Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka C - rosyjski od podstaw, poz.1 3200-L1-KKKCR01
Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka C - rosyjski od podstaw, poz.1 3200-L1-KKKCR01
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
(sala nieznana)
każda środa, 9:45 - 11:15
(sala nieznana)
każdy czwartek, 8:45 - 11:15
(sala nieznana)
każdy piątek, 8:00 - 9:30
(sala nieznana)
każdy piątek, 9:45 - 11:15
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Kornacka, Marta Małachowicz, Janina Pietraszkiewicz, Patrycja Spytek
Literatura:

Pisanie/czytanie

1. Орфографический словарь русского языка, Москва 1986.

2. Ресурсы интернета – грамота.ру.

3. Розенталь Д.Э., Справочник по правописанию и литературной правке, Москва 1985.

4. Cwejman N., Torzecka W., Zasady pisowni rosyjskiej i ćwiczenia ortograficzne, Warszawa 1979.

Gramatyka (morfologia i składnia)

Dobrowolski J., 325 ćwiczeń z języka rosyjskiego z kluczem rozwiązań, Warszawa 2000.

Gołubiewa A., Kuratczyk M., Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa 2009.

Karolak S., Krukowska M., Praktyczna gramatyka rosyjska, Warszawa 1988.

Kowalska N., Samek D., Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego : rzeczownik, zaimek, przymiotnik, liczebnik, czasownik, przysłówek, Warszawa 2008.

Szadyko S., Poradnik gramatyczny współczesnego języka rosyjskiego, Warszawa 2003.

Дорофеева Т.М., Лебедева М.Н., Учебная грамматика русского языка : базовый курс, Москва 2004.

Leksyka/mówienie/słuchanie:

О. В. Головко, Вперёд! Пособие по русской разговорной речи, Москва 2014.

Н.Б. Караванова, Говорите правильно! Курс русской разговорной речи, Москва 2014.

А. Л. Максимова, 10 уроков русского речевого этикета, Санкт-Петербург 2012.

Н. Б. Караванова, Русский язык для подготовки к тестированию, Москва 2013.

Fonetyka:

Podręczniki wiodące:

Конопкина Е.С., Шкурат Л.С., От звука к слову. Вводный фонетико-грамматический курс русского языка для иностранцев, Москва 2017.

Chlebda B., Danecka I., Milutina T., Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego cz. I, Opole 2016 (cz. IV – Fonetyka i fonologia, ss. 191-258).

Podręczniki dodatkowe:

Okoń Z., Сборник упражнений по фонетике и интонации русского языка, PWN, Warszawa 1981.

Бархударова Е.Л., Панков Ф.И., По-русски – с хорошим произношением. Практический курс звучащей речи, Москва 2008.

Лебедева Ю.Г., Звуки, ударение, интонация, Москва 1975.

Логинова И.М., Автоматизация навыков произношения русского слова, Москва 1981.

Логинова И.М., Развитие навыков интонирования и техники чтения, Москва 1981.

Логинова И.М., Учебные задания по фонетическому практикуму на I курсе (русский язык), Москва 1981.

Одинцова И.В., Звуки, ритмика, интонация. Учебное пособие, Москва 2011.

Zakres tematów:

Pisanie/czytanie

1. Alfabet rosyjski

2. Pisownia liter

3. Kształtowanie umiejętności pisania

4. Ćwiczenia dźwiękowo – literowe proste (pisanie liter, słów, zdań po wzoru)

5. Ćwiczenia wdrażające w czytaniu

Gramatyka (morfologia i składnia)

morfologia:

1. Odmiana regularnych rzeczowników w obu liczbach.

2. Odmiana przymiotnika.

3. Odmiana regularnych czasowników w trybie oznajmującym w 3 czasach.

4. Użycie podstawowych przyimków.

składnia:

1. Zdanie z orzeczeniem imiennym w 3 czasach.

2. Zdanie z orzeczeniem werbalnym.

3. Podmiot w zdaniu asertorycznym i modalnym.

4. Niekonstytutywne człony zdania: dopełnienie bliższe, dopełnienie dalsze, okolicznik (miejsca, czasu, sposobu).

Leksyka/mówienie/słuchanie

Temat 1. Znajomość

Zawieranie nieformalnej i formalnej znajomości. Zwroty grzecznościowe wykorzystywane w sytuacjach formalnej i nieformalnej znajomości. Tworzenie biografii i autobiografii. Wyjaśnienie zastosowania formy zaimka „вы” oraz sufiksu „- те” jako zwrotów grzecznościowych. Stosowanie imion odojcowskich. Temat został urozmaicony licznymi materiałami audiowizualnymi, zawierającymi podstawową leksykę z tego zakresu. Studenci dzięki temu rozwinęli zdolność rozumienia ze słuchu oraz utrwalili poznaną leksykę.

Temat 2. Narodowość

Nazwy państw i narodowości. Zwroty używane w celu określenia przynależności narodowej.

Temat 3. Języki obce

Leksyka nazywająca języki obce. Konstrukcje stosowane przy wypowiedzi o znajomości języków obcych. Wprowadzono także formy przymiotnikowe, utworzone od nazw narodowości a określające np. języki obowiązujące w kraju danej narodowości.

Temat 4. Rodzina

Jak opowiedzieć o swojej rodzinie i o swoim stanie cywilnym. Nazwy członków rodziny. Określanie stopnia pokrewieństwa. Temat poszerzony o materiały audiowizualne, w których bohaterowie opowiadają o swej rodzinie, krewnych i przyjaciołach.

Temat 5. Życie zawodowe

Nazwy zawodów. Wskazywanie miejsca pracy i zajmowanego stanowiska.

