Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka C - niemiecki od podstaw, poz.1 [3200-L1-KKKCN01] Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka C - niemiecki od podstaw, poz.1 [3200-L1-KKKCN01]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Jędrzejczyk, Mariusz Mela, Virginia Schulte, Boris Schwencke
Literatura:

GRAMATYKA

1. Daroch M., Tkaczyk K., 2007, Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami, PWN.

2. Lemcke Ch., Rohrmann L., 2012, Grammatik Intensivtrainer A1, Langenscheidt.

3. Bęza S., 2012, Gramatyka języka niemieckiego dla początkujących, PWN.

4. Nietrzebka M., Ostalak S., 2010, Alles Klar. Grammatik, WSIP.

5. Jedrzejczyk-Skrzyńska M., 2000, Repetytorium z gramatyki języka niemieckiego,

6. Reymont E., Tomiczek E., 2001, Grammatik? Kein Problem! Część I i II, Jubi.IDEA.

7. Materiały własne przygotowane przez prowadzącego

SŁUCHANIE I MÓWIENIE

1. Menschen A1.1 do A2.2 podręczniki i ćwiczenia / Hueber Verlag Ismaning

Materiały uzupełniające:

2. Deutsch Lernen / Top-Thema oraz Video-Thema A1 oraz A2 internetowe ćwiczenia

3. Fandrzch, Ch., Tallowitz, U., 2014 Sage und Schreibe. Übungswortschatz Grundstufe Deutsch in 99 Kapiteln, Klett.

4. Knirsch, M., 2010, Hören&Sprechen, Hueber Verlag.

5. Tschirner, E., 2013, Grundwortschatz Deutsch als Fremdsprache nach Themen, Cornelsen Verlag.

PISANIE CZYTANIE

- teksty prasowe z gazet austriackich, niemieckich i szwajcarskich

- krótkie teksty literackie (nowele, opowiadanie itp.)

FONETYKA

- Hirschfeld, Ursula/Reinke, Kerstin/Stock, Eberhard, Phonotek intensiv - Aussprachetraining, München 2013.

- Hirschfeld, Ursula, Kerstin Reinke, 33 Aussprachebeispiele – Deutsch als Fremdsprache, Stuttgart, 2009

- Rausch, Rudolf/Rausch, Ilka, Deutsche Phonetik für Ausländer, Berlin, 1995.

- Rug, Wolfgang, 77 Klangbilder - gesprochenes Hochdeutsch. Übungen, Sprachniveau B1 bis C2, Leipzig 2012.

Zakres tematów:

GRAMATYKA

1. Czas teraźniejszy Präsens; Odmiana czasowników (czasowniki regularne i nieregularne);

2. Czasowniki modalne, zwrotne;

3. Czasowniki złożone (rozdzielnie i nierozdzielnie), tryb rozkazujący;

4. Podsumowanie działu „czasownik”

5. Rzeczownik: rodzajnik określony, rodzajnik nieokreślony, opuszczanie rodzajnika. Odmiana rodzajników przez przypadki;

6. Rzeczownik c.d. – ćwiczenia;

7. Zaimek osobowy, zaimek zwrotny; odmiana przez przypadki;

8. Zaimek dzierżawczy; odmiana przez przypadki;

9.Przyimki wyłącznie z celownikiem, przyimki wyłącznie z biernikiem;

10. Przyimki łączące się zarówno celownikiem, jak i biernikiem;

11. Podsumowanie działu „Rzeczownik, zaimek, przyimek”

12. Czas przeszły Perfekt - wprowadzenie;

13. Czasowniki posiłkowe haben i sein;

14. Tworzenie imiesłowu czasu przeszłego; czasowniki mocne i słabe;

15. Czas Perfekt – ćwiczenia.

SŁUCHANIE I MÓWIENIE

1. Powitanie/Pożegnanie/Samopoczucie.

2. Rodzina.

3. Mieszkanie.

4. Internet.

5. Studia.

6. Jedzenie/odżywianie

7. Zakupy.

8. Zdrowie.

9. Sport.

10. Kwestie społeczne.

11.Urlop/podróże.

PISANIE CZYTANIE

1. Analiza tekstów pod względem budowy i spójności tematycznej

2. Techniki czytania

3. Opis osoby – struktura opisu, struktury gramatyczne, słownictwo,

4. Pisanie listów oficjalnych lub zażaleń pisemnych

5. Rozprawy problemowe, recenzje

FONETYKA

1. Poprawna artykulacja poszczególnych głosek ze szczególnym uwzględnieniem samogłosek długich i krótkich.

2. Właściwa realizacja akcentu wyrazowego,

3. Poprawna realizacja intonacji zdaniowej.

4.Wymowa a pisownia: charakterystyczne cechy.

