Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia wojskowości nowożytnej (Blok: Historia wojskowości) 3104-M3K1-HWNOW-OG
Semestr letni 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia wojskowości nowożytnej (Blok: Historia wojskowości) 3104-M3K1-HWNOW-OG
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 12
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Konrad Bobiatyński
Literatura:

1. Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864, pod red. J. Sikorskiego, t. I-II, Warszawa 1966

2. J. Sikorski, Zarys historii wojskowości powszechnej do końca XIX wieku, Warszawa 1975

3. T. Korzon, Dzieje wojen i wojskowości w Polsce, t. I-III, wyd. II, Lwów-Warszawa 1923 (obecnie reprint)

4. M. Kukiel, Zarys historii wojskowości w Polsce, wyd. III, Kraków 1929 (obecnie reprint)

5. K. Górski, Historia piechoty polskiej, Kraków 1893.

6. K. Górski, Historia jazdy polskiej, Kraków 1894

7. K. Górski, Historia artylerii polskiej, Warszawa 1902

8. J. Wimmer, Historia piechoty polskiej do roku 1864, Warszawa 1978

9. Polska technika wojenna do 1500 r., pod red. A. Nadolskiego, Warszawa 1994

10. M. Plewczyński, Wojny i wojskowość polska w XVI wieku, t. I-III, Zabrze 2011-2013

11. M. Plewczyński, Żołnierz jazdy obrony potocznej za panowania Zygmunta Augusta, Warszawa 1985

12. B. Baranowski, Organizacja wojska polskiego w latach trzydziestych i czterdziestych XVII wieku, Warszawa 1957

13. J. Wimmer, Wojsko polskie w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1965

14. M. Wagner, Kadra oficerska armii koronnej w drugiej połowie XVII wieku, Toruń 1992

15. H. Wisner, Wojsko Wielkiego Księstwa Litewskiego, Warszawa 2004

16. J. Wimmer, Wojsko Rzeczypospolitej w dobie wojny północnej 1700-1717, Warszawa 1956

17. Z. Żygulski jun., Broń w dawnej Polsce, Warszawa 1975

18. B. Miśkiewicz, Polska historiografia wojskowa, Poznań 1966

19. J. Sikorski, Polskie piśmiennictwo wojskowe do 1939 r., Warszawa 1989

20. T. Ciesielski, Armia koronna w czasach Augusta III, Warszawa 2009

20. G. Parker, Historia sztuki wojennej. Od starożytności do czasów współczesnych, Warszawa 2008

21. G. Parker, Armia Flandrii i hiszpańska droga 1567-1659. Przyczyny hiszpańskich zwycięstw i porażek w Niderlandach, Oświęcim 2016

Zakres tematów:

1. Zajęcia wstępne – omówienie programu zajęć, podstawowych źródeł i literatury

2. Przemiany w wojskowości europejskiej XVI-XVII w. – od wojen włoskich do Gustawa II Adolfa i ich wpływ na polską sztukę wojenną.

Literatura:

R. Frost. Potop a teoria rewolucji militarnej, w: Rzeczpospolita w latach Potopu, pod red. J. Muszyńskiej i J. Wijaczki, Kielce 1996, s. 147-165

J. Maroń, Na marginesie tzw. teorii rewolucji w wojskowości, „Sobótka”, t. 51, 1996, s. 79-84

G. Parker, Historia sztuki wojennej. Od starożytności do czasów współczesnych, Warszawa 2008, s. 118-134, 166-186

3. Uzbrojenie w XVI wieku – lekcja w Muzeum Wojska Polskiego

literatura przygotowująca: Z. Żygulski jun., Broń w dawnej Polsce, Warszawa 1975, s. 147-212

4. Staropolska sztuka wojenna w praktyce wczesnonowożytnej na przykładzie bitwy pod Obertynem (1531) – rekonstrukcja

Źródła: Opisy kampanii obertyńskiej S. Sarnickiego oraz M. Bielskiego; zob. Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej, z. 4, s. 147-153

Literatura:

