Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starożytna I semestr 3104-L3HST1
Semestr zimowy 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia starożytna I semestr 3104-L3HST1
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 10
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paweł Nowakowski
Literatura:

Podręczniki ogólne:

B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. 1: Do końca wojen perskich, Warszawa 1988.

B. Bravo i inni (red.) Historia starożytnych Greków, t. 2: Okres klasyczny, Warszawa 2009.

B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. 3: Okres hellenistyczny, Warszawa 2010.

J. M. Hall, Historia Grecji archaicznej ok. 1200–479 p.n.e., przeł. M. Komorowska, Kraków 2011.

N. G. L. Hammond, Dzieje Grecji, przeł. Anna Świderkówna, Warszawa 1994.

M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, Warszawa 2010.

W. Lengauer, Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994.

W. Lengauer, Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa 1999.

O. Murray, Narodziny Grecji, Warszawa 2004.

P. J. Rhodes, Historia Grecji. Okres klasyczny, przeł. L. Trzcionkowski, Kraków 2009.

F. W. Walbank, Świat hellenistyczny, Warszawa 2003.

E. Wipszycka (red.) Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. 1/2: Źródłoznawstwo starożytności klasycznej, Warszawa 2001.

E. Wipszycka (red.) Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. 3: Źródłoznawstwo czasów późnego antyku, Warszawa 1999.

A. Ziółkowski, Historia powszechna: starożytność, Warszawa 2010.

Literatura przedmiotu:

K. J. Dover, Homoseksualizm grecki, przeł. J. Margański, Kraków 2004.

W. Lengauer, „Eros among citizens”, Palamedes 1 (2006), s. 67–83.

R. Matuszewski, Eros and Sophrosyne. Morality, Social behaviour and paiderastia in 4th-century B.C. Athens (= Akme. Studia Historica 10), Warszawa 2011.

C. Reisenberg, Obyczaje seksualne starożytnych Greków, Gdynia 1998.

Atlasy:

L. M. Piotrowicz, Atlas historii starożytnej, Warszawa 1994.

R. J. A. Talbert (wyd.), The Barrington Atlas of the Greek and Roman World, Princeton - Oxford 2000.

Digital Atlas of the Roman Empire (Lund University): http://dare.ht.lu.se/

Ponadto obowiązuje literatura dotycząca zagadnień szczegółowych, omawianych podczas poszczególnych spotkań.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające

Omówienie materiału i zasad zaliczenia ćwiczeń. Omówienie podstawowych podręczników do historii starożytnej.

Zajęcia 2–4: Postać Patroklosa w Iliadzie i jego recepcja w Grecji klasycznej i hellenistycznej

Źródło:

Homer, Iliada, przeł. K. Jeżewska, wstęp i przypisy J. Łanowski [= Biblioteka antyczna], Warszawa 1999.

Literatura polskojęzyczna:

B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. 1: Do końca wojen perskich, Warszawa 1988, rozdziały: „Charakterystyka środowiska geograficznego”, „Dzieje basenu Morza Egejskiego do VIII w. ”, „Poematy homerowe: Iliada i Odyseja” (s. 8–126).

J. Griffin, Homer, przeł. R.A. Sucharski, Warszawa 1999.

H. Podbielski, Literatura starożytnej Grecji: Epika – Liryka – Dramat, Lublin 2005, s. 41–155.

R. A. Sucharski, Aegaeo-graeca. Ku problemowi greckiej ciągłości kulturowej, Warszawa 2005, s. 11–56.

J. V. Luce, Homer i epoka heroiczna, Warszawa 1987.

K. Zieliński, Iliada i jej tradycja epicka. Studium z zakresu greckiej tradycji oralnej, Wrocław 2014.

Literatura obcojęzyczna:

M.L. West, The Making of the Iliad: Disquisition and Analytical Commentary, Oxford 2011.

M. W. Edwards, „Homer’s Iliad”, [w:] J. M. Foley (red.), A Companion to Ancient Epic, Malden, Mass. 2005, s. 302–314.

R. Fowler, The Cambridge Companion to Homer, Cambridge 2004.

D.S. Sinos, Achilles, Patroklos, and the Meaning of Philos, Innsbruck 1980.

G. Zanker, The Heart of Achilles: Characterization and Personal Ethics in the Iliad. Ann Arbor 1996.

M. Clarke, Flesh and Spirit in the Songs of Homer: A Study of Words and Myths, Oxford 1999.

M. Fantuzzi, Achilles in Love. Intertextual Studies, Oxford - New York 2012.

Zajęcia 5–7: Poezja jambiczna i melika okresu archaicznego: Anakreont i Safona.

Źródła:

Liryka starożytnej Grecji, przeł. J. Danielewicz, Warszawa – Poznań 2001.

J. Powell, Poetry of Sappho. An expanded Edition Featuring Newly Discovered Poems, Oxford 2019.

Literatura:

K. J. Dover, Homoseksualizm grecki, przeł. J. Margański, Kraków 2004, s. 209–222.

H. Podbielski, Literatura starożytnej Grecji: Epika – Liryka – Dramat, Lublin 2005, s. 323–327, 449–476.

M. Węcowski, Sympozjon, czyli wspólne picie: początki greckiej biesiady arystokratycznej (IX-VII wiek p.n.e.), Warszawa 2014, s. 39–61, 85–93.