UMIEJĘTNOŚCI UZUPEŁNIAJĄCE

1. Zdrowe odżywianie/ Zdrowie.

2. Opisywanie ludzi - cechy fizyczne.

3. Opisywanie ludzi - cechy psychiczne.

4. O potrzebie szczęścia.

5. Odkrycia naukowe (teksty zdydaktyzowane).

Metody dydaktyczne:

GRAMATYKA

Omawianie poszczególnych zagadnień gramatycznych przez prowadzącego; ćwiczenia praktyczne; omawianie błędów, pytania do studentów motywujące do rozwiązywania problemów i zadań gramatycznych; tworzenie różnych poprawnych wariantów zdań i wypowiedzi, regularne testy cząstkowe sprawdzające opanowanie materiału dydaktycznego; praca w plenum, jak i w mniejszych grupach; praktyczne zastosowanie poznanych konstrukcji w wypowiedziach studentów, sprawdzanie prac domowych

SŁUCHANIE I MÓWIENIE

- praca w parach, grupach, indywidualna,

- dialogi,

- prezentacje na wybrany temat,

- ćwiczenia rozumienia ze słuchu,

- ćwiczenia leksykalno-gramatyczne.

PISANIE CZYTANIE

- ćwiczenia rozumienia ze słuchu,

- praca w parach, grupach, indywidualna

- prezentacje na wybrany temat

FONETYKA

- praktyczne ćwiczenia fonetyczne oparte na słuchaniu i powtarzaniu

- praktyczne ćwiczenia fonetyczne oparte na czytaniu, przy uwzględnieniu zasad poprawnej wymowy i intonacji

-ćwiczenia realizowane indywidualnie, w parach oraz w grupach

UMIEJĘTNOŚCI UZUPEŁNIAJĄCE

- dialogi

- praca w parach, grupach, indywidualna,

- ćwiczenia leksykalno-gramatyczne,

- prezentacje na wybrany temat,

- ćwiczenia rozumienia ze słuchu.

Metody i kryteria oceniania:

GRAMATYKA

Podstawą do zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich testów pisemnych w ciągu semestru (3 testy w semestrze). Przy wystawianiu oceny końcowej z przedmiotu brana jest pod uwagę również obecność na zajęciach, jak i aktywność studentów. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby nieobecności, prowadzący ma prawo zadać studentowi dodatkową pracę (np. dodatkowe ćwiczenia gramatyczne) Nieobecności na poziomie powyżej 50% skutkują niezaliczeniem przedmiotu.

Próg zaliczeniowy ocenianych prac to 60%. Wszystkie prace pisemne (testy śródsemestralne) są oceniane według następującej skali procentowej poprawności:

0-59% = ndst, (2.0)

60-67% = dst, (3.0)

68-75% = dst+ (3.5)

76-83% = db, (4.0)

84-91% = db+, (4.5)

92-98% = bdb. (5.0)

99-100%= bdb.! (5.0!)

SŁUCHANIE / MÓWIENIE

Ocenie podlegają:

- wypowiedzi ustne: prezentacje, dialogi,

- przygotowanie do zajęć,

- aktywność na zajęciach,

- testy leksykalno- gramatyczne.

Próg zaliczeniowy ocenianych prac to 60%. Wszystkie prace pisemne (testy śródsemestralne) są oceniane według następującej skali procentowej poprawności:

0-59% = ndst, (2.0)

60-67% = dst, (3.0)

68-75% = dst+ (3.5)

76-83% = db, (4.0)

84-91% = db+, (4.5)

92-98% = bdb. (5.0)

99-100%= bdb.! (5.0!)

Dopuszczalne są 2 nieobecności na zajęciach w semestrze.

Na koniec semestru zaliczenie- egzamin ustny.

PISANIE CZYTANIE

Ocenie podlegają:

- testy leksykalne

- rozumienie ze słuchu

- prace pisemne

- wypowiedzi ustne: prezentacje, dialogi

- przygotowanie do zajęć

- aktywność na zajęciach

Próg zaliczeniowy ocenianych prac to 60%. Wszystkie prace pisemne są oceniane według następującej skali procentowej poprawności:

0-59% = ndst, (2.0)

60-67% = dst, (3.0)

68-75% = dst+ (3.5)

76-83% = db, (4.0)

84-91% = db+, (4.5)

92-98% = bdb. (5.0)

99-100%= bdb.! (5.0!)

Dopuszczalne są 2 nieobecności na zajęciach w semestrze. Zaliczenie pisemne po każdej partii materiału.

Fonetyka

Ocenie podlegają:

- aktywność na zajęciach

- test semestralny

- przygotowanie do zajęć

UMIEJĘTNOŚCI UZUPEŁNIAJĄCE

Ocenie podlegają:

- przygotowanie do zajęć,

- prezentacje

- aktywność na zajęciach,

- testy.

Próg zaliczeniowy ocenianych prac to 60%. Wszystkie prace pisemne (testy śródsemestralne) są oceniane według następującej skali procentowej poprawności:

0-59% = ndst, (2.0)

60-67% = dst, (3.0)

68-75% = dst+ (3.5)

76-83% = db, (4.0)

84-91% = db+, (4.5)

92-98% = bdb. (5.0)

99-100%= bdb.! (5.0!)

Dopuszczalne są 2 nieobecności na zajęciach w semestrze.

Na koniec semestru zaliczenie w formie ustnej.

Uwagi:

XN0 - Szturmowa 4

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)