Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka B - rosyjski, poz.3 3200-L2-0KKKBR3
Rok akademicki 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka B - rosyjski, poz.3 3200-L2-0KKKBR3
Zajęcia Rok akademicki 2021/22 (2021) (jeszcze nie rozpoczęty)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
(sala nieznana)
każdy piątek, 11:30 - 13:00
(sala nieznana)
każdy piątek, 15:00 - 16:30
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań:
2021-10-05 08:00 : 09:30 sala
2021-10-08 11:30 : 13:00 sala
2021-10-08 15:00 : 16:30 sala
2021-10-12 08:00 : 09:30 sala
2021-10-15 11:30 : 13:00 sala
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Włodzimierz Majewski, Janina Pietraszkiewicz, Joanna Piotrowska
Literatura:

LEKSYKA, MÓWIENIE, SŁUCHANIE

Polsko-rosyjski słownik tematyczny, 1998 / Grzybowska W. Wyd. Harald G.

Акишина А.А., Акишина Т.Е., 2009, Эмоции и мнения. Выражение чувств в русском языке: пособие по развитию устной русской речи М.: Рус. яз. курсы

Баскон В., 2009, Изучаем русский, узнаем Россию: учебное пособие по развитию речи, практической стилистике и культурологии. - М.: Флинта

Говорим по-русски без переводчика, 2017, Интенсивный курс по развитию навыков устной речи/ Отв. Редактор Крючкова Л.С., Дунаева Л.А. - М.: Флинта

Головко О.В., 2009, Вперед! Пособие по русской разговорной речи. – М.: Рус. яз. курсы

Караванова Н.Б., 2010, Говорите правильно! Survival Russian. Курс русской разговорной речи М.: Рус. яз.курсы

Кумбашева Ю.А., 2006, Человек в современном мире . – М.: Флинта

Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник, 1999, / Сост. А. А. Семенюк, И. Л. Городецкая, М. А. Матюшина. М.

Макова М. Н., Ускова О.А. В мире людей. Учебное пособие для подготовки к экзамену по русскому языку для граждан зарубежный стран (ТРКИ-2 — ТРКИ-3). Письмо, Говорение. Златоуст, 2013.

Маркина Н.А., Прохоров Ю.Е., 2010, Мы похожи, но мы разные: Учебное пособие для продвинутого этапа обучения. Вып. 2.- М.

Рогова К.А., Вознесенская И.М., Хорохордина О.В., Колесова Д.В. Русский язык. Учебник для продвинутых. Вып.1-4. (С1)

Скворцов Л. И., 1995, Культура русской речи: Словарь-справочник. М.

Скороходов Л.Ю., Хорохордина О.В., 2010, Окно в Россию: учебное пособие по русскому языку как иностранному для продвинутого этапа. Ч.1-2. СПб.: Златоуст

Старовойтова И.А., 2010, Ваше мнение: учебное пособие по разговорной практике. – М.: Флинта

PISANIE, CZYTANIE

Афанасьев Н.А., Попова Т.И., 2009, Палитра стилей: Учебное пособие по стилистике русского языка для иностранцев. СПб.: Златоуст.

Колесова Д. В., Харитонов А. А., 2013, Золотое перо. Пособие по развитию навыков письменной речи. Книга для учащегося. СПб, 2013.

Розова О. Г., 2007, Практическая стилистика русского языка: Учебное пособие для продвинутого этапа (I-II сертификационные уровни). М.: Рус. яз. курсы.

Солганик Г. Я., 1999, Стилистический словарь публицистики: Около 6000 слов и выражений. М.

Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному B2-С1, 2017, Письмо. Златоуст, 2017.

Водина Н. С., Иванова А. Ю. и др. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. М.: Флинта: Наука, 2009

В мире людей. Вып. 3. Чтение. Говорение. Часть 1. ТРКИ-2 : учебное пособие по подготовке к экзамену по русскому языку для граждан зарубежных стран.

Бузальская, Е.В., Любимова, Н.А. Пространство эссе. Пособие по развитию творческих умений письменной речи у иностранных учащихся.