W. Dworzaczek, Hetman Jan Tarnowski, Warszawa 1985, s. 37-45

M. Plewczyński, Obertyn 1531, Warszawa 1994, s. 169-218

5. Artykuły wojskowe a praktyka życia w obozie wojskowym w epoce nowożytnej

Źródło:

Artykuły wojskowe Michała Kazimierza Paca z 1673 roku; por. J. Tarnowski, Consilium rationis bellicae, opr. T. Nowak, Warszawa 1987 (wybrane fragmenty)

Literatura:

G. Błaszczyk, Ustawy i artykuły wojskowe Polski i Litwy do 1569 roku, SMHW, t. XXXIX, 1998, s. 29-76

W. Dworzaczek, Hetman Jan Tarnowski, Warszawa 1985, s. 282-303

K. Łopatecki, „Disciplina militaris" w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku, Białystok 2012, s. 677-702

6. „Tatary gromić to niemal podobna, jako kiedy by kto chciał ptaki na powietrzu latające pobić” – najazdy Tatarów na ziemie Rzeczypospolitej XVI-XVII wiek

Źródło:

Stanisław Żółkiewski, O chowaniu żołnierza kwarcianego, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, t. II, Warszawa 1930, s.288-293

Literatura:

J. Besala, Stanisław Żółkiewski, Warszawa 1988, s. 281-316

A. Gliwa, Kraina upartych niepogód. Zniszczenia wojenne na obszarze ziemi przemyskiej w XVII wieku, Przemyśl 2013, s. 629-664

D. Skorupa, Stosunki polsko-tatarskie 1595-1623, Warszawa 2004, s. 21-43

7. Staropolska sztuka wojenna w dobie pełnego rozkwitu: bitwa pod Kłuszynem (1610) – rekonstrukcja

Źródła:

Anonimowa relacja o bitwie pod Kłuszynem, [w:] Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej, z. 4, s. 186-193

S. Żółkiewski, Początek i progres wojny moskiewskiej, opr. A. Borowski, Kraków 1998, s. 74-80

Literatura:

P. Gawron, Bitwa pod Kłuszynem 1610 roku, [w:] Bitwy decydujące o losach Europy Środkowej, red. J. Gmitruk, Warszawa 2010, s. 155-186

A. Przepiórka, Bitwa pod Kłuszynem (4 VII 1610) – wątpliwości i hipotezy, [w:] Studia z dziejów stosunków Rzeczypospolitej Obojga Narodów z Państwem Moskiewskim, Zabrze-Tarnowskie Góry 2013, s. 93-115

R. Sikora, Kłuszyn 1610, Warszawa 2010

R. Szcześniak, Kłuszyn 1610, Warszawa 2004

8. Uzbrojenie w XVII wieku – lekcja w Muzeum Wojska Polskiego

literatura przygotowująca: Z. Żygulski jun., Broń w dawnej Polsce, Warszawa 1975, s. 213-293

9. Od Kircholmu do Gniewu (1605-1626). Pierwsza porażka husarii polskiej.

Źródło:

Diariusz wojny pruskiej 1626-1628 (ksero w depozycie)

Literatura:

L. Podhorodecki, Stanisław Koniecpolski, Warszawa 1978, s.208-238

10. Początki kryzysu? – operacja cecorska 1620 roku (rekonstrukcja)

źródła:

T. Szemberg, Relacja o wyprawie cecorskiej 1620, Lublin 2009, s. 67-91

Literatura:

R. Majewski, Cecora – rok 1620, Warszawa 1970

11. Próby dostosowania armii polskiej i litewskiej do standardów zachodnioeuropejskich w I połowie XVII wieku

Źródło:

Memoriały Jerzego Zbaraskiego i Krzysztofa Radziwiłła z sejmu w 1629 roku – ksera w depozycie

Literatura:

P. Gawron, Projekty reform armii Rzeczypospolitej w latach 20. XVII wieku na tle wojskowości zachodnioeuropejskiej, w: Rzeczpospolita między okcydentalizmem a orientalizacją. Przestrzeń kontaktów, pod red. F. Wolańskiego i R. Kołodzieja, Toruń 2009, t. I, s. 183-213

H. Wisner, Dwa polskie plany wojny szwedzkiej z 1629 r. (projekty Jerzego Zbaraskiego i Krzysztofa Radziwiłła), „Zapiski Historyczne”, t. XLII, 1977, z. 2, s. 7-23

