Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Główne zjawiska w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej Europy (XII-XVI w.)(blok: Historia gospodarcza) 3104-M2HG-GMYS-OG
Semestr letni 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Główne zjawiska w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej Europy (XII-XVI w.)(blok: Historia gospodarcza) 3104-M2HG-GMYS-OG
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 4
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Grzegorz Myśliwski
Zakres tematów:

1. Początki wielkiej kolonizacji Europy na przykładzie osadnictwa holenderskiego w początkach XII wieku

źródło: umowa Fryderyka, arcybiskupa Hamburga i Bremy z holenderskimi osadnikami (1106 r.)

lit. przedm.: R. Cameron, Historia gospodarcza świata, Warszawa 1996–2004 (strony wg wyd. z 1996 r.) –> roz. Podstawy stabilizacji (s. 60–62), Motory przemian (s. 62–66), Ekspansja Europy (s. 66–71);

J. Balicki, M. Bogucka, Historia Holandii, Wrocław 1989 –> roz. Gospodarka i społeczeństwa średniowiecznych Niderlandów (s. 28–35);

J. M. Piskorski, Kolonizacja wiejska Pomorza Zachodniego w XIII i w początkach XIV wieku na tle procesów osadniczych w średniowiecznej Europie, Poznań 1990 –> roz. Kolonizacja późnorzymska i wczesnośredniowieczna a ruchy osadnicze XI–XIV w. (s. 39–45), Zagospodarowywanie nowych ziem w Niderlandach (s. 57–64), Osadnictwo holendersko – flamandzkie w północno–zachodnich Niemczech (s. 64–71);

2. Przełom społeczno–gospodarczy i technologiczny na wsi śląskiej (2. poł. XIII w. – 1310 r.)

źródło: Księga Henrykowska, ks. II, roz. 4 (historia wsi Wiesenthal na Śląsku);

lit. przedm.: J. i J. Matuszewscy, R. Grodecki, Wstęp do wydania drugiego i pierwszego, [do:] Księga Henrykowska, Wrocław 1991, s. IX–XLVI;

A. Rutkowska-Płachcińska, Urządzenia młyńskie, przetwórstwo i wyrób artykułów spożywczych, [w:] Historia kultury materialnej w zarysie, t. 2, Warszawa 1978, s. 180–203;

Historia chłopów śląskich, Warszawa 1979, s. 68–70, 72–79;

3. Miasta świata śródziemnomorskiego w 2. poł. XII w.

źródło: The Itinerary of Benjamin of Tudela, s. 59–60, 62;

lit. przedm.: A. K. Dulska, Diaspora żydowska na Bliskim Wschodzie oczami sefardyjskiego podróżnika Beniamina z Tudeli, Kraków 2015 –> roz. Rzeczy, które zobaczył i usłyszał z ust szczerych ludzi, czyli Beniamin z Tudeli i jego dzieło (s. 41–49) [dep. IH];

N. Pounds, An Economic History of Medieval Europe, London–New York 1994 –> roz. The Development of the Medieval Town, s. 223¬–237;

4. Włókiennictwo flandryjskie w dobie rozkwitu a zawodowe konflikty interesów we Flandrii (1247–1250)

źródło: rozporządzenia w sprawie handlu i farbowania sukna w Douai (1247–1250)

lit. przedm.: M. Małowist, Studia z dziejów rzemiosła w okresie kryzysu feudalizmu w zachodniej Europie w XIV i XV wieku, Warszawa 1954 –> roz. Zarys dziejów sukiennictwa flandryjskiego w XIII wieku, s. 38–50;

I. Turnau, Historia europejskiego włókiennictwa odzieżowego od XIII do XVIII w. –> roz. Baza surowcowa (54–55), Farbowanie tkanin wełnianych (s. 66–67), Organizacja produkcji starego i nowego sukiennictwa europejskiego w okresie od XIII do XVIII w. (s. 101–103);

5. Brugia jako centrum handlu średniowiecznego świata i jego strefy gospodarcze (1270–1300 r.)

źródło: zapiska kupiecka z przełomu XIII i XIV w.

