Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Koordynacja polityk europejskich 2105-M-D2KPEU
Semestr letni 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Koordynacja polityk europejskich 2105-M-D2KPEU
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (w trakcie)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 116
Stary BUW jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-04-02 11:30 : 13:00 sala 116
Stary BUW
2020-04-16 11:30 : 13:00 sala 116
Stary BUW
2020-04-23 11:30 : 13:00 sala 116
Stary BUW
2020-04-30 11:30 : 13:00 sala 116
Stary BUW
2020-05-07 11:30 : 13:00 sala 116
Stary BUW
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: 13
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Piotr Tosiek
Literatura:

Literatura:

1) P. Tosiek, Administracja rządowa państwa członkowskiego w organach przygotowawczych Rady Unii Europejskiej. Perspektywa politologiczna, Lublin 2016, Wyd. UMCS, s. 33-92, 143-201.

2) P. Tosiek, The European Union after the Treaty of Lisbon – Still a Hybrid Legal and Po-litical System, [w:] Beyond Borders. External Relations of the European Union, ed. by J. Jańczak, Poznań 2008, Adam Mickiewicz University – Faculty of Political Science and Journalism, s. 127-140.

3) P. Tosiek, Prawne gwarancje pozycji państwa członkowskiego w systemie decyzyjnym Unii Europejskiej, [w:] Unia Europejska po Traktacie z Lizbony. Pierwsze doświadczenia i no-we wyzwania, red. P. Tosiek, Lublin 2012, Wyd. UMCS, s. 27-51.

4) P. Tosiek, Polityka europejska Niemiec w XXI wieku w świetle liberalnej teorii międzyrządowej, Warszawa 2013, Centrum Europejskie Natolin, s. 18-51.

5) P. Tosiek, Traktat z Lizbony w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego RP w sprawach europejskich, [w:] Unia Europejska po Traktacie z Lizbony. Pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania, red. P. Tosiek, Lublin 2012, Wyd. UMCS, s. 99-115, 124-127.

6) R. Mieńkowska-Norkiene, Efektywność koordynacji polityki europejskiej w Polsce. Model teoretyczny, ewaluacja i rekomendacje, Warszawa 2013, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, s. 11-30, 61-85, 110-117.

7) R. Mieńkowska-Norkiene, Wprowadzenie: koordynacja polityk unijnych w Polsce – kon-ceptualizacja pojęć i znaczenie zagadnienia, [w:] Koordynacja polityk unijnych w Polsce, red. R. Mieńkowska-Norkiene, Warszawa 2009, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, s. 9-27.

8) P. Tosiek, Administracyjny wymiar polityki europejskiej Polski w latach 2004–2014. Przy-kład Rady Unii Europejskiej, [w:] Polska polityka europejska. Idee, cele, aktorzy, rezulta-ty, Z. Czachór i in., Poznań 2019, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, s. 264-268.

9) R. Tabaszewski, Systemy koordynacji polityk Unii Europejskiej. Studium polityczno-prawne, Systemy koordynacji polityk Unii Europejskiej. Studium polityczno-prawne, „Ze-szyty Naukowe FMD” 2012, nr 1, s. 77-88.

10) H. Kassim, The National Coordination of EU Policy, [w:] Routledge Handbook of Euro-pean Politics, ed. by J.M. Magone, London-New York 2015, Routledge, s. 686-707.

11) T. Kołodziej, Rządowa koordynacja polityki europejskiej w Polsce. Ewolucja systemowa w okresie od aplikacji o członkostwo do prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Warszawa 2012, Wydawnictwo Difin, rozdział 1, podrozdział 1.

12) R. Grzeszczak, Proces europeizacji administracji krajowej na przykładzie modelu koordy-nacji spraw europejskich w Polsce, „Rocznik Administracji Publicznej” 2016, nr 2, s. 277-282.

13) J. Miecznikowska, Koordynacja polityk europejskich w Republice Federalnej Niemiec, „Studia Politica Germanica” 2013, nr 1 (2), s. 169-188.

14) J. Miecznikowska, Europeizacja systemu politycznego Republiki Austrii, [w:] Państwa niemieckojęzyczne w procesie integracji europejskiej: Austria, Liechtenstein. Szwajcaria, red. D. Popławski, Warszawa 2011, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, s. 29-52.

