Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia średniowieczna powszechna 3104-L3HSRPW
Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia średniowieczna powszechna 3104-L3HSRPW
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30
sala 21
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jerzy Pysiak
Literatura:

Szczegółowy wykaz literatury potrzebnej do aktywnego uczestnictwa w zajęciach został podany w rubryce "Zakres tematów".

Poza tym polecana jest następująca literatura:

1. Marc Bloch, Społeczeństwo feudalne, przeł. E. Bąkowska, Warszawa PIW (kilka wydań)

2. Marc Bloch, Królowie cudotwórcy, przeł. J. M. Kłoczowski, Warszawa 1998

3. Georges Duby, Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, przeł. K. Dolatowska, Warszawa 1986

4. Georges Duby, Rok Tysięczny, przeł. M. Malewicz, Warszawa 1997

5. Jan Kracik, Relikwie, Kraków 2002

6. Jacques Le Goff, Narodziny Czyścca, przeł. K. Kocjan, Warszawa 1997

7. Historia chrześcijaństwa, t. 4: Biskupi, mnisi i cesarze 610-1054, wyd. G. Dagron, P. Riché, A. Vauchez (tłumaczenie z wydania francuskiego), Warszawa 1999

8. Historia chrześcijaństwa, t. 5: Apogeum papiestwa i ekspansja chrześcijaństwa, wyd. A. Vauchez (tłumaczenie z wydania francuskiego), Warszawa 2001

9. Ernst H. Kantorowicz, Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej, przeł. M. Michalski, A. Krawiec, Warszawa 2007

10. Jacques Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, przeł. H. Szumańska-Grossowa, Warszawa (kilka wydań)

11. Jacques Le Goff, Świat średniowiecznej wyobraźni, przeł. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa 1997

12. Elizabeth M. Hallam, Judith Everard, Francja w czasach Kapetyngów 987-1328, przeł. U. Kowalczyk, Warszawa 2006

13. Rosamond McKitterick, Królestwa Karolingów. Władza – konflikty – kultura 751-987, przeł. B. Hlebowicz, M. Wilk, Warszawa 2011

14. Roman Michałowski, Princeps fundator. Studium z dziejów kultury politycznej w Polsce X-XIII wieku, Warszawa 1993

15. Kenneth Pennigton, Władca i prawo (1200-1600). Suwerenność monarchy a prawa poddanych w zachodnioeuropejskiej tradycji prawnej, przeł. A. Pysiak, Warszawa 2012

16. Ian N. Wood, Królestwa Merowingów. Władza – społeczeństwo – kultura 450-751, przeł. M. Wilk, Warszawa 2009

Zakres tematów:

UWAGA: ponumerowane wątki zajęć nie odzwierciedlają podziału na poszczególne spotkania na ćwiczeniach.

1. Zajęcia wstępne: omówienie tematyki zajęć, wymagań i kryteriów zaliczenia

2. Namaszczenie królewskie w epoce Karolingów: relacja o pomazaniu Pepina Krótkiego. Źródło: Clausula de unctione Pippini regis; Nota monachi sancti Dionysii, wyd. D. Waitz, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores in folio, t. 15/1, s. 1-3. Literatura: R. Michałowski, Podstawy religijne monarchii we wczesnym średniowieczu zachodnioeuropejskim. Próba typologii, „Kwartalnik Historyczny”, t. 105, z.4, 1998, s. 3-34; R. Michałowski, Problem języka w zachodnioeuropejskiej ideologii władzy królewskiej (VIII-XI wiek), w: Gospodarka. Ludzie. Władza. Studia historyczne [pod red. M. Kopczyńskiego i A. Mączaka], Warszawa 1998, s. 35-49; P. Riché, Życie codzienne w państwie Karola Wielkiego, s. 211-223; R. McKitterick, Królestwa Karolingów, rozdz. II i V; A. Stoclet, La Clausula de unctione Pippini regis, vingt ans après, „Revue belge de philologie et d’histoire”, t. 78 z. 3-4, 2000, s. 719-771 (http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rbph_0035-0818_2000_num_78_3_4464) ; L. Levillain, De l’authenticité de la Clausula de unctione Pippini, „Bibliothèque de l’école des chartes”, t. 88, 1927, s. 20-42 (http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1927_num_88_1_452412

