Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia średniowieczna powszechna 3104-L3HSRPW
Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia średniowieczna powszechna 3104-L3HSRPW
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 6
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Grzegorz Myśliwski
Literatura:

1. Rewolucja miejska we Flandrii. Przykład miasta St. Omer (1127 r.)

źródło: przywilej hr. Flandrii, Wilhelma dla St. Omer (1127 r.)

lit. przedm.: H. Samsonowicz, "Życie miasta średniowiecznego", Warszawa 1970, Poznań 2001 (strony wg wyd. z 2001 r.) –> roz. Początki miast (s. 10–29);

R. Cameron, "Historia gospodarcza świata", Warszawa 1996–2004 –> roz. "Odrodzenie życia miejskiego", s. 71–74 (strony wg wyd. 1996 r.)z wyd. II);

D. Nicholas, "Medieval Flanders", London–New York 1992, –> roz. Trade and Towns (s. 29–38), Urban life in the twelfth century (s. 119–123); (dep. BIH);

2. Słowianie i inni. Praga tyglem nacji i kultur ( 1174–1178 r.)

źródło: przywilej księcia czeskiego Sobiesława II dla grup etnicznych w Pradze (1174–1178)

lit. przedm.: A.. Gąsiorowski, "Sobiesław II", [w:] "Słownik starożytności słowiańskich", t. 5, Wrocław 1975, s. 324–325;

M. Goliński, "Dzieje miast praskich do początku XV wieku", Kraków 2018, s. 23–27, 36–46;

3. Żydzi wiedeńscy i Cesarstwo Rzymskie (1238 r.)

źródło: przywilej Fryderyka II dla Żydów wiedeńskich z 1238 r.

lit. przedm: S. Gawlas, "Epoka Fryderyka II", [w:] "Rozkwit średniowiecznej Europy", red. H. Samsonowicz, Warszawa 2001, s. 227–241;

H. Wereszycki, "Historia Austrii", Wrocław 1986 (lub późniejsze wydanie, strony wg 1986) –> roz. "Austria za czasów Babenbergów" (s. 20–28);

F. Battenberg, "Żydzi w Europie…", Wrocław 2008 –> roz. Zurbanizowana społeczność żydowska w Świętym Cesarstwie Rzymskim do połowy XIV w. (s. 96–115);

4. Początki wspólnoty hanzeatyckiej (1260–1264 r.)

źródło: pierwszy recesu z lat 1260–1264 (AQ, 1. reces, s. 278, 280);

lit. przedm.: H. Samsonowicz, "Późne średniowiecze miast nadbałtyckich. Studia nad dziejami Hanzy nad Bałtykiem w XIV–XV w.", Warszawa 1968 –> roz. "Początki i rozwój konfederacji hanzeatyckiej" (s. 5–44);

Ph. Dollinger, "Dzieje Hanzy (XII–XVII w.)", Warszawa 1975, 1997 (strony wg wyd. z 1997) –> roz. "Lokacja niemieckich miast na południowych wybrzeżach Bałtyku" (s. 40–43);

J. Machowski, "Piractwo w świetle historii i prawa", Warszawa 2000 –> roz. 3.2. Piractwo bałtyckie (s. 57–61);

5. Miasto zbuntowane. Rebelia w Nowogrodzie Wielkim (1270–1271 r.)

źródło: Latopis nowogrodzki pierwszy starszej redakcji, wyd. Z. A. Brzozowska, I. N. Pietrow, Łódź 2019, s. 197–201 (+ przypisy na s. 327–329 249, 252, 325) + mapa N.;

lit. przedm.: L. Bazylow, "Historia Rosji", t. 1, Warszawa 1982 –> roz. Latopisy ruskie (s. 9–10, 14–17);

Z. Brzozowska, I. N. Pietrow, "Wstęp", [w:] "Latopis nowogrodzki pierwszy starszej redakcji, wyd. Z. A. Brzozowska", I. N. Pietrow, Łódź 2019, s. VII–XI, XVII–XIX, XXI–XXIV;

B. Rybakow, "Pierwsze wieki historii Rusi", Warszawa 1983 –> roz. Nowogród Wielki republiką bojarską (s. 117–130);

6. Miasta Królestwa Węgier w oczach cudzoziemca (1308–1311 r.)

źródło: "Anonymi descriptio Europae orientalis (…) anno 1308 exarata", wyd. O. Górka, Kraków 1916, s. 48–49;

lit. przedm.: Anonymi descriptio Europae orientalis, wyd. T. Żivkowić et al., Belgrade 2013 –> "Summary" (s. 185–188); [pdf]

J. Szücs, "Trzy Europy", tłum. J. M. Kłoczowski, Lublin 1995, roz. 3 (s. 61–69);

K. Szende, "Towns along the way. Changing patterns of long-distance trade and the urban network in medieval Hungary", [w:] "Towns and Communication", vol. 2, ed. H. Houben and K. Toomaspoeg, Lecce 2011, s. 171–183, 190–194 [pdf]