12. Wojskowość staropolska w połowie XVII wieku kontra wojskowość Kozaków zaporoskich; bitwa pod Beresteczkiem (rekonstrukcja)

Źródło:

Diariusz wojny pod Beresteczkiem z chanem krymskim…, [w:] Relacje wojenne z pierwszych lat walk polsko-kozackich powstania Bohdana Chmielnickiego okresu „Ogniem i Mieczem” (1648-1651), opr. M. Nagielski, Warszawa 1999, s. 235-262

Stanisława Oświęcimia diariusz 1643-1651, wyd. W. Czermak, [w:] Scriptores Rerum Polonicarum, t. XIX, Kraków 1907

Literatura:

M. Nagielski, Przeobrażenia w armii koronnej w dobie walk z powstaniem B. Chmielnickiego, [w:] Między Zachodem a Wschodem. Studia z dziejów Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej, Toruń 2002, s. 308-335

R. Romański, Beresteczko 1651, Warszawa 1994

J. Teodorczyk, Dramat jazdy polskiej, [w:] Epoka „Ogniem i mieczem” we współczesnych badaniach historycznych, Warszawa 2000, s. 82-98

13. Regres czy postęp. Plany reform wojsk koronnych w konfrontacji z Portą Ottomańską w latach 70-tych XVII wieku

Źródło:

J. Sobieski, Sposób i porządek obrony Rzplitej podczas wojny tureckiej (marzec 1676), wyd. J. Woliński, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, t. II, cz. 1, Warszawa 1930, s.144-149

Literatura:

M. Wagner, Wojna polsko-turecka w latach 1672-1676, Zabrze 2009, t. II, s. 209-230

J. Wimmer, Wojsko polskie w drugiej połowie XVII wieku, s. 155-195

14. Armia koronna i armia litewska drugiej połowy XVII wieku – na przykładzie rekonstrukcji bitwy pod Chocimiem w 1673 roku (rekonstrukcja)

Źródła: relacja Michała Haraburdy – tekst w depozycie

Awizy z pod Chocimia, 12 XI 1673, w: Materiały do dziejów wojny polsko-tureckiej 1672-1676, wyd. J. Woliński, SMHW, t. XI, cz. 2, 1965, s. 290

W. Kochowski, Roczniki Polski. Klimakter czwarty (1669-1673), opr. L.A. Wierzbicki, Warszawa 2011, s. 362-381

Literatura:

D. Orłowski, Chocim 1673, Warszawa 2007

M. Wagner, Wojna polsko-turecka w latach 1672-1676, Zabrze 2009, t. I, s. 313-398

15. Wielka wojna północna – załamanie się staropolskiej sztuki wojennej

Źródło: Votum hetmana Hieronima Lubomirskiego na sejmie lubelskim w 1703 r., wyd. K. Piwarski, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, t. VI, cz. 1, 1933, s.108-117

Literatura:

M. Nagielski, Upadek staropolskiej sztuki wojennej w dobie wielkiej wojny północnej; w: Rzeczypospolita w dobie wielkiej wojny północnej, Kielce 2001, s.11-45

J. Wimmer, Polskie wojsko i sztuka wojenna w czasie wielkiej wojny północnej; SMHW, t. XXI, 1978, s. 359-370

Tenże, Wojsko polskie w dobie wojny północnej, Warszawa 1956, s. 92-123

Metody dydaktyczne:

- analiza źródeł historycznych

- dyskusje ze studentami nad wybranymi zagadnieniami

- gry bitewne

- zajęcia ze specjalistami z dziedziny bronioznawstwa w Muzeum Wojska Polskiego – pokaz broni nowożytnej oraz różnego typu źródeł ikonograficznych do historii wojskowości.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła aktywności. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest aktywność i przygotowanie do każdych zajęć, także merytoryczny udział w dyskusji.

Możliwa jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w trakcie semestru. Druga wymaga odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego, ale wtedy konieczne jest zaliczenie zajęć podczas dyżuru.

Uwagi:

dr hab. Konrad Bobiatyński

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.