Temat 6. Rozmowa telefoniczna

Osobliwości komunikacji telefonicznej w języku rosyjskim. Jak odebrać telefon i poprowadzić rozmowę, jak poprosić rozmówcę do telefonu, jak poinformować, iż wskazanej osoby nie ma w pobliżu.

Fonetyka:

1. Rytmika słowa w języku rosyjskim: sylaby akcentowane i nieakcentowane.

2. Redukcja samogłosek nieakcentowanych [a], [o] po spółgłoskach twardych.

3. Redukcja jotowanych samogłosek nieakcentowanych [a], [e] po spółgłoskach miękkich.

4. Spółgłoski dźwięczne vs. bezdźwięczne: ubezdźwięcznienie spółgłosek na końcu wyrazu i w zależności od otoczenia innych dźwięków; brak ubezdźwięcznienia [в] w połączeniach typu: кв, св, тв, хв, шв.

5. Spółgłoski twarde vs. zmiękczone: miękkość [ш’:], [ч’].

6. Spółgłoski nieme.

7. Wymowa litery „г” jako [в], [х].

8. Wymowa spółgłosek [л], [л’].

9. Wymowa spółgłosek [ш], [ж], [ц] i ich otoczenia samogłoskowego.

10. Wymowa spółgłosek [ш’:], [ч’] i ich otoczenia samogłoskowego.

11. Spółgłoska [j] w języku rosyjskim: silne [j] i słabe [й].

12. Wymowa grup spółgłoskowych.

13. Akcent wyrazowy w różnicowaniu znaczenia w języku rosyjskim

14. Podstawowe konstrukcje intonacyjne w języku rosyjskim i konteksty ich użycia: IK-1, IK-2, IK-3, IK-4, IK-5.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: opis, pogadanka, objaśnienia, omawianie, anegdoty, omawianie błędów;

Metody dydaktyczne poszukujące: problemowa (rozwiązywanie problemów), ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, analiza tekstów źródłowych, zadania, pytania i odpowiedzi, analiza przypadku;

Metody dydaktyczne eksponujące: odgrywanie scenek i dialogów sytuacyjnych, symulacja, przygotowanie prezentacji;

Metody pracy: zajęcia w grupie/w parach/praca (domowa) indywidualna, konsultacje indywidualne, ćwiczenia (leksykalno-gramatyczne), dyskusje, słuchanie/czytanie (ze zrozumieniem), samodzielna analiza tekstu specjalistycznego; prezentacje.dr Janina Pietraszkiewicz

KKK - pisanie/czytanie

Ustne ćwiczenia mechanizujące;

Syntetyczne ćwiczenia w mówieniu;

Ćwiczenia w czytaniu;

Ćwiczenia ortograficzne;

Pisemne ćwiczenia redakcyjne.

dr Patrycja Spytek

METODY DYDAKTYCZNE

- komunikatywna;

- audiowizualna,

- dyskusja;

- pogadanka;

- analiza tekstu.

dr Marta Małachowicz

Metody dydaktyczne podające: opis, objaśnienia, omawianie;

Metody dydaktyczne poszukujące: ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu nagrań, analiza ustnych tekstów źródłowych, zadania, pytania i odpowiedzi;

Metody dydaktyczne eksponujące: odgrywanie dialogów sytuacyjnych;

Metody pracy: zajęcia w grupie, w parach, praca indywidualna, konsultacje indywidualne, ćwiczenia, słuchanie (ze zrozumieniem).

dr Małgorzata Kornacka

1. Metoda indukcyjna: prezentacja przykładów działania reguły.

2. Wyjaśnienie reguły (po polsku i rosyjsku).

3. Ćwiczenia wykonywanie samodzielnie i w grupach.

Metody i kryteria oceniania:

Pisanie/czytanie

Warunki zaliczenia przedmiotu i dopuszczenia do egzaminu końcowego:

- obecność na zajęciach

- aktywność na zajęciach

- bieżące przygotowanie do zajęć

- testy kontrolne

- kolokwia ustne

Gramatyka (morfologia i składnia)

Metody oceniania:

3 testy z morfologii w semestrze.

3 testy ze składni w semestrze.

Każdy z testów można poprawiać dwukrotnie.

Kryteria oceniania:

Ocena końcowa stanowi średnią z 6 śródsemestralnych testów: trzech z morfologii oraz trzech ze składni.

Leksyka/mówienie/słuchanie

Przy ocenie końcowej brane będą pod uwagę:

- śródsemestralne prace kontrolne (min. 2);

- poprawność oraz terminowe oddawanie prac tematycznych (min. 2);

- systematyczne przygotowanie do zajęć;

- aktywność Studenta na zajęciach (bieżące Jego przygotowanie);

- samodzielna praca Studenta;

- bieżąca kontrola obecności na zajęciach;

- końcowe zaliczenie pisemne.

Fonetyka

Metody oceny pracy studenta – udział w ocenie końcowej:

1) ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i wykonywanie zadań podczas zajęć) – 25%

2) śródsemestralne krótkie pisemne testy kontrolne, tzw. wejściówki – 25%

3) końcowe zaliczenie ustne (indywidualne czytanie tekstu oraz czytanie dialogów w parach) – 50%

Zasady współpracy:

1) zajęcia obowiązkowe – dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze;

2) nieusprawiedliwiona nieobecność na powyżej dwóch śródsemestralnych krótkich pisemnych testach kontrolnych, tzw. wejściówkach, skutkuje koniecznością wykonania zadania dodatkowego w formie pisemnej;

3) do końcowego zaliczenia ustnego można podejść po zaliczeniu co najmniej 70% tzw. wejściówek.

Uwagi:

XR0 -Szturmowa 4

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.