mapa: mapa Brugii, miast nad rz. Zwin i okolic

lit. przedm.: F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV–XVIII wiek, t. 3 (Czas świata), Warszawa 1992 –> roz. Pierwsza europejska gospodarka-świat (s. 76–99);

J. M. Murray, Brugia, kolebka kapitalizmu (1280–1390), Warszawa 2011 –> roz. Tło polityczne (s. 15–35), Brugia jako centrum handlu suknem (s. 305–312);

H. Samsonowicz, Gospodarka średniowiecznej Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. 2, red. J. Kłoczowski, Lublin 2000, s. 14–31 (wybrane fragmenty);

6. Zagadnienie szarej strefy i czarnego rynku w handlu detalicznym Wrocławia (pocz. XIV w.)

źródło: rozporządzenia rady miejskiej Wrocławia w sprawie produkcji i handlu detalicznego (pocz. XIV w.);

lit. przedm.: R. Heck, Wrocław w latach 1241-1526, [ w: ] Wrocław, jego dzieje i kultura, red. Z. Świechowski, Warszawa 1978, s. 56–64;

M. E. Smith, The Informal Economy, [w:] Economic Anthropology, red. S. Plattner, Stanford 1989, s. 292–317; [dep. w bibl. IH]

J. Kochanowski, Tylnymi drzwiami. <Czarny rynek> w Polsce 1944–1989, Warszawa 2015 –> roz. Jakiego koloru był czarny rynek ? (s. 9–14);

7. Czarna Śmierć. Epidemia dżumy w Anglii i jej konsekwencje

źródło: Henry Knighton, Chronicon (wybrany fragment);

lit. przedm.: A. Rutkowska-Płachcińska, Dżuma w Europie Zachodniej XIV w., „Przegląd Historyczny”, t. 69, 1978, s. 75–102;

Ch. Dyer, Making living in the Middle Ages. People of Britain (850–1520), New Haven – London 2002 –> roz. The Black Death and its aftermath, c, 1348–c.1520 (s. 271–297); [depozyt w BIH]

W. Kula, Problemy i metody historii gospodarczej, Warszawa 1963, 1983 (strony wg wydania z 1963) –> roz. Klęski żywiołowe w dziejach (s. 639–654);

8. Handel Hanzy niemieckiej z Rusią w świetle źródła ikonograficznego (1360–1370 r.)

źródła: cztery kwatery zwane Russlandfahrgestuhl z kościoła św. Mikołaja w Stralsundzie;

lit. przedm.: Ph. Dollinger, Dzieje Hanzy (XII–XVII w.), Warszawa – Gdańsk 1975, 1997 (strony wg wydania z 1997) –> roz. Ekspansja na Ruś i Inflanty (s. 37–40);

M. Tichomirow, Rosja średniowieczna na szlakach międzynarodowych, Warszawa 1976 –> roz. Handel w średniowiecznej Rosji (s. 81–82, 96–104);

J. Sztetyłło, Wokół snycerki ze Stralsundu (Strzałowa) zdobiącej stelle hanzeatów kupczących w Nowogrodzie, [w:] O rzeczach minionych: scripta rerum historicarum Annae Rutkowska-Płachcińska oblata, red. M. Młynarska–Kaletynowa, J. Kruppé, Warszawa 2006, s. 319–327;

9. Powstawanie folwarku pańszczyźnianego w Polsce (XV–XVI w.)

źródło: a. statut warszawski Janusza I mazowieckiego z 1421 r. (pkt. 10 Incolae villarum diem septimanatim laborabun);

b. konstytucje: sejmu toruńskiego z 1519 r. (pkt. 2, VCon., t.1/1, s. 328); konstytucja s. bydgoskiego 1520 (pkt. 8 De laboribus cmethonum, s. 351);

lit. przedm.: A. Mączak, Rozwój folwarku pańszczyźnianego, [w:] B. Zientara, A. Mączak, I. Ihnatowicz, Z. Landau, Dzieje gospodarcze Polski do roku 1939, Warszawa 1979, s. 156–179;