3. Karolingowie i kult świętych. Translacja św. Germanusa w Paryżu za panowania Pepina Krótkiego. Źródło: Translatio s. Germani, MGH SS, t. XV/1, s. 5-9. Literatura: R. Michałowski, Problem języka w zachodnioeuropejskiej ideologii władzy królewskiej (VIII-XI wiek), w: Gospodarka. Ludzie. Władza. Studia historyczne [pod red. M. Kopczyńskiego i A. Mączaka], Warszawa 1998, s. 35-49, w szczególności s. 38-40; R. Michałowski, Podstawy religijne monarchii we wczesnym średniowieczu zachodnioeuropejskim. Próba typologii, „KH”, t. CV, 1998, 4, s. 3-34, w szczególności s. 14-20; R. Michałowski, Zjazd gnieźnieński. Religijne przesłanki powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, Wrocław 2005, s. 137-147

4. Klasztor w Luxeuil i jego święci patroni w świecie postkarolińskim: Miracula ss. Waldeberti et Eustasii, rozdz. 2-3, MGH Scriptores (in folio), t. 15/2, s. 1173-1174; Lektura uzupełniająca: E. M. Hallam, J. Everard, Francja w czasach Kapetyngów 987-1328, Warszawa 2006, s. 29-39; G. Duby, Rok Tysięczny, s. 77-93, 153-158, 179-184; Monika Juzepczuk, Kult relikwii św. Waldeberta w opactwie w Luxeuil w X wieku w świetle Miracula sanctorum Waldeberti et Eustasii, "Średniowiecze Polskie i Powszechne", t. 8 (2016), s. 13-45.

5. Piekło i Czyściec w wyobraźni człowieka średniowiecza. Źródła: Widzenie Tundala, wyd. w: J. Strzelczyk, Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy: s. 482-487; Beda Venerabilis, Wizja Drythelma, wyd. w: J. Sokolski, Pielgrzymi do Piekła i Raju, t. 1, Wrocław 1995, s. 195-202. Literatura: G. Minois, Historia Piekła, Warszawa 1991, wszystkie ilustracje oraz s. 56-75, 82-93, 119-141, 156-179; J. Le Goff, Narodziny Czyśćca, s. 59-133.

6. Czarna legenda Karolingów. Źródła: Wizja Karola Grubego, wyd. i tłum. w: J. Le Goff, Narodziny czyśćca, s. 124-128; literatura – jak do poprzednich zajęć.

7. Westminster za czasów Henryka III – translacja Prawdziwej Krwi Chrystusa. Źródła: Matthew Paris, Chronica majora, t. 4, wyd. H. R. Luard, Rolls Series, s. 640-645; tekst dostępny w internecie pod adresem http://archive.org/search.php?query=chronica%20majora lub http://gallica.bnf.fr należy kliknąć zakładkę „Recherche” i w rubryce „Mots du titre” wstukać tytuł; stron szukamy pod hasłem „Aller page”; strony można ściągnąć – „Télécharger” (format PDF lub TIFF) i wydrukować. Literatura: N. Vincent, The Holy Blood. King Henry III and the Westminster Blood Relic, Cambridge 2001

8. Wizja władzy królewskiej w trzynastowiecznej Anglii. Literatura i źródła ikonograficzne: Judith Collard, Effigies ad Regem Angliae and the Representation of Kingship in Thirteenth-Century English Royal Culture, „Electronic British Library Journal”, 2007, Article 9, s. 1-26.

9. Pobożna śmierć króla Francji – przykład Filipa Pięknego (1314). Źródła: Vita et passio sancti Dionysii, Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. 21, s. 206-208. Literatura: Elizabeth M.Hallam, Royal burial and the Cult of Kingship in France and England 1060-1330, „Journal of Medieval History”, t. VIII, 1982, s. 359-381; Charles Baudon de Mony, La mort et les funérailles de Philippe le Bel d’après un compte rendu à la cour de Majorque, „Bibliothèque de l’école des chartes”, t. 58, 1897, s. 5-14; Patrick Perin, Saint-Germain-des-Prés, première nécropole des rois de France, „Médiévales”, 31, 1996, s. 29-36; Alberto Tenenti, Ars moriendi, „Annales. Économies, Sociétés, Civilisations”, 6e année (1951) nr 4, s. 433-446; Philippe Ariès, Człowiek i śmierć, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1992, s. 19-32, 42-67, 202-244

10. Podsumowanie zajęć.

Metody dydaktyczne:

Analiza formalna i heurystyczna wybranych źródeł, referaty studentów na zadane tematy, dyskusja w grupie.

Podstawową metodą oceniania wiedzy i umiejętności uczestników jest ich sprawdzanie w formie wywiadu w trakcie indywidualnej i grupowej analizy literatury i źródeł oraz podczas dyskusji z prowadzącym zajęcia i z innymi uczestnikami. Oceniane są: 1. nabyta z literatury wiedza, 2. umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do poprawnej analizy i interpretacji źródeł, w tym w szczególności: umiejętność poprawnego wyciągania wniosków analitycznych i formułowania wniosków ogólnych, 3. umiejętność syntezy nabytej wiedzy i jej rzeczowej prezentacji, 4. umiejętność przedstawiania argumentacji oraz weryfikowania nabytego stanowiska poznawczego w dyskusji z innymi uczestnikami zajęć oraz z prowadzącym zajęcia.