15) P. Tosiek, Administracja rządowa państwa członkowskiego w organach przygotowawczych Rady Unii Europejskiej. Perspektywa politologiczna, Lublin 2016, Wyd. UMCS, s. 251-334, 416-427.

16) R. Mieńkowska-Norkiene, Zmiana roli prezydencji po wejściu w życie Traktatu z Lizbony – zagadnienia prawno-instytucjonalne, [w:] Zmiana roli prezydencji po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, red. R. Mieńkowska-Norkiene, Warszawa 2012, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, s. 11-26.

17) P. Tosiek, Wewnętrzne polityczne uwarunkowania przygotowania i wykonania prezyden-cji, [w:] Prezydencja w Unii Europejskiej. Praktyka i teoria, red. A. Nowak-Far, Warsza-wa 2011, Oficyna Wydawnicza SGH, s. 249-285.

18) P. Tosiek, Apolityczna prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej, [w:] Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Bilans osiągnięć, red. S. Konopacki, Toruń 2012, Wyd. Adam Marszałek, s. 37-56.

19) R. Mieńkowska-Norkiene, Znaczenie prezydencji w Radzie Unii Europejskiej dla postrze-gania efektywności polskiej polityki europejskiej w Polsce i w Unii Europejskiej, [w:] Pol-ska polityka europejska. Idee, cele, aktorzy, rezultaty, Z. Czachór i in., Poznań 2019, Wy-dawnictwo Naukowe WNPiD UAM, s. 246-262.

20) P. Tosiek, Komitologia – wyzwanie dla prezydencji Rady? Analiza prawno-politologiczna, [w:] Prezydencja w Unii Europejskiej. Praktyka i teoria, red. A. Nowak-Far, Warszawa 2011, Oficyna Wydawnicza SGH, s. 327-433.

21) P. Tosiek, Państwa członkowskie w procesie scentralizowanej implementacji prawa Unii Europejskiej: w poszukiwaniu modelu zarządzania rynkiem wewnętrznym, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar gospodarczy, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, Ł. Potocki, Zamość 2018, Officina Simonidis, s. 85-

22) C. Mik, Pozycja prawna parlamentów narodowych w Unii Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2010, t. 72, nr 2, s. 45-87.

23) M. Witkowska, Parlamenty narodowe jako podmioty integracji europejskiej z perspektywy reformowania Unii Europejskiej, [w:] Podmioty integracji europejskiej z perspektywy re-formowania Unii Europejskiej, M. Witkowska i in., Warszawa 2017, Dom Wydawniczy Elipsa, s. 15-36.

24) P. Tosiek, Parlamentarny wymiar polityki europejskiej Polski w latach 2004-2014. Próba abstrakcyjnej analizy krytycznej, [w:] Polska polityka europejska. Idee, cele, aktorzy, re-zultaty, Z. Czachór i in., Poznań 2019, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, s. 282-297.

25) Z. Czachór, Polska polityka europejska 2004–2014. Perspektywa parlamentarna przygo-towana w oparciu o obserwację uczestniczącą i analizę konwersacyjną, [w:] Polska polity-ka europejska. Idee, cele, aktorzy, rezultaty, Z. Czachór i in., Poznań 2019, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, s. 312-327.

26) T. Kołodziej, Rządowa koordynacja polityki europejskiej w Polsce. Ewolucja systemowa w okresie od aplikacji o członkostwo do prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Warszawa 2012, Wydawnictwo Difin, rozdział 5.

27) J. Jakubek, Czy istnieje polski model koordynacji polityk unijnych?, [w:] Koordynacja polityk unijnych w Polsce, red. R. Mieńkowska-Norkiene, Warszawa 2009, Oficyna Wy-dawnicza Aspra-JR, s. 95-113.

28) R. Grzeszczak, Proces europeizacji administracji krajowej na przykładzie modelu koordy-nacji spraw europejskich w Polsce, „Rocznik Administracji Publicznej” 2016, nr 2, s. 272-277, 282-290.

