Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Blok tematyczny: Średniowiecze - Historia ustroju i form politycznych - ćwiczenia 3104-SMZ1BTSREHUIFPC
Semestr zimowy 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Blok tematyczny: Średniowiecze - Historia ustroju i form politycznych - ćwiczenia 3104-SMZ1BTSREHUIFPC
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
co druga niedziela (nieparzyste), 8:00 - 9:30
sala 4
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
co druga niedziela (nieparzyste), 9:45 - 11:15
sala 4
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Marian Dygo
Literatura:

2. G. Labuda, Słowiańszczyzna pierwotna, Warszawa 1954, s. 184-187; A. Nadolski, Broń i strój rycerstwa polskiego w średniowieczu, Wrocław etc. 1979, s. 37-62; J. Strzelczyk, Mieszko Pierwszy, wyd. 2, Poznań 1999, zwł. rozdz. III; G. Labuda, Mieszko I, Wrocław 2002; M. Bogacki, Przemiany w wojskowości polskiej od połowy X wieku do 1138 roku. Kształt i organizacja armii, Toruń 2007, zwł. rozdz. II; P. Żmudzki, Władca i wojownicy. Narracje o wodzach, drużynie i wojownikach w najdawniejszej historiografii Polski i Rusi, Wrocław 2009, zwł. rozdz. V.

3. Anonima tzw. Galla Kronika czyli dzieje książąt i władców polskich, wyd. K. Maleczyński, Kraków 1952, ks. I, rozdz. 12, 15, s. 31-32, 34-35; Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przeł. R. Grodecki, red. M. Plezia, wyd. 4, Wrocław etc. 1974 (liczne inne wydania), ks. I, rozdz. 12, 15, s. 33-34, 37-38; D. Gacka, Przegląd koncepcji dotyczących pochodzenia Galla Anonima. Od Kromera do badaczy współczesnych, w: Nobis operique favete. Studia nad Gallem Anonimem, red. W. Wojtowicz i in., Warszawa 2017, s. 23-58; F. Skibiński, Przemiany władzy. Narracyjna koncepcja Anonima tzw. Galla i jej podstawy, Poznań 2009; J. Strzelczyk, Bolesław Chrobry, Poznań 1999, zwł. rozdz. XIV; G. Labuda, Pierwsze wieki monarchii piastowskiej, Poznań 2012, rozdz. III A; P. Urbańczyk, Bolesław Chrobry – lew ryczący, Toruń 2017.

4. Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 4, Poznań 1883, nr 1; Z. Kozłowska-Budkowa, Repertorjum polskich dokumentów doby piastowskiej, z. 1: Do końca wieku XII, wyd. 2, Kraków 2006, nr 8 i 15, s. 60-62, 71-72; J. Płocha, Najdawniejsze dzieje klasztoru benedyktynów w Mogilnie, Wrocław-Warszawa 1969; G. Labuda, Początki klasztoru w świetle źródeł pisanych, w: Materiały sprawozdawcze z badań zespołu pobenedyktyńskiego w Mogilnie, t. 52, z. 1, Warszawa 1978, s. 21-60; T. Lalik, Organizacja grodowo-prowincjonalna w Polsce XI i początków XII wieku, w: tegoż, Studia średniowieczne, wyd. S. Trawkowski, Warszawa 2006, s. 380-416 (pierwodruk: 1967); K. Buczek, Gospodarcze funkcje organizacji grodowej w Polsce wczesnofeudalnej (wiek X-XIII), w: tegoż, Studia z dziejów ustroju społeczno-gospodarczego Polski piastowskiej, wyd. W. Bukowski, Kraków-Warszawa 2010, s. 177-200 (pierwodruk: 1979); M. Dulinicz, Sieć grodowa Mazowsza Płockiego w XI wieku, [w:] Lokalne ośrodki władzy państwowej w XI–XII wieku w Europie środkowo-wschodniej, S. Moździoch red., Spotkania Bytomskie, t. 1, Wrocław, s. 47–61.

5. Najstarszy Zwód Prawa Polskiego, wyd. J. Matuszewski, Warszawa 1959, art. 8-10, s. 168-171; Najstarszy Zwód Prawa Polskiego, wyd. J. Matuszewski, J. [S.] Matuszewski, Łódź 1995, art. 8-10, s. 66-69; K. Modzelewski, Organizacja opolna w Polsce piastowskiej, „Przegląd Historyczny” 77, 1986, 2, s. 177-222; J. S. Matuszewski, Vicinia id est… Poszukiwanie alternatywnej koncepcji staropolskiego opola, Łódź 1991; K. Modzelewski, Czy opole istniało?, „Przegląd Historyczny” 92, 2001, 2, s. 161-185.

6. Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku (=Archiwum Komisyi Historycznej, t. 4), wyd. B. Ulanowski, Kraków 1888, s. 184-188, nr 13 (także osobna odbitka); Z. Kaczmarczyk, Immunitet sądowy i jurysdykcja poimmunitetowa w dobrach Kościoła w Polsce do końca XIV wieku, Poznań 1935; J. Matuszewski, Immunitet ekonomiczny w dobrach Kościoła w Polsce do roku 1381, Poznań 1936; S.M. Szacherka, Michał, biskup kujawski i pomorski, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 20, Kraków 1975, s. 612-615; J. Maciejewski, Episkopat polski doby dzielnicowej 1180-1320, Kraków-Bydgoszcz 2003; Książę Kazimierz Konradowic i Kujawy jego czasów, red. D. Karczewski, Kraków 2017.

7. Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa 1257-1506, cz. 1, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1879, nr 1, s. 1-4; J. Wyrozumski, Dzieje Krakowa. Kraków do schyłku wieków średnich, Kraków 1992; J. Rajman, Kraków. Zespół osadniczy, proces lokacji, mieszczanie do roku 1333, Kraków 2004; Kraków w chrześcijańskiej Europie X-XIII w., Kraków 2006; M. Słoń, Fundatio civitatis. Program fundacyjny procesu lokacyjnego na przykładzie Wrocławia, Krakowa i Poznania, w: Procesy lokacyjne miast w Europie Środkowo-Wschodniej, red. C. Buśko i in., Wrocław 2006, s. 227-245; J. Wyrozumski, Lokacja czy lokacje Krakowa na prawie niemieckim?, w: Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. J. Wyrozumski, Kraków 2007, s. 121-151; Kraków. Studia z dziejów miasta w 750 rocznicę lokacji, red. J. Rajman, Kraków 2007.

Zakres tematów:

1.Zajęcia wstępne.

2.Drużyna książęca w świetle relacji Ibrahima ibn Jakuba o państwie Mieszka I.

3.Władza księcia Bolesława Chrobrego w oświetleniu kroniki Anonima tzw. Galla.

4.Organizacja grodowa na podstawie falsyfikatu mogileńskiego rzekomo z roku 1065.

5.Organizacja opolna (?) w najstarszym spisie polskiego prawa zwyczajowego.

6.Immunitet w świetle przywileju księcia kujawskiego Konrada dla biskupstwa włocławskiego z 1250 r.

7.Gmina miejska na podstawie przywileju lokacyjnego Krakowa z 1257 r.

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstu źródłowego, dyskusja w grupie, referat.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła aktywności

Uwagi:

prof. M. Dygo

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.