Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka polskiego II 3003-11A2GR
Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Gramatyka opisowa języka polskiego II 3003-11A2GR
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 27
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-12-03 09:45 : 11:15 sala 27
Budynek Wydziału Polonistyki
2020-12-10 09:45 : 11:15 sala 27
Budynek Wydziału Polonistyki
2020-12-17 09:45 : 11:15 sala 27
Budynek Wydziału Polonistyki
2021-01-07 09:45 : 11:15 sala 27
Budynek Wydziału Polonistyki
2021-01-14 09:45 : 11:15 sala 27
Budynek Wydziału Polonistyki
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marta Chojnacka-Kuraś
Literatura:

Amalgamaty kognitywne w sztuce, red. A. Libura, Kraków 2007.

Bartmiński J., 2009, O pojęciu językowego obrazu świata, [w:] tegoż, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin, s. 11-21.

Burkacka I., 2010, Klasyfikacja słowotwórcza nowszych zapożyczeń, [w:] „Linguistica Copernicana”, 2(4), s. 229-240.

Kaproń-Charzyńska I., 2011, O nazwach żeńskich typu KOBIECIARA, SAMOCHODZIARA w komunikacji internetowej, [w:] Słowotwórstwo a media, red. E. Badyda, J. Maćkiewicz, E. Rogowska-Cybulska, Gdańsk, s. 197-206. Langacker R., 2009, Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie, tłum. E. Tabakowska i in., Kraków, rozdz. Obrazowanie, s. 85-108.

Libura A., 2010, Teoria przestrzeni mentalnych i integracji pojęciowej. Struktura modelu i jego funkcjonalność, Wrocław, rozdz. 2. Podstawy teorii amalgamatów kognitywnych, s. 61-138.

Łaziński M., 2006, O panach i paniach: polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowa, Warszawa (wybrane rozdziały).

Łaziński M., 2016, „Słownik nazw żeńskich polszczyzny”, red. Agnieszka Małocha-Krupa, [w:] „Język Polski” XCVI (3), s. 125-128.

Masłowski J., 1977, Polskie słownictwo lekarskie, Wrocław, s. 16-21.

Kowalewska-Dąbrowska J., 2011, Przejawy inwencji słowotwórczej w języku prasy ostatnich lat (na przykładzie wybranych gazet i czasopism), [w:] Słowotwórstwo a media, red. E. Badyda, J. Maćkiewicz, E. Rogowska-Cybulska, Gdańsk, s. 61-69.

Nagórko A., 2007, Kontaminacje leksykalne – słowotwórstwo czy radosna tfurczość? [w:] „Przegląd Humanistyczny” 1, s. 203-210.

Przybylska R., 2006, Schematy wyobrażeniowe a semantyka polskich prefiksów czasownikowych do-, od-, prze-, roz-, u-, Kraków.

Słownik nazw żeńskich polszczyzny, 2015, red. A. Małocha-Krupa, Wrocław.

Tokarski R., 2001, Słownictwo jako interpretacja świata, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, s. 343-370.

Waszakowa K., 1997, O nowych zjawiskach leksykalnych w świetle semantyki rozumienia [w:] Semantyczna struktura słownictwa i wypowiedzi, red. R. Grzegorczykowa, Z. Zaron, Warszawa, s. 9–23.

Waszakowa K., 2014, Czy można ulec ministrze Joannie Musze? O dystansie między świadomością a normą językową, [w:] „Język polski – 25 lat po przełomie. / Die polnische Sprache – 25 Jahre nach der Wende”. Red. D. Rytel-Schwarz, W.F. Schwarz, H.Ch. Trepte, A. Nagórko. Seria: westostpassagen. Band 21, Hildesheim – Zülrich – New York, Georg Olms Verlag, s. 239-262.

Waszakowa K., 2017, Kognitywno-komunikacyjne aspekty słowotwórstwa. Wybrane zagadnienia opisu derywacji w języku polskim, Warszawa (wybrane rozdziały).

Waszakowa K., 2018, Komunikacyjny opis słowotwórstwa współczesnej polszczyzny w dydaktyce akademickiej, [w:] Polonistické studie, red. I. Dobrotová, Olomouc, s. 90-107.

Żurowski S., Kontekstowa interpretacja wyrażeń o tzw. znaczeniu ogólnym, http://dx.doi.org/10.18778/7969-409-9.03

Podręczniki:

Grzegorczykowa R., Puzynina J., 1979, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne rodzime, Warszawa.

Grzegorczykowa R., Laskowski R., Wróbel H., red. 1998, Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia II, Warszawa.

Grzegorczykowa R., 2004, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa, rozdz. Ogólna charakterystyka struktury semantycznej zdania, s. 87-93.

Grzegorczykowa R., 2001, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa (wybrane rozdziały).

Nagórko A., 2007, Zarys gramatyki polskiej, rozdział V Słowotwórstwo, Warszawa, s. 171-251.

Tokarski R., 2013, Światy za słowami, Lublin (wybrane rozdziały).

Zakres tematów:

I Systemowe i pozasystemowe mechanizmy słowotwórcze – struktura derywatu a jego znaczenie leksykalne

- kategorie słowotwórcze, funkcje formantów;

- derywaty właściwe a derywaty asocjacyjne (problem wiedzy o świecie; językowy obraz świata utrwalony w strukturze derywatu)

II Środki słowotwórcze w terminologii naukowej (w nazewnictwie botanicznym, zoologicznym i w terminologii medycznej) i w dyskursie

III Pragmatyczne aspekty słowotwórstwa

- kategorie perspektywy i punktu widzenia nadawcy

- derywaty o funkcji ekspresywnej; ocena i wartościowanie zawarte w derywacie

IV Płeć w języku. Nazwy żeńskie a tendencja do feminizacji polszczyzny

V Wybrane metody lingwistyki kognitywnej w analizie formacji słowotwórczych

- struktura predykatowo-argumentowa i role semantyczne argumentów a rama interpretacyjna i koncepcja profilowania R. Langackera

- schematy wyobrażeniowe a semantyka wybranych prefiksów czasownikowych (w kontekście kategorii gramatycznej aspektu i wyrażeń o tzw. znaczeniu ogólnym typu tentegować)

- kontaminacje leksykalne a amalgamaty kognitywne (teoria przestrzeni mentalnych i integracji pojęciowej M. Turnera i G. Fauconniera)

VI Komunikacyjno-pragmatyczny potencjał słowotwórstwa: analiza derywatów w użyciu (w tekstach publicystycznych, w komentarzach internetowych i w reklamie)

Metody dydaktyczne:

- omawianie przypadków

- praca w grupach

- dyskusja

- praca samodzielna

Metody i kryteria oceniania:

- przygotowanie do zajęć (np. wykonanie zadania domowego, przeczytanie wskazanego tekstu),

- aktywność na zajęciach,

- quizy na platformie po każdym module tematycznym

- do zdobycia 50 punktów: sprawdzian dotyczący zagadnień omawianych na zajęciach (20 punktów) oraz samodzielna praca pisemna (maksymalnie 4 strony znormalizowanego maszynopisu), która ma być analizą wybranego derywatu lub grupy derywatów, z uwzględnieniem mechanizmów systemowych, szerszego kontekstu komunikacyjnego oraz własnej oceny (30 punktów)

Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia odbywają się w formie zdalnej: na platformie uniwersyteckiej Kampus (asynchronicznie) oraz podczas spotkań na żywo (synchronicznie) z wykorzystaniem narzędzi informatycznych zaakceptowanych przez UW do nauczania zdalnego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.