Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ewolucja ustrojów państwowych i instytucji prawnych [2200-1P006S] Rok akademicki 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Ewolucja ustrojów państwowych i instytucji prawnych [2200-1P006S]
Zajęcia: Rok akademicki 2021/22 [2021] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 3.025
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Jan Sowa
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

A. Ajnenkiel, Konstytucje Polski 1791–1997, wyd. 2, Warszawa 2001.

J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, wyd. 4, Warszawa 1997 (lub późniejsze).

J. Baszkiewicz, Powszechna historia ustrojów państwowych, wyd. 2, Gdańsk 2001 (lub późniejsze).

A. Moniuszko, Prawo sądowe Rzeczypospolitej szlacheckiej (XVI –XVIII w.): zarys wykładu z wyborem źródeł, Warszawa 2017 (https://depot.ceon.pl/handle/123456789/15769).

A. Pułło, Ustroje państw współczesnych, wyd. 2, Warszawa 2007.

K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, wyd. 10, Warszawa 2005 (lub późniejsze).

M. Wąsowicz, Historia ustroju państw Zachodu, wyd. 3, Warszawa 2011.

M. Wąsowicz, Prawo i obywatel: Rzecz o historyczno-prawnych korzeniach europejskiego standardu ustrojowego, Warszawa 2015 (lub późniejsze).

LITERATURA DODATKOWA zostanie wskazana po konsultacji ze studentami przed poszczególnymi zajęciami.

Analizowane na zajęciach fragmenty ŹRÓDEŁ zostaną udostępnione studentom drogą elektroniczną.

Zakres tematów:

SEMESTR ZIMOWY

1. Zajęcia organizacyjne. Państwo – ustrój – konstytucja – konstytucjonalizm.

2. Średniowieczne korzenie europejskiego konstytucjonalizmu.

Źródła: Jan z Salisbury, Policraticus (pomiędzy 1154 a 1159); Wielka Karta Swobód (1215); Marsyliusz z Padwy, Obrońca pokoju (1324).

3. Konstytucjonalizm wczesnonowożytny: polsko-litewska Rzeczpospolita XVI–XVIII w.

Źródła: konstytucja Nihil novi (1505); artykuły henrykowskie (1573); Libera respublica quid sit? (1606).

4. Od konstytucjonalizmu wczesnonowożytnego do konstytucjonalizmu nowoczesnego: Anglia/Wielka Brytania XVII–XXI w.

Źródła: Petycja o prawa (1628); Bill o prawach (1689); Ustawa o parlamencie (1911).

5. U źródeł demokracji liberalnej: teoria umowy społecznej a konstytucjonalizm oświeceniowy.

Źródła: Th. Hobbes, Lewiatan (1651); J. Locke, Drugi traktat o rządzie (1689), Monteskiusz, O duchu praw (1748); Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki (1776), Deklaracja praw człowieka i obywatela (1789).

6. Konstytucjonalizm oświeceniowy: Konstytucja 3 maja.

Źródło: konstytucja 3 maja (1791).

7. Monarchia konstytucyjna – doświadczenie francuskie.

Źródła: konstytucja francuska z 1791; Karta konstytucyjna Ludwika XVIII (1814); A. d. Tocqueville, Dawny ustrój i rewolucja (1856).

8. Monarchia konstytucyjna – doświadczenie polskie.

Źródła: Konstytucja Księstwa Warszawskiego (1807); Konstytucja Królestwa Polskiego (1815).

9. Republika parlamentarna XIX–XX w.

Źródła: konstytucja III Republiki (1875); konstytucja IV Republiki (1946).

10. Republika parlamentarna: doświadczenie polskie.

Źródła: Dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej (1918); mała konstytucja z 1919; konstytucja marcowa (1921).

11. Republika prezydencka i półprezydencka XVIII–XXI w.

Źródła: Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki (1787); konstytucja V Republiki (1958).

12. Państwo autorytarne: przykład polski.

Źródła: nowela sierpniowa (1926); konstytucja kwietniowa (1935); B. Singer, Od Witosa do Sławka (1962).

13. Państwo totalitarne: Niemcy 1933–1945.

Źródła: Konstytucja Rzeszy Niemieckiej (1919); Dekret o ochronie narodu i państwa (1933); ustawa o pełnomocnictwach (1933); C. Schmitt, Führer jest obrońcą prawa (1934).

