Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia języka I 3501-KOG-FJ1
Semestr zimowy 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Filozofia języka I 3501-KOG-FJ1
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 04.50
Budynek CeNT I - Banacha 2C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Adrian Ziółkowski
Literatura:

G. Frege, „Sens i znaczenie”

B. Russell, „Denotowanie”

S. Kripke, „Nazywanie a konieczność”, wykład II

K. Donnellan, „Reference and Definite Descriptions”

H. Putnam, „Znaczenie wyrazu znaczenie”

H. Putnam, „Mózgi w naczyniu”

T. Ciecierski, „O pojęciu sądu”

J.L. Austin, „Jak działać słowami” (fragmenty)

P. Grice, „Meaning”

P. Grice „Logika i konwersacja”

K. Jaszczołt – „Minimalizm a kontekstualizm semantyczny”

N. Hansen & E. Chemla – „Experimenting on contextualism”

Zakres tematów:

G. Frege – „Sens i znaczenie”

Problem dysproporcji między zdaniami „a=a” oraz „a=b”

Sens (Sinn) vs. Znaczenie (Bedeutung) nazw własnych

Relacja między nazwami a deskrypcjami określonymi

Sens (Sinn) vs. Znaczenie (Bedeutung) zdań twierdzących

Pojęcie przedstawienia i jego relacja do pojęcia sensu

Obiektywizm sensów

Odniesienie nazw postaci fikcyjnych (i wartość logiczna zdań o tych postaciach)

Test wymienialności salva veritate (wymienialności z zachowaniem wartości logicznej)

Pojęcia pokrewne: odniesienie, denotacja, desygnat, nominat, znaczenie (meaning), ekstensja, intensja

B. Russell – „Denotowanie”

Pojęcie wyrażenia denotującego

Wiedza przez opis (by description) vs. wiedza przez zaznajomienie (by acquaintance)

Znaczenie zwrotów denotujących

Forma logiczna zdań typu „The present king of France is bald”

Wartość logiczna zdań typu “The present king of France is bald”

Prymarne i sekundarne użycie wyrażeń denotujących

S. Kripke – „Nazywanie a konieczność”

Rekonstrukcja deskrypcyjnej teorii nazw własnych

Krytyka deskrypcyjnej teorii nazw własnych

Kauzalno-historyczna koncepcja nazw własnych

Pojęcie sztywnego desygnatora

Pojęcie świata możliwego i jego różne interpretacje: D. Lewisa (realistyczna) i alternatywna propozycja S. Kripkego

Zagadnienie „transświatowej identyczności”

Zdania konieczne a posteriori oraz zdania przygodne a priori

Status modalny zdań o identyczności

K. Donnellan – „Reference and Definite Descriptions”

Pojęcia deskrypcji określonej i nieokreślonej

Użycie referencyjne i atrybutywne deskrypcji określonych (oraz przykłady)

Rola własności wskazywanych przez deskprycję w zależności od sposobu użycia deskrypcji

Presupozycje związane z różnymi użyciami deskrypcji określonych

Przykłady użyć deskrypcji określonych, które nie zakładają istnienia obiektu odniesienia

H. Putnam – „Mózgi w naczyniu”

Rola podobieństwa w zachodzeniu relacji odniesienia przedmiotowego

Rola intencji użytkownika znaku w zachodzeniu relacji odniesienia przedmiotowego

Magiczne teorie odniesienia (czy to charakterystyka stanu mentalnego mówiącego decyduje o odniesieniu?)

Test Turinga na odniesienie przedmiotowe

Sceptycyzm wobec świata zewnętrznego (przypowieść o mózgach w naczyniu)

Putnama refutacja sceptycyzmu wobec świata zewnętrznego (dowód tezy, że zdanie „Jestem mózgiem w naczyniu” nie może być prawdziwe).

Eksternalizm semantyczny

H. Putnam – „Znaczenie wyrazu <<znaczenie>>”

Putnama rekonstrukcja internalizmu semantycznego

Pojęcie solipsyzmu metodologicznego

Stany mentalne w wąskim i szerokim sensie

Kontrprzykłady wobec tezy, że intensja może być utożsamiona ze stanem mentalnym

Status modalny zdań o identyczności dla rodzajów naturalnych (np. „Woda jest H2O”)

Podział pracy językowej i rola ekspertów w funkcjonowaniu języka

Pojęcie stereotypu oraz prototypu

Różne znaczenia możliwości/konieczności: fizyczna, metafizyczna, epistemiczna

Na marginesie tekstu - problem nieostrości oraz problem niejasności wyrażeń

T. Ciecierski – „O pojęciu sądu logicznego”

Pojęcie podstawowych nośników prawdziwości i główni kandydaci: zdania typy, zdania egzemplarze, wypowiedzenia i sądy logiczne.

