Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do badań historycznych z kwerendą 3104-LZ1WBHCZK
Semestr zimowy 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wstęp do badań historycznych z kwerendą 3104-LZ1WBHCZK
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
co druga niedziela (nieparzyste), 13:30 - 15:00
sala 12
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
co druga niedziela (nieparzyste), 15:15 - 16:45
sala 12
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marek Pawełczak
Literatura:

Patrz: rubryka „Zakres tematów”

Zakres tematów:

Celem ćwiczeń będzie zapoznanie studentów z podstawowymi typami pomocy naukowych używanych w pracy historyka, gatunkami piśmiennictwa historycznego, typami wydawnictw historycznych, procedurami związanymi z krytyką źródeł, pisaniem prac, a także skłonienie do refleksji nad istotą badania historycznego.

Oprócz zaliczenia przedmiotu (ocena wystawiona będzie na podstawie aktywności w trakcie zajęć oraz jakości zaprezentowanych w trakcie zajęć wyników prac domowych), w ciągu pierwszego roku studiów studenci będą musieli oddać pracę zaliczeniową. Będzie to kwerenda bibliograficzna na temat wybrany z zaproponowanej listy. Każdy z tematów może być wybrany tylko raz. Wskazówki dotyczące formy kwerendy i kryteria jej oceny będą przedstawione na jednym z pierwszych spotkań.

1-2. Zajęcia organizacyjne. Zasoby internetowe w pracy historyka. Skrócony zapis bibliograficzny

3. Przedmiot i zakres historii

Literatura obowiązkowa: J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 1998 , rozdz.:“Co to jest historia?”, “Czy przeszłość jest jedna i czy ma kształt?” s. 9-26; Le Goff, Historia i Pamięć, IV/1, IV/4; E. Carr, Historia, czym jest? Poznań 1999, rozdz. 1-3

Zagadnienia: Różne rozumienia terminu „historia”; historia jako nauka; pojęcie narracji historycznej, fakt historyczny; społeczna rola historii; historyk wobec przedmiotu swoich badań

4. Biblioteki, wypożyczenia międzybiblioteczne, czytelnie bibliograficzne, informatoria, bibliografie,

Studenci będą mieli za zadanie zapoznać się z zasobami i funkcjonowaniem najważniejszych bibliotek warszawskich, a także przygotować informacje o bibliografiach przydatnych w pracy historyka

Literatura: M. Pawlak, J. Serczyk, Podstawy badań historycznych, Bydgoszcz 1992, s. 44-65

5. Encyklopedie

Każdy ze studentów przygotuje przykładowe hasło z jednej spośród najbardziej znanych encyklopedii polskich i światowych

Zagadnienia: budowa hasła w encyklopedii. Hasło do porównania z encyklopedii - pod kątem objętości, konstrukcji, ilustracji, doboru informacji

Literatura: Joanna Olkiewicz, Od A do Z o encyklopediach i encyklopedystach, Warszawa 1988

6. Słowniki, słowniki biograficzne, wydawnictwa typu who’s who,

m.in. PSB, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Słownik Lindego, Słownik etymologiczny Brücknera.

7. Rodzaje prac naukowych

Studenci otrzymają tytuły publikacji do samodzielnego opracowania. Ich zadanie będzie polegało na określeniu przynależności otrzymanych tekstów do jednego z gatunków piśmiennictwa historycznego (synteza, podręcznik, monografia, recenzja, artykuł recenzyjny, nota recenzyjna, wydawnictwo popularnonaukowe, przyczynek, eseistyka historyczna itp.)

Literatura: M. Pawlak, J. Serczyk, op. cit., s. 34-41

8. Monografie

Studenci zapoznają się ze wstępami do wskazanych monografii a następnie krótko zreferują je na zajęciach. Na podstawie tych wystąpień spróbujemy określić najważniejsze cechy monografii i nauczyć się, jak powinien wyglądać wstęp do monografii.

