Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 2600-DSFRdz3SL
Semestr letni 2020/21
Seminarium licencjackie, grupa nr 17

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium licencjackie 2600-DSFRdz3SL
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020L) (w trakcie)
Seminarium licencjackie (SEM-LIC), grupa nr 17 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Małgorzata Olszak
Zakres tematów:

Bankowość - Instrumenty finansowe - Rynek kapitałowy

Zestawienie obszarów badawczych:

1. Bankowość:

a. Uwarunkowania rozwoju bankowości hipotecznej w Polsce i na świecie

b. Bankowość inwestycyjna – efektywność domów maklerskich

c. Zastosowanie sekurytyzacji w bankowości

- sekurytyzacja na przykładzie wybranych banków

- sekurytyzacja tradycyjna i syntetyczna

d. Zarządzanie ryzykiem bankowym:

- metody zarządzania ryzykiem kredytowym w bankach (szacowanie PD a poziom

ryzyka, LGD a poziom ryzyka, błędy szacunku parametrów ryzyka)

- metody zarządzania ryzykiem rynkowym [stopy procentowej, walutowym, cen

- instrumentów dłużnych, itp.]

- zarządzanie ryzykiem operacyjnym

- zarządzanie ryzykiem płynności;

- modele scoringowe

- modele ratingowe

- błędy pomiaru ryzyka kredytowego a modele szacowania ryzyka

- finanse behawioralne (błędy poznawcze) a postrzeganie i podejmowanie ryzyka

e. Regulacje ostrożnościowe w działalności banków:

- normy adekwatności kapitałowej (Filar I – minimalne wymogi kapitałowe – wymogi z

tytułu ryzyka kredytowego, rynkowego i operacyjnego, Filar II –

- badanie i ocena nadzorcza i Filar III – dyscyplina rynkowa) i ich wpływ na podejście

do

- zarządzania ryzykiem kredytowym / rynkowym / operacyjnym;

- instrumenty zapewniające stabilność sektora bankowego;

- funkcja stabilności systemu finansowego i jej uregulowanie w wybranych krajach

- nadzorcza i Filar III – dyscyplina rynkowa) i ich wpływ na podejście do zarządzania

- ryzykiem kredytowym / rynkowym / operacyjnym;

- instrumenty zapewniające stabilność sektora bankowego, polityka makroostrożnościowa i nadzór makroostrożnościowy;

- funkcja stabilności systemu finansowego i jej uregulowanie w wybranych krajach

- cykl finansowy a banki

- cykl finansowy a cykl koniunkturalny – rola nadzoru makroostrożnościowego

- zarządzanie ryzykiem systemowym – wymiar strukturalny (przestrzenny) ryzyka oraz

wymiar cykliczny (czasowy, dynamiczny ) ryzyka

- metody oceny stabilności finansowej

- metody ograniczania ryzyka systemowego (wymiar strukturalny lub cykliczny)

- agencje ratingowe;

- sieć bezpieczeństwa finansowego (safety net)

- ubezpieczenie depozytów i efekty uboczne;

- skuteczność regulacji bankowych;

- niedoskonałości rynku i ich wpływ na ryzyko bankowe;

- kryzysy bankowe i ich przyczyny.

f. System kontroli wewnętrznej w bankach (audyt, compliance) i ich rola w zarządzaniu

ryzykiem banku

g. Karty płatnicze i pieniądz elektroniczny

h. Modele nadzoru nad sektorem bankowym i systemem finansowym – ewolucja i jej

determinanty; metody oceny banków stosowane przez

nadzór bankowy – analiza porównawcza

i. Rynek pośredników kredytowych

j. Konsolidacja i koncentracja usług bankowych a konkurencja w sektorze bankowym

k. Rola banków w rozwoju usług faktoringowych i leasingowych

l. Inny wybrany przez uczestnika seminarium temat

2. Instrumenty finansowe

a. Rynki instrumentów pochodnych, aplikacje i wycena instrumentów pochodnych:

- kontrakty futures, swap, opcje,

- opcje azjatyckie,

- kredytowe instrumenty pochodne,

- ABS, MBS, listy zastawne

- rola instrumentów finansowych w powstawaniu niestabilności finansowej (ryzyka

systemowego)

- rola metod wyceny instrumentów finansowych w zjawisku boomów kredytowych lub

w kształtowaniu się ryzyka systemowego

b. Produkty strukturyzowane – uwarunkowania rozwoju rynku w Polsce i na świecie.

c. Rynek instrumentów powstających w procesie sekurytyzacji tradycyjnej i syntetycznej.

d. Rynek instrumentów dłużnych przedsiębiorstw w Polsce i na świecie.

e. Zastosowania krzywej dochodowości i teorie krzywej dochodowości weryfikacja

3. Rynek kapitałowy

a. Fundusze inwestycyjne – rynek, oferta, funkcje, regulacje

b. Perspektywy rozwoju rynku otwartych funduszy emerytalnych

c. Fundusze nieregulowane

– venture capital,

- private equity,

- hedgingowe

d. Podmioty prowadzące działalność maklerską – ewolucja rynku, wyniki finansowe,

usługi oferowane, perspektywy rozwoju sektora.

e. Znaczenie agencji ratingowych na rynkach kapitałowych

f. Analiza techniczna i jej skuteczność

g. Analiza fundamentalna

h. Efektywność rynków kapitałowych

Uwagi:

Prof. dr hab. Olszak Małgorzata - Bankowość - Instrumenty finansowe - Rynek kapitałowy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.