7. Kultura handlowa i religijna kupca hanzeatyckiego (1336–1338 r.)

źródło: testament kupca z Hamburga, Heinricha Uppenperdego, z 1336/1338 r.;

lit. przedm.: J. C. Russell, "Medieval Regions and Their Cities", Bloomington 1972 –> "The Region of Lübeck" (s. 106–111);

H. Samsonowicz, "Formy pracy kupca średniowiecznego (Z dziejów techniki towarowo-pieniężnej)", „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 12, 1964, s. 248–250 (Spółki i bractwa), 256–257 (Zawodowa hierarchia kupiecka), 258–259 (Pieniądz), 266–267 (Budownictwo kupieckie)

Ph. Ariès, "Człowiek i śmierć", tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1989 –> roz. "Ubezpieczenie na tym i na tamtym świecie…" (s. 188–193), "Bogactwo i śmierć. Użytkowanie dóbr" (s. 193–196), "Spisanie testamentu sprawa sumienia, aktem o charakterze osobistym" (s. 196–198), "Testament. Rodzaj literacki" (s. 198–201);

8. Dziejopisarstwo mieszczańskie i jego horyzonty. Przykład wrocławskiej kroniki Petera Eschenloera (ok. 1455–1472 r.)

źródło: Historia Vratislaviensis Petera Eschenloera (wybrane fragmenty);

lit. przedm.: C. Buśko, M. Goliński, M. Kaczmarek, L. Ziątkowski, "Historia Wrocławia. Od pradziejów do końca czasów habsburskich", Wrocław 2001, s. 185–202;

A. F. Grabski, "Dzieje historiografii", Poznań 2006 (lub wcześniejsze wydanie) –> "Historiografia późnośredniowieczna (XIV–XV w.)" (s. 93–98, strony wg wydania z 2006);

J. Żuławiński, "Piotr Eschenloer", [w:] "Ludzie dawnego Wrocławia", red. R. Heck, Wrocław 1958, s. 22–26;

9. Ludzie marginesu miejskiego – żebracy w Norymberdze (1478 r.)

źródło: rozporządzenie rady miejskiej Norymbergi w sprawie żebractwa

lit. przedm.: W. Iwańczak, "Do granic wyobraźni. Norymberga jako centrum wiedzy geograficznej i kartograficznej w XV i XVI wieku", Warszawa 2005, s. 13–27 (<Oko i ucho Niemiec>);

B. Geremek, "Litość i szubienica. Dzieje nędzy i miłosierdzia", Warszawa 1989, roz. "Wprowadzenie" (s. 5–20), "Jałmużnictwo i żebracy" (s. 45–64).

Zakres tematów:

Tytuł/główny temat ćwiczeń:

„Miasta europejskiego średniowiecza w XII–XV w.: społeczeństwo – gospodarka – ustrój – kultura”

Tematy szczegółowe:

1. Rewolucja miejska w Europie zaalpejskiej – St. Omer (1127 r.)

2. Słowianie i inni. Praga tyglem nacji i kultur (1174–1178 r.) 3. Żydzi wiedeńscy i Cesarstwo Rzymskie (1238 r.)

4. Początki wspólnoty hanzeatyckiej (2. poł. XIII w.)

5. Miasto zbuntowane. Rebelia w Nowogrodzie Wielkim (1270–1271 r.)

6. Miasta Królestwa Węgier w oczach cudzoziemca (1308–1311 r.)

7. Kultura handlowa i religijna kupca hanzeatyckiego (1336–1338 r.)

8. Dziejopisarstwo mieszczańskie i jego horyzonty. Przykład wrocławskiej kroniki Petera Eschenloera (ok. 1455–1472 r.)

9. Ludzie marginesu miejskiego – żebracy w Norymberdze (1478 r.).

Metody dydaktyczne:

– lektura, tłumaczenie (w przypadku źródeł łacińskich), analiza źródeł pisanych;

– praca z mapą;

– dyskusja nad wybranymi zagadnieniami historycznymi wynikającymi z lektury/ oglądu źródeł;

– dyskusja nad wybranymi aspektami metodycznymi i metodologicznymi badań nad w.w. źródłami;

– dyskusja nad znaczeniem analizowanych faktów w kontekście długofalowych przemian społeczno-gospodarczych, polityczno-prawnych i kulturowych;

W przypadku trwania epidemii i prowadzenia zajęć online źródła i literatura przedmiotu zostanie przesłana uczestnikom zajęć w formie skanu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają:

– przygotowanie i jakość tłumaczenia tekstu źródłowego;

– przygotowanie i przemyślenie zadanej literatury przedmiotu;

– aktywność w dyskusji;

– kultura dyskutowania;

– sposób i jakość formułowania myśli, czyli: spostrzegawczość źródłowa, logika wywodu, precyzja sformułowań, oryginalność hipotez i tez oraz solidność argumentacji na ich rzecz, wszechstronność oglądu faktów jednostkowych oraz ujmowanie ich na tle długofalowych procesów.

Uwagi:

prof. Grzegorz Myśliwski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.