Колесова Д.В., Харитонов А.А. Пишем эссе. Учебное пособие для изучающих русский язык.

GRAMATYKA, PRAGMATYKA

Gołubiewa A., Kuratczyk M., 2008, Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami. PWN.

Гайбарян О. Е, Кузнецова А.В., 2002, 300 диктантов по русскому языку. Изд. «Владис», Ростов-на-Дону.

Ефремова Т. Ф., Костомаров В. Г., 1993, Словарь грамматических трудностей русского языка. М.

Кайдалова А. И., Калинина И. К., 1983, Современная русская орфография. Изд. «Высшая школа»

Ласкарева Е.Р., 2008, Чистая грамматика, СПб.

Розенталь Д. Э., 1988, Русский язык (для поступающих в вузы). Сборник упражнений. Издательство Московского университета.

Розенталь Д. Э., 1997, Справочник по правописанию и литературной правке. Изд. Айрис Рольф. Москва

Розенталь Д. Э., 2004, Русский язык (для поступающих в вузы). Издательский дом «Дрофа». Москва

Ткаченко Н. Т., 1999, Тесты по грамматике русского языка. Часть 1 (Грамматика и орфография). Москва.

Zakres tematów:

LEKSYKA, MÓWIENIE, SŁUCHANIE

Semestr zimowy

1. Życie uczelni: organizacja roku akademickiego, stopnie i tytuły naukowe, zwyczaje i gwara studencka.

2. Praca, kariera, nierówności społeczne.

3. Środowisko naturalne i jego ochrona.

4. Wybrane problemy społeczno-polityczne Rosji.

5. Charakter narodowy. Rosyjska dusza. Gesty.

Semestr letni

1.Życie współczesne Rosji: omawianie aktualnych wydarzeń.

2.Media

3.Transport, turystyka, podróżowanie.

4.Kultura i sztuka.

5.Religia, kultura prawosławna. Rosyjskie przesądy.

6. Komunikacja międzykulturowa.

PISANIE, CZYTANIE

Semestr zimowy

1. Streszczenie tekstu pisanego

2. Streszczenie wypowiedzi ustnej

3. Referat

4. Przemówienie

5. Artykuł, opinia za i przeciw

6. Recenzja

Semestr letni

1. Esej własny/na podstawie tekstu

2. Korespondencja handlowa (prośba, zaproszenie, zawiadomienie, podziękowanie, potwierdzenie, pismo przewodnie, zapytanie ofertowe, oferta)

Metody pracy:

Praca z utworem literackim (do wyboru). Glosariusze, stylistyka.

Elementy analizy literaturoznawczej.

Praca z tekstem specjalistycznym: zasady tworzenia korespondencji handlowej i wybranych typów dokumentacji.

GRAMATYKA, PRAGMATYKA

Semestr zimowy

1. Przymiotnik i jego rodzaje.

2. Odmiana i stopniowanie.

3. Tworzenie krótkich form przymiotników.

4. Przysłówek i jego rodzaje.

5. Stopniowanie przysłówków.

6. Pisownia przysłówków.

7. Imiesłowy przymiotnikowe.

8. Imiesłowy przysłówkowe.

9. Skróty i abrewiatury.

10. Zapożyczenia

Semestr letni

1. Konstrukcje czasowe wraz z ćwiczeniami gramatycznymi.

2. Konstrukcje określające miejsce, w tym przyimki przestrzenne oznaczające kierunek ruchu oraz zależności między przyimkami przestrzennymi a przedrostkami czasowników.

3. Określenie przyczyny.

4. Określenie celu.

5. Zdanie proste. Części zdania. Rodzaje zdań prostych.

6. Użycie myślnika między podmiotem a orzeczeniem.

7. Jednorodne i niejednorodne części zdania. Spójniki przy jednorodnych częściach zdania. Znaki przestankowe przy jednorodnych częściach zdania.

