Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat pracy naukowej [3000-11A1WP] Semestr zimowy 2023/24
Warsztaty, grupa nr 6

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Warsztat pracy naukowej [3000-11A1WP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Warsztaty [WAR], grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala 27
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala 26
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Maria Olszewska, Izabela Winiarska-Górska
Literatura:

CZĘŚĆ I

Bibliografia uzupełniająca

T. Hołówka, Kultura logiczna w przykładach, Warszawa 2005;

M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1998;

J. Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1995;

H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1980.

P. Siuda, P. Wasylczyk, Publikacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko, Warszawa 2018.

K. Szymanek, K.A. Wieczorek, A.S. Wójcik, Sztuka argumentacji Ćwiczenia w badaniu argumentów, Warszawa 2019.

Bibliografia prac, która będzie wykorzystana do ćwiczeń na zajęciach i jako materiał do prac domowych.

1. hasła słownikowe

J. Sławiński, Parodia, w: Słownik terminów literackich, w: Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 2008;

– R. Nycz, Parodia, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Wrocław 1993.

lub

.– B. Mądra, Biedermeier, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 2009;

– J. Kubiak, Biedermeier, w: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, t. 1, Toruń 2016.

2. porządek problemowy i tok argumentacji

R. Nycz, Kilka uwag o literackiej formacji modernistycznej, w: tegoż, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997 (lub Wrocław 2003, Toruń 2013)

3. streszczanie i słowa kluczowe

J. Maciejewski, Miejsce pozytywizmu polskiego w dziewiętnastowiecznej formacji kulturowej, w: Pozytywizm. Języki epoki, red. G. Borkowska i J. Maciejewski, Warszawa 2001

4. artykuły do porównania

-E. Owczarz, „Drogi, które idą…”. O rzekach Kraszewskiego. (Wstępne rozpoznanie), „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2015, nr 5;

– M. Rudkowska, Fotel Kraszewskiego, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2015, nr 5.

Zakres tematów:

Część I (Instytut Literatury Polskiej)

Zajęcia 1. Cele i funkcje wypowiedzi naukowej. Warianty dyskursu naukowego i ich charakterystyczne cechy

Temat zajęć – dyskurs naukowy wobec innych dyskursów. Metodologiczne uzasadnienie podjęcia tematu, ocena dotychczasowego stanu wiedzy w obrębie dyscypliny. Wybór tematu pracy rocznej, licencjackiej lub artykułu naukowego. Określenie tezy albo zagadnienia badawczego.

Zajęcia 2. Terminologia naukowa. Definiowanie i hasła słownikowe

Temat zajęć – terminologia naukowa. Dyskusja o cechach dyskursu naukowego na podstawie haseł słownikowych; typy definicji w humanistyce; termin a pojęcie.

Zajęcia 3. Funkcje elementów wypowiedzi naukowej

Temat zajęć – układ i elementy artykułu naukowego. Sformułowanie tytułu, śródtytułów i słów kluczowych; sygnalizowanie porządku wywodu. Rodzaje i funkcje przypisów, ocena i uporządkowanie bibliografii załącznikowej. Miejsce i funkcje cytatów. Określenie głównego wątku oraz wątków pobocznych w pracy.

Zajęcia 4. Kompozycja problemowa wypowiedzi naukowej

Temat zajęć – kompozycja pracy (wstęp, teza, podział na rozdziały i podrozdziały) a porządek problemowy wypowiedzi naukowej. Funkcje wstępu (zarysowanie zagadnienia, określenie perspektywy badawczej, stan badań, cele). Typy i funkcje zakończenia (podsumowanie, wnioski, perspektywa dalszych badań).

Zajęcia 5. Sposoby konstruowania wywodu naukowego

Temat zajęć – argumentacja, egzemplifikacja, strategie perswazyjne, zabiegi retoryczne. Warunki ciągłości wywodu. Wskazywanie mocnych i słabych punktów wywodu. Typowe błędy logiczne. Zasady obowiązujące przy referowaniu poglądów innych badaczy. Upodmiotowienie wypowiedzi naukowej. Językowo-stylistyczna klarowność wywodu (zagadnienia składniowe, frazeologiczne, leksykalne).

Zajęcia 6. Streszczenie tekstu naukowego

Temat zajęć – streszczenie. Funkcje streszczenia w wywodzie naukowym. Przypadki streszczenia uzasadnionego i nieuzasadnionego. Syntetyczne omówienie artykułu (sformułowanie głównej tezy albo zagadnienia badawczego; zwięzłe określenie konkluzji). Streszczenie jako dodatek do artykułu naukowego lub pracy dyplomowej.

Zajęcia 7. Porównanie tekstów naukowych

Temat zajęć – konfrontowanie tekstów naukowych dotyczących tego samego zagadnienia (określenie perspektyw badawczych, porównawcza rekonstrukcja toku wywodu, sformułowanie wniosków); polemiczne odniesienia w artykułach naukowych.

Metody dydaktyczne:

lektura tekstów ze zrozumieniem, wykład+prezentacja, dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Trzy krótkie indywidualne lub zespołowe prace domowe oraz trzy zadania wykonane podczas zajęć odpowiadające kolejnym etapom rozwiązywania postawionego przed studentem problemu badawczego (od zgromadzenia bibliografii ilustrującej stan badań, przez zgromadzenie materiału, wybór metody i analizę zgromadzonych danych, po prezentację wyników i omówienie ich w kontekście dotychczasowego stanu badań). Każda aktywność studenta w zakresie pisania – zarówno podczas zajęć, jak i w domu jest sprawdzana, uczestnik kursu otrzymuje wskazówki dotyczące sposobów poprawy lub ulepszenia przyjętych przez studenta rozwiązań. Prace pisemne mogą mieć charakter zespołowy – każdy z uczestników zespołu oceniany jest wtedy osobno za swój wkład w realizację zadania lub za moderowanie pracy zespołu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku przygotowania pracy cząstkowej w tygodniu, w którym odbywają się zajęcia poświęcone danemu zagadnieniu.

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie uśrednionej oceny minimum dostatecznej ze wszystkich prac cząstkowych.

Uwagi:

M. Olszewska, s.26 / od 28.11.2023 I. Winiarska-Górska, s.27

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)