14. Państwo totalitarne: ZSRR

Źródła: Konstytucja RSFRR (1918); Konstytucja ZSRR (1936).

SEMESTR LETNI

15. Państwo partyjne: PRL 1944–1989.

Źródła: Manifest PKWN (1944); mała konstytucja z 1947; poprawki J. Stalina do projektu Konstytucji PRL (1951); Konstytucja PRL (1952).

16. Kolokwium pisemne. Źródła prawa sądowego w Europie doby przedkodyfikacyjnej.

17. Podsumowanie kolokwium. Oświeceniowa idea kodyfikacji.

18. Organizacja sądownictwa w okresie przednowoczesnym.

Źródła: ordynacja Trybunału Koronnego (1578); J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III (koniec XVIII w.).

19. Organizacja sądownictwa w XIX–XXI w.

Źródła: Konstytucja Księstwa Warszawskiego (1807); Konstytucja Królestwa Polskiego (1815); Prawo o ustroju sądów powszechnych (1928); Ustawa o reformie konstytucyjnej (2005).

20. Podstawowe modele procesu sądowego w okresie przednowoczesnym: proces skargowy i inkwizycyjny.

Źródła: Formula processus (1523); Carolina (1532).

21. Na drodze do nowoczesnego procesu karnego – XVI–XX w.

Źródła: Carolina (1532); B. Groicki, Postępek sądów około karania na gardle (1559); Theresiana (1768); G. Filangieri, Nauka prawodactwa (1780–1785); Kodeks postępowania karnego (1928).

22. Nowoczesny proces cywilny.

Źródła: Kodeks postępowania cywilnego (1930).

23. Prawo karne doby przedkodyfikacyjnej:

Źródła: Prawo salickie (507–511); B. Groicki, Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego w Koronie Polskiej (1559).

24. Nowoczesne szkoły prawa karnego – XVIII–XX w.

Źródła: C. Beccaria, O przestępstwach i karach (1764); C. Lombroso, Człowiek – zbrodniarz (1891–1892); J. Makarewicz, Źródła przestępczości (1912).

25. Prawo cywilne doby przedkodyfikacyjnej: dziedziczenie i testamenty w polsko-litewskiej Rzeczypospolitej.

Źródła: Korektura pruska (1598); testament Stanisława Leszczyńskiego (1687); T. Ostrowski, Prawo cywilne narodu polskiego (1784).

26. Długie trwanie w prawie cywilnym na przykładzie przepisów hipotecznych na ziemiach polskich – XVI–XIV w.

Źródła: konstytucja O ważności zapisów (1588); ustawa hipoteczna (1818); ustawa hipoteczna (1825).

27. Prawo cywilne doby kodyfikacyjnej: prawo małżeńskie na ziemiach polskich XIX w.

Źródła: Kodeks Napoleona (1804); Kodeks cywilny Królestwa Polskiego (1825); Ukaz Mikołaja I o małżeństwie (1836); BGB (1896).

28. Prawo obowiązujące na ziemiach polskich w XIX–XX w. (rekapitulacja) Kolokwium pisemne.

29. Podsumowanie kolokwium. Podsumowanie zajęć.

Metody dydaktyczne:

ANALIZA TEKSTÓW ŹRÓDŁOWYCH (także w ramach pracy w grupach); KRÓTKIE REFERATY (max. 10 min.) chętnych studentów na podstawie wskazanej literatury (pojedyncze artykuły, rozdziały w monografiach).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium oceny będzie AKTYWNOŚĆ NA ZAJĘCIACH. Do zaliczenia ćwiczeń konieczne będzie także zaliczenie dwóch kolokwiów pisemnych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu w terminie „zerowym” są AKTYWNA PRACA NA ZAJĘCIACH i zaliczenie dwóch kolokwiów na ocenę przynajmniej dobrą (dodatkowy termin kolokwium ustnego dla osób ubiegających się dopuszczenie do egzaminu w terminie „zerowym” zostanie wyznaczony po konsultacji z chętnymi studentami).

Dopuszczalne są CZTERY nieobecności w całym cyklu zajęć. W przypadku większej liczby nieobecności konieczne jest zaliczenie wszystkich opuszczonych zajęć w formie kolokwium ustnego. Opuszczenie ponad połowy (piętnastu) zajęć skutkuje brakiem możliwości zaliczenia przedmiotu (z wyjątkiem wypadków losowych).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)