8. Wydzielenie pobocznych części zdania. Wydzielenie imiesłowowych równoważników zdań.

9. Znaki przestankowe przy słowach i zdaniach wtrąconych.

10. Interpunkcja w zdaniach złożonych. Budowa zdania złożonego współrzędnie i podrzędnie.

11. Typy zdań podrzędnych.

12. Mowa zależna i niezależna. Interpunkcja przy cytatach.

13. Zastosowanie cudzysłowu.

14. Wielokropek. Użycie nawiasów.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: opis, pogadanka, objaśnienia, omawianie, anegdoty, omawianie błędów.

Metody dydaktyczne poszukujące: problemowa (rozwiązywanie problemów), ćwiczeniowa (oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy), analiza tekstów źródłowych (ustnych, pisemnych), zadania, pytania i odpowiedzi, analiza przypadku.

Metody dydaktyczne eksponujące: odgrywanie scenek i dialogów sytuacyjnych, symulacja, przygotowanie prezentacji.

Metody pracy: zajęcia w grupie/w parach/praca domowa indywidualna/zespołowa, konsultacje indywidualne, ćwiczenia (wprowadzające, utrwalające, sprawdzające), dyskusje, słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, samodzielna analiza tekstu specjalistycznego, prezentacje.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania – ćwiczenia:

- ocena ciągła (przygotowanie do zajęć, wykonywanie zadań podczas zajęć)

- prace domowe

- testy kontrolne na ocenę

- śródsemestralne testy pisemne

- śródsemestralne kolokwia ustne

- przygotowanie prezentacji/prac pisemnych na ocenę

Kryteria oceniania – ćwiczenia:

Próg zaliczeniowy ocenianych prac obowiązujący na wszystkich modułach to 60%. Wszystkie prace pisemne (testy śródsemestralne, kolokwia, sprawdziany, kartkówki, wypracowania etc.) są oceniane według następującej skali procentowej poprawności:

0-59% = ndst, (2.0)

60-67% = dst, (3.0)

68-75% = dst+ (3.5)

76-83% = db, (4.0)

84-91% = db+, (4.5)

92-98% = bdb. (5.0)

99-100%= bdb.! (5.0!)

Student ma prawo do jednokrotnej poprawy każdego sprawdzianu pisemnego na ocenę w terminie wyznaczonym przez prowadzącego moduł. Nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje utratą terminu.

Metody oceniania – egzamin:

Do egzaminu można podejść po zaliczeniu na ocenę pozytywną wszystkich poszczególnych modułów. Brak pozytywnej oceny z jednego lub więcej modułów skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu w sesji właściwej, wpisaniem oceny negatywnej do systemu USOS w pierwszym terminie, i koniecznością uzyskania oceny pozytywnej przed przystąpieniem do egzaminu w sesji wrześniowej.

Egzamin końcowy składa się z dwóch odrębnych części: pisemnej i ustnej. Część pisemna obejmuje test gramatyczny, test leksykalny oraz wypowiedź pisemną na wybrany temat.

Kryteria oceniania – egzamin:

Próg zaliczeniowy obowiązujący na części pisemnej egzaminu to 60%, oceniany wg następującej skali procentowej poprawności:

0-59% = ndst, (2.0)

60-67% = dst, (3.0)

68-75% = dst+ (3.5)

76-83% = db, (4.0)

84-91% = db+, (4.5)

92-98% = bdb. (5.0)

99-100%= bdb.! (5.0!)

Podczas części ustnej sprawdzana jest kompetencja komunikacyjna oraz opanowanie elementów leksykalnych, fonetycznych oraz gramatycznych przerabianych na wszystkich modułach w sem. II kursu KKK. Część ustna oceniana jest wg. Następujących kryteriów:

5.0 – bardzo dobry: Bardzo dobra ogólna poprawność językowa (właściwe stosowanie omawianych na zajęciach zasad gramatycznych, leksykalnych i fonetycznych z uwzględnieniem właściwych fonemów, akcentu oraz intonacji); bogactwo słownictwa (stosowanie przerabianego na zajęciach słownictwa, także idiomów i związków frazeologicznych i odpowiedniego rejestru); bardzo dobra i przemyślana struktura wypowiedzi posiadająca widoczny początek, rozwinięcie, koniec; częste i naturalne stosowanie logicznych połączeń między kolejnymi częściami, zwrotów sygnalizujących rozpoczęcie i zakończenie wątku/wypowiedzi; ciągła zgodność z tematem wypowiedzi