Racje przemawiające za istnieniem sądów logicznych

Funkcyjna teoria sądu

Problemy teorii funkcyjnej

Strukturalna teoria sądu

Problemy teorii strukturalnej

Nazwy bezpośrednio odnoszące się vs. sztywne desygnatory

J. Austin – „Jak działać słowami”

Różnica między performatywami a typowymi twierdzeniami

Wyraźne wypowiedzi performatywne i ich charakterystyka gramatyczna

Performatywy nieudane oraz pojęcie niefortunności

Warunki skuteczności performatywów

Niewypały vs. nadużycia

Niefortunności w przypadku twierdzeń

Wieloznaczność performatywów utajonych (pierwotnych)

Czynności mowy: lokucja, illokucja, perlokucja

H. P. Grice – „Meaning”

Dwa sensy terminu „mean” – naturalny i nienaturalny: pięć kluczowych różnic, przykłady

Znaczenie standardowe (konwencjonalne) vs. znaczenie mówiącego (speaker’s meaning)

Grice’a analiza znaczenia w sensie nienaturalnym – rola intencji mówiącego oraz rozpoznania tych intencji przez słuchaczy

H. P. Grice – „Logika a konwersacja”

Formaliści i Antyformaliści w sporze o język i jego formalizację

Zasada Kooperacji

Maksymy Konwersacyjne: Jakość, Ilość, Stosunek, Sposób

„to, co powiedziane” vs. „to, co implikowane”

Implikatury konwersacyjne, mechanizm ich powstawania, implikatury konwencjonalne

Odwoływalność implikatur konwersacyjnych

K. Jaszczołt – „Minimalizm a kontekstualizm semantyczny”

Semantyka i Pragmatyka – granice

Pojęcie „okazjonalizm”, zależność kontekstowa

Podstawy semantyki Kaplana: character oraz content

Minimalizm (ogólna charakterystyka), koncepcja Borg, Cappelena&Lepore’a oraz Kenta Bacha (błąd propozycjonalizmu)

Pluralizm aktów mowy

Indeksykalizm

Kontekstualizm (ogólna charakterystyka), koncepcja Recanatiego (pragmatyka warunków prawdziwości), Travisa (radykalny kontekstualizm)

Pojęcie „kompozycyjności”

N. Hansen & E. Chemla – „Experimenting on contextualism”

Eksperymenty zmiennokontekstowe

Kontekstualizm epistemiczny DeRose’a (scenariusz Bankowy)

Zasada akomodacji Lewisa

Intuicyjne warunki prawdziwości w scenariuszach kontekstualistycznych wg filozofii eksperymentalnej

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

• Obecność – dozwolone są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w trakcie semestru, honorowane są zwolnienia lekarskie oraz zaświadczenia z wyjazdów naukowych (konferencje, udział w organizacjach studenckich, etc.)

• Wejściówki – w ciągu pierwszych 5 minut zajęć studenci piszą krótki sprawdzian ze znajomości zadanego materiału. Przy pisaniu sprawdzianu można korzystać ze swojego egzemplarza tekstu. Wejściówki ocenia się od 0 do 3 punktów – zaliczenie od 2 pkt. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zdanie 75% wejściówek, które się napisało. Osoby, które nie zaliczą wymaganej części wejściówek, dostają dodatkową pracę pisemną (streszczenia tekstów).

• Prezentacje – każdy uczestnik zajęć ma obowiązek przygotować jedną krótką prezentację w semestrze. Prezentacja będzie dotyczyć przeczytanego tekstu. Możliwa praca w parach.

• Kolokwium: Punktacja: 0-49% (2), 50-59% (3), 60-69% (3.5), 70-79% (4), 80-89% (4.5), 90-94% (5), 95-100% (5!)

• Aktywność: osoby bardzo aktywne wciągu semestru dostaną dodatkowych 5% do oceny końcowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.