Merytoryczne przygotowanie studentów do każdego ze spotkań w trakcie semestru:

1. Zdobywanie wiedzy ogólnej i szczegółowej: lektura domowa zadanej literatury monograficznej (w języku polskim) dotyczącej każdego z wątków ćwiczeń

2. Wstępne zapoznanie się ze źródłami w formie domowej lektury źródeł tekstowych w języku łacińskim i polskim lub w formie zapoznania się z przedstawieniami ikonograficznymi udostępnionymi w zasobie internetowym

3. Prezentacja multimedialna źródeł ikonograficznych przez prowadzącego zajęcia z komentarzem monograficznym i analiza przez studentów w formie burzy mózgów

4. Ewaluacja znajomości lektur monograficznych: wstępna analiza krytyczna zadanej literatury monograficznej od ogółu do szczegółu w formie wywiadu indywidualnego z uczestnikami zajęć oraz burzy mózgów

5. Wstępna ewaluacja znajomości źródeł w formie wywiadu indywidualnego z uczestnikami zajęć oraz burzy mózgów

6. Zdobywanie wiedzy źródłowej: analiza źródeł tekstowych w formie wspólnej lektury podczas zajęć lub krytyczna analiza wizualna (oględziny) źródeł ikonograficznych oraz ich interpretacja krytyczna z wykorzystaniem wiedzy zdobytej z lektur

7. Interpretacja zasobu źródłowego i synteza wniosków analitycznych od szczegółu do ogółu: w wywiadzie indywidualnym, w grupach oraz w ogólnej dyskusji

8. Podsumowywanie poszczególnych wątków tematycznych i przeprowadzanie syntezy w formie burzy mózgów

Metody i kryteria oceniania:

Podstawową metodą oceniania wiedzy i umiejętności uczestników jest ich sprawdzanie w formie wywiadu w trakcie indywidualnej i grupowej analizy literatury i źródeł oraz podczas dyskusji z prowadzącym zajęcia i z innymi uczestnikami. Oceniane są: 1. nabyta z literatury wiedza, 2. umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do poprawnej analizy i interpretacji źródeł, w tym w szczególności: umiejętność poprawnego wyciągania wniosków analitycznych i formułowania wniosków ogólnych, 3. umiejętność syntezy nabytej wiedzy i jej rzeczowej prezentacji, 4. umiejętność przedstawiania argumentacji oraz weryfikowania nabytego stanowiska poznawczego w dyskusji z innymi uczestnikami zajęć oraz z prowadzącym zajęcia.

Warunki zaliczenia zajęć:

1. Obecność na zajęciach – zaliczenia nie może uzyskać student, który opuścił więcej niż 4 spotkania (w tym co najwyżej 2 bez usprawiedliwienia – tj. z przyczyn losowych, 2 pozostałe muszą być usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim lub pochodzącym od dyrekcji IH).

2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach wyrażające się w poprawnym odpowiadaniu na pytania prowadzącego i co najmniej rzetelnej znajomości zadanej literatury przedmiotu oraz źródeł, których treść należy opanować przed rozpoczęciem zajęć, należy wykazywanej w dyskusji indywidualnej z prowadzącym lub innymi uczestnikami zajęć oraz w dyskusji grupowej.

3. Nieprzygotowanie do więcej niż 4 spotkań (w tym najwyżej 2 nieprzygotowania z przyczyn losowych, 2 pozostałe muszą być usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim lub pochodzącym od dyrekcji IH) jest równoznaczne z odmową zaliczenia zajęć.

4. Bierność na zajęciach i nieuczestniczenie w dyskusji może być powodem odmowy zaliczenia zajęć lub – nakazanego przez prowadzącego zajęcia – indywidualnego kolokwium z całego semestru. O tym, czy przeprowadzone zostanie kolokwium decyduje prowadzący, a od jego decyzji nie ma odwołania.

5. 2 spośród 4 warunkowo dozwolonych nieobecności muszą być zaliczone w formie indywidualnego kolokwium, którego termin i formę określi prowadzący zajęcia, lub eseju na temat zadany przez prowadzącego zajęcia.

6. Nieprzekraczalnym terminem uzyskania zaliczenia zajęć jest data ostatniego dyżuru prowadzącego zajęcia w sesji poprawkowej semestru zimowego. Po tym terminie nie będzie można uzyskać zaliczenia.

Uwagi:

prof. Jerzy Pysiak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.