4.0/4.5 – dobry/dobry plus: dobra ogólna poprawność językowa (właściwe stosowanie omawianych na zajęciach zasad gramatycznych, leksykalnych i fonetycznych z uwzględnieniem właściwych fonemów, akcentu oraz intonacji, obecność pojedynczych błędów wymowy, drobne potknięcia gramatyczne o charakterze jednostkowym); słownictwo w stopniu dobrym (widocznie różnorodne słownictwo z zajęć, możliwe drobne potknięcia i przeinaczenia, okazjonalne błędy rejestru, idiomów lub związków frazeologicznych); dobra i przemyślana struktura wypowiedzi posiadająca widoczny początek, rozwinięcie, koniec; widoczne stosowanie logicznych połączeń między kolejnymi częściami i/lub zwrotów sygnalizujących rozpoczęcie i zakończenie wątku/wypowiedzi; zgodność z tematem wskazująca na świadomy związek między wypowiedzią, a tematem wypowiedzi

3.0/3.5 – dostateczny/dostateczny plus: dostateczne poprawność językowa (właściwe stosowanie omawianych na zajęciach zasad gramatycznych, leksykalnych i fonetycznych z uwzględnieniem właściwych fonemów, akcentu oraz intonacji, akceptowalna obecność błędów wymowy, drobne potknięcia gramatyczne); słownictwo w stopniu dostatecznym (słownictwo omawiane na zajęciach mało różnorodne acz wystarczające do przekazania informacji, pojawiające się okazjonalne przeinaczenia oraz błędy rejestru, idiomów lub związków frazeologicznych); dostateczna struktura wypowiedzi, zaznaczony acz nie całkiem widoczny początek/rozwinięcie/koniec wypowiedzi; logiczne połączenia między kolejnymi częściami stosowane rzadko, jak i zwroty sygnalizujące rozpoczęcie i zakończenie wątku/wypowiedzi; zgodność z tematem na poziomie dostatecznym

2.0 – niedostateczny: niedostateczna poprawność językowa (notoryczne błędy gramatyczne, leksykalne i fonetyczne, notoryczne błędy wymowy tych samych elementów); słownictwo ubogie, mało różnorodne i niewystarczające do stworzenia spójnej i zrozumiałej wypowiedzi, przeinaczenia, częste błędy rejestru/stosowanie błędnego rejestru, niestosowanie lub błędne stosowanie idiomów i związków frazeologicznych; chaotyczna i nieprzemyślana struktura wypowiedzi, brak widocznego początku/rozwinięcia/końca wypowiedzi; brak logicznego połączenia między kolejnymi częściami wypowiedzi, brak lub błędnie stosowane zwroty sygnalizujące rozpoczęcie i zakończenie wątku/wypowiedzi; brak płynności wypowiedzi, zdania cząstkowe i niepełne; brak zgodności z tematem wypowiedzi

Ocena końcowa z egzaminu jest średnią ocen z części pisemnej i części ustnej egzaminu. Ocena końcowa z przedmiotu wpisywana do systemu USOS to średnia ocen z egzaminu (50%) i ocen z zajęć (50%).

Niezaliczenie jednej z części egzaminu skutkuje oceną niedostateczną w sesji właściwej i koniecznością poprawy egzaminu we wrześniowej sesji poprawkowej. Egzamin poprawkowy odbywa się na tych samych zasadach i w tej samej formie co egzamin w sesji właściwej.

Student zobowiązany jest do uczęszczania na wszystkie zajęcia każdego z modułów. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności na 30h zajęć kontaktowych w poszczególnym module kursu. W przypadku więcej niż dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności, student powinien zwrócić się do wykładowcy z prośbą o wyznaczenie formy zaliczenia materiału z zajęć na których był nieobecny. Nieusprawiedliwiona nieobecność na 50% zajęć (lub więcej) w pojedynczym module skutkuje oceną niedostateczną z tego modułu oraz całego kursu.

Uwagi:

TTS -RX

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.