Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia średniowieczna powszechna 3104-L3HSRPW
Semestr zimowy 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia średniowieczna powszechna 3104-L3HSRPW
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 125
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Grzegorz Myśliwski
Literatura:

Zobacz zakres tematów.

Zakres tematów:

1. Początki Lubeki

źródło: Helmold z Bozowa, Kronika Słowian, tłum. J. Matuszewski, Warszawa 1974, roz. 57, 76, 86.

lit. przedm.: J. Strzelczyk, Wstęp, [do:] Helmolda Kronika Słowian, Warszawa 1974, s. 5–40;

L. Leciejewicz, Początki miast w nadbałtyckiej Europie, [w:] Czas, przestrzeń, praca w dawnych miastach. Studia ofiarowane Henrykowi Samsonowiczowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Wyrobisz, M. Tymowski, Warszawawa 1991, s. 101–113; Ph. Dollinger, Dzieje Hanzy (XII–XVII w.), Gdańsk 1975, Warszawa-Gdańsk 1997 (strony wg wyd. z 1997)  roz. Lokacja Lubeki (s. 31–35).

2. Kupcy skandynawscy w miastach Henryka Lwa (2. poł. XII w.)

źródło: dokument księcia Saksonii Henryka Lwa dla Gotlandczyków (1161 r.)

lit. przedm.: E. Wies, Fryderyk Barbarossa. Mit i rzeczywistość, tłum. W. Radwański, Warszawa 1996 –> roz. Objazd królewski (s. 41–49), Cesarz w Niemczech. Lata 1168–1174 (s. 205–209), Fryderyk i Henryk – coraz dalej od siebie (s. 225–227);

I. Andersson, Dzieje Szwecji, przeł. S. Piekarczyk, Warszawa 1967 –> roz. Powstanie jednolitego państwa (1050–1250) (s. 39–48), Visby i Waldemar Atterdag (tylko s. 65–68: o Gotlandii i Visby); M. North, Historia Bałtyku, Warszawa 2018 –> roz. Handel (s. 41–46).

3. Rusowie z Nowogrodu Wielkiego a kupcy z Niemiec i Gotlandii (ok. 1191–1199 r.)

źródło: przywilej księcia nowogrodzkiego Jarosława dla Niemców i Gotlandczyków w Nowogrodzie (ok. 1191–1199 r.) ;

lit. przedm.: L. Bazylow, Historia Rosji, t. 1, W–wa 1982 –> roz. Ziemia nowogrodzka (s. 110–113); B. Rybakow, Pierwsze wieki historii Rusi, W-wa 1983 –> roz. Nowogród Wielki republiką bojarską (s. 117–130); Ph. Dollinger, Dzieje Hanzy (XII–XVII w.), Warszawa 1975, 1997 (strony wg wyd. z 1997) –> roz. Handel północny (s. 19–23), Związek kupców odwiedzających Gotlandię (s. 35–36), Ekspansja na Ruś i Inflanty (s. 37–40), Schyłek związku kupców Gotlandii (s. 49–50);

4. Hanzeaci we Flandrii i ich prawa (1252 r.)

źródło: przywilej hrabiny Flandrii, Małgorzaty dla kupców niemieckich (1252 r.) (AQ, s. 182, 184, 186);

lit. przedm.: D. Nicholas, Medieval Flanders, London – New York 1992 –> roz. The Cities (s. 128–138), Margaret (s. 156–157), The German trade (s. 168–169), The Flemish textile industry (s. 173–175); [depozyt w BIH]

F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm, t. 3 (Czas świata), W-wa 1992 –> roz. Przestrzenie Północy: kariera Brugii (s. 82–84);

5. Początki wspólnoty hanzeatyckiej w świetle najstarszej uchwały zjazdowej (2. poł. XIII w.)

źródło: fragmenty pierwszego recesu z lat 1260–1264 (AQ, 1. reces, s. 278, 280);

lit. przedm.: H. Samsonowicz, Późne średniowiecze miast nadbałtyckich. Studia nad dziejami Hanzy nad Bałtykiem w XIV–XV w., Warszawa 1968 –> roz. Początki i rozwój konfederacji hanzeatyckiej (s. 5–44); Ph. Dollinger, Dzieje Hanzy (XII–XVII w.), Warszawa 1975, 1997 (strony wg wyd. z 1997) –> roz. Lokacja niemieckich miast na południowych wybrzeżach Bałtyku (s. 40–43); J. Machowski, Piractwo w świetle historii i prawa, W-wa 2000 –> roz. 3.2. Piractwo bałtyckie (s. 57–61);

