Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia średniowieczna powszechna 3104-L3HSRPW
Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia średniowieczna powszechna 3104-L3HSRPW
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala 2
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Grzegorz Pac
Literatura:

Słowniki łacińskie:

- A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski (liczne wydania).

- J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 2006.

Odradzam korzystanie ze słownika łaciny klasycznej Kumanieckiego – przy tłumaczeniu tekstów średniowiecznych może prowadzić na manowce.

Dodatkowo polecam słownik łacińsko-angielski http://www.archives.nd.edu/words.html - jest on przydatny wówczas, gdy mamy kłopot z ustaleniem formy podstawowej danego wyrazu łacińskiego (który w słowniku tym można wpisać w dowolnej formie).

Obowiązuje lektura literatury wskazanej dla poszczególnych zajęć.

W razie potrzeby niektóre z tekstów zadanych na zajęcia będą dostępne na profilu prowadzącego na stronie IH http://www.ihuw.pl/instytut/o-instytucie/pracownicy/dr-grzegorz-pac w dziale: „Lista katalogów”. Hasło dostępu: historiapowszechna lub depozycie w bibliotece IH.

Zakres tematów:

Władcy, władczynie i religia we wcześniejszym średniowieczu

Tematem zajęć będzie rozumienie roli i zadań władców i władczyń we wcześniejszym średniowieczu, zwłaszcza na polu religijnym. Przedmiotem szczególnego zainteresowania będzie konwersja i chrystianizacja, rozumienie władzy kobiet, wreszcie sakralność władzy królewskiej i świętość władcy.

Założenia wstępne: Znajomość łaciny na poziomie oczekiwanym od studentów historii II roku studiów licencjackich. W wypadkach, gdy tłumaczenia źródeł są dostępne, będą one stanowić podstawę lektury, z możliwością odwołania się – w razie potrzeby – do tekstu łacińskiego. W wypadkach, gdy w trakcie zajęć pojawił się jakieś dodatkowe teksty pozbawione przekładów, będziemy wspólnie tłumaczyć teksty. Te zajęcia to nie lektorat, ale oczekuję, że uczestnicy przygotują się do tłumaczeń, sprawdzą słówka itd. (indywidualnie lub grupowo – wg uznania). Oczekuje się także znajomości języka angielskiego; znajomość niemieckiego lub francuskiego także mile widziana.

W wypadku lektury tekstów źródłowych oczekuję od uczestników zajęć podstawowej wiedzy na temat źródła i jego autora. Pomocą służyć tu może literatura przedmiotu, w tym wstęp do wydania źródła.

1. Misjonarze, władcy i władczynie

Źródła:

- Legenda Krystiana, tłum. M. Wylęgała OP, w: W kręgu żywotów świętego Wojciecha, red. J.A. Spież OP, Kraków 1997, rozdz. 2, s 242-247.

- Św. Grzegorz Wielki, Listy, tłum. J. Czuj, t. 4, Warszawa 1955, listy XI, 35; XI, 37; XI, 38.

- Grzegorz z Tours, Historie. Historia Franków, tłum. K. Liman, T. Richter, Kraków 2002, ks. II, rozdz. 28-31, s. 123-127.

Opracowania:

- Agnieszka Kuźmiuk-Ciekanowska, Święty i historia. Dynastia Przemyślidów i jej bohaterowie w dziele mnicha Krystiana, Kraków 2007, s. 11-52.

- Jerzy Strzelczyk, Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy, Poznań 2008 (pierwsze wydanie: 1987), s. 49-67 (rozdz. III do końca podrozdziału „Misja św. Augustyna”)

- Barbara Yorke, The Adaptation of the Anglo-Saxon Royal Courts to Christianity, w: The Cross goes North. Processes of Conversion in Northern Europe, AD 300–1300, red. Martin Carver, York 2003, s. 243-257.

- Janet L. Nelson, Queens as Converters of Kings in the Earlier Middle Ages, in: Agire da donna. Modelli e pratiche di rappresentazione (secoli VI-X), ed. Cristina La Rocca, Turnhout 2007, pp. 95-107.