K. Mikulski, J. Wroniszewski, Folwark i zmiany koniunktury gospodarczej w Polsce XIV–XVII w., Biuletyn Polskiej Misji Historycznej, t. 3, 2005, s. 43–55;

10. Górnictwo, hutnictwo i wielki kapitał u schyłku średniowiecza: (1494 r.)

źródło: umowa kupiecka braci Fuggerów i Johanna Thurzo w sprawie założenia spółki (1494 r.);

lit. przedm.: M. Małowist, Wschód a Zachód Europy w XIII–XVI wieku, W–wa 1973, 2006, s. 334–340 (Węgry habsburskie i ich udział w handlu i produkcji górniczej);

G. Ogger, Fuggerowie, 1998, s. 38–45 (Powietrze miejskie czyni wolnym), 74–98 (Rabunek Tyrolu, Wypad na Węgry); [depozyt w BIH]

M. Bogucka, Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy, W–wa 1981, s. 185–187 (roz. Król – mieszczanie).

11. Kupcy i przedsiębiorcy z Portugalii i Niemiec w Indiach (1505–1506 r.)

źródło: a. fragment z „Chronik alter und neuer Geschichten” Wilhelma Remsa;

b. fragment listu Christopha Scheurla z Norymbergi

lit. przedm.: J. G. da Silva, Morskie dzieje Portugalczyków, Gdańsk 1987 –> roz. Estado da India Portuguesa (s. 324–341);

W. Iwańczak, Do granic wyobraźni. Norymberga jako centrum wiedzy geograficznej i kartograficznej w XV i XVI wieku, Warszawa 2005 –. roz. Oko i ucho Niemiec (s. 13–ok. 29);

J. Kuliszer, Powszechna historia gospodarcza średniowiecza i czasów nowożytnych, Warszawa 1961, t. 2, s. 251–257.

12. Rozwój gospodarczy Anglii w XVI w. jako przykład trendów ekonomicznych epoki nowożytnej

źródło: fragmenty: W. Harrison, Description of England 1577–1587 i Th. More, Utopia – o gospodarce angielskiej, jej przemianach i skutkach;

lit. przedm.: R. Cameron, L. Neal, Historia gospodarcza świata. Od neolitu do czasów najnowszych, Warszawa 2004 –> roz. Ludność i poziom życia (s. 104–107), Ekspansja w krajach zamorskich i jej oddziaływanie na Europę (s. 114–116), Rewolucja cen (116–117), Technika rolna i produkcyjność rolnictwa (s. 117–125).

C. M. Cipolla, Before the Industrial Revolution. European Society and Economy (1000–1700), New York – London 1997 –> roz. The Rise of England (s. 259–275) [depozyt w BIH];

J. Kuliszer, Powszechna historia gospodarcza średniowiecza i czasów nowożytnych, Warszawa 1961, t. 2 –> roz. Stosunki agrarne w Anglii (s. 70–80).

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają:

– przygotowanie i jakość tłumaczenia tekstu źródłowego;

– przygotowanie i przemyślenie zadanej literatury przedmiotu;

– aktywność w dyskusji;

– kultura dyskutowania;

– sposób i jakość formułowania myśli, czyli: spostrzegawczość źródłowa, logika wywodu, precyzja sformułowań, oryginalność hipotez i tez oraz solidność argumentacji na ich rzecz, wszechstronność oglądu faktów jednostkowych oraz ujmowanie ich na tle długofalowych procesów.

Aby zaliczyć ćwiczenia należy spełnić dwa kryteria:

a. kryterium formalne – obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności (ich przyczyna nie ma znaczenia), które należy zaliczyć. W przypadku trzech nieobecności konieczne jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń z całego semestru. W razie czterech nieobecności zaliczenie cyklu zajęć staje się niemożliwe.

b. kryterium merytoryczne – dobre przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział. Stopień będzie będzie zależeć od aktywności na zajęciach i twórczego w nie wkładu.

Zaliczanie nieobecności lub zajęć, na których wykazano się nieprzygotowaniem będzie odbywać się na dyżurach prowadzącego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.