Zajęcia 8: Malarstwo wazowe

Źródła (prezenty miłosne w starożytnej Grecji): wybrane wazy z K. J. Dover, Homoseksualizm grecki, J.D. Beazley, Attic Black-Figure Vase-Painters, Oxford 1956 i J.D. Beazley, Attic Red-Figure Vase-Painters, Oxford 1963:

B16 = ABV, s.39, B76 = ABV, s. 134, B250 = ABV, s. 297

R196 = ARV, s. 115, R348 = ARV, s. 206, R502 = ARV, s. 362, R637 = ARV, s. 471, R720 = ARV, s. 564, R758 = ARV, s. 636, R791 = ARV, s. 785, R833 = ARV, s. 880

Literatura:

M.L. Bernhard, Greckie malarstwo wazowe, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966.

K. J. Dover, Homoseksualizm grecki, przeł. J. Margański, Kraków 2004, s. 16–21, 112–114, 253–334.

M. Nowicka, Z dziejów malarstwa greckiego i rzymskiego, Warszawa 1988, s. 25–53.

Zajęcia 9: Graffiti z Thery

Wybrane graffiti z IG XII,3 = Inscriptiones Graecae, XII: Inscriptiones insularum maris Aegaei praeter Delum, 3. Inscriptiones Symes, Teutlussae, Teli, Nisyri, Astypalaeae, Anaphes, Therae et Therasiae, Pholegandri, Meli, Cimoli (Inscriptions of Syme, Teutlyssa, Telos, Nisyros, Astypalaea, Anaphe, Thera and Therasia, Pholegandros, Melos, Kimolos), ed. Friedrich Hiller von Gaertringen. Berlin 1898.

A.S. Chankowski, „OIPHEIN: Remarques sur les inscriptions rupestres de Théra et sur la théorie de la pédérastie initiatique en Grèce ancienne”, [w:] T. Derda, J. Urbanik, M. Węcowski (red.), Euergesias charin. Studies Presented to Benedetto Bravo and Ewa Wipszycka by Their Disciples, Warszawa 2002, s. 3–34.

Zajęcia 10–11: Arystofanes i komedia stara: wizerunek Dionizosa w „Żabach”

Źródło:

Arystofanes, „Żaby”, [w:] Arystofanes, Komedie, t. 2 [= Biblioteka antyczna], przeł., wstępem i przypisami opatrzyła J. Ławińska-Tyszkowska, Warszawa 2001.

Literatura:

K. Dover, „Dionysos”, [w:] K. Dover (wyd.), Aristophanes. Frogs, Oxford 1993, s. 37–43.

K. Kerényi, Dionizos: Archetyp życia niezniszczalnego, przeł. I. Kania, Warszawa 2008.

M. Kocur, Teatr antycznej Grecji, Wrocław 2001.

W. Lengauer, Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994.

J. Ławińska-Tyszkowska, „Komedia staroattycka i średnia”, w: H. Podbielski, Literatura starożytnej Grecji: Epika – Liryka – Dramat, Lublin 2005, s. 877-900.

Zajęcia 12–13: Platon: kobiety, mężczyźni, eros i filozofia

Źródło:

Platon, „Uczta”, w: Platon, Dialogi, t. 2, przeł. W. Witwicki, Kety 1999, s. 3–89.

Platon, „Fajdros”, w: Platon, Dialogi, t. 2, przeł. W. Witwicki, Kety 1999, s. 91–186.

Literatura:

K. Dover, „Introduction”, [w:] Tenże, Plato: Symposium, Cambridge 1995, s. vii–xxviii.

G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 2: Platon i Arystoteles, Lublin 1996, s. 29 przyp. 1 i 258–265.

K. Leśniak, Platon, Warszawa 1968.

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1: Filozofia starożytna i średniowieczna, Warszawa 2004 (rozdziały poświęcone Platonowi).

Zajęcia 14–15: Ajschines, Przeciw Timarchosowi: prostytucja męska i kobieca w Atenach

Źródło:

Ajschines, „Przeciw Timarchosowi”, [w:] Ajschines, Mowy, przeł. W. Lengauer, Warszawa 2004.

Literatura:

M. Nowak, „Miejsce prostytucji w ateńskiej sferze ‘sacrum’ w okresie klasycznym”, Zeszyty Prawnicze 9/1 (2009), s. 123–145.

M. Nowak, „Uwagi o prostytucji w Atenach w V i IV wieku p.n.e.”, Przegląd Historyczny, 98/3 (2007), s. 329–350.

M. H. Hansen, Demokracja ateńska w czasach Demostenesa. Struktura, zasady i ideologia, przeł. R. Kulesza, Warszawa 1999 (sądy ateńskie).

Metody dydaktyczne:

analiza tekstu źródłowego, referat, dyskusja w grupie

Uwagi:

dr Paweł Nowakowski

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.