Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauki pomocnicze historii średniowiecza - ćwiczenia 3104-LZNPHSR
Semestr zimowy 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Nauki pomocnicze historii średniowiecza - ćwiczenia 3104-LZNPHSR
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
co druga sobota (nieparzyste), 15:15 - 16:45
sala 21
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
co druga sobota (nieparzyste), 17:00 - 18:30
sala 21
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Piotr Okniński
Literatura:

Nie dysponujemy podręcznikowym ujęciem problematyki nauk pomocniczych historii, które mogłoby w pełni sprostać aktualnym potrzebom warsztatu naukowego historyka. W trakcie zajęć będziemy korzystać przede wszystkim z kompendium J. Szymańskiego (Nauki pomocnicze historii, wiele wydań), a także odwoływać się do starszej pracy autorstwa W. Semkowicza, Encyklopedia nauk pomocniczych historii (1923), Kraków 1999. Z nowszej literatury odnotowania wymaga Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A. Sikorski, Warszawa 2012. Będziemy również korzystać z prac systematyzujących wiedzę z zakresu poszczególnych nauk pomocniczych historii, zwłaszcza: Archiwistyka, oprac. H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Warszawa 1989; Chronologia polska, red. B. Włodarski (1957), Warszawa 2013; W. Dworzaczek, Genealogia, Warszawa 1959; Dyplomatyka polska wieków średnich, oprac. K. Maleczyński, M. Bielińska, A. Gąsiorowski, Warszawa 1971; Dyplomatyka staropolska, red. T. Jurek, Warszawa 2015; A. Gieysztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973; I. Gieysztorowa, Wstęp do demografii staropolskiej, Warszawa 1976; S. Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich (1934) 2008; W. Semkowicz, Paleografia łacińska (1951), Kraków 2011; Sfragistyka, oprac. M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Warszawa 1960.

Zakres tematów:

W trakcie zajęć będziemy wspólnie analizować różne typy źródeł historycznych z pomocą narzędzi badawczych typowych dla najważniejszych dziedzin tzw. nauk pomocniczych historii. Dobór konkretnych źródeł będzie uzależniony od umiejętności i zainteresowań grupy zajęciowej. Wyróżniam pięć głównych tematów zajęć:

1. Miejsce nauk pomocniczych historii w warsztacie historyka

Literatura:

I. Ihnatowicz, Nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku, Warszawa 1990.

M. Koczerska, Nauki pomocnicze historii średniowiecznej w Polsce — stan i perspektywy badawcze, w: Pytania o średniowiecze. Potrzeby i perspektywy badawcze polskiej mediewistyki, red. W. Fałkowski, Warszawa 2001, s. 167-185.

Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych w Polsce, red. M. Rokosz, Kraków 1995.

2. Dyplomatyka z elementami sfragistyki

Literatura:

Dawne pieczęcie. Typologia — metody badań — interpretacje, red. Z. Piech, Warszawa 2015.

T. Jurek, Stanowisko dokumentu w średniowiecznej Polsce, „Studia Źródłoznawcze”, 40, 2002, s. 1-18.

Z. Piech, Ikonografia pieczęci Piastów, Kraków 1993.

3. Numizmatyka i ikonografia historyczna

Literatura:

Z. Piech, Czy ikonografia historyczna powinna być nauką pomocniczą historii?, w: Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych historii w Polsce, red. M. Rokosz, Kraków 1995, s. 119-141.

Tenże, Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów, Warszawa 2003.

S. Suchodolski, Mennictwo polskie w XI i XII wieku, Wrocław 1973.

4. Heraldyka, genealogia i prozopografia

Literatura:

wybrany tom z serii Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski.

A. Marzec, Urzędnicy małopolscy w otoczeniu Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego (1305-1370), Kraków 2006.

A. Wroniszewski, Szlachta ziemi sandomierskiej w średniowieczu. Zagadnienia społeczne i gospodarcze, Poznan 2001.

5. Kultura historiograficzna

Literatura:

J. Banaszkiewicz, Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi, Warszawa 1986.

J. Dąbrowski, Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480), Wrocław 1964.

G. Labuda, Główne linie rozwoju rocznikarstwa polskiego w wiekach średnich, „Kwartalnik Historyczny”, 78, 1971, 4, s. 804-837.

Dobór analizowanych źródeł oraz nauk pomocniczych omawianych w trakcie pozostałych spotkań zostanie dostosowany do umiejętności warsztatowych i zainteresowań członków grupy zajęciowej.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia będą polegały na wspólnej analizie źródeł i dyskusji bazującej na znajomości literatury przedmiotu. Przewiduję również możliwość zadawania krótkich referatów.

Wymogiem zaliczenia zajęć jest odpowiednia frekwencja (nie więcej niż dwie nieobecności). Ocenie podlega merytoryczny udział w dyskusji, przede wszystkim umiejętność formułowania własnych tez i ich argumentacji, świadcząca o znajomości literatury przedmiotu.

Uwagi:

dr Piotr Okniński

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.