6. Kultura religijna i handlowa kupca hanzeatyckiego (1336–1338 r.)

źródło: testament kupca hamburskiego, Heinricha Uppenperdego z 1336/1338 r. (AQ, s. 100, 102);

lit. przedm.: Ph. Ariès, Człowiek i śmierć, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1989 –> roz. Ubezpieczenie na tym i na tamtym świecie…(s. 188–193), Bogactwo i śmierć. Użytkowanie dóbr (s. 193–196), Spisanie testamentu sprawą sumienia, aktem o charakterze osobistym (s. 196–198), Testament. Rodzaj literacki (s. 198–201); H. Manikowska, Religijność miejska, [w:] Ecclesia et civitas. Kościół i życie miejskie w mieście średniowiecznym, red. H. Manikowska, H. Zaremska, W-wa 2002, s. 11–34; H. Samsonowicz, Formy pracy kupca średniowiecznego (Z dziejów techniki towarowo-pieniężnej), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 12, 1964, s. 248–250 (Spółki i bractwa), 256–257 (Zawodowa hierarchia kupiecka), 258–259 (Pieniądz), 266–267 (Budownictwo kupieckie); Ph. Ariès, Człowiek i śmierć, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1989 –> roz. Ubezpieczenie na tym i na tamtym świecie…(s. 188–193), Bogactwo i śmierć. Użytkowanie dóbr (s. 193–196), Spisanie testamentu sprawa sumienia, aktem o charakterze osobistym (s. 196–198), Testament. Rodzaj literacki (s. 198–201);

7. Kupiecka kultura organizacyjna i prawna na przykładzie statutu kantoru Hanzy niemieckiej w Brugii (1347 r.)

źródło: statut kantoru Hanzy w Brugii (1347 r.)

lit. przedm.: Ph. Dollinger, Dzieje Hanzy (XII–XVII w.), Gdańsk 1975 lub 2 wyd.: Warszawa 1997 –> roz. Ekspansja handlowa na zachód (s. 46–49); Pierwsze związki miast (51–53); Cztery kantory i faktorie (95–101); [strony wg wydania z 1997] R. Czaja, Strefa bałtycka w gospodarce europejskiej w XIII–XV wieku ze szczególnym uwzględnieniem Prus krzyżackich, [w:] Ziemie polskie wobec Zachodu. Studia nad rozwojem średniowiecznej Europy, red. S. Gawlas, Warszawa 2006 –> roz. Zasięg terytorialny handlu pruskiego (s. 197–215); T. Jasiński, Imigracja westfalska do Prus w okresie późnego średniowiecza (XIII–XV wieku), [w:] Niemcy – Polska w średniowieczu. Materiały z konferencji naukowej…, red. J. Strzelczyk, Poznań 1986, s. 105–118;

8. O panowanie na Bałtyku. Wojna z Królestwem Danii i powstanie konfederacji kolońskiej (1367 r.)

źródło: uchwała zjazdu Hanzeatów w Kolonii (1367 r.)

lit. przedm.: Ph. Dollinger, Dzieje Hanzy (XII–XVII w.), Warszawawa 1975, 1997, [strony wg wyd. z 1997] –> Wojna duńska, liga kolońska i pokój w Strzałowie (s. 69–74), Struktura Hanzy (s. 85–101), Krótka charakterystyka miast i ich pozycji w Hanzie (s. 111–122), Statki (s. 133–136); K. Górski, W. Czapliński, Historia Danii, cz. 1, roz. VIII–IX (o Danii czternastowiecznej);

9. Dziejopisarstwo hanzeatyckie. Przykład gdańskiej kroniki Kaspara Weinreicha (1462–1490)

źródła: fragmenty z kroniki Kaspara Weinreicha

lit. przedm.: J. Dworzaczkowa, Dawne dziejopisarstwo gdańskie do połowy XVI wieku, Gdańsk 1962 –> roz. Chronologiczny przegląd zabytków dziejopisarstwa gdańskiego od początków do połowy XVI w. (s. 119–120), Problematyka badań nad dziejopisarstwem miejskim na przykładzie Niemiec, Śląska i Pomorza Zachodniego” (s. 121–135); J. Możdżeń, Przedstawianie świata przez kronikarzy gdańskich na przełomie XV i XVI wieku, Toruń 2016 –> roz. Caspar Weinreich (s. 37–42, 70–91); Historia Gdańska, t. 2, red. E. Cieślak, Gdańsk 1982 –> roz. Oświata i nauka (s. 359–369);

10. Hanza niemiecka i wczesnonowożytna monarchia francuska (1483 r.)

źródło: przywilej Ludwika XI dla Hanzy niemieckiej (wybrane fragmenty)

lit. przedm.: Ph. Dollinger, Dzieje Hanzy, Gdańsk 1975, Warszawa 1997 (strony wg. wyd. z 1997) –> roz. Francja, Kastylia, Portugalia (229–234); M. Mollat, Średniowieczny rodowód Francji nowożytnej, Warszawa 1982 –> roz. Powrót do porządku społecznego i pomyślności materialnej, (s. 214–233); A. Bartoszewicz, Handel solą na Mazowszu w XV i XVI wieku, „Rocznik Mazowiecki”, t. 18, 2006, s. 47–62.

Metody dydaktyczne:

– lektura, tłumaczenie (w przypadku źródeł łacińskich), analiza źródeł pisanych;

– praca z mapą;

– dyskusja nad wybranymi zagadnieniami historycznymi wynikającymi z lektury/ oglądu źródeł;

– dyskusja nad wybranymi aspektami metodycznymi i metodologicznymi badań nad w.w. źródłami;

– dyskusja nad znaczeniem analizowanych faktów w kontekście długofalowych przemian społeczno-gospodarczych, polityczno-prawnych i kulturowych;

– podsumowanie omawianego źródła i dyskutowanego zagadnienia

Uwagi:

prof. G. Myśliwski

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.