2. Kobiety i władza – trzy odsłony w Kronice Kosmasa

Źródła:

- Kosmasa Kronika Czechów, tłum. M. Wojciechowska, Wrocław 1968 i następne wydania, ks. I, rozdz. 4-9; ks. II, rozdz. 32; ks. III, rozdz. 58.

Opracowania:

- Jacek Banaszkiewicz, Wątek ‘ujarzmienia kobiet’ jako skadnik tradycji o narodzinach społeczności cywilizowanej. Przekazy ‘słowiańskie’ wcześniejszego średniowiecza, w: Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, red. Roman Michałowski, Warszawa 1997, s. 27-44 LUB w: Jacek Banaszkiewicz, Takie sobie średniowieczne bajeczki, Kraków 2012, s. 291-320.

-Janet L. Nelson, Medieval Queenship, w: Women in Medieval Western European Culture, red. Linda E. Mitchell, New York – London 1999, s. 179-207.

3. Władca chrześcijański, władca święty

Źródła:

- Legenda Krystiana, rozdz. 6, s. 263-268.

- Powieść minionych lat. Najstarsza kronika kijowska, tłum. F. Sielicki, liczne wydania, rozdz. 48 (pod rokiem 6504/996).

- Legenda S. Stephani regis ab Hartvico episcopo conscripa, wyd. E. Bartoniek, Scriptores rerum Hungaricarum, t. 2, Budapestini 1938, rozdz. . 6, s. 408-409, rozdz. 18, s. 425-427.

Opracowania:

- Janet L. Nelson, Royal Saints and Early Medieval Kingship, w: Sanctity and Secularity: The Church and the World, red. Derek Baker (Studies in Church History, 12), Oxford 1973, s. 39-44.

- Andrzej Poppe, The Sainthood of Vladimir the Great. Veneration-in-the-Makings, w: tenże, Christian Russia in the Making, Ashgate 2007, rozdz. VIII, s. 1-52.

- Gábor Klaniczay, Rex iustus: The Saintly Institutor of Christian Kingship, “The Hungarian Quartery” 41 (2000), s. 14-31.

- František Graus, La sanctification du souverain dans l’Europe central des Xe et XIe siècles, w: Hagiographie, cultures et societies, IVe-XIIe siècles. Actes du Colloque organize à Nanterre et à Paris (2-5 mai 1979), Paris 1981, s. 559-572.

Uwaga: Trudno jest przewidzieć, ile czasu zajmie analiza poszczególnych źródeł, może więc zdarzyć się, że z niektóre z nich będą pominięte (albo też, w razie potrzeby, jakiś tekst może zostać dodany). Zdecydowanie bardziej zależy nam na dokładnej analizie niż wykorzystaniu wszystkich, zaproponowanych w sylabusie źródeł.

Metody dydaktyczne:

Analiza źródeł; krytyczna analiza literatury przedmiotu; dyskusja pod kierunkiem prowadzącego zajęcia.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa opiera się na ocenie przez prowadzącego aktywności studenta podczas zajęć. Uczestnik powinien wnosić swój wkład do prowadzonych na zajęciach analiz tekstów i dyskusji, wykazując się zrozumieniem i umiejętnością interpretacji zadanych źródeł (w tym umieć wyjaśnić występujące w źródłach realia, identyfikować pojawiające się w nich osoby, miejsca czy zdarzenia historyczne). Nadto oczekiwana jest znajomość zadanej na zajęcia literatury przedmiotu i umiejętność użycia tej wiedzy w dyskusji.

Nie przewiduje się kolokwium końcowego, ale w wyjątkowych, indywidualnych przypadkach prowadzący zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kolokwium ustnego z całości materiału (dotyczy to szczególnie sytuacji, w której ma on wątpliwości, czy dany student zasługuje na zaliczenie).

Warunkiem niezbędnym do zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach, przez co rozumiem dołączenie do grupy zajęciowej z włączoną kamerą i obecność przed komputerem przez cały czas trwania zajęć. Dopuszczam trzy nieobecności, przy czym drugą i trzecią należy zaliczyć indywidualnie na dyżurze.

Uwagi:

dr Grzegorz Pac

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.