 700 lat istnienia Warszawa 1938

K.Lewalski : Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim wobec Żydów w latach 1915-1918 Wrocław 2002

A.Mieczkowski :,, Błażej Stolarski”” Życie działalność poglądy Lublin 1998

H.Mierzwiński L,, Tomasz Nocznicki (1862-1944) Warszawa 2002

W.Piątkowski ,,Dzieje ruchu zaraniarskiego’’ Warszawa 1956

B.Radlak :Polski Związek Ludowy w Rewolucji 1905 -1907 r Warszawa 1962

H.Trocka : Spółdzielczość w programach i polityce stronnictw ludowych do 1939 roku Warszawa 1969

Metody dydaktyczne:

Efekty uczenia zostaną sprawdzone po napisaniu testu przez studentów.

Konwersatorium będzie prowadzony metodą aktywizującą ,z elementami dyskusji ,analizą źródła archiwalnego.z użyciem filmów , zwiedzenie Muzeum Żydów Polskich.

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.