9. Definicje i klasyfikacje źródeł historycznych. Wydawnictwa źródłowe

Literatura: J. Topolski, Wprowadzenie do historii, s. 34-55 Teoria wiedzy źródłowej

Studenci otrzymają do opracowania różne typy wydawnictw źródłowych i dokonają klasyfikacji zamieszczonych tam źródeł, a także zapoznają się ze sposobem ich wydania

10. Krytyka zewnętrzna źródła

Literatura: St. Kościałkowski, Historyka. Wstęp do studiów historycznych. Londyn 1954: Autentyczność i fałszerstwo, Miejsce powstania źródła, Czas powstania źródła, Autorstwo źródła, Autentyczność źródła, Pobudki i przyczyny fałszerstwa, Główne poznaki fałszerstwa

Przykłady źródeł - prasa podziemna lub druki ulotne z lat osiemdziesiątych (w depozycie)

11 Krytyka wewnętrzna źródła. Wiedza pozaźródłowa

Literatura: St. Kościałkowski, Historyka. Wstęp do studiów historycznych. Londyn 1954: Zrozumienie źródła - interpretacja, Krytyka wiarygodności treści źródła, Aksjomat Romba, Kontrola wzajemna świadectw źródłowych

Źródło: (do uzgodnienia, w depozycie)

12. Wyjaśnianie w historii, narracja, konstrukcja i synteza

Literatura: St. Kościałkowski, Historyka. Wstęp do studiów historycznych. Londyn 1954, J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 1998: s. 69-123: Narzędzia konstruowania narracji historycznej: generalizacje, teorie, metafory, wiązanie za pomocą pojęć teoretycznych; założenie o racjonalności, model dedukcyjno-nomologiczny

Źródła: 2-3 syntezy, do porównania ze względu na konstrukcję

13. Wybrane kierunki w XX-wiecznej historiografii

Literatura:

P. Burke, Historia i teoria społeczna, PWN, Warszawa-Kraków 2000, r. Podstawowe koncepcje: Klasa społeczna, patronat i korupcja, centrum i obrzeze. Główne problemy: Funkcja, struktura, psychologia, r. Teoria społeczna a przemiany społeczne: Model spenserowski, model Marksa

P. Burke, Historia kulturowa. Wprowadzenie, WUJ 2012 – r. Czas antropologii historycznej, r. Od przedstawienia do konstrukcji – konstruując wspólnoty, konstruowanie monarchii

W. Wrzosek, Historia, kultura, metafora: powstanie nieklasycznej historiografii, Wrocław 1995 (wznawiana) r. Modernizm umiarkowany; E. Domańska, Mikrohistorie: spotkania w międzyświatach, Poznań 1999; Ch. Lemert, G. Gillan, Michel Foucault. Teoria społeczna i transgresja, Warszawa-Wrocław 1999

14. Etyka w zawodzie historyka. Wystawienie ocen

Literatura: S. Kieniewicz, O etyce zawodu historyka, w: tenże, Historyk a świadomość narodowa, Warszawa 1982, s. 128-142; J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 1998, s. 146-160

Metody dydaktyczne:

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Po zaliczeniu ćwiczeń studenci powinni znać zasady skróconego opisu biliograficznego, wyszukiwać źródła i opracowania historyczne w zasobach internetu, korzystać z najbardziej przydatnych historykowi bibliografii, encyklopedii i słowników, posiadać wiedzę o najważniejszych bibliotekach warszawskich, rozpoznawać cechy głównych gatunków piśmiennictwa historycznego, samodzielnie przeprowadzać krytykę źródła historycznego, a także analizować narrację historyczną pod kątem obecnych w niej wypowiedzi teoretycznych, generalizacji i figur retorycznych. Pownien również znać główne cechy najważniejszych nurtów XX-wiecznego pisarstwa historycznego.

METODY DYDAKTYCZNE:

Wykład, dyskusja, referaty z zadanych lektur oraz przedstawienie samodzielne analizowanych źródeł, analiza tekstu źródłowego

Metody i kryteria oceniania:

Pod uwagę brane będą obecność na zajęciach, przygotowanie do zajęć, aktywność, przygotowane referaty (w porozumieniu z prowadzącym), a także ocena z pracy zaliczeniowej (kwerendy bibliograficznej).

Uwagi:

Prof. Marek Pawełczak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.