29) P. Tosiek, Traktat z Lizbony w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego RP w sprawach europejskich, [w:] Unia Europejska po Traktacie z Lizbony. Pierwsze doświad-czenia i nowe wyzwania, red. P. Tosiek, Lublin 2012, Wyd. UMCS, s. 115-124.

30) R. Tabaszewski, Struktury koordynacji polityki europejskiej w Polsce, „Annales UMCS. Sectio K” 2011, t. 18, nr 1, s. 51-66.

31) N. Kasper, M.J. Tomaszyk, Komitet do spraw europejskich w polskim systemie koordyna-cji polityki europejskiej, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2013, nr 7, s. 293-310.

32) P. Tosiek, Instytucjonalny wymiar polityki europejskiej Polski w latach 2004–2014, [w:] Polska polityka europejska. Idee, cele, aktorzy, rezultaty, Z. Czachór i in., Poznań 2019, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, s. 128-134.

33) R. Mieńkowska-Norkiene, Implementacja polityk unijnych w Polsce i pozostałych krajach członkowskich z perspektywy kryzysu w UE, „Przegląd Europejski” 2015, nr 2, s. 71-89.

34) R. Mieńkowska-Norkiene, Sukcesy i porażki polityki europejskiej Polski z perspektywy działań polskiej administracji publicznej, [w:] Polska polityka europejska. Idee, cele, akto-rzy, rezultaty, Z. Czachór i in., Poznań 2019, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, s. 298-311.

Zakres tematów:

Temat nr 1. Państwo członkowskie jako podmiot koordynacji polityk europejskich, cz. 1

a. Międzypaństwowy charakter Unii Europejskiej

b. Fuzyjny (europeizacyjny) charakter Unii Europejskiej

Temat nr 2. Państwo członkowskie jako podmiot koordynacji polityk europejskich, cz. 2

a. Międzypaństwowe podstawy decydowania politycznego w Unii Europejskiej

b. Prawne gwarancje pozycji państwa w Unii Europejskiej

Temat nr 3. Sądownictwo konstytucyjne jako gwarant pozycji państw członkowskich

a. Pozycja państwa w orzecznictwie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego RFN

b. Pozycja państwa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego RP

Temat nr 4. Teoria koordynacji polityk europejskich

a. Koordynacja jako uzgadnianie

b. Koordynacja jako gra

c. Koordynacja w perspektywie rządzenia wielopoziomowego

d. Efektywność koordynacji (skala Metcalfe’a)

e. Administracja państwa członkowskiego jako podmiot wykonawczy koordynacji

Temat nr 5. Systemy (modele) koordynacji polityk europejskich

a. Systemy koordynacji – ujęcie ogólne

b. Systemy koordynacji w wybranych państwach

Temat nr 6. Organy przygotowawcze Rady jako podmioty wykonawcze koordynacji

a. Organy przygotowawcze w wymiarze strukturalnym

b. Organy przygotowawcze w wymiarze funkcjonalnym

c. Analiza przypadku: polscy urzędnicy w organach przygotowawczych Rady

Temat nr 7. Prezydencja w Radzie jako forma koordynacji

a. Reforma prezydencji w Traktacie z Lizbony

b. Wewnątrzpaństwowe uwarunkowania prezydencji

c. Apolityczność prezydencji

Temat nr 8. Komitologia jako forma koordynacji

a. Historia komitologii

b. Reforma komitologii w 2011 roku

c. Koncepcja reformy komitologii z 2017 roku

Temat nr 9. Parlamenty narodowe w procesie koordynacji polityk europejskich

a. Parlamenty narodowe w procesie koordynacji polityk europejskich – ujęcie ogólne

b. Analiza przypadku: Sejm i Senat w procesie koordynacji polityk europejskich

Temat nr 10. Koordynacja polityki europejskiej w Polsce, cz. 1

a. Okres przedakcesyjny

b. Okres poakcesyjny: 2004-2010

c. Okres poakcesyjny: 2010-2019

d. Okres poakcesyjny: 2019-

Temat nr 11. Koordynacja polityki europejskiej w Polsce, cz. 2

a. Ocena ogólna

b. Ocena z punktu widzenia administracji publicznej

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium, elementy wykładu, prezentacje.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena aktywności na zajęciach.

2. Zaliczenie pisemne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.