Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnych [3006-WLAINT-IFK] Rok akademicki 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Ochrona własności intelektualnych [3006-WLAINT-IFK]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
niestandardowa częstotliwość
sala 103
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
Liczba osób w grupie: 61
Limit miejsc: 110
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Magdalena Popiołek
Literatura:

Literatura polecana:

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo własności przemysłowej, prawo prasowe, OD.NOWA, stan prawny 1 lutego 2014

Prawo autorskie, J. Barta, R. Markiewicz, Lex a Wolters Kluwer business, Wydanie 3, Warszawa 2013;

Naruszenie praw autorskich w internecie, M. Kowalczuk-Szymańska, O. Sztejnert-Roszak, Difin 2011

Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia praktyczne, red. J. Pastuszka, LexisNexis Warszawa 2013

System Digital Rights Management w świetle prawa autorskiego, K. Gienas, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008

Zakres tematów:

I. Prawo autorskie i prawa pokrewne (2h)

1. Pojęcie utworu

2. Kategorie i rodzaje utworów

3. Utwory wyłączone z zakresu ochrony autorsko-prawnej

4. Podmiot prawa autorskiego

- autor, współtwórcy, inne niż twórca podmioty pierwotnie uprawnione

- uprawnienia studenta jako autora pracy licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej

- uprawnienia pracownika jako autora

- uprawnienia pracownika wyższej uczelni jako autora prac naukowych

5. Autorskie prawa majątkowe – czas trwania autorskich praw majątkowych. Droit de suite

6. Autorskie prawa osobiste

7. Dozwolony użytek utworu tzw. licencja ustawowa

8. Umowy w prawie autorskim

- licencje CC (Creative Commons)

9. Ochrona praw autorskich

- majątkowych

- osobistych

10. Naruszenie praw autorskich

11. Internet a prawo autorskie

12. Prawo do artystycznych wykonań

13. Prawo do fonogramów i videogramów

14. Prawo do nagrań radiowych i telewizyjnych

15. Prawo pokrewne wydawców

16. Prawo sui generis producenta bazy danych

17. Ochrona wizerunku

18. Organizacje zbiorowego zarządzania

19. Ochrona programów komputerowych.

- ruch tzw. wolnego oprogramowania

20. Pojęcie plagiatu

II. Prawo na znak towarowy – pojęcie znaku towarowego (20 min.)

1. Rodzaje znaków towarowych (konwencjonalne i niekonwencjonalne znaki towarowe)

2. Prawo ochronne na znak towarowy

- prawo z rejestracji

- przeszkody udzielenia prawa na znak towarowy

- wtórna zdolność odróżniająca znaku

3. Przyznanie prawa do znaku towarowego (postępowanie krajowe i międzynarodowe)

4. Podmiot prawa ochronnego na znak towarowy

5. Umowy – sprzedaż, zamiana, darowizna, przedmiot wkładu w spółkę, licencje, umowa franchisingu

6. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy

7. Ustanie prawa ochronnego

8. Wygaśnięcie prawa ochronnego

III. Prawo patentowe (20 minut)

1. Wynalazek – pojęcie nowości, poziomu wynalazczego i przemysłowego stosowania

2. Pomysły wyłączone spod ochrony

3. Rodzaje wynalazków

4. Udzielanie prawa do patentu

5. Prawo do patentu europejskiego

6. Ograniczenie prawa patentowego

7. Umowy – licencje, licencja przymusowa, umowy o przeniesienie prawa

8. Naruszenie prawa patentowego

9. Odpowiedzialność za naruszenie prawa patentowego

10. Unieważnienie patentu

11. Wygaśnięcie patentu

12. Ochrona wynalazków biotechnologicznych

IV. Ochrona wzorów przemysłowych (15 minut)

1. Pojęcie wzoru przemysłowego

2. Przesłanki zdolności rejestracyjnej wzoru przemysłowego

3. Wzory wyłączone spod ochrony

4. Prawo z rejestracji wzoru

5. Unieważnieni prawa do wzoru towarowego

6. Wygaśnięcie prawa do wzoru towarowego

V. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (15 min)

1. Cel ustawy

2. Czyny nieuczciwej konkurencji

3. Reklama a ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

4. Odpowiedzialność cywilna i karna sprawcy czynu nieuczciwej konkurencji

VI. Inne prawa intelektualnej własności: ochrona wzorów użytkowych, topografie układów scalonych, ochrona oznaczeń geograficznych, ochrona prawna odmian roślin – prawo hodowcy (20 minut)

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja materiałów przybliżających problem ochrony własności intelektualnej np. komiksy (prawo autorskie i znaki towarowe), kolorowe broszury wydane przez UPRP pokazujące wynalazki i wzory przemysłowe, z których korzystamy w życiu codziennym.

Metody i kryteria oceniania:

Test końcowy zamknięty jednokrotnego wyboru, 60% wymagane na zaliczenie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)